Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Сторінка2/4
Дата26.08.2012
Розмір0.53 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4
^

Психологія дітей дошкільного віку. Основні протиріччі психічного розвитку дошкільника.


Соціальна ситуація розвитку дитини дошкільного віку. Ігрова діяльність як провідна в дошкільному віці, її структура і розвиток. Роль і розвиток продуктивних видів діяльності в психічному розвитку дошкільника.

Новоутворення психічного розвитку дитини дошкільного віку. Криза 7-ми років.

Проблема психічної готовності дитини до навчання у школі.

Поради психолога.

^ Психологія молодшого школяра. Основні протиріччя психічного розвитку молодшого школяра. Соціальна ситуація розвитку молодшого школяра. Навчальна діяльність як провідна в молодшому шкільному віці, її розвиток. Проблема адаптації до шкільного навчання.
^

Новоутворення психічного розвитку молодшого школяра:


а) в розумовому розвитку молодшого школяра;

б) в формуванні особистості молодшого школяра.

Поради психолога.

^ Психологія підлітка. Криза підліткового віку. Соціальна ситуація розвитку підлітка. Біологічні умови, що впливають на особливості психічного розвитку підлітка. Проблема провідної діяльності в підлітковому віці. Основні новоутворення в особистісній сфері підлітків. Якісні зміни в пізнавальній сфері підлітків. Причини відхилень у поведінці важких підлітків. Фактори ризику.

Поради психолога.

^ Психологічні особливості розвитку і формування особистості в юнацькому віці. Криза 14-15 років. Соціальна ситуація розвитку старшокласників. Проблема провідної діяльності в цьому віці. Орієнтація на майбутнє - основне новоутворення в юнацькому віці. Психологічні особливості розумової сфери старшокласників. Новоутворення в особистісній сфері. Самовизначення та самовиховання в юнацькому віці і вибір професії. Поради психолога.

^ Психологія виховання. Проблеми психології виховання на сучасному етапі розвитку самостійної України як незалежної країни. Психологічні механізми формування якостей особистості. Вікова динаміка формування властивостей особистості. Проблема управління вихованням, її психологічний зміст. Зовнішнє і внутрішнє управління. Самовиховання - вища форма самоуправління. Психологічний аналіз вчинків дітей. Роль діалогічного спілкування у формуванні та самореалізуванні особистості дитини. Психологічне обґрунтування виховних впливів (переконання, навіювання, заохочуванні, покарання). Проблема вимірювання вихованості школяра: показники та критерії вихованості.

^ Психологія учіння. Учіння як специфічна форма самостійної пізнавальної діяльності людини. Розвиток мотивів учіння. Уміння вчитись самостійно - інтегральна властивість особистості. Структурні компоненти учіння: мотиваційні, програмно-цільові, дійові, контрольно-регулюючі.

Психологічні умови успішного формування вміння вчитись самостійно. Психологічні фактори, що визначають успіхи чи невдачі в навчанні. Психодіагностика розумової самостійності учнів в процесі навчальної діяльності.

^ Психологія навчання і психологічні умови його оптимізації. Пізнавальна і комунікативна моделі навчання. Структура навчальної діяльності учнів (цілі, мотиви, цінності, орієнтації, вміння вчитись). Розвиваючий принцип навчання, психологічні умови його здійснення. Навчання як взаємодія вчителя і учня.

Психологічна характеристика форм передачі знань (інформаційне навчання, проблемне, формування розумових дій за П.Я. Гальперіним, алгоритми у навчанні, опорні сигнали, вправляння, комп’ютеризація).

Проблема розширення вікових можливостей в засвоєнні знань.

^ Психологія педагогічної діяльності і особистості вчителя. Психологічна структура педагогічної діяльності, її функції. Творчий характер педагогічної діяльності. Критерії оцінки ефективності навчальної діяльності учителя.

Професійно-значущі якості особистості вчителя та здібності.

Психологія педагогічного спілкування. Психологія педагогічної оцінки. Психологічний аналіз уроку. Принципи складання психолого-педагогічної характеристики учня.

^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ

1. Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии.

2. Вікова психологія. Під ред. Г.С. Костюка, К.,1976.

3. Возрастная и педагогическая психология. Под. ред. М.В. Гамезо, М., 1984.

4. Кон У.С. Психология юношеского возраста. М., 1988.

5. Обухова Л.Ф. Возрастная психология. М., 1995.

6. Кан-Калик В.А. и др. Педагогическое общение как предмет теоретического и прикладного исследования //Вопросы психологии. 1985, №4.

7. Андриевская Л., Балл Г. Психологические предпосылки эффективности совм. уч. работы мл. шк. //Вопросы психологии. 1985, №4.

8. Орлов А.В. Основные исследовательские методы возрастной и педагогической психологии//Вопросы психологии. 1981, №1.

9. Выготский Л.С. Проблема детства. Собр.соч. в 6 томах, Т.4., 1983.

10.Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. К., 1989.

11. Маркова А.К. Закономерности психического развития ребенка // Советская педагогика., 1988, №9.

12. Липкина А.И. Самооценка школьника. Знание, М., 1976, №12.

13 Дональдсон М. Мыслительная деятельность детей. М., 1985.

14. 3ахаров А.Й. Как предупредить отклонения в поведении ребенка. - М., 1986.

15. Кравцова Е.Е. Психологические проблемы подготовки детей к школе. М., 1991.

16. Маркова А.К. Формирование мотивации учения. М., 1990.

17. Аракелов Г.Г. Учителям и родителям о психологии подростка. М., 1990, с.303.

18. Колесов Д.В., Мягков И.Ф. Учителю о психологии и физиологии подростка., М., 1986.

19. Прихожан А.М. Подросток в учебнике жизни. М. "Знание", 1990, с.80.

20. Татенко В.А. Трудный подросток: причини и следствия. К., 1985.

21. Р. и Д. Байярд. Ваш беспокойный ребенок. М., 1991.

22. Ю.М. Орлов. Восхождение к индивидуальности. М., 1991.

23. З.Шостром. Анти-Карнеги. М., 1992.

24. Воспитание детей дошкольного возраста. Ред. Проколиенко Л.Н., К., 1991.

26. Роджерс Н. Творчество как усиление себя. // В.псих., 1990, № 1.


Організація психологічної служби

Предмет, завдання, структура та функції психологічної служби. Необхідність створення психологічної служби (ПС) системи освіти, її основні завдання. Особливості поетапного введення ПС у систему освіти.

Структурно-функціональна організація психологічної служби.

Взаємодія практичних психологів з органами управління ПС та іншими структурними підрозділами системи освіти.

Сучасний стан і тенденції розвитку ПС системи освіти.

^ Особистість психолога як суб‘єкта психологічної служби.Професійний статус психолога в галузі освіти.

Професійна компетентність практичного психолога: визначення та основні складові.

Психограма, акмеограма і професіограма практичного психолога.

Психологічні вимоги до особистості практичного психолога

^ Основні напрями діяльності психолога у системі освіти. Діагностико-корекційна (розвивальна) робота: а) специфіка психодіагностики в навчально-виховному закладі; б) принцип єдності діагностики і корекції; в) запит до психолога, визначення психологічної проблеми, вибір методу дослідження, психологічний діагноз, практичні рекомендації.

Особливості профілактичної роботи з дітьми різного віку: а) завдання та зміст психологічної профілактики; б) психолого-педагогічний консиліум.

Специфіка психоконсультативної роботи психолога. Психолого-педагогічна просвіта у педагогічному колективі, батьків, дітей.

Зміст організаційно-методичної та науково-дослідницької діяльності практичного психолога закладів освіти різного типу.

^ Нормативно-правові аспекти діяльності практичного психолога. Особливості планування роботи.Види та основні характеристики документації практичного психолога системи освіти. Вимоги до їх ведення, раціонального застосування в процесі діяльності.

Орієнтовні норми за тривалістю різних видів робіт практичного психолога.

Специфіка планування діяльності практичного психолога в освітній установі.

Особливості планування різних форм і видів діяльності психолога.

Види планування.

^ Особливості роботи психолога з дітьми дошкільного віку. Соціальна ситуація розвитку особистості дитини. Специфіка розвитку дитини раннього віку, криза трьох років. Основні новоутворення; особливості діяльності дитини на стадії раннього дитинства.

Види і форми роботи практичного психолога в групах раннього, переддошкільного та старшого дошкільного віку.

Адаптація дитини до дитячої установи.

Особливості діагностичної і корекційно-розвивальної роботи психолога в дошкільному закладі.

^ Психологічна готовність дітей до навчання в школі. Поняття “готовність до школи”, визначення психологічної готовності, компоненти психологічної готовності дитини до школи.

Підбір методик для визначення психологічної готовності до школи. Зміст роботи психолога в групах психологічної готовності до школи.

^ Специфіка роботи психолога з різними віковими групами учнів. Поняття психолого-педагогічного супроводу учнів на різних етапах шкільного життя.

Шкільна дезадаптація молодших школярів як вид роботи психологічної служби в початковій школі.

Проблема профілактики шкільної тривожності.

Проблема соціально-психологічної занедбаності.

Специфіка роботи з “важкими підлітками”.

Сутність, причини та види психологічних девіацій.

Профорієнтаційна робота психолога зі старшокласниками.

^ Особливості роботи психолога з педагогічним колективом. Особливості психологічної підготовки вчителя. Психологічний портрет педагога: позитивні та негативні аспекти.

Експертиза професійної компетентності педагога.

Педагогічні конфлікти: сутність, профілактика та методи вирішення.

^ Взаємодія психолога і батьків. Методи роботи з батьками. Форми налагодження взаємодії психолога з батьками. Фактори ефективності взаємодії психолога з батьками.

^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ

 1. Абрамова Г.С. Практическая психология. – Екатеринбург,1998. – 368 с.

 2. Арт-терапия детской агрессивности // Начальная школа. – 2002. – №2.

 3. Атестація практичних психологів // Психолог. – 2004. – №14. – С.3–4.

 4. Бажутина С.Б., Воронина Г.Г., Булах И.П. Практическая психология в вузе и школе. – Луганск, 2000. – 113 с.

 5. БаранюкС. Психологічна служба в гімназії // Психолог. – 2004. - №10 –11. – С.32 – 36.

 6. Бардиер Г.Л. Почему Психолог похож на кота? Тонкости психологической помощи детям. – М., 2002. – 112 с.

 7. Бауэр Т. Психическое розвитие младенца. — М., 1979.

 8. Божович Е.Д. Из опыта организации психолого-педагогического консилиума в школе // Вопросы психологии. – 1983. – №6. – С.81 – 87.

 9. Битянова М.Р. Организация психологической работы в школе. – М., 2000. – 298 с.

 10. Битянова М.Р., Азарова Т.В., Афанасьєва Е.И., Васильева Н.Л.Работа психолога в начальной школе. – М.,2001. – 352 с.

 11. Валитова И.Е. Психология развития ребенка дошкольного возраста. – Мн., 1997.

 12. Введение в профессию “психолог”: Учебное пособие / Вачков И.В., Гриншпун И.Б., Пряжников Н.С.; Под ред. И.Б. Гриншпуна. – М., 2002. – 464 с.

 13. Венгер А.А. Психологическая готовность детей к обучению в школе // Развитие умений и умственное воспитание дошкольника.—М.,1988.

 14. Венгер Л.А., Венгер А.Л. Готов ли ваш ребенок к школе? — М., 1994.

 15. Волков Б.С., Волкова Н.В. Детская психология в вопросах и ответах. – М., 2004. – 256 с.

 16. Диагностика учебной деятельности и интеллектуального развития детей. — М., 1995.

 17. Дошкільна психологічна служба: основні завдання та напрями діяльності // Психолог. – 2003. – №2. – С.11 – 16.

 18. Дубровина И. В. Школьная психологическая служба: Вопросы теории и практики – М., 1991. – 232 с.

 19. Дубровина И.В. Рабочая книга школьного психолога. – М.,1996. – 326 с.

 20. Ежова Н.Н. Рабочая книга практического психолога / Серия “Психологический практикум”. – Ростов на Дону, 2004. – 320 с.

 21. Етичний кодекс товариства психологів України // Рідна школа. – 1993. -№7.

 22. Заняття психолога з малятами / Упорядник Т. Гончаренко. – К., 2005. – 128 с.

 23. Збірник законодавчих та нормативних актів про освіту / Міністерство освіти і науки України. Інформаційний збірник. – К., 2001.

 24. Знайомтеся – ПМПК! // Психолог. – 2004. – №20. – С.8 – 6.

 25. Истратова О.Н., Эксакусто Т.В. Справочник психолога средней школы. – Ростов на Дону., 2003. – 512 с.

 26. Карпенко З.С. Психотехніка в дитячому садку. – К., 1996. – 126 с.

 27. Киселева М.В. Арт-терапия в работе с детьми. – СПб, 2006. – 160 с.

 28. Колесіна Т.Є. Психолого-педагогічна діагностика відхилень у поведінці учнів // Початкова школа. – 1996. – №12. – С.14 – 20.

 29. Коцур Н., Гармаш Л. Адаптація шестирічної дитини до школи // Світло. – 2002. – №4. – С.20 – 23.

 30. Кравцов Р.Р., Кравцова Е.Е. Шестилетний ребенок: Психологическая готовность к школе. — М., 1987.

 31. Кузьменко В.У. Жіночий колектив. Словничок психолога // Дошкільне виховання. – 1998. – №8. – С.10 – 11.

 32. Кузьменко В.У. Зміст та організація роботи психолога дошкільного закладу. Методичні матеріали на допомогу працівникам дошкільних закладів. – К.,1997. – 29с.

 33. Кузьменко В.У. Словничок психолога. Документація // Дошкільне виховання. – 1996. – №5. – С.16 – 17.

 34. Левенець В. Психолог у педагогічному колективі // Психолог. – 2004. – №10 – 11. – С.29 – 31.

 35. Лидерс А.Г., Колесников В.Г. Тест школьной зрелости. — Обнинск,1992. – 80 с.

 36. Ліщинська О.А. Методика індивідуальної та групової роботи психолога-початківця. – Кам‘янець-Подільський, 2004. – 112 с.

 37. Немов Р.С. Психология. В 3 кн. – 4-е изд. – М.,2003. – Кн.2: Психология образования. – 608 с.

 38. Овчарова Р.В. Практическая психология образования. – М., 2003. – 448 с.

 39. Овчарова Р.В. Справочная книга школьного психолога. – 2-е изд. – М., 1996. – 352 с.

 40. Овчарова Р.В.Технологи практического психолога образования. – М.: 2001. – 448 с.

 41. Основи практичної психології / В.Панок, Т.Титаренко, Н.Чепелева та ін. Підручник – К., 2001. – 533 с.

 42. Положення про психологічну службу в системі освіти // Практична психологія та соціальна робота. – 2000. – №2. – С.35 – 38.

 43. Практическая психология образования: Учебное пособие. 4-е изд. / Под ред. И.В. Дубровиной. – СПб., 2004. – 592 с.

 44. Приймак С.В. Психологическая служба в детском саду / Учебно-методическое пособие. – Тернополь, 2000. – 30 с.

 45. Психолог дошкільного закладу / Інструктивно-методичний лист. Під ред. О.В.Проскури. – К., 1997. – 45 с.

 46. Психологічна експертиза: що це таке? // Психолог.–2004. –№12.– С.5 – 8.

 47. Психологічний супровід школярів / Упорядник Т.Гончаренко. – К., 2005. – 128 с.

 48. Радковська Т. Адаптація п‘ятикласників // Психолог.–2004. – №10 – 11. –С.48 – 51.

 49. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога: Учеб. пособие: В 2 кн. – 3-е изд.— М.,2001. – 480 с.

 50. Самоукина Н.В. Первые шаги школьного психолога. Психологический тренинг. – Дубна, 2000. –192 с.

 51. Самоукина Н.В. Практический психолог в школе: лекции, консультирование, тренинги. – М., 2005. – 244 с.

 52. Сироватко О. Документація практичного психолога // Психолог. – 2002. – №10. – С.3 – 6.

 53. Сиротюк А. Робота з девіантними підлітками / В кн. Психолог. Бібліотека. Корекційна робота психолога. Випуск 3. – К.,2002.

 54. Степанова М.А. Профессия: практический психолог // Вопросы психологии. – 2001. – №5. – С.39 – 47.

 55. Урунтаева Г.А. Дошкольная психология. – М.,1998. – 256 с.

 56. Хомич Г.О. Дослідження психічного здоров‘я дошкільнят: Методичні рекомендації. – Переяслав-Хмельницький, 2000. – 56 с.

 57. Хомич Г. Етичні засади діяльності практичного психолога // Світло. – 2002. – №4. – С.51 – 52.

 58. Хухлаева О.В.Практические материалы для работы с детьми 3–9 лет. Психологические игры, упражнения, сказки. – М.,2003. – 176 с.

 59. Чернецкая Л.В. Психологические игры и тренинги в детском саду. – Ростов на Дону, 2005. – 128 с.

 60. Чиркова Т.И. Психологическая служба в детском саду. – М., 2000. –150 с.

 61. Чи потрібен психолог у школі? Проблеми та перспективи співробітництва між директором та психологом школи // Практична психологія та соціальна робота. – 2000. – №3. – С. 23 – 40.

 62. Шебанова В.І. Психокорекція агресивної поведінки/ Педагогіка і психологія. – 1999. – №3. – С.37 – 43.

 63. Шеховцова Л. Консультування у школі // Психолог.-2004.-№19 – С.20 – 27.

 64. Широкова Г.А. Справочник дошкольного психолога. – Ростов на Дону, 2004. – 384 с.

 65. Яценко Т.С., Лисенко О.М. Добір абітурієнтів на факультети з психологічною спеціалізацією // Рідна школа. – 1994. – №12. – С.10 – 17.
1   2   3   4

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи