Порядок здійснення контролю за дотриманням Ліцензійних умов надання освітніх послуг icon

Порядок здійснення контролю за дотриманням Ліцензійних умов надання освітніх послуг
Скачати 80.21 Kb.
НазваПорядок здійснення контролю за дотриманням Ліцензійних умов надання освітніх послуг
Дата10.09.2012
Розмір80.21 Kb.
ТипДокументи

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти

і науки України

24.12.2003 № 847


Порядок

здійснення контролю за дотриманням Ліцензійних умов

надання освітніх послуг


Контроль за дотриманням Ліцензійних умов надання освітніх послуг (далі за текстом - Ліцензійні умови) здійснює Міністерство освіти і науки України, органи управління освітою Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, Державна інспекція навчальних закладів (далі за текстом - органи контролю) у межах своїх повноважень шляхом проведення планових і позапланових перевірок.


1. Організація перевірок

1.1. Планові перевірки дотримання суб'єктами господарювання, що отримали ліцензію на надання освітніх послуг (далі - навчальні заклади), Ліцензійних умов проводяться органами контролю не частіше одного разу на рік згідно з річним планом перевірок, який затверджується наказом органу контролю.

1.2. Позапланові перевірки здійснюються органами контролю на підставі надходження до них у письмовій формі заяви (повідомлення) про порушення навчальними закладами Ліцензійних умов або з метою перевірки виконання розпоряджень про усунення порушень Ліцензійних умов.

1.3. Для проведення перевірки органи контролю видають наказ (розпорядження) про призначення голови та членів комісії або уповноваженої особи, який (яке) підписується керівником органу контролю (його заступником) і засвідчується печаткою.

1.4. При необхідності перевірки проводяться із залученням фахівців центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників навчальних закладів, громадських організацій, науково-дослідних установ тощо (за їх згодою).

1.5. Орган контролю за три робочі дні до початку проведення планової перевірки повідомляє навчальний заклад про проведення перевірки в письмовій формі.

Термін проведення перевірки становить не більше трьох робочих днів, у разі необхідності термін перевірки може бути продовжено до 10 календарних днів.


^ 2. Права комісії (уповноваженої особи)


Комісії (уповноваженій особі) надається право:

ознайомлення з необхідними для проведення перевірки документами;

доступу на територію, у виробничі та інші приміщення навчального закладу для їх обстеження і з'ясування питань, безпосередньо пов'язаних з перевіркою;

отримання копій (ксерокопій) необхідних документів;

одержання від навчального закладу письмових пояснень з питань, що виникають під час перевірки.


^ 3. Обов'язки комісії (уповноваженої особи)


Голова та члени комісії (уповноважена особа) зобов'язані:

керуватися у своїй роботі нормами законодавства та правильно їх застосовувати;

об'єктивно відображати стан речей щодо дотримання навчальними закладами Ліцензійних умов;

забезпечувати дотримання державної та комерційної таємниць.


^ 4. Відповідальність комісії (уповноваженої особи)


Голова та члени комісії (уповноважена особа) несуть відповідальність згідно з чинним законодавством за:

необ'єктивне відображення в акті перевірки даних про діяльність навчального закладу;

приховування фактів порушень чи зловживань, допущених навчальним закладом.


^ 5. Предмет та порядок перевірки


5.1.Для проведення перевірки голова комісії (уповноважена особа) повинен пред'явити керівнику навчального закладу наказ (розпорядження) про перевірку та документи, які засвідчують відповідних осіб.

5.2.Навчальний заклад під час перевірки дотримання ним ліцензійних умов надає всі необхідні для проведення перевірки документи та забезпечує умови для її проведення.

5.3. При перевірці навчального закладу комісія (уповноважена особа) перевіряє:

дотримання Ліцензійних умов надання освітніх послуг;

дотримання законодавства у сфері освіти;

відповідність діяльності, яку здійснює навчальний заклад, установчим документам та вимогам чинного законодавства;

виконання розпоряджень про усунення порушень Ліцензійних умов;

відповідність відомостей, наведених у ліцензії, відомостям, зазначеним у свідоцтві про державну реєстрацію навчальних закладів та в установчих документах;

наявність копії ліцензії, що підтверджує право відокремленого структурного підрозділу навчального закладу (філії, представництва тощо) надавати освітні послуги;

своєчасність повідомлення органу ліцензування та органу державної реєстрації, у якому зареєстрований навчальний заклад, про зміну місцезнаходження, організаційно-правової форми, форми власності, назви тощо;

своєчасність переоформлення ліцензій;

у разі відсутності ліцензії - наявність довідки про прийняття заяви про переоформлення ліцензії на надання освітніх послуг або про прийняття заяви про видачу дубліката ліцензії тощо.


^ 6. Документи, які видаються за результатами перевірок.


Акт перевірки дотримання навчальним закладом Ліцензійних умов.

Розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов


6.1. За наслідками перевірки складається акт перевірки додержання навчальним закладом Ліцензійних умов надання освітніх послуг (додаток 1) у двох примірниках. Один примірник акта перевірки видається керівнику (уповноваженому представнику) навчального закладу, який перевірявся, другий - органу, який здійснив перевірку.

6.2. Усі примірники акта перевірки підписуються особами, які проводили перевірку. Керівник навчального закладу або його уповноважений представник особисто засвідчує, що ознайомлений з актом і отримав один примірник, ставить свій підпис, дату та печатку. Фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності засвідчує, що ознайомлений з актом і отримав один примірник, ставить свій підпис та дату.

6.3. У разі відмови навчального закладу від підписання акта перевірки голова комісії (уповноважена особа) робить відповідний запис про те, що ця особа з актом ознайомлена і від підпису відмовилася. Керівник навчального закладу або вповноважений представник має право дати пояснення та викласти зауваження щодо змісту акта та проведення перевірки. Ці документи є невід'ємною частиною акта.

6.4. Порушення, викладені в акті перевірки, повинні мати посилання на конкретні пункти, розділи, статті нормативно-правових актів. Довільне викладення або трактування вимог нормативно-правових актів не допускається.

6.5. Забороняється включати до акта перевірки відомості та порушення, які не підтверджені документально.

6.6. Орган контролю не пізніше десяти робочих днів з дати складання акта перевірки дотримання навчальним закладом Ліцензійних умов видає розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов (у разі їх встановлення).

6.7. Навчальний заклад, який одержав розпорядження про усунення ним порушень Ліцензійних умов, зобов'язаний в установлений у розпорядженні термін подати органу, який видав це розпорядження, інформацію про усунення порушень.

6.8. Якщо навчальний заклад не виконав розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов, орган ліцензування складає акт про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов, що є підставою для розгляду на засіданні ДАК (РЕР) питання про анулювання ліцензії.

Акт про невиконання розпорядження про усунення порушення Ліцензійних умов може бути складений за результатами повторної перевірки.


^ 7. Рішення про анулювання ліцензії


7.1. Підстави для анулювання ліцензії визначені пунктом 35 Порядку ліцензування освітніх послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.08.2003 № 1380.

7.2. У разі створення перешкод з боку навчального закладу щодо проведення перевірки складається відповідний акт, який є підставою для прийняття органом ліцензування рішення про анулювання ліцензії.

7.3. Орган ліцензування приймає рішення про анулювання ліцензії протягом десяти робочих днів з дати виникнення підстав для анулювання ліцензії, про що повідомляється навчальному закладу із зазначенням підстав анулювання не пізніше п'яти робочих днів з дати його прийняття.

7.4. Розгляд питань про анулювання ліцензії здійснюється з обов'язковим запрошенням представників навчального закладу.

7.5. У разі повторної неявки представників навчального закладу розгляд питань про анулювання ліцензії здійснюється без їх участі.

7.6. Запис про підставу, дату та номер рішення про анулювання ліцензії вноситься до Державного реєстру навчальних закладів та Єдиного ліцензійного реєстру.

7.7. У разі анулювання ліцензії за рішенням навчальний заклад може подати заяву про одержання нової ліцензії на надання освітніх послуг не раніше ніж через рік з дати прийняття органом ліцензування рішення про анулювання попередньої ліцензії.


^ 8. Оскарження рішення про анулювання ліцензії


Рішення про анулювання ліцензії може бути оскаржено в судовому порядку.


9. Відповідальність навчальних закладів за надання освітніх послуг без наявності ліцензії


За надання освітніх послуг без ліцензії до навчальних закладів застосовуються санкції відповідно чинного законодавства.


Начальник управління ліцензування,

акредитації та нострифікації В.І. Домніч


^ Додаток 1 до п. 6.1 Порядку

здійснення контролю за

дотриманням Ліцензійних

умов надання освітніх послуг


А К Т

перевірки додержання навчальним закладом Ліцензійних умов надання освітніх послуг

від “_____” ____________200___р. № ________


_____________________________________________________________________________

(назва населеного пункту, де проводиться перевірка) (номер та дата розпорядчого документа)


Голова комісії ________________________________________________________

(посада, ініціали , прізвище)


члени комісії _________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________


За участю представника (ків) ____________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(назва закладу, ініціали, прізвище)


з “______” ________________200___р. до “_______” ________________200__р.


у ____________________________________________________________________________

(назва навчального закладу)

ідентифікаційний код (номер) ___________________________________________________

місцезнаходження _____________________________________________________________

місце здійснення діяльності _____________________________________________________

свідоцтво про державну реєстрацію _______________ від ___________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(назва органу, що видав)

ліцензія серія ________________ № ______________ дата видачі ліцензії_______________

назва органу, що її видав _______________________________________________________,

вид освітніх послуг, що ліцензуються ____________________________________________

_____________________________________________________________________________

у присутності керівника або уповноваженого представника

_____________________________________________________________________________

(посада, ініціали, прізвище керівника уповноваженого представника навчального закладу)


_____________________________________________________________________________


проведено перевірку діяльності навчального закладу з питань надання освітніх послуг .


Продовження додатку

Перевіркою ВСТАНОВЛЕНО:

_______________________________________________________________________________


(кожне порушення, записане в акті перевірки, має бути підкріплено посиланням на відповідний нормативно-правовий акт)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Акт складено в двох примірниках.


Голова комісії ________________

(уповноважена особа) підпис (ініціали, прізвище)


Члени комісії: _________________

_________________

_________________

_________________


З актом ознайомлений та

один примірник отримав:


Керівник або уповноважений

представник навчального закладу,

в присутності якого

проведено перевірку _________________

підпис (ініціали, прізвище)

Схожі:

Порядок здійснення контролю за дотриманням Ліцензійних умов надання освітніх послуг iconЩодо ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти у зв'язку із затвердженням нової редакції Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти
Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти (далі Порівняльна таблиця) та Державним вимогам до акредитації, а...
Порядок здійснення контролю за дотриманням Ліцензійних умов надання освітніх послуг iconЩодо ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти
Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти (далі Порівняльна таблиця) та Державним вимогам до акредитації, а...
Порядок здійснення контролю за дотриманням Ліцензійних умов надання освітніх послуг iconЩодо ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти
Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти (далі Порівняльна таблиця) та Державним вимогам до акредитації, а...
Порядок здійснення контролю за дотриманням Ліцензійних умов надання освітніх послуг iconЩодо ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти у зв'язку із затвердженням нової редакції
Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти (далі Порівняльна таблиця) та Державним вимогам до акредитації, а...
Порядок здійснення контролю за дотриманням Ліцензійних умов надання освітніх послуг iconНаказ №30 Про виконання Ліцензійних умов
Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти (наказ монмолодьспорту від 29. 11. 2011р. №1377), зокрема додатковим...
Порядок здійснення контролю за дотриманням Ліцензійних умов надання освітніх послуг iconМетодичні рекомендації
Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти, що затверджені наказом Міністерства освіти І науки України від 24....
Порядок здійснення контролю за дотриманням Ліцензійних умов надання освітніх послуг icon№67 від 27 лютого 2012р
Ліцензійні вимоги до надання освітніх послуг у сфері вищої освіти. Для розробки перспективних планів кафедр та аналізу можливості...
Порядок здійснення контролю за дотриманням Ліцензійних умов надання освітніх послуг iconНаказ №07 уч про надання платних освітніх послуг
З метою упорядкування надання платних освітніх послуг та сприяння поглибленню знань студентів з окремих навчальних дисциплін в умовах...
Порядок здійснення контролю за дотриманням Ліцензійних умов надання освітніх послуг iconПро затвердження примірних зразків документів, що додаються до заяв, для проведення ліцензування освітніх послуг у сфері дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року №1019 "Про ліцензування діяльності з надання освітніх...
Порядок здійснення контролю за дотриманням Ліцензійних умов надання освітніх послуг iconПро затвердження примірних зразків документів, що додаються до заяв, для проведення ліцензування освітніх послуг у сфері дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року №1019 "Про ліцензування діяльності з надання освітніх...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи