Академія педагогічних наук україни університет менеджменту освіти icon

Академія педагогічних наук україни університет менеджменту освіти
НазваАкадемія педагогічних наук україни університет менеджменту освіти
Сторінка3/4
Дата10.09.2012
Розмір0.6 Mb.
ТипДиплом
1   2   3   4
^

3.1. Загальні засади організації навчального процесу
3.1.1. Для впровадження КМСОНП інститут повинен мати такі основні елементи ECTS:


 • інформаційний пакет – формується на основі наказу МОНУ від 20.10.2004 р., №812 та включає: загальну характеристику про інститут, переліки ліцензованих категорій слухачів. Освітньо-професійні програми (ОПП) за всіма категоріями слухачів, методики та технології викладання, залікові кредити, форми та умови проведення контрольних заходів;

 • система оцінювання якості підвищення кваліфікації тощо;

 • плани-графіки підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів освіти на поточний рік;

 • систему контрольних заходів і порядок оцінювання досягнень слухачів і успішності підвищення кваліфікації за національною шкалою і в системі ECTS;

 • графік навчального процесу;

 • навчальні плани;

 • навчально-тематичні плани.


3.1.2. Графік навчального процесу.

Тривалість курсової підготовки – 6 місяців (24 тижні), в т.ч.: перший етап – організаційно-настановна сесія – два тижні; другий – керована самостійна робота – 21,5 тиждень; третій – залікова сесія – 0,5 тижня.

^

За загальною кількістю годин – 216, перший етап – 90 год, другий – 108 год, третій – 18 год.


За очно-дистанційного підвищення кваліфікації перший етап – очно, другий – дистанційний, третій – очно.


3.1.3. Навчальний план.

Створюються на основі освітніх стандартів, освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм підвищення кваліфікації (ОКХ та ОПП) керівних та педагогічних кадрів освіти.


Розробляється на весь період курсової підготовки на кредитно-модульній основі (1 кредит – 36 год). При 216 год – 6 кредитів.

Зміст навчального плану включає: соціально-гуманітарну підготовку – 15-20% годин від їх загальної кількості, професійно-орієнтовану та спеціальну – 70-77%, організаційно-контрольні заходи – 8-10% та розподіляються за етапами навчання.

^ Перший етап (очно, 90 год, 2,5 кредита) – ознайомлення слухачів з навчальним матеріалом шляхом проведення переважно аудиторних занять (лекції, тематичні дискусії, практичні заняття та ін.).

^ Другий етап (дистанційно, 108 год, 3,0 кредита) – керована самостійна робота – 1,5 кредита, виконання випускної роботи – 1 кредит, навчальна практика – 0,5 кредита.

^ Третій етап (очно, 18 год, 0,5 кредита) – проводяться: виїзні заняття, конференція з обміну досвідом, підсумковий контроль (вихідний, захист атестаційної роботи, диференційований залік) та атестація.

Зміст кожного етапу підвищення кваліфікації для конкретних категорій слухачів визначається відповідно до освітніх стандартів, ОКХ, ОПП і відображається в поетапних навчало-тематичних планах.


3.1.4. Індивідуальний навчальний план слухача.

Основний документ слухача. Відображає структуру, зміст та результати підвищення кваліфікації.

Розробляється слухачем спільно з куратором-тьютором на інструктивно-методичному занятті на основі ОПП, навчального та навчально-тематичних планів. оформлюється та затверджується встановленим порядком.
^

4. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯФорми організації навчального процесу в умовах КМСОНП такі самі як за дистанційного підвищення кваліфікації: лекції, практичні, семінарські, індивідуальні та виїзні заняття, „круглі столи”, тематичні дискусії тощо.

Заняття на першому етапі навчання повинні носити настановний характер із обов’язковим зазначенням конкретних завдань на самостійну роботу на дистанційному етапі навчання.
^

5. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

5.1. Організаційно-методичне забезпечення КМСОНП передбачає використання всіх документів, регламентованих чинною нормативною базою щодо вищої освіти, адаптованих і доповнених з урахуванням особливостей цієї системи.


5.2. Підтримку та супровід КМСОНП здійснюють куратори-тьютори навчальних груп, призначених наказом ректора УМО за поданням декана факультету серед науково-педагогічних працівників кафедр.

5.3. Основні обов’язки куратора-тьютора навчальної групи:

 • ознайомлення слухачів із нормативно-методичними матеріалами КМСОНП, навчальними та побутовими умовами, розпорядком дня та ін.;

 • надання рекомендацій слухачам щодо формування їх індивідуальних навчальних планів, вибір тем випускних робіт та завдань на навчальну практику та ін.;

 • контроль за реалізацією індивідуального навчального плану слухача, облік результатів навчання;

 • участь в організації, забезпеченні та проведенні інструктивно-методичних і виїзних занять, конференціях слухачів з обміну досвідом, захисту атестаційних робіт, диференційованих заліків тощо.

5.4. Основу методичного забезпечення навчальної діяльності слухачів в умовах КМСОНП складають рекомендації з організації самостійної роботи на дистанційному етапі підвищення кваліфікації, виконання індивідуальних завдань (атестаційних робіт, навчальної практики тощо), застосування комп’ютерних і Інтернет-технологій та ін.


5.5. Комплект документації кафедри для забезпечення КМСОНП включає:

 • навчальні плани (копії) підвищення кваліфікації закріплених категорій слухачів;

 • навчально-тематичні плани за етапами підвищення кваліфікації;

 • навчально-методичні комплекси двох видів: для категорій слухачів в цілому та на змістові модулі кафедри тощо.


^ 6. ПЕДАГОГІЧНА ДІАГНОСТИКА


6.1. Педагогічна діагностика – суттєвий компонент освітньої діяльності, регулятивна основа навчального процесу, база прогнозування розвитку та управління.

Структурно до діагностики відноситься низка відносно самостійних процедур, найважливішими з яких є:

 • педагогічний контроль;

 • оцінювання;

 • накопичення статистичних даних;

 • аналіз ситуації;

 • прогнозування;

 • виявлення динаміки змін та тенденцій.


^ 6.2. Педагогічний контроль – найважливіша форма організації навчального процесу, сутність якої полягає в отриманні інформації про результати навчальної діяльності тих, хто навчається.

У процесі педагогічного контролю забезпечується реалізація двох основних функцій – контролюючої та мотиваційної. В більшості цього можливо досягти за кредитно-модульною організацією навчального процесу.

КМСОНП забезпечує дотримання психолого-педагогічних вимог щодо організації засвоєння знань студентами, оперативне управління навчальним процесом та спонукає студентів до систематичної навчальної роботи. Вона забезпечує організацію засвоєння слухачами певного обсягу знань та результативний контроль за їх засвоєнням кожним слухачем.


6.3. Оцінювання – це процес формулювання висновків на підставі порівняння отриманих результатів зі стандартами (еталонами). Оцінюванню підлягають, як правило, різні програми, процеси тощо. Розрізняють формуюче та підсумкове оцінювання, а також оцінювання результатів і процесів. Зразками формуючого оцінювання можуть бути: результати тестування, результати виконання індивідуальних завдань слухачами та результати інших видів педагогічного контролю, які передбачені навчальними планами.

Усі види оцінювання повинні мати чітко сформульовану ціль, відповідну певним навчальним цілям.

Відповідно до Болонських домовленостей вітчизняні вищі навчальні заклади мають опанувати систему оцінювання знань за шкалою ECTS та відпрацювати технологію взаємопереведення оцінок, прийнятих у вітчизняній практиці, до оцінок ECTS.


^ 6.4. Накопичення статистичних даних, їх обробка та аналіз – найважливіші компоненти педагогічної діагностики. На базі достатніх масивів даних, опрацьованих за законами математичної статистики, проводиться якісний аналіз ситуації.


^ 6.5. Аналіз даних педагогічного контролю – суттєвий та відповідальний етап діагностики. До його процедур, змісту, методів висувається ряд вимог, найважливішими з яких є:

 • відповідність цілям та задачам діагностики;

 • відповідність та адекватність змісту;

 • сучасність, науковість та технологічність методів та засобів аналізу;

 • наявність системи науково обґрунтованих критеріїв;

 • об’єктивність результатів.

За результатами аналізу даних можна зробити висновки щодо досягнення (недосягнення) цілей аспектів навчальної діяльності, які досліджуються.

Науково обґрунтовані висновки є основою (вихідною позицією) щодо прогнозування тенденцій та перспектив розвитку. Крім того, виходячи з їх змісту приймаються рішення про внесення змін, корекцію тощо до аспектів освітньої діяльності, які досліджуються.

Усі процедури діагностики слугують втіленню основних функцій перевірки та оцінки результатів навчання: освітньої, стимулюючої, аналітико-корекційної, виховної та розвивальної, контрольної.


^ 7. ПЕДАГОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ


Педагогічний контроль в умовах КМСОНП поділяється на зовнішній та внутрішній.

Зовнішній здійснюється відділом моніторингу якості навчання УМО та включає вхідний, модульний та вихідний.

Внутрішній здійснюється кафедрами Інституту та включає поточний контроль, захист атестаційних робіт та диференційований залік.


Зовнішній педагогічний контроль:

7.1. Вхідний контроль – для визначення стартового рівня знань та умінь слухачів. Проводиться під час прибуття слухачів на навчання (в період організаційно-настановної сесії) методом комп’ютерного тестування. Результати вхідного контролю можуть бути використані для обґрунтованого вибору змісту навчання слухачів, розробки індивідуальних планів підвищення кваліфікації слухачів тощо.


7.2.^ Модульний контрол – обов’язковий компонент КМСОНП. Проводиться з метою виявлення результатів засвоєння слухачами змістових модулів.

Тести модульного контролю пропонуються слухачам на дистанційному етапі підвищення кваліфікації не раніше як пройде половина терміну його загальної тривалості. Технологія проведення модульного контролю (тестування) визначається спеціальною інструкцією.


7.3. ^ Вихідний контроль призначено для оцінювання результатів підвищення кваліфікації слухачами. Проводиться в період залікової сесії методом комп’ютерного тестування за тестами близькими за змістом до тестів вхідного контролю. Організація та забезпечення такі самі, як при вхідному контролі.

7.4. ^ Поточний контроль – здійснюється в ході навчального процесу (кожного заняття). Він стимулює слухачів до роботи з навчальною інформацією, дає можливість виявити прогалини в їх знаннях, підвищує їх відповідальність за систематичну роботу з навчальним матеріалом.

Здійснюється, як правило, викладачами, а також кураторами-тьюторами навчальних груп.

Основний метод – опитування (очне, дистанційне) слухачів.


7.5. ^ Захист випускної роботи – форма педагогічного контролю, яка має на меті виявити рівень та якість виконання слухачами індивідуальних завдань на дистанційному етапі навчання. Вид випускної роботи (проект, випускна творча робота тощо) визначається рішенням ради факультету для кожної категорії слухачів з урахуванням обґрунтованих рекомендацій кафедр.

Захист випускних робіт проводиться в період залікової сесії (3 етап), організується деканатом Інституту, здійснюється комісією, яка призначається у встановленому порядку. Склад: голова комісії (професор, доцент) та два члени комісії , в тому числі куратор-тьютор навчальної групи.

Попередню оцінку випускної роботи слухача здійснює його науковий керівник відповідно до існуючої методики.

7.6. ^ Диференційований залік – це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінюванні засвоєння слухачем навчального матеріалу з певних навчальних модулів. Може проводитися усно, письмово, за допомогою комп’ютерних програм в індивідуальній, груповій формах або фронтально.

Здійснюється викладачами (2 особи) провідних кафедр з обов’язковою присутністю куратора-тьютора.


7.7. Самоконтроль призначено для самооцінювання слухачами ефективності особистої навчальної роботи щодо засвоєння змісту модулів (тем) програми. З цією метою в навчально-методичних комплексах (навчальних посібниках тощо) для кожного модуля передбачаються питання для самоконтролю. Найбільша ефективність самоконтролю забезпечується спеціальними програмами в структурі дистанційних модулів.


^ 8. ПЕДАГОГІЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ


Оцінювання, у загальному плані, – це процес систематичного збирання та інтерпретації свідчень, що веде до встановлення цінності одержаних результатів.

Педагогічне оцінювання включає низку процесів, що застосовуються для визначення знань та вмінь тих, хто навчається.

За очно-дистанційною організацією підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів освіти в умовах КМСОНП результати зовнішнього педагогічного контролю оцінюються кількісно – в балах, а внутрішнього – в системі, яка прийнята у вищій школі України: «відмінно» (5 балів), «добре» (4 бали), «задовільно» (3 бали), «незадовільно» (2 бали).

У європейській системі оцінювання використовується 7-и ступенева шкала та такі літерові позначення: А – відмінно; В – дуже добре; С – добре; Д – задовільно; Е – достатньо; FX – незадовільно (недостатньо: необхідно допрацювати); F – незадовільно (необхідно переробити).

Для приведення результатів усіх видів педагогічного контролю до загальноєвропейської системи оцінювання ECTS в Інституті використовується 100-бальна шкала та спеціальний механізм перерахунку, сутність якого наведена в таблиці 1.

Таблиця 1 дозволяє здійснити перехід до системи ECTS як при наявності оцінок в балах (рух вліво), так і при наявності оцінок за прийнятою національною шкалою (рух вправо).

^ Таблиця 1

Механізм приведення системи оцінювання знань до системи ECTS


ОЦІНКА

За національною шкалою

За шкалою ECTS

Цифрова (у балах)

1

2

3

«відмінно»

А

^ ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

90-100
1

2

3

«добре»

B

^ ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього стандарту, але з деякими поширеними помилками

86-89

C

ДОБРЕ – хороша робота, але з помітними помилками

76-85

«задовільно»

D

ЗАДОВІЛЬНО – пристойно, але зі значними недоліками

70-75

E

ДОСТАТНЬО – є відповідною мінімальним вимогам

60-69

«незадовільно»

FX

НЕЗАДОВІЛЬНО – недостатньо: необхідно допрацювати

35-59

F

НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідно переробити

1-34


Результати зовнішнього педагогічного контролю оцінюються співробітниками відділу моніторингу якості навчання та подаються кураторами-тьюторам навчальних груп для їх документування.

Результати внутрішнього педагогічного контролю оцінюються відповідними комісіями (захист випускних робіт, диференційований залік) в національній шкалі оцінювання та за таблицею 1 переводяться в шкалу ECTS (рух вправо).


^ 9. УСПІШНІСТЬ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ


9.1. У процесі підвищення кваліфікації за очно-дистанційною формою навчання в умовах КМСОНП підлягають оцінюванню наступні показники:

 • індивідуальні навчальні досягнення слухача (далі – ІДС);

 • індивідуальна успішність підвищення кваліфікації слухача (далі – ІУПК);

 • успішність підвищення кваліфікації слухачами навчальної групи (далі – УПКГ);

 • успішність підвищення кваліфікації певної категорії слухачів (далі – УПКК);

 • ступінь реалізації запитів слухачів в процесі підвищення кваліфікації (далі – СРС).


9.2. ІДС – оцінюється за кожним видом педагогічного контролю в шкалі ECTS. При зовнішньому педагогічному контролі результати тестування в балах переводяться в оцінки за шкалою ECTS (табл. 1, рух вліво).

Навчальні досягнення за кожним видом контролю окремої навчальної групи оцінюються через середнє значення суми індивідуальних досягнень слухачів за кожним з чотирьох видів контролю (модульний 1; модульний 2; захист атестаційних робіт; диференційований залік) за формулою:


,

де ДГсрМ1середнє значення досягнень навчальної групи за даним видом контролю (в даному випадку – модульний 1), в балах (у словесній формі за табл. 1);

ІДСМ1 – сума індивідуальних досягнень слухачів навчальної групи за відповідним видом контролю (в даному випадку – модульний 1), в балах;

n – кількість слухачів у навчальній групі.

Дані за індивідуальними та груповими досягненнями слухачів зберігаються на кафедрах та, як правило, використовуються при проведенні наукових досліджень та для корекції змісту навчальних планів та програм.


9.3. Успішність підвищення кваліфікації слухачем – ступінь досягнення ним навчальних цілей, результат проходження курсової підготовки.

Індивідуальна успішність підвищення кваліфікації слухачем визначається як середнє значення суми індивідуальних навчальних досягнень слухача за п’ятьма видами контролю (модульний 1, модульний 2, вихідний, захист випускної роботи, диференційований залік) за формулою:

;

де ІУПКср – середнє значення індивідуальної успішності підвищення кваліфікації слухачами, в балах;

ІДС – сума навчальних досягнень слухача за результатами п’яти видів контролю, в балах.

ІУПКср визначається в балах та за допомогою таблиці 1 переводиться в шкалу системи ECTS.

Оцінюється успішність підвищення кваліфікації кожним слухачем: «відмінно», «дуже добре», «добре» «задовільно», «достатньо», «незадовільно» та «незадовільно».


9.4. Успішність підвищення кваліфікації слухачами навчальної групи визначається як середнє значення успішності всіх слухачів за формулою:

;

де УПКГср – середнє значення успішності підвищення кваліфікації слухачами навчальної групи, в балах;

N – кількість слухачів у навчальній групі.

Перехід до шкали ECTS такий самий, як і у попередньому випадку.

Аналогічний підхід застосовується при оцінюванні успішності підвищення кваліфікації певної категорії слухачів (УПКК).


Додаток 1

^

Рис. 1. Структура очно-дистанційного підвищення кваліфікації за кредитно-модульної системи

організації навчального процесу


Додаток 2


Проект


Зразок структури та змісту типового навчального плану

очно-дистанційного підвищення кваліфікації керівників освіти

за кредитно-модульною системою організації навчального процесу


з/п

Назва модуля

Кількість годин/кредитів

І етап

ІІ етап

ІІІ етап

^ Соціо-гуманітарна підготовка

Модуль 1. Освіта в Україні: стан і розвиток

18/0,5

12/0,33ЗМ1

Філософія і соціологія сучасної освіти

6

4ЗМ2

Відкрита освіта і дистанційне навчання

8

6ЗМ3

Розвиток освіти в Україні та країнах світу. Міжнародне співробітництво.

4

2^ Професійно-орієнтаційна підготовка

Модуль 2. Основи професійної діяльності

18/0,5

12/0,33ЗМ4

Нормативно-правове забезпечення

4

2ЗМ5

Інформаційні та комунікаційні технології в освіті

4

4ЗМ6

Психологія освітнього менеджменту

6

4ЗМ7

Безпека життєдіяльності та екологія

4

2^ Модуль 3. Основи організації та забезпечення навчального процесу

18/0,5

12/0,33ЗМ8

Організація, планування і забезпечення навчального процесу

4

2ЗМ9

Моніторинг діяльності учасників навчального процесу

4

2ЗМ10

Сучасні підходи до оцінювання успішності навчання

2

2ЗМ11

Атестація педагогічних працівників

2

2ЗМ12

Інноваційна освітня діяльність педагогічних працівників навчального закладу

2

2ЗМ13

Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховний процес

4

2Фахова підготовка

^ Модуль 4. Управління навчальним закладом

18/0,5

12/0,33ЗМ14

Сутність і зміст діяльності керівника

4

4ЗМ15

Методологічні засади управління закладом освіти

4

2ЗМ16

Сучасні підходи до управління навчально-виховним процесом

4

2ЗМ17

Управління якістю навчання

4

2ЗМ18

Управління системою підвищення кваліфікації

2

2^ Модуль 5. Організація, індивідуальна робота і контроль

18/0,5

60/1,68ЗМ19

Інструктивно-методичне заняття

2

ЗМ20

Індивідуальна творча робота

6

ЗМ21

Спецкурси

6

ЗМ22

Виконання індивідуальних завдань:

 • атестаційна робота36/1,0


 • навчальна практика18/0,5ЗМ23

Педагогічний контроль:

 • вхідний контроль

2
 • модульний контроль6ЗМ24

Індивідуальні консультації

2

^ Модуль 6. Успішність підвищення кваліфікації

18/0,5

ЗМ25

Інструктивно-методичне заняття

2

ЗМ26

Виїзне заняття

6

ЗМ27

Конференція з обміну досвідом

4

ЗМ28

Педагогічний контроль:

 • вихідний контроль

2
 • захист атестаційних робіт

2
 • диференційований залік

2

Усього

90/2,5

108/3,0

18/0,5


Примітка: ЗМ – змістовий модуль.


Додаток 3Університет менеджменту освіти ^ АПН УКРАЇНИ

Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти


www.cippe.edu.ua

04053, м. Київ, вул. Артема, 52-А,

тел. 481-38-00, телефакс 484-35-60


Приймальна ректора – rector@cippe.edu.ua

Центр дистанційного навчання – dlcenter@cippe.edu.ua

Куратор-тьютор групи – ___________________

1   2   3   4

Схожі:

Академія педагогічних наук україни університет менеджменту освіти iconНаціональна академія педагогічних наук україни двнз «університет менеджменту освіти» Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти (м. Київ) Інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників
«психолого-педагогічне забезпечення модернізації післядипломної педагогічної освіти в умовах змін»
Академія педагогічних наук україни університет менеджменту освіти iconПедагогічної освіти інститут відкритої освіт
...
Академія педагогічних наук україни університет менеджменту освіти iconНаціональна академія педагогічних наук України Університет менеджменту освіти Інститут менеджменту та психології Кафедра загальної та практичної психології
Науково-виробничої практики (стажування) студентів галузі знань 0301 соціально-політичні науки зі спеціальності 03010201 "Психологія"...
Академія педагогічних наук україни університет менеджменту освіти iconАкадемія педагогічних наук україни
Про випускну роботу слухача курсів підвищення кваліфікації університету менеджменту освіти
Академія педагогічних наук україни університет менеджменту освіти iconАкадемія педагогічних наук України Університет менеджменту освіти Факультет менеджменту та психології Кафедра педагогіки вищої школи та прикладної психології
Положення затверджене рішенням кафедри педагогіки вищої школи та прикладної психології
Академія педагогічних наук україни університет менеджменту освіти iconЦентральний інститут післядипломної педагогічної освіти інститут відкритої освіти
План-графік підвищення кваліфікації керівних, педагогічних І науково-педагогічних кадрів освіти на 2011 рік: відомче вид. — К.: Держ...
Академія педагогічних наук україни університет менеджменту освіти iconПлан-графік підвищення кваліфікації керівних, педагогічних І науково-педагогічних кадрів освіти на 2013 рік
План-графік підвищення кваліфікації керівних, педагогічних і науково-педагогічних кадрів освіти на 2013 рік: відомче вид. — К. Держ...
Академія педагогічних наук україни університет менеджменту освіти iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна академія педагогічних наук україни національний університет «києво-могилянська академія» національний
Сучасний освітній менеджмент: економічні, організаційні та психологічні засоби реалізації в Україні, Європі та світі
Академія педагогічних наук україни університет менеджменту освіти iconПерше інформаційне повідомлення міністерство освіти І науки України Національний університет кораблебудування Міністерство промислової політики України Національна Академія наук України Академія наук суднобудування України Міжнародна академія морських наук,
Перша Міжнародна науково-технічна конференція «Інновації в суднобудуванні та океанотехніці»
Академія педагогічних наук україни університет менеджменту освіти iconНаціональна академія педагогічних наук України
Бібік Надія Михайлівна – доктор педагогічних наук, професор, академік напн україни
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи