Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Сторінка3/4
Дата26.08.2012
Розмір0.53 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4


Основи психокорекції

^ Поняття психокорекції. Види психокорекції. Психокорекцїйна ситуація. Принципи психокорекційної роботи. Мета та завдання психокорекційної роботи. Вимоги до психолога–коректора. Основні компоненти професійної готовності до корекційного впливу
Основні принципи складання психокорекційних програм. Види корекційних програм. Основні вимоги до складання психокорекційних програм. Оцінка ефективності психокорекційного впливу.

^ Загальна характеристика методу ігротерапії. Основні психологічні механізми корекційного впливу гри. Основні види та форми ігротерапії. Ігрова кімната та її обладнання. Вимоги до психолога - ігротерапевта.

Загальна характеристика методу арттерапії. Мета арттерапії. Основні напрямки в арттерапії. Види арттерапії: малюнкова терапія, бібліотерапія, музикотерапія, казкотерапія, лялькотерапія, танцювальна терапія.

^ Загальна характеристика методу психогімнастики. Структура психогімнастичного заняття: підготовча частина, пантомімна частина, заключна частина. Формування групи дітей для заняття по психогімнастиці Загальна характеристика методу психодрами. Форми і види психодрами. Основні фази психодрами. Методи психодрами.

^ Загальна характеристика індивідуальної психокорекції. Основні методи індивідуальної психокорекційного впливу. Психологічні особливості індивідуального психокорекції. Основні стадії індивідуальної психокорекції.

^ Специфіка групової форми психокорекції: психокорекційна група; мета

та завдання групової психологічної корекції; основні механізми корекційного впливу(концепції І.Ялома, С. Кратохвіла); методи групової психокорекції. Фактори, що впливають на ефективність групової корекції.

^ Особливості комплектування групи: віковий і статевий склад групи; професійний склад групи; розміз групи; кількість і тривалість зустрічей; підготовка до групової корекції.

^ Сім`я як об`єкт психокорекційного впливу: основні напрямки в корекційній роботі із сім`єю; функції, структура та динаміка сім'ї; групи труднощів, що постають перед сім`єю; функціональна та дисфункціональна сім`я; специфіка сімейної психокорекції

^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ

 1. Битянова М.Р. Организация психологической работы в школе. – М., 2000. – 298 с.

 2. Битянова М.Р., Азарова Т.В., Афанасьєва Е.И., Васильева Н.Л.Работа психолога в начальной школе. – М.,2001. – 352 с.

 3. Валитова И.Е. Психология развития ребенка дошкольного возраста. – Мн., 1997.

 4. Дубровина И.В. Рабочая книга школьного психолога. – М.,1996. – 326 с.

 5. Ежова Н.Н. Рабочая книга практического психолога / Серия “Психологический практикум”. – Ростов на Дону, 2004. – 320 с.

 6. Етичний кодекс товариства психологів України // Рідна школа. – 1993. -№7.

 7. Овчарова Р.В. Практическая психология образования. – М., 2003. – 448 с.

 8. Овчарова Р.В. Справочная книга школьного психолога. – 2-е изд. – М., 1996. – 352 с.

 9. Овчарова Р.В.Технологи практического психолога образования. – М.: 2001. – 448 с.

 10. Основи практичної психології / В.Панок, Т.Титаренко, Н.Чепелева та ін. Підручник –

 11. Сиротюк А. Робота з девіантними підлітками / В кн. Психолог. Бібліотека. Корекційна робота психолога. Випуск 3. – К.,2002.

 12. Степанова М.А. Профессия: практический психолог // Вопросы психологии. – 2001. – №5. – С.39 – 47.

 13. Кузікова С.Б. Теорія і практика вікової психокорекції: Навч. Посібник. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. – 384 с.

 14. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога: Учеб. пособие: В 2 кн. – 3-е изд.— М.,2001. – 480 с.

 15. Хухлаева О.В.Практические материалы для работы с детьми 3–9 лет. Психологические игры, упражнения, сказки. – М.,2003. – 176 с.

 16. Чернецкая Л.В. Психологические игры и тренинги в детском саду. – Ростов на Дону, 2005. – 128 с.

 17. Шебанова В.І. Психокорекція агресивної поведінки/ Педагогіка і психологія. – 1999. – №3. – С.37 – 43.

 18. Шеховцова Л. Консультування у школі // Психолог.-2004.-№19 – С.20 – 27.

Психодіагностика

Предмет психодіагностики. Визначення психодіагностики як науки. Основні завдання наукової і практичної психодіагностики. Напрямки досліджень в області практичного застосування психодіагностики: оптимізація процесів навчання та виховання; профвідбір, профконсультування, професійне навчання; судово-психологічна експертиза; індивідуально-психологічне консультування. Витоки психодіагностики як науки. Основні етапи історії психодіагностики. Розвиток вітчизняної психодіагностики.


Професійно-етичні аспекти психодіагностики. Рівень кваліфікації людей, які застосовують діагностичні методики. Професійна відповідальність видавців тестів. Захист недоторканості особистого життя. Конфіденційність. Повідомлення результатів обстеження. Принципи психодіагностики.

^ Класифікація методів психодіагностики. Загальна характеристика психодіагностичних методів. Методи психодіагностики на основі спостереження. Опитувальні психодіагностичні методи. Об’єктивні психодіагностичні методи. Експериментальні методи психодіагностики.

Тест як основний інструмент психодіагностики.

Класифікація психодіагностичних методик за різними основами (за ступенем формалізації процесу, залежно від стимульного матеріалу, за типом тестових задач, за формою процедури обстеження, за направленістю, за об’єктом оцінки). Основні діагностичні підходи до дослідження (за Бурлачуком Л.Ф.).

Особистісні опитувальники та їх види. Проблема достовірності особистісних опитувальників.

Проективна техніка. Класифікація проективних методик: конститутивні, конструктивні, інтерпретативні, катартичні, рефрактивні, експресивні, імпресивні, адитивні.

^ Психометричні основи психодіагностики. Шкалювання. Типи вимірювальних шкал. Номінативні або шкали найменувань. Порядкові (ординальні) шкали. Шкали інтервалів. Пропорційні або шкали відношень. Контрольні шкали. Класифікація шкал за формою фіксації емпіричних даних (вербальні, графічні, числові).

Стандартизація шкал. Параметри найбільш популярних стандартних шкал. Основні види шкальних оцінок. Процентилі. Стандартні показники. Шкала станайнів. Стандартний показник IQ.

Норми тесту. Відносність норм.

Надійність тестів. Основні види надійності та способи їх визначення (надійність паралельних форм, ретестова та частин тесту).

Валідність тестів. Типи валідності (змістовна, критеріальна, конструктна).

^ Діагностика інтелекту. Теоретичні проблеми тестування інтелекту. Поняття про інтелект. Основні підходи до визначення інтелекту.

Структура інтелекту. Монофакторні та мультифакторні теорії інтелекту. Теорія інтелекту Спірмена (C. Spearman, 1927), ієрархічна теорія інтелекту Вернона (P.E. Vernon, 1950), тріадне уявлення про структуру інтелекту за Кеттелом (Cattell R.B.,Horn J.,1974), мультифакторні теорії інтелекту Терстоуна (Thurstone, 1948) та Гілфорда (Yilford J.P.,1967), теорія інтелекту Мейлі (Meili R.,1964) .

Вродженість та набутість інтелекту: інтелект і спадковість, інтелект і біологічне середовище, інтелект і соціальне середовище. Вчення про задатки як передумову розвитку інтелекту.

Інтелект і особистість.

^ Діагностика інтелекту. Основні методи дослідження інтелекту. Основні методи дослідження інтелекту.

Психологічна інтерпретація коефіцієнту інтелекту(IQ).

Шкали вимірювання інтелекту Д. Векслера.

Тест структури інтелекту Р. Амтхауера (1953, 1973).

Аналітичний тест інтелекту Р. Мейлі (1928).

Прогресивні матриці Дж. Равена (1936).

Шкільний тест розумового розвитку (“ШТРР”).

^ Діагностика креативності. Основні підходи до проблеми творчих здібностей. Креативність та інтелект. Креативність та особистість. „Теорія інтелектуального порогу” Е. П. Торренса. Концепції креативності.

Особливості творчого мислення. Дивергентне та конвергентне мислення.

Діагностика дивергентної продуктивності за тестами Дж. Гілфорда.

Тести креативності Е. П. Торренса: вербальний, образотворчий, поведінковий.

Діагностика вербальної креативності за тестом С.Медніка.

Вивчення творчих здібностей у вітчизняній психології. Інтелектуальна ініціатива і метод „креативного поля” Д.Б.Богоявленської.

Діагностичні можливості тестів креативності. Регламентація поведінки в ситуаціях тестування креативності та інтелекту.

^ Психодіагностика особистості. Класифікація методів дослідження особистості. Найважливіші напрямки дослідження особистості.

Визначення риси. Характеристика трьох рівнів психічної регуляції – організмічного, індивідного та особистісного. Класи рис за походженням і сферою застосування (конституціональні, індивідні, особистісні).

Психодіагностика конституційних диспозицій (темпераменту). Тест-опитувальник Я. Стреляу. Тест-опитувальник В. Русалова. Тест-опитувальник Г.Айзенка.

Психодіагностика соціально-обумовлених диспозицій (характеру). Опитувальник “Шістнадцять особистісних факторів” Р.Кеттела.

Патохарактерологічна діагностика. Міннесотський багатоаспектний особистісний опитувальник (MMPI) та його модифікації (MMIЛ, СМІЛ). Патохарактерологічний діагностичний опитувальник (ПДО) А.Лічко. Опитувальник Шмішека Г.

Діагностика ситуативно-рефлексивних рис особистості (квазіоб’єктивні тест-опитувальники, контрольні списки прикметників, репертуарні решітки).

^ Психодіагностика мотивації. Основні параметри мотиваційної сфери людини. Мотив і мотивація. Мотиви і потреби. Основні індикатори мотивації, які використовуються в психодіагностиці.

Методи психодіагностики мотиваційної сфери особистості. Прямі методи. Когнітивна репрезентація. Особистісні опитувальники. ”Список особистісних переваг” А.Едвардса; Опитувальник для виміру афілятивної тенденції та чутливості до нехтування А.Мехрабіана; Опитувальник для виміру результуючої тенденції мотивації досягнення (RAM) А.Мехрабіана; Опитувальник потреби в досягненні (ПД) Ю.Орлова.

Проективні методи: Тест тематичної апперцепції (ТАТ) Г.Мюррея; Методика малюнкової фрустрації С. Розенцвейга; Методика мотиваційної індукції Ж. Ньюттена (MIM).

Діагностика мотивів через когнітивні оцінки. Тест гумористичних фраз (ТЮФ) А.Шмельова і В.Болдирєвої.

^ Психодіагностика стану. Поняття про стан в психодіагностичному дослідженні.

Основні методи психодіагностики стану. Психометричні методи. Методи суб’єктивної оцінки: опитувальники (шкала “Прояви тривожності” Дж.Тейлора; шкала реактивної і особистісної тривожності Спілбергера-Ханіна); методики суб’єктивного шкалювання станів (семантичний диференціал Осгуда Ч.; “Самопочуття. Активність. Настрій.”(САН).

^ Психодіагностика міжособистісних стосунків. Об’єкт дослідження міжособистісних стосунків.

Основні методи дослідження міжособистісних стосунків. Інтерперсональний діагноз Лірі Т. Методика гомеостатичного типу “Сумісний тест Роршаха”. Методика “Малюнок сім’ї”, “Кінетичний малюнок сім’ї”.

^ Психодіагностика самосвідомості. Предмет діагностики самосвідомості. Фактори, які впливають на самоопис і його інтерпретацію.

Основні методи дослідження самосвідомості. Стандартизовані самозвіти у формі описів і самоописів. Тест-опитувальники: Опитувальник самоставлення Століна В.; Шкала дитячої “Я”- концепції Пірса-Харріса; Шкала самоповаги Розенберга М. Контрольні списки (контрольний список прикметників Гоха Г.). Шкальна техніка (семантичний диференціал Осгуда Ч.).

Нестандартизовані самозвіти (тест 20 тверджень самоставлення Куна М. і Мак-Портланда Т.).

Ідеографічні техніки (техніка репертуарних решіток Келлі Г.).

Проективні техніки. Тест “Намалюй людину” Маховера К. Тест тематичної апперцепції (ТАТ) Моргана Х. І Мюррея Г. Методика “Закінчення речення”. Тест Роршаха Г. ”Я” соціально-символічні завдання.

Рефрактивні техніки (методики керованої проекції Століна В.).

Методи виміру локусу контролю. Шкала локусу контролю Дж.Роттера. Опитувальник рівня суб’єктивного контролю (УСК) Бажина К. та ін. Опитувальник суб’єктивної локалізації контролю (ОСЛК) Пантелєєва, Століна.

Q-класифікація (Q-Sort) В. Стефенсона.

^ Психодіагностична робота з дітьми дошкільного віку. Особливості психодіагностики дітей дошкільного віку. Методи діагностики пізнавальних процесів дошкільників. Психодіагностика особистісних рис і міжособистісних стосунків у дошкільників

Діагностика готовності до навчання в школі, її практична обґрунтованість.

Поняття “психологічної готовності до навчання в школі” та її компоненти. Аналіз існуючих методів у визначенні готовності до школи. “Орієнтаційний тест шкільної зрілості” Керна-Йірасека. Програма діагностика психологічної готовності до школи Н.І.Гуткіної. Методика “Узор” Л.І.Цеханської. Методика “Графічний диктант” Д.Б.Ельконіна.

^ Особливості психологічної роботи з дітьми молодшого шкільного віку. Особливості психодіагностики дітей молодшого шкільного віку. Методи діагностики рівня розвитку пізнавальних процесів молодших школярів. Оцінка уваги молодших школярів:

 • оцінка стійкості уваги;

 • оцінка обсягу динамічної уваги;

 • оцінка переключення уваги.

Оцінка короткочасної пам’яті дитини молодшого шкільного віку.

Оцінка мислення молодшого школяра:

 • оцінка вербально-логічного мислення;

 • оцінка образного мислення;

 • діагностика інтелекту.

Методи вивчення особистості і міжособистісних стосунків молодших школярів.

Методи діагностики готовності учнів 3(4) класів до переходу в середню школу.

Робота психолога з учнями підліткового та юнацького віку. Особливості психодіагностики учнів підліткового та юнацького віку. Методи психодіагностики пізнавальних процесів у підлітковому та юнацькому віці. Методи діагностики особистості і міжособистісних стосунків у підлітковому та юнацькому віці.

Дослідження пізнавальних інтересів юнаків у зв’язку з завданнями профорієнтації:

 1. вивчення професійних намірів старшокласників;

 2. вивчення професійних інтересів учнів.


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ

 1. Аванесов В.С. Тесты в социологическом исследовании. - М.: Наука, 1982.-200с.

 2. Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование. – СПб.: Питер, 2001. – 688 с.

 3. Битянова М.Р., Азарова Т.В., Афанасьева Е.И., Васильева Н.Л. Работа психолога в начальной школе. - М.: Изд-во «Совершенство», 1998. – 352 с.

 4. Блейхер В. М., Крук И. В. Патопсихологическая диагностика. – К.: Здоров”я, 1986. – 280 с.

 5. Блейхер В.М. , Бурлачук Л.Ф. Психологическая диагностика интеллекта и личности. - К.: Вища школа, 1978. - 142с.

 6. Богданова Т.Г., Кориллова Т.В. Диагностика познавательной сферы ребенка. - К.: КоФР, 1997. - 68 с.

 7. Богоявленская Д. Б. Интеллектуальная активность как проблема творчества. – Ростов-на-Дону, 1983. – 173с.

 8. Бодалев А. А., Столин В. В. Общая психодиагностика. – СПб.: Изд-во «Речь», 2004. – 440 с.

 9. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психодиагностике. – СПб.: Питер, 2002. – 528 с.

 10. Бурлачук Л. Ф. Психодиагностика. – СПб.: Питер, 2002. – 352 с.

 11. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика личности. - К.: Здоровье, 1989.-168с.

 12. Бурлачук Л.Ф., Савченко Е.П. Психодиагностика (психодиагностический инструментарий и его применение в условиях социальных служб). - К.: »А.Л.Д.», 1985.

 13. Войтко В. И., Гильбух Ю. З. Школьная психодиагностика: достижения и перспективы. – Киев, 1980. – 48 с.

 14. Гуткина Н. И. Психологическая готовность к школе. – М.: Компенс-центр, 1993. – 176с.

 15. Гласс Дж. ,Стэнли ДЖ. Статистические методы в педагогике и психологии: Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1976. – 494с.

 16. Готовность детей к школе. Диагностика психического развития и коррекция его неблагоприятных вариантов: Методические разработки для школьного психолога / Е. А. Бугрименко, А. Л. Венгер, К. Н. Поливанова, Е. Ю. Сушкова. - М., 1989. – 88 с.

 17. Готтсданкер Р. Основы психологического эксперимента: Учеб. пособие. Пер.с англ. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. - 464 с.

 18. Диагностика психического развития. Пер. с чешск., Авт. коллектив: Швайцара Й. и др. - Прага: Авиценум, 1978. - 388с.

 19. Диагностическая и коррекционная работа школьного психолога / Под ред. Дубровиной И. В. - М.: изд. АПН СССР, 1987. - 178 с.

 20. Дружинин В. Н. Когнитивные способности: структура, диагностика, развитие. – М.: ПЕР СЭ; СПб.: ИМАТОН-М, 2001. – 224 с.

 21. Дружинин В. Н. Психодиагностика общих способностей. – М.: «Академия», 1996. – 224 с.

 22. Ингенкамп К. Педагогическая диагностика: Пер. с нем. - М.: Педагогика, 1991. - 240с.

 23. Клайн П. Справочное руководство по конструированию тестов. Введение в психометрическое проектирование. Пер. с англ. – Киев, 1994. – 283 с.

 24. Кулагин Б.В. Основы профессиональной психодиагностики. - Л.: Медицина, 1984. – 216 с.

 25. Мельников В. М., Ямпольский Л. Т. Введение в экспериментальную психологию личности. - М.: Просвещение, 1985. - 319с.

 26. Методы психологической диагностики. - М.: РАН, Институт психологии, 1994.

 27. Моляко В. А., Литвинова Н. И., Коваленко А. Б. Психологические проблемы творческой деятельности. – К.: Знание, 1990. – 16 с.

 28. Научно-методические основы использования в школьной психологической службе конкретных психодиагностических методик / Под ред. Дубровиной И.В. - М.: Изд. АПН СССР, 1988. - 166с.

 29. Немов Р.С. Психология. Кн. 3: Экспериментальная педагогическая психология и психодиагностика. - М.: Просвещение: ВЛАДОС, 1995. – 512с.

 30. Непомнящая Н. И. Психодиагностика личности: Теория и практика: Учеб. Пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: ВЛАДОС, 2001. – 192 с.

 31. Носс И. Н. Руководство по психодиагностике. – М.: Изд-во Института психотерапии, 2005. – 688 с.

 32. Общая психодиагностика / Под ред. Бодалева А.А., Столина В.В. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1987. - 304с.

 33. Основы психодиагностики / Под общей ред. Шмелева А.Г. - Москва, Ростов-на-Дону: «Феникс», 1996. - 544с.

 34. Основы психологии: Практикум / Ред.-сост. Л. Д. Столяренко. Изд-е 5-е. – Ростов н/Д.: «Феникс», 2004. – 704с.

 35. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии / Под обшей ред. А. А. Крылова, С. А. Маничева. - СПб.: Изд-во «Питер», 2000. – 560 с.

 36. Практическая психология образования: Учебник / Под ред. Дубровиной И.В. 2-е изд. - М.: ТЦ «Сфера», 1998. – 528 с.

 37. Психодиагностика: теория и практика. Пер. с нем. / Общ. ред. Н. Ф. Талызиной. – М.: Прогресс, 1986. – 207 с.

 38. Психологическая диагностика: Проблемы и исследования / Под ред. К.М.Гуревича. - М.: Педагогика, 1981.-232с.

 39. Психологическая диагностика: Учебник для вузов / Под ред. М. К. Акимовой, К. М. Гуревича. – СПб.: Питер, 2005. – 652 с.

 40. Психология личности: Тесты, опросники, методики / Авторы-составители: Н. В. Киршева, Н. В. Рябчикова. - М.: Геликон, 1995. – 220 с.

 41. Психология одаренности детей и подростков / Под ред. Н. С. Лейтеса. – М.: Академия, 1996. – 416 с.

 42. Психология. Учебник для гуманитарных вузов / Под. общ. ред. В. Н. Дружинина.. – СПб.: Питер, 2001. – 656 с.

 43. Рабочая книга школьного психолога / Под ред. И. В. Дубровиной.-М.: Просвещение, 1991.-303с.

 44. Рибалка В.В. Психологія розвитку творчої особистості: Навч. Посібник.–К.,ІЗМН, 1996.–236с.

 45. Рогов Е. И. Настольная книга практического психолога в образовании: Учебное пособие. - М.: ВЛАДОС, 1995. – 529 с.

 46. Семаго Н. Я., Семаго М. М. Теория и практика оценки психического развития ребенка. Дошкольный и младший школьный возраст. – СПб.: Речь, 2005. – 384 с.

 47. Собчик Л. Н. Психология индивидуальности. Теория и практика психодиагностики. – СПб.: «Речь», 2003. – 624 с.

 48. Соколова Е. Т. Проективные методы исследования личности. – М., 1980. – 176с.

 49. Сонин В. А. Психодиагностическое познание профессиональной деятельности: Учебн. Пособие. – СПб.: «Речь», 2004. – 408с.

 50. Суходольский Г.В. Основы математической статистики для психологов. - Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1972. – 429 с.

 51. Черны В., Колларик Т. Компендиум психодиагностических методов. - Братислава, 1988. - Том 1, 2. - 202с., 239с.

 52. евандрин Н. И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности. – М.: ВЛАДОС, 1999. – 512 с.

 53. Эйдемиллер Э. Г., Добряков И. В., Никольская И. М. Семейный диагноз и семейная психотерапия. Учебное пособие для врачей и психологов. – СПб.: Речь, 2005. – 336 с.

Патопсихологія

Педмет, завдання патопсихології. Історія розвитку патопсихології. Предмет патопсихології як науки. Завдання та стан сучасної патопсихології. Місце патопсихології в системі наук. Відмінність понять "патопсихологія" і "психопатологія". Медична психологія та її зв’язок з патопсихологією. Клінічна психологія. Соматопсихологія. Психосоматичні розлади. Нейропсихологія. Поняття етіології, патогенезу. Поняття симптом, синдром, їх види.

Класифікація психічних хвороб. Типи протікання хвороб. "Тріада Ясперса".

Вклад Е.Крепеліна в розвиток психіатрії та патопсихології. Відкриття В.М.Бехтерєвим експериментальної лабораторії в Казані, С.С.Корсаковим в Москві, І.А.Сікорським в Києві. Вклад Е.Кречмера, І.М.Сєченова, О.Ф.Лазурського, Л.С.Виготського та його школи в патопсихологію.

^ Методи патопсихологічного дослідження. Методологічні підходи загальної психології, які визначали стратегію психологічних досліджень в психіатричних і неврологічних клініках: історичний екскурс. Метод кількісного вимірювання психічних процесів (система Г.І.Россолімо, тестовий метод Біне-Сімона).

Основні принципи побудови патопсихологічного дослідження: системний якісний аналіз порушень психічної діяльності; апеляція до особистості хворого, актуалізація його особистісних ставлень; виявлення не лише порушених, але і збережених функцій для опори на них у психокорекцій ній роботі.

Експеримент як основний метод патопсихологічного дослідження. Бесіда з хворим як важливий елемент ситуації експерименту. Спостереження за поведінкою хворого. Допоміжні методи патопсихологічного дослідження: метод тестів, опитувальники, проективні методи.

^ Організація патопсихологічного дослідження. Деонтологічний аспект роботи патопсихолога. Завдання, які ставляться перед патопсихологом при організації патопсихологічного обстеження. Етапи патопсихологічного дослідження. Вивчення історії хвороби та анамнезу досліджуваного. Підбір експериментальних методик та підготовка до бесіди з хворим, пред’явлення інструкції. Протоколювання обстеження як невід’ємна умова проведення експерименту.

Написання патопсихологічного діагнозу. Роль даних про порушення психічного розвитку дитини в оптимізації навчально-виховного процесу.

Поняття деонтології, правила деонтології при підготовці та проведенні експериментальної роботи з хворим. Вимоги до професійного та культурного рівнів патопсихолога. Етичний аспект його діяльності.

^ Розлади відчуттів і сприймань. Дослідження розладів сприймання. Основні характеристики відчуттів. Кількісні (анестезія, гіпоестезія, гіперестезія) та якісні (синестезія, парестезія) розлади відчуттів.

Психологічні закономірності сприймання в нормі та патології. Типи розладів сприймання (ейдетизм, ілюзії, галюцинації, дереалізаційні та деперсоналізаційні розлади сприймання, агнозії).

Психосенсорні розлади. (мікро-, макропсії, метаморфопсії, порушення сприймання часу та ін.). Сенестопатії.

Агнозії та їх види (соматоагнозії, порушення впізнавання знайомих людей та знайомого оточення). Деперсоналізація: соматична (порушення схеми тіла) і психічна ( порушення реальності власних психічних процесів). Дереалізація.

Ілюзії, різновиди ілюзій. Істинні та хибні галюцинації (псевдогалюцинації), критерії їх відмінності.

^ Розлади пам’яті. Дослідження розладів пам’яті. Кількісні розлади пам'яті: гіпо-, гіпермнезія. Амнезії та їх види: ретро-, антероградна та ретроантероградна амнезії, гостра епізодична амнезія, фіксаційна, афектогенна, загальна прогресуюча амнезія.

Якісні розлади пам'яті (парамнезії): конфабуляції, псевдоремінісценції, криптомнезії.

Методики для дослідження пам’яті. Тест зорової та слухової пам'яті Мейлі. Проба 10-ти слів О.Р.Лурія. Проба на асоціативну пам'ять. Піктограми, шкала пам'яті Векслера. Тест зорової ретенції Бентона.

^ Розлади мислення, уваги та розумової працездатності. Дослідження розладів мислення. Дослідження розладів уваги та темпу сенсомоторних реакцій. Розлади мислення за темпом: прискорене, уповільнене мислення, шперунг, ментизм. Розлади мислення за формою: в'язке, аутичне, паралогічне, розірване, незв'язне мислення, резонерство, деталізованість, персеверація і стереотипія. Розлади мислення за змістом: нав'язливі стани та ідеї, надцінні і маячні ідеї. Види маячіння за походженням, за змістом. Основні синдроми маячіння.

Розлади уваги: слабкість активної уваги, переважання пасивної уваги, загальмованість та виснажливість уваги.

Недоумство вроджене (олігофренія) та набуте (деменція). Класифікації олігофренії та деменцій.

^ Розлади афективної сфери. Методики для дослідження розладів емоційної сфери. Емоції та психічні розлади. Афект. Фізіологічний та патологічний афект. Порушення емоційного реагування: емоційна гіперестезія, емоційна тупість, емоційна нестійкість, емоційна амбівалентність, підвищена афективність, емоційна лабільність, емоційна слабкість.

Симптоми розладів настрою з підвищенням та пониженням емоційності (гіпертипія, ейфорія, гіпотимія, дисфорія, апатія).

Депресія, її види (тривожна, апатична, астенічна, маскована). Депресивний синдром. Манія, різновиди маній (гнівлива, весела манія). Маніакальний синдром.

Неврози. Сутність, етіологія, розповсюдженість неврозів. Основні види та їх характеристики. Неврастенія як один з видів неврозів. Гіперстенічна та гіпостенічна форми. Основні причини виникнення неврастенії. Вплив неврастенії на основні психічні функції хворого. Істеричний невроз. Психічні розлади при істерії: істеричні присмеркові стани, істерична депресія, істерична астенія, фобії тощо. Характер нав'язливих станів при обсесивному неврозі; нав'язливі думки, сумніви, дії, контрастні думки тощо. Невроз страху. Іпохондричний та депресивний неврози.

Порівняльно-вікові особливості неврозів. Невротичні розлади у підлітковому віці. Особливості патопсихологічної діагностики при неврозах.

^ Акцентуації особистості. Психопатії. Сутність акцентуацій характеру в теорії Карла Леонгарда. Відмінність акцентуацій від психопатій. Зіставлення типології акцентуацій особистості К.Леонгарда та акцентуацій О.Є.Лічко. Класифікація типів акцентуацій характеру за О.Е.Лічко. Взаємозв'язок особистісної акцентуації з девіантною поведінкою неповнолітніх. Методи діагностики акцентуацій.

Історія дослідження психопатій. Розповсюдженість, ознаки за Кербіковим-Ганнушкіним. Клінічні форми та їх характеристики. Етіологія, патогенез. Диференційна діагностика.

^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ

 1. Астапов В.М. Введение в дефектологию с основами нейро- и патопсихологии. - М.: Международная академия, 1994. – 214 с.

 2. Блейхер В.М., Крук И.В. Толковый словарь психиатрических терминов. - Воронеж: НПО МОДЗК, 1995.

 3. Блейхер В.М., Крук И.В. Патопсихологическая диагностика. – Киев: «Здоровье», 1986, - 278 с.

 4. Братусь Б.С. Аномалии личности. – М.: Мысль, 1988. – 301 с.

 5. Буянов М.И. Ребенок из неблагополучной семьи: записки детского психиатра (книга для учителей и родителей). - М.: Просвещение, - 1998. – 207с.

 6. Волков В.Т., Стрелис А.К. Личность пациента и болезнь. - Томск, 1995. – 327 с.

 7. Вудс Ш. Психиатрия в вопросах и ответах. - СПб.: Питер, 1998. – 309с.

 8. Годфруа Ж. Что такое психология. - Т. 2. - М.: МИР, 1992. – 366 с.

 9. Демьянов Ю.Г. Диагностика психических нарушений: практикум / Оформл. обл. А.С.Андреева. – СПб.: ИД «МиМ», ТОО «Респекс», 1999. – 224с.

 10. 11 .Діагностичні критерії з DSМ - ІІІ-R. - Київ.: Абрис, 1995. - 270с.

 11. Евдокимова Г.О., Максимова Н.Ю. Психологічні причини вживання неповнолітніми алкоголю та наркотиків // Рідна школа, №11-12. – 1993.

 12. Завилянский И.Я., Блейхер В.М. Психиатрический диагноз. - К.: Вища школа, 1979 – 196 с.

 13. Зейгарник Б.В. Патопсихология. - М.: МГУ, 1976. – 237 с.

 14. Зозуля Т.В. Основы социальной и клинической психиатрии: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 224с.

 15. Кербиков О.В. Лекции по психиатрии. - М.: Медгиз, 1955. – 237 с.

 16. Клиника й профилактика психических заболеваний / под рук. Н.Е. Бачерикова. - К.: Здоров'я, 1980. – 177 с.

 17. Коркина М.В., Лакосина А.Е., Личко А.Е. Психиатрия : учебник для студентов мединститутов. - М.: Медицина, 1995. – 604 с.

 18. Корников А.П., Бурыгина В.Г. Типология целевых тактик у больных шизофренией // Вопр. психол. - № 4. – 1991.

 19. Кузнєцов В.М., Чернявський В.М. Психіатрія: посібник для лікарів-інтернів. - К.: Здоров'я, 1993. - 342с.

 20. Левченко И.Ю. Патопсихология: Теория и практика: Учеб пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2000. – 232 с.

 21. Лебединский В.В. Нарушение психического развития у детей. - М.: МГУ, 1985. – 166 с.

 22. Лидеман Р.Р. За гранью психического здоровья М.: Знание,1992. – 190с.

 23. Макаленко В. Р. Ребенок в «алкогольной семье»: психологический портрет // Вопр. псих. - 1991. - №4. – С.34-39.

 24. Максимова Н.Ю. Диагностика и коррекция поведения трудных подростков // Вопр. псих. - 1988. - №3. – С.45-51.

 25. Максимова Н.Ю., Мілютіна К.Л., Піскун В.М. Основи дитячої патопсихології. - Київ : Перун, 1996. - 462с.

 26. Марилов В.В. Частная психопатология: Учеб. Пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 400с.

 27. Менделевич В.Д. Клиническая й медицинская психология. - М.: Медпресс, 1998. - 587с.

 28. Наэм Дж. Психология и психиатрия в США. - М.: Прогресс, 1984.

 29. Нервные болезни. / под рук. Яроша А.А. - Киев: Вища школа, 1985. – 454 с.

 30. Поляков Ю.Ф. Охрана психического здоровья в Мексике // Вопр. псих. – 1991. - №9. – С.56-59.

 31. Практикум по патопсихологии / Под рук. Б.В. Зейгарник.- МГУ - 1987.

 32. Психопатология детского возраста / Под рук. Селецкого А.И.. - К.: Вища школа, 1987. – 295с.

 33. Ранняя диагностика психических заболеваний / Под рук. Блейхера В.М. - Киев: Здоров'я, 1989. – 276 с.

 34. Рубинштейн С.Я. Экспериментальные методики патопсихологии и опыт применения их в клинике. (практическое руководство) – М.: Апрель-Пресс, издательство Института психотерапии, 2004. – 224с.

 35. Семке Я. Умейте властвовать собой, или беседы о здоровой и больной личности. - Новосибирск: Наука, 1997. – 234 с.

 36. Система охраны психического здоровья в США // Вопр. псих. – 1990. - №6.

 37. Собчик Л.Н. Введение в психологию индивидуальности. - М.: Институт прикладной психологии, 1998. – 511 с.

 38. Соколова Е.Т. Проективные методы исследования личности. – М., 1980.

 39. Хомская Е.Д. Нейропсихология. М.: Изд-во МГУ, 1987. – 288 с.

 40. Худик В.А. Детская патопсихология. - Киев: Здоров'я, 1997. – 86 с.


Діагностика і корекція затримки психічного розвитку


Затримка психічного розвитку як психолого-педагогічна проблема. Визначення затримки психічного розвитку. Поняття “мінімальна мозкова дизфункція”. Розрізнення вікової норми та затримки психічного розвитку при вступі дитини до школи. Норми розвитку основних психічних процесів та моторики 6-7 річних дітей. Основні питання клініки ЗПР. Клінічна класифікація ЗПР М.С.Певзнер та Т.А.Власової.

^ Причини виникнення і форми затримки психічного розвитку у дітей. Біологічні та соціальні фактори, які спричиняють затримку психічного розвитку. Форми ЗПР: конституційно зумовлена, соматогенна, церебрально-органічна та психогенна ЗПР.

Взаємозв’язок педагогічної занедбаності та затримки психічного розвитку.

Патопсихологічна класифікація ЗПР, її особливості. Специфіка навчання дітей відповідно до типу затримки психічного розвитку.

^ Спеціальне навчання дітей із затримкою психічного розвитку. Історична довідка про відкриття спеціальних шкіл для дітей із затримкою психічного розвитку на Україні та за кордоном.

Сучасна система функціонування спеціальних шкіл і класів інтенсивної педагогічної корекції для дітей із ЗПР: особливості комплектування, програма навчання, науково-методичне забезпечення.

^ Основні прояви затримки психічного розвитку у дітей у навчально-виховному процесі. Характерні прояви даної аномалії, які можна спостерігати у спеціально організованій експериментальній ситуації і у повсякденному житті дитини. Розлади працездатності і поведінки.

Особливості пізнавальної активності та пізнавальної діяльності дітей із ЗПР: сенсомоторний розвиток і чуттєве пізнання дійсності; особливості мислення, мовлення та пам’яті. Збідненість знань та уявлень про навколишній світ.

Особистісний розвиток дітей, що мають затримку психічного розвитку.

Індивідуальні особливості першокласників з труднощами у навчанні. Причини навчальних труднощів молодших школярів, зумовлених затримками розвитку пізнавальної сфери різного типу.

Типи першокласників, у яких навчальні труднощі зумовлені недоліками окремих чинників пізнавальної чи емоційно-вольової сфери: діти з недорозвиненим логічним мисленням, з недорозвиненням емоційно-вольової сфери, з недостатнім розвитком просторової уяви (дискалькулією), з недостатнім розвитком мовлення; з незрілістю механізмів емоційної регуляції поведінки; з уповільненим темпом психічних процесів.

^ Діагностика ЗПР у дітей в умовах спеціального дослідження. Короткий огляд методів дослідження затримки психічного розвитку. Компетенція та склад психолого-медико-педагогічних комісій (ПМПК).

Вимоги до організації дослідження дітей із ЗПР, яких повинен дотримуватися психолог. Діагностичні показники, які мають велике значення для дослідження.

Експрес-методика вивчення розумового розвитку дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку. Оцінка виконання завдань та види допомоги. Оцінка якісних характеристик складових діяльності дітей з різним розумовим розвитком, що спостерігаються при їх обстеженні.

^ Корекція затримки психічного розвитку у дітей в умовах масової і спеціальної школи. Умови успішної корекції психічного розвитку дітей. Добір і поєднання відповідних видів діяльності у навчальному процесі та організація дозвілля. Особливості ігрової діяльності, що широко використовується у навчально-виховному процесі дітей з даною аномалією розвитку. Підтримання активності та інтересу дітей до виконуваної справи. Засоби активізації діяльності дітей даної категорії. Організація роботи в групі продовженого дня та вдома.

^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ

 1. Актуальные проблемы диагностики задержки психического развития детей / Под ред. К.С.Лебединской; Науч.-исслед. ин-т дефектологии Акад. пед. наук СССР. - М.: Педагогика, 1982 – 128с.

 2. Блейхер В.М. Бурлачук Л.Ф. Психологическая диагностика интеллекта и личности. - К.: Высшая школа, 1978.

 3. Власова Т.А. Певзнер М.С. Учителю о детях с отклонениями в развитии. - М.: Педагогика, 1967, - 179с.

 4. Выготский Л.С. Собрание сочиненй: в 6-ти т. - Т.5. Основы дефектологии / под ред. Т.А.Власовой.- М.: Педагогика, 1983.-368с.

 5. Гільбух Ю.З. На шляхах диференційованого навчання // Психологічні проблеми навчання, виховання, активності та розвитку особистості.-К., 1995.

 6. Дети с задержкой психического развития / Под ред. Т.А.Власовой, В.И.Лубовского, Н.А.Цыпиной.-М., 1984.

 7. Диагностика отклонений в умственном развитии учащихся / Под ред. Н.М.Стадненко.-К., 1991.

 8. Діти із затримкою психічного розвитку та їх навчання. Навч. посібник для педагогів та шкільних психологів / Т.Д.Ілляшенко, Н.А.Бастун, Т.В.Сак.-К.: ІЗМН, 1997.-128с.

 9. Затримка психічного розвитку в дітей / Укл. Т.Д.Ілляшенко, В.М.Рождественська.- К., 1992.

 10. Зейгарник Б.В. Патопсихология.- М.: Педагогика, 1976г.

 11. Ілляшенко Т.Д., Стадненко Н.М. Аномальна дитина в школі: Навч.-метод. посібник. - К.: ІСДО, 1995.-120с.

 12. Максимова М.Ю., Мілютіна К.Л., Піскун В.М. Основи дитячої патопсихології: Навч. посібник.-К.: Перун, 1996.-464с.

 13. Методика діагностики відхилень у розумовому розвитку молодших школярів та старших дошкільників. Авторський колектив: Стадненко Н.М., Ілляшенко Т.Д., Борщевська Л.В., Обухівська А.Г. – Кам’янець-Подільський: вид-во “Абетка”, 1998.

 14. Обучение детей с задержкой психического развития / Под ред. Т.А. Власовой, Н.А. Никашиной. - М.: Педагогика, 1981.-127с.

 15. Програми спеціальної загальноосвітньої школи та класів інтенсивної педагогічної корекції для дітей із затримкою психічного розвитку. Початкові класи (математика, ритміка, рідний край, трудове навчання) / Л.С.Вавіна, Г.М.Мерсіянова.- К.: ІСДО, 1995.-120с.

 16. Розвиток уяви в урочний та позаурочний час у дітей із затримкою психічного розвитку: Метод. рекомендації / Укл.: Т.П.Свистунова-Вісковатова. - К.: ІЗМП, 1996.-52с.


Психологічне консультування

Вступ до психологічного консультування. Визначення психологічного консультування. Ролі психолога-консультанта і клієнта у психологічному консультуванні. Місце проведення психологічного консультування. Час, необхідний для консультації.


Основні причини звертання до психологічної консультації: непевність у собі, загроза повторення важких переживань, неможливість самостійно вирішити наявну життєву проблему, психічні розлади, самотність. Види психологічного консультування, їх класифікація.
^

Професійна підготовка психолога-консультанта. Спеціальні знання й уміння професійно підготовленого консультанта, шляхи отримання.


Робота психологічної консультації, її основні складові. Необхідність знання консультантом організації роботи психологічної консультації. Зміст загальної і спеціальної професійної підготовки психолога-консультанта. Основні аспекти професійної підготовки психолога-консультанта. Шляхи підвищення професійної кваліфікації психолога-консультанта.

Організація роботи психологічної консультації. Основні етапи та процедури психологічного консультування. Загальні питання організації роботи психологічної консультації. Умови проведення та результативність психологічного консультування.


Підбір кадрів для роботи у психологічній консультації. Взаємодія психолога-консультанта з іншими фахівцями-консультантами. Загальні питання, пов'язані з підготовкою до психологічного консультування. Режим роботи психологічної консультації. Розподіл обов'язків між працівниками психологічної консультації.
Технології консультативної взаємодії. Поняття і вступні зауваження про технічні прийоми психологічного консультування. Універсальні та спеціальні техніки психологічного консультування. Техніки початкового та завершального етапів консультування. Забезпечення зворотного зв'язку психолога-консультанта з клієнтом. Поводження психолога-консультанта на всіх етапах психологічного консультування. Форми мовленнєвого етикету під час прощання психолога-консультанта з клієнтом. Типові технічні помилки, що допускаються у процесі консультування, способи їх усунення.
^

Тестування у практиці психологічного консультування. Тестування та його актуальність під час психологічного консультування.


Індивідуальність проблем клієнта. Неможливість точного діагнозу проблеми клієнта без вивчення його психологічних особливостей. Важливість об'єктивної оцінки реального впливу психологічного консультування на особистість клієнта і його поводження. Використання психологічного тестування у практиці консультування.
1   2   3   4

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи