Методичні рекомендації icon

Методичні рекомендації
Скачати 71.45 Kb.
НазваМетодичні рекомендації
Дата10.09.2012
Розмір71.45 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

Міністерство освіти і науки України

Управління ліцензування, акредитації та нострифікації


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


ЧЛЕНАМ ЕКСПЕРТНИХ КОМІСІЙ (ЕКСПЕРТАМ)

ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЛІЦЕНЗІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ


м. Київ

2004 рік


Проведення ліцензійної експертизи надання освітніх послуг передбачає вивчення стану забезпечення навчального закладу відповідно до Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти, що затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 24.12.03 № 847, та встановлення його готовності (спроможності) надавати освітні послуги у відповідності до вказаних умов.

Основними законодавчими та нормативними документами згідно з якими проводиться ліцензування та ліцензійна експертиза зокрема є Закони України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, постанова Кабінету Міністрів України від 29.08.03 № 1380 “Про ліцензування освітніх послуг”, наказ Міністерства освіти і науки України від 24.12.03 № 847 “Про затвердження Ліцензійних умов надання освітніх послуг, Порядку здійснення контролю за дотриманням ліцензійних умов надання освітніх послуг, Положення про експертну комісію та порядок проведення ліцензійної експертизи та Типового положення про регіональну експертну раду з питань ліцензування та атестації навчальних закладів”, наказ Міністерства освіти України від 02.06.93 № 161 “Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах”, накази Держкоммістобудування України від 27.06.96 № 117 та від 06.08.97 № 136 (затвердження та введення в дію Державних будівельних норм “Будинки та споруди навчальних закладів” (ДБН В.2.2-3-97)).

Методичні рекомендації розроблені з метою забезпечення єдиного підходу до організації роботи комісій при проведенні ліцензійної експертизи.


^ Методичні рекомендації для проведення ліцензійної експертизи


з/п

Питання, що перевіряються


Документи, що надаються ВНЗ

Рекомендації експертам

1

Правові підстави для започаткування освітньої діяльності ВНЗ:

установчі документи;

рішення власника (власників) або уповноваженого ним (ними) органу про створення навчального закладу;

свідоцтво про державну реєстрацію навчального закладу та довідка про включення його до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

 • Постанова Кабінету Міністрів, наказ Міністерства освіти і науки України (рішення засновника) про створення ВНЗ (останній діючий документ).

 • Статут ВНЗ

 • Свідоцтво про державну реєстрацію

 • Довідка про включення до ЄДРПО України

 • Концепція діяльності навчального закладу за заявленим напрямом (спеціальністю)

 • Ліцензія на здійснення освітньої діяльності та сертифікати про акредитацію

 • Накази (рішення) про створення структурних підрозділів

 • Наказ Міністерства освіти і науки України (договір, угода) про створення навчально-науково-виробничого комплексу (при ліцензуванні підготовки бакалаврів у коледжі)

 • Документи, що засвідчують право володіння (користування) приміщеннями
При аналізі документів і матеріалів основну увагу звернути на:

 • відповідність копій документів у ліцензійній справі оригіналам документів;

 • відповідність документів і матеріалів законодавчим та нормативним вимогам;

 • обґрунтованість та законність створення відокремлених структурних підрозділів та правових підстав для організації навчання;

 • відповідність структури підготовки фахівців типу і статусу навчального закладу;

 • відповідність договорів оренди вимогам нормативних актів.
2

Стан навчально-методичного та інформаційного забезпечення

 • Освітньо-кваліфікаційна характеристика (в т.ч. варіативна складова)

 • Освітньо-професійна програма (в т.ч. варіативна складова)

 • Навчальний план підготовки фахівців;

 • Робочий навчальний план;

 • Плани та методичні матеріали для проведення практичних та семінарських занять і лабораторних робіт;

 • Методичні матеріали та завдання для самостійної підготовки студентів;

 • Методичні розробки з виконання контрольних робіт студентами-заочниками;

 • Навчальні програми та робочі навчальні програми з усіх нормативних і вибіркових дисциплін;

 • Програми навчальної, виробничої та інших видів практик;

 • Підручники і навчальні посібники;

 • Методичні матеріали для студентів з питань самостійного опрацювання фахової літератури, написання курсових робіт і дипломних проектів (робіт);

 • Критерії оцінювання знань і вмінь студентів;

 • Наявність доступу до мережі Internet;

 • Періодичні видання.

 • При розрахунку забезпечення підручниками (навчальними посібниками) звертати увагу на те, що ці ж підручники, особливо для дисциплін соціально-гуманітарного та фундаментального циклу, використовуються студентами інших спеціальностей (якщо ліцензується не перша спеціальність). Тому враховувати існуючі ліцензовані обсяги, графік навчального процесу, коли і в якій групі, якої спеціальності вивчається та чи інша дисципліна.

 • Аналізувати відповідність наявної літератури списку основної рекомендованої літератури та її сучасність (актуальність);

 • Наявність можливості роботи студентів у мережі Internet.

3

Стан матеріально-технічного забезпечення


 • Документи, що засвідчують право власності або право користування основними засобами (навчальні аудиторії, лабораторії, полігони, обладнання, устаткування, спортивні зали, спортивні майданчики або стадіон);

 • Санітарно-технічний паспорт наявних приміщень або висновок санітарного лікаря про відповідність приміщень санітарним нормам;

 • Документи що засвідчують наявність або право користування в тому числі обслуговування на підставі угод медичне, пунктами харчування, гуртожитками,

 • Про наявність власної бібліотеки;

 • Документи, що засвідчують наявність обладнання у лабораторіях відповідно до програм підготовки з дисциплін;

Наявні приміщення (навчальні, навчально-виробничі, побутові, спортивні та інші) повинні відповідати санітарним нормам і правилам, державним будівельним нормам України ДБН В2.2-3-97 “Будинки та споруди навчальних закладів”.

Розрахунок вести із врахуванням всього вже існуючого ліцензованого обсягу, в т.ч. ліцензований обсяг за заочною формою навчання (якщо ліцензування не перше) та періодів навчання за кожною програмою.


4

Кадрове забезпечення


 • Книга наказів з кадрових питань (особового складу) та основної діяльності;

 • Особові справи науково-педагогічних (педагогічних) працівників;

 • Трудові книжки (оригінали для тих, хто працює за основним місцем роботи);

 • Тарифікаційна відомість

 • Листи педнавантаження

 • Протоколи вченої ради (педради)

 • Дипломи про вищу освіту

 • Атестати доцентів, професорів

 • Дипломи кандидатів наук, докторів наук;

 • Свідоцтва про підвищення кваліфікації, чи документи, що засвідчують проходження стажування.Проаналізувати формування кафедр, їх відповідність вимогам Закон України “Про вищу освіту”.

Вимога щодо кількості лекційних годин на одного викладача (не може перевищувати 250 на рік при загальній кількості дисциплін не більше 4) стосується всього навантаження викладача, тому при проведенні експертизи необхідно звернути увагу на його навантаження за межами спеціальності, що ліцензується.

Вивчити відповідність науково-педагогічної спеціальності викладача (визначається його спеціальністю за дипломом про освіту, науковою спеціальністю, науковим ступенем, вченим званням або проходженням науково-педагогічного стажування з відповідної дисципліни) дисципліні, яку він викладає.

5

Додаткові питання при ліцензуванні підготовки іноземців

 • Наявність правової бази, що регламентує в’їзд іноземців в Україну з метою навчання, їх перебування в Україні та виїзд на батьківщину.

 • Наявність системи набору на навчання іноземців (офіційні угоди з іноземними партнерами тощо);

 • Наявність паспортно-візової служби для обслуговування іноземців (допускається обслуговування на підставі договорів);

 • Наявність системи медичного обслуговування іноземців, страхування їх здоров’я;

 • Наявність облаштованих гуртожитків для проживання іноземців та служби безпеки.


Експерти встановлюють наявність всіх необхідних документів та використання їх у практичній роботі навчального закладу, а також стан організації роботи з набору та навчання іноземців, їх проживання, в’їзду та забезпечення.

6

Інші питання (звернути увагу)
При проведенні ліцензійної експертизи керуватися Положенням про експертну комісію та порядок проведення ліцензійної експертизи, що затверджене наказом МОН від 24.12.03 № 847.

Враховувати застосування державної мови у навчальних закладах відповідно до законодавства України.

Усі примірники висновку підписуються членами комісії (уповноваженою особою), голова комісії підписує кожну сторінку висновку.

До висновку додається таблиця відповідності показників забезпечення навчального закладу Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти (наказ № 847 від 24.12.03), яка також підписується експертами.

Під час перевірки та у висновках звертати увагу на достовірність інформації поданої у ліцензійних матеріалах (документах, що додавалися до заяви про проведення ліцензування).Начальник управління ліцензування,

акредитації та нострифікації В.І.Домніч

Схожі:

Методичні рекомендації iconМетодичні рекомендації з предмету «Історія української культури»
Методичні рекомендації містять робочу програму з курсу, контрольні питання, рекомендації до семінарських занять, перелік підручників...
Методичні рекомендації iconС. П. Основи сільськогосподарської екології. Методичні рекомендації
Рідей Н. М., Наумовська О.І., Бережняк Є. М., Паламарчук С. П. Основи сільськогосподарської екології. Методичні рекомендації для...
Методичні рекомендації iconС. П. Основи сільськогосподарської екології. Методичні рекомендації
Рідей Н. М., Наумовська О.І., Бережняк Є. М., Паламарчук С. П. Основи сільськогосподарської екології. Методичні рекомендації для...
Методичні рекомендації iconЛ. А. Биченко мотивація персоналу методичні рекомендації
Методичні рекомендації з підготовки до практичних занять І організації самостійної роботи
Методичні рекомендації iconМетодичні рекомендації І тематика курсових робіт
Методичні рекомендації розглянуто і схвалено на засіданні кафедри обліку і аудиту
Методичні рекомендації iconМетодичні рекомендації та завдання
Методичні рекомендації розглянуто і схвалено на засіданні кафедри обліку і аудиту
Методичні рекомендації iconМетодичні рекомендації до курсу дизайн шкільних та офісних інтерєрів для студентів спеціальності
Методичні рекомендації обговорено на засіданні навчально – методичної комісії інженерно – технологічного факультету (протокол №2...
Методичні рекомендації iconМетодичні рекомендації
Методичні рекомендації та завдання до контрольної роботи "Економічна ефективність капіталовкладень" з курсу "Економіка виробництва"...
Методичні рекомендації iconМетодичні рекомендації до виконання лабораторних та практичних робіт із дисципліни " основи стандартизації та управління якістю продукції"
Методичні рекомендації обговорено на засіданні навчально – методичної комісії інженерно – технологічного факультету (протокол №2...
Методичні рекомендації iconМетодичні рекомендації до виконання лабораторних та практичних робіт із дисципліни " основи стандартизації та управління якістю продукції "
Методичні рекомендації обговорено на засіданні навчально – методичної комісії інженерно – технологічного факультету (протокол №4...
Методичні рекомендації iconПрограма та методичні рекомендації
Програма та методичні рекомендації з діалектологічної практики / Укладач: Т. Г. Шевченко.— Запоріжжя: зну, 2006.— 29 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи