Національна академія педагогічних наук україни icon

Національна академія педагогічних наук україни
НазваНаціональна академія педагогічних наук україни
Сторінка2/2
Дата31.08.2012
Розмір0.56 Mb.
ТипДокументи
1   2


Модуль 2. Дистанційне навчання у вищій школі ІІІ-ІV р.а


Тема3. Дистанційне навчання як форма навчання і педагогічна технологія. (2 год. – тематична дискусія)


План

 1. Дистанційне навчання як інноваційна педагогічна технологія.

 2. Психолого-педагогічні питання дистанційного навчання.

 3. Проблеми організації дистанційного навчання.


Література

 1. Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні. – Затверджено Постановою МОН України 20 грудня 2000 р.– К.:НТУ «КПІ», 2000.– 12 с.

 2. Кухаренко В.М., Рибалко О.В., Сиротинко Н.Г. Дистанційне навчання: Умови застосування. Дистанційний курс: Навчальний посібник: 3-е вид. / За ред. В.М.Кухаренка. – Харків: НТУ ”ХПІ”, „Торсінг”, 2002. – 320 с.

 3. Теория и практика дистанционного обучения: Учеб. пособие / Е.С.Полат, М.Ю.Бухаркина, В.М.Моисеева / Под ред. Е.С.Полат. — М.: Академия, 2004. — 416 с.

 4. Олійник В.В. Дистанційна освіта за кордоном та в Україні: Стислий аналітичний огляд. – К.: ЦІППО АПН України, 2001. – 54 с.


Питання для самоконтроль

 1. Поясніть суть понять: дистанційна освіта, дистанційне навчання.

 2. Назвіть принципи дистанційного навчання та його основні технології.Тема 4. Нормативно-правове забезпечення ДН.

(тематична дискусія – 2 год.)

План

1. Законодавча база з дистанційного навчання.

2. Нормативні документи МОНМС України.


Література

 1. Закони України «Про професійно-технічну освіту», Ст.12, 2003 р.; «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», 2006 р.; «Про інноваційну діяльність», 2011 р.; «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні», 2011 р.; «Про професійно-технічну освіту»;Закон України «Про вищу освіту»; «Про національну програму інформатизації»: - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

 2. ПОЛОЖЕННЯ про дистанційне навчання (затверджено Наказом МОН України від 21.01.2004 № 40) . - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.osvita.org.ua/distance/pravo/03.html

 3. Губар В.В. Проблеми нормативно-правового забезпечення розвитку дистанційного навчання в Україні. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vlush/Ped/2011_10_2/3.pdf

 4. Ухов П.А., Ломакин А.Л. Дистанционные образовательные технологии в вузе. Монография. – Ч.1. -М.: Московская гуманитарно-техническая академия, 2010. – 180 с.

 5. Открытое образование. Научно-практический журнал по информационным технологиям в образовании. – 2000-2008 г.г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.e-joe.ru


Питання для самоконтролю:

1. Охарактеризуйте тенденції переходу до відкритої освіти.

2. Обґрунтуйте головні чинники оптимізації освіти у світлі входження України у європейське інформаційне й освітнє середовище.

3. Поясніть, чому важливим моментом реструктуризації навчального процесу є запровадження інноваційних освітянських технологій.


Модуль 3. Навчальний процес за дистанційною формою навчання.


Тема 6. Електронний навчальний курс: структура та зміст.

( 2 год – тематична дискусія)

План

1. Поняття електронний навчальний курс.

2. Системи управління навчальними ресурсами.

3.Етапи розробки електронного навчального курсу.

4.Атестація електронного навчального курсу..


Література

Основна:

1.Положення про атестацію електронного навчального курсу на рівні ВНЗ та МОН України від 8 червня 2010 року. Електронний ресурс. Режим доступу: http://mon.gov.ua/images/gr/obg/2010/08_06_10.pdf

Додаткова:

2.Наказ Міністерства освіти і науки України №537 від 17.06.08 р. „Про затвердження Порядку надання навчальній літературі,засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв Міністерства освіти і науки України”. Електронний ресурс. Режим доступу: www.mon.gov.ua/laws/MON_537_08.doc

3.Наказ Міністерства освіти і науки України №588 від 27.06.08 р. „Щодо видання навчальної літератури для вищої школи”. Електронний ресурс. Режим доступу: www.mon.gov.ua/laws/MON_588_08.doc

4.Морзе Н.В., Глазунова О.Г. Критерії якості електронних навчальних курсів, розроблених на базі платформ дистанційного навчання//Інформаційні технології в освіті, Випуск 4, Херсон, 2009, Видавництво ХДУ. – Ст. 63-76.

5.Кухаренко В. М., Рибалко О. В., Сиротенко Н. Г. Дистанційне навчання: Умови застосування. Дистанційний курс: Навчальний посібник. 3-є вид./За ред. В. М. Кухаренка - Харків: НТУ "ХПІ", "Торсінг", 2002. - 320 с.


Питання для самоконтролю:

1.Дайте визначення поняттю «електронний навчальний курс».

2.Які дистанційні технології Ви знаєте?

3.Назвіть основні характеристики електронного навчального курсу.

4.Які системи управління навчальними ресурсами Ви знаєте?

5.Назвіть основні функціональні складові системи управління навчальними ресурсами.

6.Які типи ресурсів є обов’язковими складовими електронного навчального курсу?

7.Яку структуру повинен мати електронний навчальний курс?

8.Назвіть етапи розробки та атестації електронного навчального курсу.

Тема 7. Організація і методика проведення навчальних занять в умовах ДН.

(2 год – тематична дискусія)

План

1.Інноваційні педагогічні технології дистанційного навчання

2.Основні види дистанційної взаємодії викладача зі студентами та студентів між собою.

3.Теоретичні і практичні заняття в системі дистанційного навчання.


Література

Основна:

1.Кухаренко В. М., Рибалко О. В., Сиротенко Н. Г. Дистанційне навчання: Умови застосування. Дистанційний курс: Навчальний посібник. 3-є вид./За ред. В. М. Кухаренка - Харків: НТУ "ХПІ", "Торсінг", 2002. - 320 с.

2.Столяренко О.В. Особливості навчально-виховного процесу в умовах інформаційно-освітнього середовища //Збірник матеріалів Республіканської науково-практичної Інтернет-конференції «Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ», 12-18 квітня 2010 р. , м. Вінниця. – К.: Кондор, 2010. – с. 289-301.

3.Демкин В.П., Можаева Г.В. Организация учебного процесса на основе технологий дистанционного обучения. - Томск: Томский государственный университет, 2003.

Додаткова:

4.Васильєва М.Б., Федосова М.В. Аспекти використання інформаційних технологій при впровадженні дистанційної освіти / М.Б. Васильєва, М.В. Федосова // Проблеми освіти. – К.: Інститут інноваційних технологій та змісту освіти, 2006. – Третій спецвипуск. – С. 110-113.

5.Тверезовський В. До проблеми впровадження інформаційних технологій у вищій школі // Педагогіка і психологія професійної освіти: науково-методичний журнал / за заг. ред. Н.Г. Ничкало. – Львівський науково-практичний центр Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України. - №2, березень-травень 1999 р. – С. 121-126.


Питання для самоконтролю:

 1. Назвіть основні відмінності між денним та дистанційним навчанням та проблеми, які виникають у зв’язку з вказаними відмінностями.

 2. Яким чином можна провести лекцію при дистанційному навчанні?

 3. Яким чином можна провести практичне заняття при дистанційному навчанні?

 4. Яким чином можна провести семінар при дистанційному навчанні?

 5. Яким чином можна провести консультацію для студента при дистанційному навчанні?

 6. Чим відрізняється синхронний та асинхронний зв’язок у дистанційному навчанні?

 7. Які сервіси спільної роботи над документами Ви знаєте?

 8. Що Ви розумієте під поняттям «вебінар»?

 9. Які платформи для проведення вебінарів Ви знаєте?

 10. Назвіть особливості організації та проведення вебінарів.

 11. Які основні функціональні можливості мають платформи для проведення вебінарів?

 12. Складіть список правил мережевого етикету, які є ключовими на Вашу думку.Модуль 4. Дистанційні технології в освіті.


Тема 10. Роль і місце викладача-тьютора в дистанційному навчанні.

(тематична дискусія – 2 год)

План

 1. Загальні відомості про тьюторство. Історія тьюторства.

 2. Тьюторство як технологія індивідуального супроводу процесу освоєння навчальної діяльності.

 3. Вимоги до компетентності тьютора як педагога в освітньому процесі


Література

1. Бойко А. М. Тьютор – якісно вища педагогічна позиція і новий простір духовно-моральної взаємодії - // Педагогічні науки: зб. наук. пр. / Полт. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 2. – С. 4–10.

2. Боровкова Т.И. Тьюторская позиция преподавателя высшей школы в процессе сопровождения внеаудиторной самостоятельной работы // «Вектор науки» Тольятти. – № 1(4) 2011. – С. 27-31.

3. Бендова Л. В. Система подготовки тьюторов – этапы развития карьеры // Качество дистанционного образования (концепции, проблемы, решения):Материалы международной научно-практической конференции 10 декабря 2004. – М.: МГИУ, 2004. – С. 43–44.

4. Дем'яненко Н. М. Система тьюторства: актуалізація ретродосвіду Великої Британії // 36. наук, праць Полтавського держ. пед. у-ту імені В. Г Короленка. - Полтава, 2006. - Вип. №6 (57). - С. 72-75.

5. Краевский В. В. Методология педагогики: новый этап. – М., 2006. – 388 с.

6. Лукіна Т. О. Тьютор // Енциклопедія освіти. - К., 2008"-С. 924.

7. Мамардашвши М. К. Современная европейская философия // Логос. -2002. -№2. - С. 115-118.

8. Гукович Л.Д. Тьюторство в країнах далекого зарубіжжя/ Л.Д. Гукович (стр.78-79.)

9. Долгоруков, А.М. Практичний посібник для тьютора системи Відкритого освіти на основі дистанційних технологій [Текст] / А.М. Долгоруков - М: ЦІТО, - 2002р.

10. Ковальова, Т.М. Введення в тьюторства [Електронний ресурс] / http://www.mioo.ru/

11. Костіна Н. А. Тьютор як супроводжуючий професійний розвиток педагогів [Текст] / Н. А. Костіна. - Сибірський вчитель. - 2006. - № 1.

12. Ле Гофф, Ж. Інтелектуали в середні століття [Текст] / Ж. Ле Гофф. - Долгопрудний, 1997р.

13. Попов, А.А. Тьюторство як педагогічна система культурного самовизначення [тескт] / А. А. Попов. - Томськ, 1996. - C. 49-57.

14. Рибалкіна Н.В. Ідея тьюторства - ідея педагогічного пошуку [Текст] / Н.В. Рибалкіна // тьюторства: ідея та ідеологія. -Томськ, 1996. - C. 15-30

15. Университетское образование в Великобританиии. -М., 1998. - 331 с.

16. Щенніков, С.А. Основи діяльності тьютора в системі дистанційної освіти. [Текст] / С.А. Щенніков, А. Г. Теслін, А. Г. Чернявська. - М: Дрофа, - 2005 .- 608с.


Питання для самоконтролю

1. Розкрийте основи діяльності викладача-тьютора.

2. Проаналізуйте цілі, педагогічні умови організації й управління індивідуальною освітньою роботою студентів тьютором.

3. Який механізм обліку специфіки роботи тьютора.


^ 4. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


Модуль 2. Дистанційне навчання у вищій школі ІІІ-ІV р.а


Тема3. Дистанційне навчання як форма навчання і педагогічна технологгія. (4 год. )

План

1. Загальні відомості про дистанційне навчання. Сутність дистанційного навчання.

2. Особливості, можливості, переваги та проблеми дистанційного навчання

3. Педагогічні технології дистанційного навчання

4. Характеристика навчального процесу

5. Українські центри дистанційної освіти

Література

 1. Закон України "Про Національну програму інформатизації";

 2. Постанова Верховної Ради України від 06.07.2000р. № 1851-ІІІ «Про затвердження Завдань Національної програми інформатизації» на 2000-2002 роки;

 3. Указ Президента України від 31.07.2000 року № 928/2000 «Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні»;

 4. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про створення Українського центру дистанційної освіти» від 07.07.2000р. №293.

 5. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про дистанцiйне навчання» вiд 21.01.2004р. №40

 6. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.09.03 № 1494 “Про затвердження Програми розвитку системи дистанційного навчання на 2004–2006 роки”;

 7. Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.04.04 № 335 “Про створення Координаційної ради з розвитку системи дистанційного навчання при Міністерстві освіти і науки”

 8. Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.11.2004 № 888 «Про утворення Реєстру комп'ютерних програм»

 9. Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.04.2004р. №335 «Про створення Координаційної ради з розвитку системи дистанційного навчання при Міністерстві освіти і науки»

 10. Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2000р. «Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні»

 11. Наказ Міністерства освіти і науки України від 25.09.2009р. №894 «Про запровадження педагогічного експерименту з дистанційного навчання у Національному університеті водного господарства та природокористування»

Рекомендовані сайти

 1. www. osvita. org.ua

 2. www. zakon.rada.gov.ua

 3. www.ednu.kiev.ua

 4. www.dist.nuwm.rv.ua


Питання для самоконтролю:

1. Розкрити суть дистанційного навчання як найбільш перспективної, гуманістичної, інтегральної форми освіти, орієнтованої на індивідуалізацію навчання.

2. З’ясувати передумови розвитку дистанційного навчання суспільства та освіти, що ґрунтується на використанні як кращих традиційних методів навчання, так і нових інформаційних та телекомунікаційних технологій, а також на принципах самостійного навчання, призначених для широких верств населення незалежно від матеріального забезпечення, місця проживання, стану здоров’я.

3. Поясніть суть понять: дистанційна освіта, дистанційне навчання.

4.Назвіть принципи дистанційного навчання та його основні технології.


Тема 4. Нормативно-правове забезпечення ДН. ( 2 год.)


План

1. Огляд законодавчої бази з дистанційного навчання.

2. Аналіз «Положення про дистанційне навчання в навчальних закладах» (проект).


Література

1.Закони України «Про професійно-технічну освіту», Ст.12, 2003 р.; «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», 2006 р.; «Про інноваційну діяльність», 2011 р.; «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні», 2011 р.; «Про професійно-технічну освіту»;Закон України «Про вищу освіту»; «Про національну програму інформатизації»: - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

2.ПОЛОЖЕННЯ про дистанційне навчання (затверджено Наказом МОН України від 21.01.2004 № 40) . - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.osvita.org.ua/distance/pravo/03.html

3.Губар В.В. Проблеми нормативно-правового забезпечення розвитку дистанційного навчання в Україні. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vlush/Ped/2011_10_2/3.pdf

4.Ухов П.А., Ломакин А.Л. Дистанционные образовательные технологии в вузе. Монография. – Ч.1. -М.: Московская гуманитарно-техническая академия, 2010. – 180 с.

5.Открытое образование. Научно-практический журнал по информационным технологиям в образовании. – 2000-2008 г.г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.e-joe.ru

6. Положення про дистанційне навчання в навчальних закладах (проект 2012 р. МОНМСУ).


Питання для самоконтролю:

1. Охарактеризуйте зміст основних документів МОНУ щодо впровадження дистанційного навчання в систему вищої школи.

2. Дайте тлумачення основним поняттям Положення про дистанційне навчання в навчальних закладах.

3. Чим відрізняється Положення 2004 р. від проекту Положення 2012 р.


Тема 5. Інформаційні та комунікаційні технології в ДН

(практичне заняття – 4 год,)


План

1.Класифікація дистанційних навчальних технологій.

2. Ресурси Web 2.0: wiki, вебінари, блоги, RSS, соціальні мережі тощо.

3. Системи управління змістом навчання (Content Management System, CMS). Системи управління процесом навчання (Learning Management System, LMS). Система управління навчанням та контекстом (Content Learning Management System, CLMS).


Література:

Основна:

1.Биков В.Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти: Монографія. – К.: Атіка, 2008. – 684 с.

2.Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М. Моисеева. Теория и практика дистанционного обучения: Учебное пособие. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 416 с.

3.Положення про атестацію електронного навчального курсу на рівні ВНЗ та МОН України від 8 червня 2010 року. Електронний ресурс. Режим доступу: http://mon.gov.ua/images/gr/obg/2010/08_06_10.pdf

4.Анисимов А.М. Работа в системе дистанционного обучения Moodle. Учебное пособие. 2-е изд. испр. и дополн. – Харьков, ХНАГХ, 2009. - 292 стр.

5.Савченко Н.В. Методика разработки дистанционного курса в среде «Веб-класс ХПИ»: учебно-методическое пособие для преподавателей, магистров и аспирантов высших учебных заведений. – Харьков: НТУ “ХПИ”, 2008. – 200 с.


Додаткова:

6.Герасимчук О.О. E-learning. Технології електронного навчання: Навчальний посібник. – Луцьк: РВВ ЛДТУ, 2008. – 432 с.

7.Електронний ресурс. Режим доступу: http://ru.wikipedia.org/wiki/Веб_2.0

8.Електронний ресурс. Режим доступу: http://ru.wikibooks.org/wiki/Сервисы_Web_2.0_в_образовании_и_обучении

9.Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/articles/KultNar/knp100t2/knp100t2_147-151.pdf


Питання для самоконтролю:


1.Які сучасні інформаційні і комунікаційні технології в дистанційному навчанні Ви знаєте?

2.Чи існують складності у використанні сучасних ІКТ у ДН в Україні? Назвіть їх.

3.Що Ви розумієте під ІКТ-компетентністю викладача?

4.Які ключові принципи технології Web 2.0 Ви знаєте?

5.Назвіть основні ресурси Web 2.0.

6.Що таке платформа підтримки електронного навчання?

7.Дайте коротку характеристику класифікації СДН.

8.Які системи підтримки дистанційного навчання Ви знаєте?

9.Назвіть основні функціональні складові системи дистанційного навчання.

Модуль 3. Навчальний процес за дистанційною формою навчання.


Тема 7. Організація і методика проведення навчальних занять в умовах ДН.

( 4 год – практичне заняття)


План

  1. Інноваційні педагогічні технології дистанційного навчання.

  2. Асинхронні технології (електронна пошта, форум, підкасти, блоги) та синхронні (вебінари, сервіси відео- та аудіозв’язку, чати).

3. Мережевий етикет. Особливості спілкування між людьми, розподіленими у часі та просторі.

4. Практичні заняття в системі дистанційного навчання: віртуальні лабораторії, тренажери, відеопрактикуми, підкасти.

5. Семінарські заняття: форуми, чати, аудіо- та відеоконференції. Консультації: електронна пошта, форум, аудіо- та відео спілкування

6. Організація самостійної роботи студентів.

7. Вебінар як особлива форма проведення занять в умовах дистанційного навчання: переваги і недоліки.


Література


Основна:

1.Кухаренко В. М., Рибалко О. В., Сиротенко Н. Г. Дистанційне навчання: Умови застосування.
2.
Дистанційний курс: Навчальний посібник. 3-є вид./За ред. В. М. Кухаренка - Харків: НТУ "ХПІ", "Торсінг", 2002. - 320 с.

3.Столяренко О.В. Особливості навчально-виховного процесу в умовах інформаційно-освітнього середовища //Збірник матеріалів Республіканської науково-практичної Інтернет-конференції «Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ», 12-18 квітня 2010 р. , м. Вінниця. – К.: Кондор, 2010. – с. 289-301.

4.Демкин В.П., Можаева Г.В. Организация учебного процесса на основе технологий дистанционного обучения. - Томск: Томский государственный университет, 2003.
Додаткова:

5.Васильєва М.Б., Федосова М.В. Аспекти використання інформаційних технологій при впровадженні дистанційної освіти / М.Б. Васильєва, М.В. Федосова // Проблеми освіти. – К.: Інститут інноваційних технологій та змісту освіти, 2006. – Третій спецвипуск. – С. 110-113.

6.Тверезовський В. До проблеми впровадження інформаційних технологій у вищій школі // Педагогіка і психологія професійної освіти: науково-методичний журнал / за заг. ред. Н.Г. Ничкало. – Львівський науково-практичний центр Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України. - №2, березень-травень 1999 р. – С. 121-126.


Питання для самокотролю:

1.Назвіть основні відмінності між денним та дистанційним навчанням та проблеми, які виникають у зв’язку з вказаними відмінностями.

2Яким чином можна провести лекцію при дистанційному навчанні?

3Яким чином можна провести практичне заняття при дистанційному навчанні?

4.Яким чином можна провести семінар при дистанційному навчанні?

5.Яким чином можна провести консультацію для студента при дистанційному навчанні?

6.Чим відрізняється синхронний та асинхронний зв’язок у дистанційному навчанні?

7.Які сервіси спільної роботи над документами Ви знаєте?

8.Що Ви розумієте під поняттям «вебінар»?

9.Які платформи для проведення вебінарів Ви знаєте?

10.Назвіть особливості організації та проведення вебінарів.

11.Які основні функціональні можливості мають платформи для проведення вебінарів?

12.Складіть список правил мережевого етикету, які є ключовими на Вашу думку.


Тема 8. Використання мультимедійних засобів у навчальному процесі.

( 2 год –практичне заняття)

План

1. Поняття мультимедійних засобів навчання.

2.Поняття аудіовізуальних засобів навчання

3.Електронний мультимедійний підручник.

4.Інтерактивні тести, кросворди, опитування, завдання. Спеціальне прикладне програмне забезпечення для створення (HotPotatoes та ін.)


Література


Основна:

1.Пінчук О. Проблема визначення мультимедіа в освіті: технологічний аспект // Нові технології навчання. – К., 2007. – Вип. 46. – С. 55–58.

2.Шлыкова О. Культура мультимедиа: Учеб. пособие для студ. вузов / О. Шлакова. – М.: Фаир-Пресс, 2004. – 415 с.

3.Дудка І. С. Використання мультимедійних технологій у процесі навчання // Завуч. -2008. - № 31. - С. 10 - 12.

4.Єргіна О. В. Сучасний урок і мультимедійні технології: досвід і перспектива // Комп’ютер у школі та сім’ї. -2008. - №2. - С. 12 - 14.

5.Данилова О. Мультимедіа власноруч: текст, графіка, аудіо, анімація, відео / Данилова О., Манако В. , Манако Д. . – К.: Вид. Дім «Шкіл.світ»: Вид. Л.Галіцина, 2006. – 120 с.

6.Гриценчук О. О. Електронний підручник і його роль у процесі інформатизації освіти // Інформаційні технології і засоби навчання / за ред. В. Ю. Бикова, Ю. О. Жука; Ін-т засобів навчання АПН України. – К., 2005. – С. 255–261.


Додаткова:

7.Переваги та недоліки мультимедійних засобів в освітній діяльності/За матеріалами посібника: Застосування мультимедійних засобів навчання та глобальних інформаційних мереж у наукових дослідженнях. Укладачі: Гуревич Р. С., Шестопалюк О. В.,Шевченко Л. С.- Вінниця, 2004.

8.Можаева Г.В., Тубалова И.В. Как подготовить мультимедиа курс? Методическое пособие для преподавателей / Г.В. Можаева, И.В. Тубалова – Томск: Томский государственній университет, 2002. – 40 с.

9.Черчес Т.Е. Особенности восприятия аудиовизуальной информации в научно-познавательных фильмах / Т.Е. Черчес // Коммуникация в современной парадигме социального и гуманитарного знания. - М.: Изд-во МГУ и Российской коммуникативной ассоциации, 2008. - С.518-520.

10.Федоров А.В. Проблемы аудиовизуального восприятия / А.В. Федоров // Искусство и образование. - 2001. - № 2. - с. 57–64.

11.Зимина О.В, Кириллов А.И. Рекомендации по созданию электронного учебника / О.В. Зимина, А.И. Кириллов М., 2003. Режим доступу: http://www.academiaxxi.ru/Meth_Papers/AO_recom_t.htm.

І2.нформація та документація. Електронні видання. Основні види та вихідні відомості [Текст] : ДСТУ 7157:2010 [Чинний від 2010-01-07]. – К. : Держспоживстандарт України, 2010. – 18 с. – (Національний стандарт України).


Питання для самокотролю:

1.Дайте визначення поняттю «мультимедійні засоби навчання».

2.Назвіть найпоширеніші класифікації мультимедійних засобів навчання.

3.Які основні переваги і недоліки використання мультимедійних засобів навчання Ви можете назвати?

4.Дайте визначення поняттю «електронний мультимедійний підручник».

5.Назвіть особливості подання матеріалу електронного мультимедійного підручника.

6.Які вимоги до візуального матеріалу Ви знаєте?

7.Які технології створення електронного мультимедійного підручника Ви знаєте?

8.Назвіть відоме Вам програмне забезпечення для створення електронних мультимедійних підручників.

9.Дайте визначення поняттю «аудіовізуальні засоби навчання».

10.Які класифікації аудіовізуальних засобів навчання Ви знаєте?

11.Наведіть приклади використання аудіовізуальних засобів навчання в навчальному процесі.

12.Яке програмне забезпечення для створення інтерактивних тестів, кросвордів, опитувань тощо Ви знаєте?

 1. Дайте визначення поняттю «медіатека».

 2. Які особливості створення і функціонування медіатеки Ви можете назвати?Тема 9. Педагогічний контроль та оцінювання в дистанційному навчанні

(практичне заняття – 2 год.)

Питання

 1. Поняття педагогічного контролю. Його складові.

 2. Функції педагогічного контролю. Види педагогічного контролю.

 3. Система педагогічного контролю при ДН.

 4. Тестування. Домени компетентності

 5. Види тестових завдань.

 6. Матриця тесту.

 7. Оцінювання навчальних досягнень.

Завдання для практичної роботи.

 1. Скласти тестові завдання до відповідної теми заняття на:

 • знання (2);

 • розуміння (2);

 • застосування (2).

 1. Підібрати дієслова до тестових завдань:

 • знання (4);

 • розуміння (4);

 • застосування (4)

 1. Скласти матрицю тесту до навчального модулю (50 запитань).

Питання для самоперевірки

   1. Проаналізувати принципи та функції педагогічного контролю.

   2. Дати визначення понять «контроль», «перевірка», «навчальні досягнення».

   3. Охарактеризувати принципи оцінювання успішності підвищення кваліфікації.

Література

 1. Кудіна В.В., Соловей М.І., Спіцин Є.С. Педагогіка вищої школи. – 2-ге вид., допов. і переробл. – К.: Ленвіт, 2007. – 194 с.

 2. Педагогічне оцінювання і тестування. Правила, стандарти, відповідальність. Наукове видання / Я.Я. Болюбаш, І.Є. Булах, М.Р. Мруга, І.В. Філончук. – К.: Майстер-клас, 2007. – 272 с.

 3. Подласый И.П. Педагогика: Учеб. для студентов высших пед. учеб. заведений. – М.: Просвещение: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1996. – 432 с.


Модуль 4. Дистанційні технології в освіті


Тема 11. Організація та планування навчальної і методичної роботи в умовах дистанційного навчання

(практичне заняття – 2 год.)

ПЛАН

 1. Організація підвищення кваліфікації за очно-дистанційною формою навчання.

 2. Планування навчального процесу підвищення кваліфікації за очно-дистанційною формою навчання.


ЛІТЕРАТУРА

 1. Законодавчі акти України з питань освіти. Офіц. вид. – К.: Парламентське вид-во, 2004, – 168-222 с.

 2. Положення «Про організацію очно-дистанційного підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів у Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти.» / За заг. ред. В.В. Олійника. – К.: ЦІППО, 2005. – 18 с.

 3. Положення «Про організацію навчального процесу у вищому державному навчальному закладі «Університет менеджменту освіти»» / Нормативно-правові документи для керівників структурних підрозділів Університету менеджменту освіти. – Зб.2. - К., 2008. – С.18-58.

 4. Закон України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 12, ст.102). Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

 5. Олійник В.В. теоретичні та методичні засади розвитку системи підвищення кваліфікації працівників профтехосвіти на сонові дистанційних технологій. / В.В.Олійник, НАПН України, Ун-т менедж.освіти. – К., 2010. – 268 с.

Питання для самоконтролю: 1. Назвіть педагогічні технології, які використовують у дистанційному навчанні.

 2. Ви створюєте електронний навчальний курс. Яку б з програмних оболонок оберете?

 3. Якій моделі підвищення кваліфікації педагогічних працівників за очно-дистанційною формою Ви даєте перевагу?

 4. Визначте різницю між програмою підвищення кваліфікації педагогічних працівників (очна форма навчання) та варіативною програмою підвищення кваліфікації педагогічних працівників за очно-дистанційною формою навчання.


^ Тема 12. Робота викладача-тьютора у віртуальному навчальному середовищі

(практичне заняття – 4 год.)

План

1.Робота у веб-класі (реєстрація, робота з дидактичним та методичним матеріалом, спілкування в форумі і чаті).

2. Можливості систем дистанційного навчання для освітньої діяльності; технології використання даних сервісів для здійснення освітньої та управлінської діяльності.

3.Інтерактивне меню стартової сторінки віртуального навчального середовища (Веб-клас «ХПІ»).

4. Робота у «віртуальному офісі» (самостійна робота з дидактичним та навчально-методичними матеріалами).

5. Спілкування з використанням чату, форуму, відеозв’язку.

6. Підключення до глобальної мережі Інтернет, з використанням технічних засобів навчання.

Питання для самоконтролю

 1. Назвіть основні документи, якими визначено стратегічні напрями розвитку освіти в Україні.

 2. Визначте, які саме гарантії якості освіти висуваються на перший план у світлі освітянської євроінтеграції.

 3. Поясніть тенденції переходу до відкритої освіти.

 4. Розкрийте суть основних принципів відкритої освіти.

 5. Поясніть, чому входження освіти та науки України у європейське інформаційне й освітнє поле є вагомим чинником соціально-економічного, інтелектуального, інноваційно-технологічного та культурного розвитку.

 6. Назвіть основні функції інформаційно-освітнього середовища навчального закладу.

 7. Визначте основні компоненти інформаційно-освітнього середовища.

 8. Розкрийте зв’язки між компонентами та учасниками інформаційно-освітнього середовища.

 9. Проаналізуйте структуру Web-сайту навчального закладу.

 10. Розкрийте основні етапи застосування Web-сайту навчального закладу під час дистанційного навчання.

 11. Що Ви розумієте під дистанційним навчання та які його відмітні ознаки?

 12. Укажіть основні переваги дистанційного навчання над іншими формами навчання.

 13. Перерахуйте принципи дистанційного навчання і його основні технології.

 14. Яка структура та зміст основних видів забезпечення дистанційного навчання?

 15. З якою метою нині запроваджується дистанційне навчання у вищих навчальних закладах України?

 16. Перелічите та охарактеризуйте найпопулярніші сервіси Інтернет.

 17. Як формуються адреси ресурсів Інтернету. Розкрийте поняття доменне ім’я.

 18. Назвіть принципи формування освітнього Web-простору.

 19. Опишіть алгоритм пошуку інформації освітньому Web-просторі.


Тести для контролю знань:


1. Дайте найбільш правильне визначення поняттю “Відкрита освіта” з точки зору її організації:

 • Система, яка забезпечує загальнонаціональний доступ до освітніх ресурсів шляхом широкого використання інформаційних освітніх технологій та дистанційного навчання.

 • Система, яка забезпечує вільний доступ до джерел навчальної інформації.

 • Система, яка складається з мережі відкритих навчальних закладів.

 • Система вільного вибору місця, часу, форм і змісту навчання.

2. У якому вищому навчальному закладі вперше в світі на практиці реалізовані основні принципи відкритої освіти?

 • Національний університет дистанційної освіти (Іспанія)

 • Китайський телеуніверситет (Китай)

 • Британський відкритий університет (Великобританія)

 • Міжнародний відкритий університет розвитку людини “Україна” (Україна)

3. Що розуміють під поняттям «Кредитно-модульна система»?

 • форму навчання;

 • систему дистанційного навчання;

 • систему організації навчального процесу;

 • компонент відкритої освіти.

4. Визначте базові компоненти інформаційної культури

 • культура організації подання інформації;

 • культура сприйняття та користування інформацією;

 • культура поведінки особи в соціумі;

 • культура використання інформаційних технологій;

 • культура спілкування через засоби інформаційних технологій

5. Під час підбору та розстановки кадрів Ви орієнтуєтесь на освітню кваліфікацію. Який рівень освітньої кваліфікації має бути у вчителя старшої школи?

 • Спеціаліст,

 • магістр;

 • Бакалавр;

 • Молодший спеціаліст;

 • Кваліфікований робітник

6. Процес євроінтеграції передбачає міжнародне співробітництво в галузі освіти і науки. На підставі якої програми доцільно організувати навчання вчителів застосуванню інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі?

 • Програма транс’європейської вищої освіти (TEMPUS);

 • Програма “Intel® Навчання для майбутнього”;

 • Державна програма “Учитель”;

 • Державна програма “Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці”

7. Виберіть з перелічених технологій дистанційного навчання найбільш ефективну:

 • Мережева технологія;

 • TV-технологія;

 • “Кейс” - технологія;

 • Змішана технологія.

^ 8. Який з перелічених нижче документів визначає структуру і функції системи дистанційного навчання?

 • Закон України “Про вищу освіту”;

 • Програма розвитку системи дистанційного навчання на 2004-2006 рр.;

 • Положення “Про дистанційне навчання”;

 • Положення “Про координаційну раду з розвитку дистанційного навчання”.


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна

 1. Биков В., Олійник В. Інформаційні мережі відкритого навчального середовища. // Післядипломна освіта в Україні. – 2008. – №1. С. 54-63.

 2. Биков В.Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти: Монографія. – К.: Атіка, 2008. – 450 с.: іл.

 3. Биков В.Ю. Мета, будова і функції проектних команд із створення е-методичних систем відкритої професійної освіти // Педагогічні і психологічні науки в Україні. Зб. наук. праць до 15-річчя АПН України у 5 томах / Том 5. Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – К.: «Педагогічна думка», 2007. – С. 219-231.

 4. Биков В.Ю. Відкрита освіта і віртуальне навчання // Філософія педагогічної майстерності: Зб. наук. праць / Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського / Редкол.: Н.Г.Ничкало та ін. – Київ-Вінниця: ДОВ «Вінниця», 2008. – С.67-75.

 5. Биков В.Ю., Олійник В.В. Інформаційні мережі відкритого навчального середовища // Післядипломна освіта в Україні. – 2008. – №1. – С. 54-63.

 6. Биков В.Ю. Відкрита освіта і відкрите навчальне середовище / Теорія і практика управління соціальними системами / Щоквартальний науково-практичний журнал. – Харків: НТУ „ХПІ”. – 2008, № 2. – С. 116-123.

 7. Биков В.Ю. Теоретико-методологічні засади моделювання навчального середовища педагогічних систем відкритої освіти // Наукові записки. – Випуск 77. Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.. Винниченка, 2008. – Ч. 1. – С.3-12.

 8. Биков В.Ю. Відкрита освіта і віртуальне навчання // Філософія педагогічної майстерності: Зб. наук. пр. / Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського / Редкол.: Н.Г.Ничкало та ін.. – Київ – Вінниця: ДОВ „Вінниця”, 2008. – С. 67-75.

 9. Лукашенко М.А. Открытое образование: понятие, цели, экономические предпосылки становления // Информатика и образование. — 2002. — № 9. — С. 109–112.

 10. Журавський В.С., Згуровський М.З. Болонський процес: головні принципи входження в Європейський простір вищої освіти.— К.: Політехніка, 2003.— 200 с.

 11. Открытое образование. Научно-практический журнал по информационным технологиям в образовании. – 2000-2008 г.г. Режим доступу: http://www.e-joe.ru

 12. Положення про дистанційне навчання: Затв. наказом МОН України від 21 січня 2004 р. № 40.

 13. Интернет в гуманитарном образовании: Учеб. пособие для студентов высших учебных заведений / Под ред. Е.С.Полат. – М.: ВЛАДОС, 2001. — 272 с.

 14. Информационные и коммуникационные технологии в подготовке преподавателей. — Division of Higher Education, ЮНЕСКО, 2005.

 15. Интернет-обучение: технологии педагогического дизайна / Под ред. М.В.Моисеевой. — М., 2004.

 16. Положення про організацію очно-дистанційного підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів у Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти / За заг. ред. В.В.Олійника. — К.: ЦІППО, 2005. — 40 с.

 17. Теория и практика дистанционного обучения: Учеб. пособие / Е.С.Полат, М.Ю.Бухаркина, В.М.Моисеева / Под ред. Е.С.Полат. — М.: Академия, 2004. — 416 с.

 18. Олійник В.В. Щодо впровадження дистанційного навчання в післядипломній педагогічній освіті// Післядипломна освіта в Україні. – 2007. – №1. С. 43-46.

 19. Олійник В., Гравіт В., Кліменко А. Дистанційне навчання в Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти АПН України // Післядипломна освіта в Україні. – 2007. – №2. – С. 68-72.

 20. Гравіт В.О. Варіативний навчально-методичний комплекс підвищення кваліфікації керівних кадрів ПТНЗ за дистанційною формою навчання // Розвиток післядипломної педагогічної освіти в Україні: стан, проблеми, перспективи: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 26-27 березня 2008 р. – К., 2008. – С. 44-48.

 21. Кліменко А.Л. Система педагогічного контролю як основа діагностики успішності підвищення кваліфікації слухачів за дистанційною формою навчання // Розвиток післядипломної педагогічної освіти в Україні: стан, проблеми, перспективи: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 26-27 березня 2008 р. – К., 2008. – С. 122-127.

 22. Ляхоцька Л.Л. Самостійна робота слухачів курсів підвищення кваліфікації за очно-дистанційною формою навчання // Розвиток післядипломної педагогічної освіти в Україні: стан, проблеми, перспективи: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 26-27 березня 2008 р. – К., 2008. – С. 158-165.

 23. Ляхоцька Л.Л. Структура та зміст підвищення кваліфікації керівних кадрів ПТНЗ. / Матеріали науково-практичної Інтернет-конференції „Організаційно-педагогічні умови реалізації дистанційного навчання в післядипломній освіті”. – Вінниця: Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників, 24-27 листопада 2008 р. – С. 140-150.

 24. Антощук С.В. Кадрове забезпечення впровадження дистанційного навчання в післядипломній педагогічній освіті. / Матеріали науково-практичної Інтернет-конференції „Організаційно-педагогічні умови реалізації дистанційного навчання в післядипломній освіті”. – Вінниця: Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників, 24-27 листопада 2008 р. – С. 5-15.

 25. Биков В.Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти: Монографія. – К.: Атіка, 2008. – 450 с.: іл.

 26. Открытое образование. Научно-практический журнал по информационным технологиям в образовании. – 2000-2008 г.г. Режим доступу: http://www.e-joe.ru

 27. Олійник В.В., Гравіт В.О., Ляхоцька Л.Л. [та ін]. Методика підготовки і проведення занять з навчального модуля «Відкрита освіта та дистанційне навчання»: НАПН України, Ун-т мендж.освіти. – К., 2010. – 280 с.


Додаткова

 1. Положення про організацію очно-дистанційного підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів у Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти / За заг. ред. В.В.Олійника. — К.: ЦІППО, 2005. — 40 с.

 2. Глушаков С.В., Ломотько Д.В., Мельников В.В. Работа в сети Internet: Учебный курс. — Харьков: Фолио, 2002. — 346 с.

 3. Олійник В.В., Гравіт В.О., Антощук С.В. та ін. Дистанційне навчання в післядипломній педагогічній освіті (в схемах і таблицях) /За заг. ред. В.В.Олійника. — К.: ЦІППО, 2003. — 71 с.

 4. Попов В.Б. Основы компьютерных технологий. — М.: Финансы и статистика, 2002. — 704 с.

 5. Морзе Н.В. Основи інформаційно-комунікаційних технологій. – К.: Видавнича група ВНВ. – 2006. – 240 с.

 6. Биков В.Ю. Інформатизація і комп’ютеризація освіти, формування комп’ютерно орієнтованого навчального середовища, відкритих систем освіти // Біла книга національної освіти України / Т.Ф. Алексєєнко, В.М. Аніщенко, Г.О. Балл [та ін.]; за заг. Ред.. В.Г. Кременя; НАПН України. – К.: Інформ. системи, 2010. – 342 с.

 7. Олійник В.В. Інформатизація регіональної системи освіти: загальний опис і основні компоненти реалізації: навч. посіб. / В.В.Олійник, В.Ю.Биков, Н.М.Чепурна та ін. // Комп’ютер у школі та сім’ї. — 2006. — № 3(51). — С. 3–6.

 8. Макарчук О.М. Автоматизовані системи управління навчальними закладами: стан і перспективи // Науково-технічна конференція ВІТІ НТУУ «КПІ», 2010 р.

 9. Basic Guidelines for the Reform of Education Ministry 2008. — 86 p

 10. Education and informatics Paris UNESCO 2008. — 146 pТема 13. Застосування на практиці засобів спілкування в мережі Інтернет.

(практичне заняття – 4 год.)

План заняття

 1. Робота у Форумі ВНС

 2. Робота з Поштою ВНС

 3. Робота в Чаті ВНС

Література:

1.Виртуальная учебная среда «Веб-класс ХПИ». Под ред. Кухаренко В.Н. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2003. – 59с.

2. Підвищення кваліфікації керівників освіти за дистанційною формою навчання / Олійник В.В., Биков В.Ю., Гравіт В.О., Кухаренко В.М., Жук Ю.О., Антощук С.В., Кліменко А.Л., Сябрук Т.І. / За заг. ред. В.В. Олійника. – К.: Логос, 2006. – 408 с.

3. Олійник В.В. Теоретичні та методичні засади розвитку системи підвищення кваліфікації працівників профтехосвіти на основі дистанційних технологій: навчальний посібник. / В.В. Олійник; НАПН України, Ун-т меседж.освіти. – К., 2010. – 268 с.

Завдання для самостійної роботи:

 1. Назвіть самі популярні форми спілкування викладача зі студентом у ВНС.

 2. Створіть тему форуму у ВНС і розпочніть спілкування зі студентами.

 3. Створіть мікрогрупу і визнчте тему для спілкування зі студентами в чаті ВНС.^ 5. САМОСТІЙНА РОБОТА СЛУХАЧА


Організація самостійної роботи слухача

Самостійна робота слухачів – один з основних засобів оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від аудиторних навчальних занять.

Головною метою самостійної роботи є закріплення, розширення та поглиблення набутих у процесі аудиторної роботи знань, вмінь та навичок, а також самостійне вивчення та засвоєння нового матеріалу під керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі.

Питання, що виникають у слухачів стосовно виконання запланованих завдань, вирішуються на консультаціях, які проводяться згідно з графіками, затвердженими кафедрою.


6.Контрольні заходи


1. Комплексний залік

3. Екзамен


1   2

Схожі:

Національна академія педагогічних наук україни iconНаціональна академія педагогічних наук України
Бібік Надія Михайлівна – доктор педагогічних наук, професор, академік напн україни
Національна академія педагогічних наук україни iconОсобистісно орієнтоване навчання математики: сьогодення і перспективи
Бурда Михайло Іванович – доктор педагогічних наук, професор, академік напн україни, головний учений секретар, Національна академія...
Національна академія педагогічних наук україни iconНаціональна академія педагогічних наук україни інститут обдарованої дитини напн україни
Запрошуємо Вас взяти участь у міжнародній науково-практичній конференції, що відбудеться 6-7 грудня 2012 р у актовій залі Інституту...
Національна академія педагогічних наук україни iconНаціональна академія педагогічних наук україни
move to 1812-2229
Національна академія педагогічних наук україни iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національна академія педагогічних наук України

Національна академія педагогічних наук україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна академія педагогічних наук україни національний університет «києво-могилянська академія» національний
Сучасний освітній менеджмент: економічні, організаційні та психологічні засоби реалізації в Україні, Європі та світі
Національна академія педагогічних наук україни iconПерше інформаційне повідомлення міністерство освіти І науки України Національний університет кораблебудування Міністерство промислової політики України Національна Академія наук України Академія наук суднобудування України Міжнародна академія морських наук,
Перша Міжнародна науково-технічна конференція «Інновації в суднобудуванні та океанотехніці»
Національна академія педагогічних наук україни iconНаціональна Академія педагогічних наук України Інститут соціальної та політичної психології напн україни
Слюсаревський Микола Миколайович, член-кореспондент напн україни, директор іспп напн україни
Національна академія педагогічних наук україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна академія педагогічних наук україни
Міжвідомча науково-дослідна лабораторія "теорія І практика підготовки майбутніх учителів до педагогічної дії"
Національна академія педагогічних наук україни iconКиївський національний університет імені тараса шевченка національна академія педагогічних наук україни
Чинники та технології соціалізації І ресоціалізації особистості в умовах сучасного суспільства”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи