Методичні рекомендації щодо виконання атестаційних робіт слухачами курсів підвищення кваліфікації за очно-дистанційною формою навчання icon

Методичні рекомендації щодо виконання атестаційних робіт слухачами курсів підвищення кваліфікації за очно-дистанційною формою навчання
Скачати 223.36 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо виконання атестаційних робіт слухачами курсів підвищення кваліфікації за очно-дистанційною формою навчання
Дата10.09.2012
Розмір223.36 Kb.
ТипМетодичні рекомендації


Академія педагогічних наук

Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти


виконання АТЕСТАЦІЙНИХ РОБІТ

слухачами курсів ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

за ОЧНО-ДИСТАНЦІЙНою ФОРМою навчання

Методичні рекомендації


Київ – 2005
ББК (УКР) 74.58.


Рекомендовано до друку науково- методичною радою

Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України

(протокол № 2 від 11.05. 2005 р.)


Автор – Ляхоцька Л.Л., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри систем відкритої освіти ЦІППО АПН України


Рецензенти: Маслов В.І. – докт.пед.наук, професор кафедри менеджменту освіти ЦІППО АПН України

Жук Ю.О. – канд. пед. наук, доцент, заст. директора з наук. роботи Інституту засобів навчання АПН України


^ Ляхоцька Л.Л. Методичні рекомендації щодо виконання атестаційних робіт слухачами курсів підвищення кваліфікації за очно-дистанційною формою навчання– К.: ЦІППО, 2005. – 20 с.


Методичні рекомендації містять загальні положення про самостійну роботу слухачів на курсах підвищення кваліфікації під час дистанційного етапу навчання, вимоги до змісту, оформленню, рекомендації до виконання та порядок захисту атестаційної роботи.


ЗМІСТІ.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ........................................................................................

4
Атестаційні роботи: види, вимоги, до змісту та оформленню....................….......

6
Рекомендації щодо виконання атестаційних робіт.......................................……...

8
Порядок захисту атестаційної роботи.....................................…...........…………...

12

ІІ.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.................................................….

14

ІІІ.

ДОДАТКИ.................................................................................................................

3.1. Приклади оформлення бібліографічного опису літературних джерел, використаної літератури..........................................................................................…

3.2. Покажчик основних Web – сайтів.................................................................…...

3.3. Приклад викладу “Вступу” атестаційної (випускної творчої) роботи.........…

3.4. Зразок титульної сторінки випускної творчої роботи...................................…

3.5. Зразок бланку рецензії на атестаційну роботу слухача.............................…....

15


15

16

17

18

19


^ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Аналіз загальносвітових тенденцій реформування національних систем освіти з метою надання їм характеристик відкритої системи показує, що одним з найефективніших способів вирішення цього завдання є впровадження в освітній процес взагалі та підвищення кваліфікації зокрема такої прогресивної педагогічної технології, як дистанційного навчання, що базується на сучасних досягненнях інформатики, комп’ютерних і телекомунікаційних технологій.

^ Дистанційне навчання (ДН) в системі підвищення кваліфікації – форма організації навчального процесу та педагогічна технологія, основою якої є керована самостійна робота слухачів та широке застосування у навчанні сучасних інформаційних, комп’ютерних та телекомунікаційних технологій.

ДН відрізняється від інших форм навчання високою інтерактивністю, формами та методами навчання, системою управління пізнавальною діяльністю навчаючих.

У післядипломній педагогічній освіті на зміну застарілій моделі приходить нова модель навчання, заснована на таких положеннях: у центрі технології – слухач; в основі навчальної діяльності – співробітництво; слухачі відіграють активну роль у навчанні; суть технології – розвиток здатності слухачів до самонавчання.

Підвищення кваліфікації слухачів за дистанційною формою навчання у ЦІППО АПН України здійснюється відповідно до законодавства України в галузі освіти, Програми розвитку системи дистанційного навчання на 2004-2005 роки, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.03 №1494, Положення про організацію навчального процесу в вищих навчальних закладах 2001 року, Положення про організацію навчального процесу в ЦІППО за очно-дистанційною формою підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів 2005 року та нормативно-правовим документам: наказ Міністра освіти і науки України про дистанційне навчання в системі підвищення кваліфікації працівників освіти, положення про ДН в системі підвищення кваліфікації працівників освіти, державні стандарти підвищення кваліфікації працівників освіти тощо.

Під час підвищення кваліфікації педагогічних працівників у ЦІППО застосовується очно-дистанційна модель організації навчального процесу, який включає три етапи.

^ Перший етап (очний) – організаційно-настановна сесія. Основні завдання етапу – ознайомлення слухачів із сучасними дослідженнями в професії, організацією та порядком підвищення кваліфікації.

^ Другий етап – дистанційний. Основне завдання етапу – керована та контрольована самостійна робота слухачів, написання атестаційної роботи.

Третій етап (очний) – залікова сесія. Основні завдання етапу – систематизація знань, умінь слухачів, атестація успішності навчання.

^ Дистанційний етап надає можливість слухачам курсів підвищення кваліфікації професійного вдосконалення без відриву від основної діяльності.

Самостійна робота слухачів є основним засобом засвоєння змісту програм підвищення кваліфікації. Організується і всебічно забезпечується на всіх етапах підвищення кваліфікації.

Зміст самостійної роботи слухачів і її обсяг визначається програмою підвищення кваліфікації, навчальними, навчально-тематичними планами, методичними матеріалами та вказівками викладача.

Виконання атестаційної роботи – головне в самостійній роботі слухачів на дистанційному етапі навчання. Її рівень і якість – основний показник успішності підвищення кваліфікації спеціаліста.

Виконання слухачем атестаційної роботи здійснюється під науковим керівництвом викладача, який призначається за рішенням кафедри, що курирує дану категорію слухачів. Дозволяється залучати викладачів інших кафедр, які є спеціалістами за тематикою атестаційних робіт. В обов’язки наукового керівника входить:

 • надавати допомогу у формуванні мети, завдань, в осмисленні проблеми і теми роботи;

 • надавати консультації щодо розробки структури і плану роботи;

 • визначити перелік рекомендованої літератури;

 • скоригувати обсяг атестаційної роботи та термін її виконання;

 • консультувати слухача з питань методики роботи над проблемою;

 • здійснювати поетапний контроль за виконанням слухачем атестаційної роботи;

 • підготувати рецензію на атестаційну роботу.^ 2. АТЕСТАЦІЙНІ РОБОТИ:

ВИДИ, ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ТА ОФОРМЛЕННЯ


Метою виконання атестаційної роботи слухачем є підвищення рівня його теоретичної та методичної підготовки, систематизація та поглиблення теоретичних і практичних знань з обраної теми, удосконалення або набуття досвіду самостійної творчої роботи, розвиток навичок самоосвіти.

У ЦІППО застосовуються такі види атестаційної роботи як проект і випускна творча робота. В окремих випадках відповідно до категорії слухачів пропонуються такі атестаційні роботи як реферат, бізнес-план, управлінський проект тощо. Вид атестаційної роботи для кожної категорії слухачів визначає рада факультету з урахуванням обґрунтованих рекомендацій кафедр.

Проект – випускна атестаційна робота практичного спрямування.

Проект спрямований на розробку педагогічної (управлінської) діяльності, описанню технології її реалізації, оцінки результативності.

^ Випускна творча робота – це вид атестаційної роботи, при виконанні якої слухач систематизує та поглиблює теоретичні і практичні знання з обраної теми, удосконалюють або набувають досвіду самостійної творчої роботи, розвивають навички самоосвіти.

Завершена атестаційна робота має задовольняти такі вимоги:
Атестаційна робота має відповідати наступним правилам оформлення:

 1. Обсяг атестаційної роботи складає до 20 сторінок комп’ютерного набору. До загального обсягу роботи не входять додатки, список використаних джерел, таблиці та рисунки, які повністю займають площу сторінки. Але всі сторінки зазначених елементів підлягають суцільній нумерації.

 2. Текст набирається на аркушах білого паперу стандартного формату А-4, з використанням шрифтів текстового редактора Word, кеглем 14, через 1,5 інтервалу (30 рядків на сторінці) з дотриманням таких розмірів полів: верхнього, нижнього і лівого – 20 мм, правого – 10 мм.

 3. Титульна сторінка оформлюється за встановленою формою (див.Додаток 4).

 4. Заголовки розділів виконують комп’ютерним набором великими літерами, симетрично до тексту, наприклад: ЗМІСТ, ВСТУП, РОЗДІЛ, ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ, ДОДАТКИ. Крапку в кінці заголовка не ставлять.

 5. Заголовки параграфів виконують комп’ютерним набором маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою.

 6. Кожний розділ атестаційної роботи треба починати з нової сторінки.

 7. Список використаної літератури містить перелік літератури та інших документальних джерел, використаних під час виконання роботи, розміщується після висновків і оформлюється відповідно до чинних стандартів (див. Додаток 1, 2).

 8. Додатки (за необхідністю), які уміщують допоміжний матеріал: малюнки, фотографії, таблиці, плани, схеми, графіки, інструкції чи виписки з них, копії необхідних документів, використовуються для повноти сприйняття виконаної роботи.


^ 3. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ АТЕСТАЦІЙНИХ РОБІТ

Загальними етапами щодо виконання атестаційної роботи можуть бути:

 • вибір, затвердження (погодження з науковим керівником) та обґрунтування теми;

 • визначення мети, об’єкту, предмету, завдань та методів дослідження;

 • складання плану атестаційної роботи;

 • вивчення літератури (інформації), Інтернет-ресурсів з проблеми;

 • організація дослідно-експериментальної роботи та відбір методів для її проведення;

 • аналіз та узагальнення отриманих результатів експерименту;

 • текстове оформлення роботи;

 • захист роботи.

Структурно атестаційна робота містить :

 • титульну сторінку із зазначенням теми, прізвища слухача та наукового керівника

 • план, який включає: вступ; основну частину; висновки;

 • список використаної літератури;

 • додатки (за потребою).

Тема атестаційної роботи повинна бути складовою проблеми, вказувати на мету дослідження та його завершеність.

Переліки рекомендованих слухачам тем атестаційних робіт розробляють і своєчасно корегують кафедри. Допускається написання слухачем атестаційної роботи за власною темою, яка погоджена з науковим керівником. Тема атестаційної роботи і дані наукового керівника вказуються в індивідуальному плані підвищення кваліфікації слухача.

^ Обгрунтування актуальності обраної теми – початковий етап будь-якого дослідження.

Висвітлення актуальності не повинно бути багатослівним. Досить кількома реченнями висловити головне – сутність проблеми, з чого й випливає актуальність теми. Проблема завжди виникає тоді, коли старе знання вже виявило свою неспроможність, а нове ще не набуло розвинутої форми.

Від доведення актуальності обраної теми логічно перейти до формулювання мети дослідження, а також указати конкретні завдання, які мають бути вирішені відповідно до цієї мети. Це робиться у формі перерахування (вивчити…, описати…, встановити…, вияснити… і т.ін.).

Формулювання цих завдань необхідно робити якомога ретельніше, оскільки опис їх вирішення складатиме зміст розділів атестаційної роботи. Це важливо також і тому, що назви таких розділів з’являються саме з формулювань завдань дослідження.

Надалі формулюються об’єкт і предмет дослідження. Об’єкт – це процес або явище, що породжують проблемну ситуацію і обрані для вивчення. Предмет – це те, що міститься в межах об’єкта. Об’єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об’єкті виділяється та його загальна частина, котра є предметом дослідження.

Дуже важливим етапом є вибір методів дослідження – інструменту отримання фактичного матеріалу і необхідної умови досягнення поставленої в роботі мети.

^ Методи дослідження як інструмент одержання матеріалу для виконання роботи і необхідна умова досягнення поставленої мети також обов’язково зазначаються в атестаційній роботі. Загальні методи пізнання поділяються на три групи:

 • методи емпіричного дослідження (спостереження, порівняння, вимірювання, експеримент);

 • методи, використовувані на емпіричному та теоретичному рівнях (абстрагування, аналіз і синтез, моделювання, індукція і дедукція);

 • методи теоретичного дослідження (ідеалізація, формалізація, аксіоматичний метод, гіпотеза та припущення, історичний, системний підхід тощо).

Вибору теми має передувати досконале ознайомлення з вітчизняними та зарубіжними науково-практичними джерелами з цієї та суміжних спеціальностей. Вивчаючи літературу не варто намагатися тільки запозичити матеріал, слід паралельно обдумати знайдену інформацію. Цей процес має тривати протягом усієї роботи над темою, тоді власні думки, які виникла в ході знайомства із чужими працями, стануть основою для отримання нового знання.

Використовується не вся інформація, що міститься у певному джерелі, а тільки та, яка має безпосереднє відношення до теми атестаційної роботи і тому найбільш цінна і корисна. Критерієм оцінювання вивченого є можливість його практичного використання в атестаційній роботі.

План охоплює назву всіх розділів із зазначенням сторінки, на якій розпочинається розділ.

Наведемо приклад плану випускної творчої роботи за конкретною темою. Зверніть увагу на її побудову та оформлення.

Тема: Структурно-функціональна модель комплексного управління освітньої системи в районі

Вступ.

Розділ 1. Теоретичне обгрунтування структурно-функціональної моделі комплексно-цільового управління освітньої системи в районі.

  1. Теоретичний аналіз науково-методичної літератури з проблем моделювання.

  2. Структурно-функціональна модель комплексно-цільового управління освітньою системою

Розділ 2. Експериментальна перевірка розробленої структурно-функціональної моделі комплексно-цільового управління освітньою системою в районі

2.1. Організація й проведення експерименту

2.2. Аналіз отриманих результатів

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Вступ атестаційної роботи містить обгрунтування актуальності теми, мету і зміст поставлених завдань, формулюють об’єкт і предмет дослідження, зазначають обраний метод (або методи) дослідження роботи, теоретичну цінність і прикладну значущість отриманих результатів. Обсяг вступу має не перевищувати трьох сторінок комп’ютерного набору тексту.

Приклад подання викладу “Вступу” атестаційної роботи за темою “Структурно-функціональна модель комплексно-цільового управління освітньої системи в районі” наведено у додатку 3.

В основній частині роботи слухачу потрібно:

 • зробити аналіз наукових даних, передового досвіду з обраної проблеми;

 • сформулювати основну ідею теоретичної розробки (або програму і методику експериментальної розробки);

 • розробити науково-обгрунтовані теоретичні і практичні положення щодо розв’язання даної проблеми, по можливості проілюструвати прикладами з досвіду професійної діяльності слухача;

 • сформулювати результати теоретичної (або експериментальної) розробки, виконаної слухачем;

 • подати узагальнення та оцінку отриманих результатів.

Обсяг цієї частини роботи має становити 10–15 сторінок комп’ютерного набору тексту.

У заключній частині доцільно сформулювати стислі висновки за завданнями атестаційної роботи і пропозиції щодо їх практичного використання. Обсяг цієї частини роботи не повинен перевищувати 3–5 сторінок комп’ютерного набору тексту. 1. ^ ПОРЯДОК ЗАХИСТУ АТЕСТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

До захисту атестаційної роботи допускаються слухачі, які виконали навчальний план, склали комплексний залік, виконали атестаційну роботу та одержали на неї рецензію наукового керівника або рецензента.

У рецензії (див. Додаток 5) науковий керівник може зазначити, на які питання не дано відповідей у роботі. Ці питання слухач повинен висвітлити під час захисту атестаційної роботи, попередньо знайомившись з текстом рецензії.

Списки слухачів, допущених до захисту атестаційних робіт, затверджуються деканом факультету та подаються до комісії.

Для проведення захисту атестаційних робіт створюється комісія, до складу якої входить не менше трьох осіб. Склад комісії затверджують відповідним розпорядженням ЦІППО.

Дату і час захисту визначає деканат, але не пізніше, як за 1–2 дні до закінчення навчання.

Захист полягає у стислому ( 10–15 хв.) викладенні змісту виконаної роботи (актуальність теми, мета, структура, план, методика виконання, аналіз передового досвіду, висновки і рекомендації, відповіді на запитання та зауваження рецензента та присутніх).

Результати захисту визначаються оцінками “відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”.

Після захисту кращі роботи комісія може рекомендувати до видання, а також для виступів на науково-практичних конференціях тощо.

Атестаційні роботи зберігаються протягом одного року у деканаті. Кращі з них можуть передаватися на випускні кафедри, в центр педагогічних інновацій та інформації. По закінченні цього терміну роботи підлягають списанню у встановленому порядку.


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДЛЯ ВИКОНАННЯ АТЕСТАЦІЙНОЇ РОБОТИ


 1. Положення про організацію навчального процесу в вищих навчальних закладах / Освіта України. Нормативно-правові документи. – К. Міленіум, 2001. – С.382-400.

 2. Положення про організацію навчального процесу за очно-дистанційною формою підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів в ЦІППО АПН України. – К.: ЦІППО, 2005.– 22 с.

 3. Гадзецький Б.В., Дивак В.В., Клименюк О.В., Олійник В.В., Пуцов В.І. Методичні рекомендації щодо виконання випускних творчих робіт. Видання друге – К.: ЦІППО АПН України, 2001. – 13 с.

 4. Методичні рекомендації щодо написання дипломних робіт для студентів факультету менеджменту і психології / Уклад. Зайченко О.І., Іваненко С.Г. – К.: Міленіум, 2005 – 36 с.

 5. Пишем реферат, доклад, выпускную квалификационную работу: Учебное пособие / Борикова А. – М., 2002. – 128 с.
^
Ресурси Інтернет

Обласні інститути післядипломної педагогічної освіти які мають власні Web-сайт:

1.


Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України

www.cippe.edu-ua.net

2.


Кримський республіканський інститут післядипломної педагогічної освіти

www.sf.ukrtel.net/krippe

3.


Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників

www.edu.vn.ua/ipopp

4.


Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

http://doippo.iatp.org.ua

5.


Донецький обласний інститут післядипломної освіти

www.osvita.donetsk.ua

6.


Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

www.zippo.polesye.net

7.


Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів

www.kristti.kiev.ua

8.


Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

www.loippo.lviv.ua

9.


Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

www.moippo.iatp.org.ua

10.


Одеський обласний інститут удосконалення вчителів

www.osvita.od.ua

11.


Полтавський обласний інститут

післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського

http://ipe.poltava.ua

12.


Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

www.rivne.iatp.org.ua/mroippo

13.


Харківський обласний науково-методичний інститут безперервної освіти

http://www.edu-post-diploma.kharkov.com

14.


Хмельницький обласний інститут післядипломної освіти

www.olimpiada.km.ua

http://infocom.km.ua/~hmoiuv

15.Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників

http://osvitack.cdu.edu.ua


ДОДАТКИ


Додаток 1

Приклади оформлення бібліографічного опису

літературних джерел, використаної літературиХарактеристика

джерела

Приклади оформлення джерела


Монографії (1–3 авт.) • “-(4 авт.)


Багатотомні

видання


Збірки наукових праць


Словники


Стаття у журналі


Енциклопедія


Інтернет-ресурси


Жерносек І.П. Науково-методична робота в навчальних закладах системи загальної середньої освіти: Монографія. – К.,2000. – 124 с.


Мороз О.Г., Сластьонін В.О. Підготовка майбутнього вчителя: Навч. посібник. –К., 1997. – 168 с.


Методика діагностики відхилень у розумовому розвитку молодших школярів та старших дошкільників /Н.М.Стадненко, Г.Д.Ілляшенко, Л.В.Борщевська, А.Г.Обухівська. – Кам’янець-Подільський.: Абетка, 1998 – 144 с.


Сухомлинський В.О.Вибрані твори: В 5 т. – К.:

Рад. Шк., 1976. – Т.1. Проблеми виховання все-бічно розвиненої особистості. Духовний світ школяра. Методика виховання колективу.– 653 с.


Проблеми освіти: Наук.-метод. зб. –К.: ІЗМН, 1998. – 232 с.


Головащук С.І. Правописний словник. – К.: А.С.К., 1999. – 607 с.

Навчальний правописний словник української мови /За ред. Д.Х. Баранника, Д.І.Руденка. –Харків: Ока, 1997. –416 с.


Малашенко В.Д. Коли школа та сім’я діють разом у розвитку творчого потенціалу гімназистів // Педагогіка толерантності. –2000. - № I. – с. 25-27.

Енциклопедія українознавства. –К.: Молоде життя, 1996. – Т.4. – 1999 с.


Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України: www.cippe.edu-ua.netДодаток 2

Покажчик основних Web – сайтів


Міністерство освіти і науки України

www.educatio.gov.ua

www.ministry.edu-ua.net

Академія педагогічних наук України

www.apsu.org.ua

www.aps.edu-ua.net

Науково-методичні центри:

 • вищої освіти;

 • середньої освіти;

 • професійно-технічної освіти;

 • Головний інформаційно-обчислювальний центр Міністерства освіти і науки України

www.ictme.edu-ua.net

UDL System Українська система дистанційного навчання

www.udl.org.ua

Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України

www.cippe.edu-ua.net

Інститут засобів навчання АПН України

www.ime.edu-ua.net

Національний педагогічний університет ім.М.П.Драгоманова

www.npu.kiev.ua

Національний університет ім. Т.Шевченка

www.univ.kiev.ua

Українська Академія державного управління при Президентові України

www.academy.kiev.ua

Українська науково-освітня мережа УРАН

www.uran.net.ua

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

www.ntu-kpi.kiev.ua

Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”

http://users.kpi.kharkov.ua

Бібліотечний світ України

www.ukrlibworld.kiev.ua

Національна бібліотека України ім.В.Вернадського

www.nbuv.gov.ua

Державна освітянська бібліотека України

www.edu-ua.net/libraryДодаток 3


Приклад викладу “Вступу” атестаційної (випускної творчої) роботи за темою “Структурно-функціональна модель комплексно-цільового управління освітньої системи в районі”

За роки незалежності в Україні визначені нові пріоритети розвитку освіти, створено відповідну базу, розпочато її реформування. Але внутрішкільне управління в наш час не виконує завдання трансформації зовнішніх умов школи. Через це виникає гостра необхідність перевести на новий аспект управління освітньою системою в районі розробки теоретичних основ комплексно-цільового управління, обгрунтування та впровадження в практику структурно-функціональної моделі управління освітою в районі.

Провідними напрямами наукових досліджень управління освітнім процесом на сьогодні є такі: загальні основи управління школою присвячені монографії В.Г. Афанасьєва, О.І. Берга, О.О. Дейнеко, О.М. Омарова; управління якістю освіти (М.М.Поташника, О.М.Моісеєв, О.С.Хіжняк, В.Г.Ридак); управління процесом підвищення кваліфікації педагогічних кадрів (Т.І.Березняк, У.П.Жерносек, С.В.Крисюк); управління загальноосвітніми закладами за результатами (П.І.Третяков, Пітер Монтимор).

Останнім часом М.М. Поташником, О.М.Моісеєвим здійснено значне за своїм результатами наукове дослідження з питань теорії та практики управління функційованням та розвитком школи: функції управління та результати якісною освітою. Ці проблеми неодноразово були предметом дискусії на сторінках педагогічних видань, але йшлося переважно про реалізацію організаційної, контрольної, коригуючої функцій внутрішкільного управління. Набагато менше уваги приділялося науково-практичним аспектам управління освітньою системою в районі. І доси залишаються нез’ясованими чимало теоретичних питань, пов’язаних із обгрунтуванням етапів і компонентів контрольно-аналітичної діяльності районного управління освіти, визначенням етапів і компонентів контрольно-цільового планування та розробок управлінських моделей підвищення якості педагогічного процесу не тільки в одному навчальному закладі, а у районі, у місті, в цілому.

Управлінську проблему оптимального поєднання стабільного функціонування закладів освіти в районі з режимом їх розвитку на етапі змін і перетворень при обмежених ресурсах відображено в Законі “Про освіту”, “Про загальну середню освіту” та Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті.

Практика доводить, що майже всі етапи розвитку освіти супроводжуються такими протиріччями: між соціальними вимогами до управлінської підготовки керівних кадрів та фактичним рівнем їх кваліфікації; між постійно зростаючим обсягом знань і професійних умінь керівників та відсутністю динамічної системи підвищення їх кваліфікації; між авторитарно-дисциплінарним стилем управління та необхідністю запровадження мотиваційно-демократичного стилю.

Усе вище зумовило вибір теми роботи, провідна наукова ідея якої – створення структурно-функціональної моделі комплексно-цільового управління освітньою системою в районі в умовах переходу на новий зміст, структуру та 12-річний термін навчання.

Матеріали дослідження є складовою узагальнення досвіду районного управління освіти, інформаційно-методичного центру і психологічної служби Київського району м.Харкова. що було прийнято на колегії Головного управління освіти та науки Харківської обласної держадміністрації та колегії Міністерства освіти та науки України. Тема досвіду “Структурно-функціональна модель управління освітою в районі”.

Об\єкт дослідження – управління освітньою системою в районі

Предмет дослідження – структурно-функціональна модель комплексно-цільового управління освітньою системою в районі.

Мета дослідження – теоретичне обгрунтування сутності структурно-функціональної моделі комплексно-цільового управління освітньою системою в районі та її експериментальна перевірка.

Об’єкт, предмет і мета дослідження обумовили такі завдання:

 1. Аналіз педагогічної теорії та практики управління освітньою системою району.

 2. Наукове обгрунтування структурно-функціональної моделі комплексно-цільового управління освітньою системою в районі.

 3. Експериментальна перевірка ефективності управління освітньою системою на основі комплексно-цільового підходу.


Додаток 4


Зразок титульної сторінки випускної творчої роботи

Академія педагогічних наук України


ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
^

ВИПУСКНА ТВОРЧА РОБОТА


__________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________

Слухач групи _______________

__________________________

Керівник роботи:

______________________________ До захисту:


Завідуючий кафедрою

__________________________________________

Етапи написання випускної творчої роботи
Попередній

вибір та

погодження

теми з координатором

Затвердження теми та призначення керівника

Консультації з написання

випускної творчої роботиОтримання

керівником роботи на

рецензію


Рецензія

керівника

Подача

рецензованої роботи в

деканат

Дата

ПідписКиїв – 200__


Додаток 5


Зразок бланку рецензії на атестаційну роботу слухача


^ РЕЦЕНЗІЯ НА АТЕСТАЦІЙНУ РОБОТУ


­­­­­­­­­­­­­­­­­ проект, бізнес-план, випускна творча робота­­­­­­­­­

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(потрібнепідкреслити)


^ Слухач

Група

Тема роботи

Дата отримання “___”_______________200 р.

Рецензент

(вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові)

 1. Обгрунтування актуальності і значимості обраної теми

 2. Аналіз стану і творчі розробки

 3. Впровадження розробок (об’єкт впровадження, результати, доцільність тощо)

 4. Загальна характеристика роботи (науково-методичний рівень, практична спрямованість, вирогідність результатів та ін.)

 5. Зауваження та рекомендації щодо вдосконалення роботи

 6. Загальна оцінка


__”____________ 200 р. ________________________

(підпис рецензента)


Схожі:

Методичні рекомендації щодо виконання атестаційних робіт слухачами курсів підвищення кваліфікації за очно-дистанційною формою навчання iconМетодичні рекомендації щодо виконання слухачами курсів підвищення кваліфікації вчителів хімії випускних робіт, творчих проектів І рефератів
Виконання роботи сприяє закріпленню, поглибленню й узагальненню знань, отриманих у процесі навчання на курсах підвищення кваліфікації,...
Методичні рекомендації щодо виконання атестаційних робіт слухачами курсів підвищення кваліфікації за очно-дистанційною формою навчання iconПерелік видань, що були затверджені Науково-методичною радою умо
В. Олійник, В. Гравіт, А. Клименко «Діагностика підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів освіти за очно-дистанційною...
Методичні рекомендації щодо виконання атестаційних робіт слухачами курсів підвищення кваліфікації за очно-дистанційною формою навчання iconА. Л. Кліменко Діагностика підвищення кваліфікації керівних І педагогічних кадрів освіти за очно-дистанційною формою навчання Методичні рекомендації
Схвалено І рекомендовано до друку науково-методичною радою Університету менеджменту освіти апн україни (протокол №1 від 27 листопада...
Методичні рекомендації щодо виконання атестаційних робіт слухачами курсів підвищення кваліфікації за очно-дистанційною формою навчання iconПоложення про організацію навчального процесу підвищення кваліфікації педагогічних працівників при Чернівецькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти, Типового положення про атестацію педагогічних працівників
...
Методичні рекомендації щодо виконання атестаційних робіт слухачами курсів підвищення кваліфікації за очно-дистанційною формою навчання iconАкадемія педагогічних наук україни університет менеджменту освіти
Про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі при підвищенні кваліфікації керівних І педагогічних кадрів освіти...
Методичні рекомендації щодо виконання атестаційних робіт слухачами курсів підвищення кваліфікації за очно-дистанційною формою навчання icon«Організація підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти за дистанційною формою навчання: проблеми та перспективи»
Південноукраїнський регіональний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів
Методичні рекомендації щодо виконання атестаційних робіт слухачами курсів підвищення кваліфікації за очно-дистанційною формою навчання iconМетодичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " ціноутворення" для студентів заочної форми навчання зі спеціальностей
Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Ціноутворення” для студентів скороченого терміну...
Методичні рекомендації щодо виконання атестаційних робіт слухачами курсів підвищення кваліфікації за очно-дистанційною формою навчання iconМетодичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " аналіз фінансової діяльності" для студентів заочної форм навчання зі спеціальності
Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Аналіз фінансової діяльності” для студентів заочної...
Методичні рекомендації щодо виконання атестаційних робіт слухачами курсів підвищення кваліфікації за очно-дистанційною формою навчання iconМетодичні рекомендації щодо викладання курсів за вибором та факультативів надруковані у збірнику: Збірник програм для допрофільної підготовки та профільного навчання (у двох частинах) / Упор. Н. С. Прокопенко
Методичні рекомендації щодо викладання курсів за вибором та факультативів з математики у 2012-2013 навчальному році
Методичні рекомендації щодо виконання атестаційних робіт слухачами курсів підвищення кваліфікації за очно-дистанційною формою навчання iconМетодичні рекомендації щодо написання курсових робіт для викладачів та студентів юридичного факультету денної та заочної форм навчання
Методичні рекомендації щодо написання курсових робіт / укладач А. М. Куліш – Суми : Сумський державний університет, 2012. – 75 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи