Випускна творча робота психологічні аспекти дистанційної освіти слухача групи менеджерів дистанційного навчання С. М. Панченко Керівник роботи: Л. Л. Ляхоцька До захисту: Завідуючий кафедрою icon

Випускна творча робота психологічні аспекти дистанційної освіти слухача групи менеджерів дистанційного навчання С. М. Панченко Керівник роботи: Л. Л. Ляхоцька До захисту: Завідуючий кафедрою
Скачати 78.07 Kb.
НазваВипускна творча робота психологічні аспекти дистанційної освіти слухача групи менеджерів дистанційного навчання С. М. Панченко Керівник роботи: Л. Л. Ляхоцька До захисту: Завідуючий кафедрою
Дата10.09.2012
Розмір78.07 Kb.
ТипДиплом

Академія педагогічних наук України

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ


ВИПУСКНА ТВОРЧА РОБОТА


ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ


Слухача групи менеджерів дистанційного

навчання С.М. Панченко

Керівник роботи: Л.Л. Ляхоцька


До захисту:___________________________


Завідуючий кафедрою:________________

_____________________________________


Етапи написання випускної творчої роботи
Попередній вибір та погодження теми з координатором

Затвердження теми та призначення керівника

Консультації з написання випускної творчої роботи

Отримання керівником роботи на рецензію

Рецензія керівника

Подача рецензованої роботи в деканат
ДатаПідпис
План

ВСТУП

3

І. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА1.1. Поняття дистанційного навчання та освіти

5

1.2. Мотивація як аспект розвитку особистості у дистанційному навчанні

9

1.3. Психологічні бар'єри дистанційного навчання

11

1.4. Інтернет як нове інформаційне та психологічне середовище

14

1.5. Психологічні особливості Інтернет

19

1.6. Правила мережевого етикету

22

ВИСНОВКИ

27

^ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

28ВСТУП

На сучасному етапі бурхливого розвитку суспільства практично неможливо здобути знання у вищому навчальному закладі на все життя. Актуальним стає гасло «навчання через усе життя» (lifelong learning). Кожна людина повинна весь час удосконалюватися у своїй професійній діяльності, вимоги до якої повсякчас зростають під впливом останніх досягнень інформаційних технологій.

Значною мірою на діяльність сучасної людини впливає Інтернет - мережа мереж, вмістилище колосальної кількості інформації, доступної всім, незалежно від національності, місця проживання тощо. Сьогодні за допомогою Інтернет можна знайти роботу, навчатися чи працювати, не виходячи з дому, у будь-якій країні світу, дізнатися про останні новини та інше.

Очевидно, що зазначені явища сприяли бурхливому розвитку у світі дистанційного навчання - педагогічної технології XXI століття, що грунтується на принципах відкритого навчання, широко використовує комп'ютерні навчальні програми різного призначення та створює за допомогою сучасних телекомунікацій інформаційне освітнє середовище для доставки навчального матеріалу та спілкування.

У психолого-педагогічній літературі особливістю цієї технології визнаються: сильна пізнавальна мотивація, що створюється мережею Інтернет, та якість підготовки фахівця завдяки високому професіоналізму. Науковці визнають, що для дистанційного навчання характерне різке посилення соціально-значущих мотивів: ділового, пізнавального, співробітництва, самореалізації і розвитку, афіліації самоствердження і комунікативності, що є по суті наслідком використання відкритого і комп'ютерного навчання і сучасних засобів комунікації. Саме посиленою мотивацією дистанційне навчання відрізняється від заочного, і з цим пов'язаний якісний стрибок, внаслідок чого його не можна назвати новим етапом у розвитку заочного навчання. Велике значення вчені приділяють інформаційній культурі людини: умінню та навичкам роботи з інформацією. Описані в літературі такі психологічні аспекти дистанційного навчання, як прагнення до співробітництва, самоствердження, високий рівень комунікації з колегами, наявність психологічних бар'єрів навчання. Науковий інтерес до цих питань зростає.

Аналіз накопиченого досвіду проведення дистанційних занять з викладачами України дозволяє стверджувати, що дистанційне навчання відіграє й буде відігравати велику роль в освіті України, зокрема, у післядипломній освіті. Однак проблема врахування психологічних аспектів дистанційного навчання, як неодмінної умови його організації та результативності залишається відкритою.

Основна мета роботи — теоретично обгрунтувати сутність психологічних аспектів дистанційного навчання, які необхідно врахувати при його організації у вищому навчальному закладі післядипломної педагогічної освіти.

У відповідності з метою були поставлені такі завдання:

• Проаналізувати стан наукової розробки проблеми дистанційного навчання (визначення, характеристики).

• Визначити та описати окремі психологічні аспекти дистанційного навчання.

• З'ясувати ефективність запровадження Інтернет, як інформаційного та психологічного середовища, розглянути його психологічні особливості.


ВИСНОВКИ

1. Визначення дистанційної освіти і дистанційного навчання як самостійних змістовних понять розширює можливості вітчизняної освіти, сприяє реалізації прав громадян на безперервну освіту та принципів відкритої освіти. Дистанційна освіта виступає у ролі однієї з рушійних сил подальшого розвитку вітчизняної освіти.

2. Дистанційна освіта має порівняно з традиційною ряд таких переваг, як особистісна орієнтованість, масовість за умови індивідуального підходу, економічність, сучасність тощо. Вона позитивно впливає на традиційну освіту за рахунок впровадження модульних підходів, комп'ютерних інформаційних та телекомунікаційних технологій.

3. Дистанційне навчання - поліфункціональна педагогічна технологія. У процесі навчання вона забезпечує виконання організаційної, навчаючої, керуючої,

контролюючої, комунікативної, діагностичної, прогностичної функцій, f використовуючи при цьому наукові методи, сучасну комп'ютерну техніку,

телекомунікаційні мережі та сертифіковане програмне забезпечення.

4. Застосування комп'ютерних мереж спричиняє значні функціональні зміни у психічній діяльності людини, що порушують пізнавальну, комунікативну та особисті сфери.

5. Основою дистанційного навчання є контрольоване та якісне забезпечення нормативне, дидактичне, методичне, психологічне - самостійної роботи студента. Ця технологія передбачає обов'язкове врахування таких психологічних аспектів як активність, самомотивацію та самоконтроль, психологічні бар'єри пізнавальної діяльності тощо.

6. Вивчення психологічних закономірностей поведінки людини в нелінійному інформаційному середовищі дозволило виявити низку психологічних особливостей, психологічних новоутворень та специфічних дій, без врахування яких не можливо визначити ефективність застосування у навчанні сучасних носіїв інформації, комп'ютерних та інформаційних технологій, телекомунікаційних мереж, в тому числі й Інтернет.

^ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Андреев А А. Введение в дистанционное обучение. — М.: Просвещение, 1997. —228с.

2. Андреев О.А., Хромов Л.Н. Учись бьіть внимательньш. Изд-во: Учебная литература, Просвещение, 1996. — 158с.

3. Арестова О.Н., Бабанин Л.Н., Войскунский А.Е. Мотивация пользователей Интернета. — МатериальІ конференции Реларн 98

4. Бабанин Л.Н. Интернет й развитие творческого мьішления. — МатериальІ конференции «Интернет, общество, личность» — СПб. — 1998. — http://iol.spb.osi.ru/

5. Евреинов З.В., Каймин В.А. Информатика й дистанционное образование. — М.: ВАК — 1998. — 208 с.

6. Елизаров А.И. Злектронная трибуна // EIDOS-LIST. 1998. — Вьіп.2.

7. Жичкина А. Социально-психологические аспектьі общения в Интернете

8. Заика Е.В. Психологические вопросы организации самостоятельной работьі студентов в вузах. Уч. пособие. - X.: Изд-во ХГУ, 1991. — 71 с.

9. Кухаренко В,М, Рибалко О.В., Сиротенко Н.Г. Дистанційне навчання:Умови застосування. /За ред. В.М. Кухаренка - Харків:НТУ „ХПГ, „Торсінг", 2002. - 320 с.

10. Минаков А.В. Социально-психологические аспектьі взаимодействия человека с глобальними компьютерньши сетями (Интернет). МатериальІ конференции «Интернет, общество, личность» — С.Петербург, 1998. — http://iol.spb.osi.ru/

11. Олійник В.В. Організаційно-педагогічні основи дистанційної освіти і навчання: Організаційно-педагогічне дослідження.- К.: ЦІППО, 2001.- 47 с.

12. Полат Е.С, Мойсеева М.В. Теория й практика дистанционного образования. В сб. трудов IX международной конференции ИТО99, - М.: 1999. - С. 98.

13. Скребицкий З.Г., Холина Л.И. Психолого-педагогические аспектьі дистанционного обучения. - Новосибирск, НГАСУ, 1999. - 138 с.

14. Хуторской А.В. Дидактические основьі звристического обучения, Автореф. дисс. докт. пед. наук. - М.: 1997.

15. Хуторской А.В. Интернет в школе. Практикум по дистанционному обучению. М.: ИОСО РАО, 2000. — 304 с.

16. Ястребова Е. Школьное Интернет-образование России й европейских стран. http://ioso.iip.net/scmedia/

17. Internet Industry Almanac (Computer Industry Almanac Inc., 1998) http ://www.zdnet. com/yil/content/mag/98 09/www_2000 .html

Схожі:

Випускна творча робота психологічні аспекти дистанційної освіти слухача групи менеджерів дистанційного навчання С. М. Панченко Керівник роботи: Л. Л. Ляхоцька До захисту: Завідуючий кафедрою iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни сумський державний університет центр заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання кафедра комп’ютерних наук випускна робота на тему
Студента п’ятого курсу, групи ін-72 Дн спеціальності “Інформатика” дистанційної форми навчання Короля Олександра Васильовича
Випускна творча робота психологічні аспекти дистанційної освіти слухача групи менеджерів дистанційного навчання С. М. Панченко Керівник роботи: Л. Л. Ляхоцька До захисту: Завідуючий кафедрою iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни сумський державний університет центр заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання кафедра комп’ютерних наук випускна робота на тему

Випускна творча робота психологічні аспекти дистанційної освіти слухача групи менеджерів дистанційного навчання С. М. Панченко Керівник роботи: Л. Л. Ляхоцька До захисту: Завідуючий кафедрою iconРозділ Структура, зміст, правила оформлення, оцінки та захисту індивідуального творчого проекту слухача курсів підвищення кваліфікації
Творча робота складається зі змісту роботи, вступу, огляду літератури, опису методів І методик, представлення педагогічного досвіду...
Випускна творча робота психологічні аспекти дистанційної освіти слухача групи менеджерів дистанційного навчання С. М. Панченко Керівник роботи: Л. Л. Ляхоцька До захисту: Завідуючий кафедрою iconПри кафедрі психології діє аспірантура зі спеціальності Загальна психологія та історія психології. За час існування кафедри 17 випускників аспірантури захистили кандидатські дисертації: І
Штеньович (Психологічні аспекти хронічних соматоформних больових розладів, 2010) керівник Мар’єнко Б. С., Інститут психології апн...
Випускна творча робота психологічні аспекти дистанційної освіти слухача групи менеджерів дистанційного навчання С. М. Панченко Керівник роботи: Л. Л. Ляхоцька До захисту: Завідуючий кафедрою icon1. Загальні положення
Тьютор (англ tutor, від лат tueor – спостерігаюсь, піклуюсь) – як правило, розробник курсів дистанційного навчання, організатор та...
Випускна творча робота психологічні аспекти дистанційної освіти слухача групи менеджерів дистанційного навчання С. М. Панченко Керівник роботи: Л. Л. Ляхоцька До захисту: Завідуючий кафедрою iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Тема ІІ. 5: „психологічні аспекти залежної поведінки. Суїцидальна поведінка, профілактика І раннє розпізнавання суїцидальних тенденцій....
Випускна творча робота психологічні аспекти дистанційної освіти слухача групи менеджерів дистанційного навчання С. М. Панченко Керівник роботи: Л. Л. Ляхоцька До захисту: Завідуючий кафедрою iconVii випускна кваліфікаційна робота Загальні положення
Виконання випускної кваліфікаційної роботи є складовою підсумкової державної атестації й завершальним етапом навчання студентів в...
Випускна творча робота психологічні аспекти дистанційної освіти слухача групи менеджерів дистанційного навчання С. М. Панченко Керівник роботи: Л. Л. Ляхоцька До захисту: Завідуючий кафедрою iconБуковинський державний медичний університет
Тема: діагностика та лікування раку. Психологічні аспекти систем: рак І хворий, рак І лікар, лікар І хворий. Правові та психологічні...
Випускна творча робота психологічні аспекти дистанційної освіти слухача групи менеджерів дистанційного навчання С. М. Панченко Керівник роботи: Л. Л. Ляхоцька До захисту: Завідуючий кафедрою iconМетодичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни “банківські електронні послуги” для студентів заочно-дистанційної форми навчання
Контрольна робота з дисципліни “Банківські електронні послуги” виконується студентами заочно-дистанційної форми навчання самостійно...
Випускна творча робота психологічні аспекти дистанційної освіти слухача групи менеджерів дистанційного навчання С. М. Панченко Керівник роботи: Л. Л. Ляхоцька До захисту: Завідуючий кафедрою iconВимог и до реферату вступників в аспірантуру
Реферат — це повністю самостійна творча робота. Передбачаючи вступ до аспірантури, кандидат має право за 1-2 роки узгодити тему реферату...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи