Програма вступного екзамену зі спеціальностей 03020101 03020101 Міжнародні icon

Програма вступного екзамену зі спеціальностей 03020101 03020101 Міжнародні
НазваПрограма вступного екзамену зі спеціальностей 03020101 03020101 Міжнародні
Сторінка5/5
Дата26.03.2013
Розмір0.67 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5
^

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Хартія про особливе партнерство між Україною та НАТО. Мадрид 9 липня 1997 р. – К.: Інформ. центр НАТО в Україні.; 1998. – 42 с.

 2. Угода про Партнерство і Співробітництво між Європейським Союзом та Україною. – К.: Пред-во Європейск. Комісії в Україні,1995. – 67 с.

 3. Указ Президента України від 22 червня 1998 р. Про державні програми співробітництва України з НАТО // Урядовий кур’єр. – 1998. – 27 червня.

 4. Україна на міжнародній арені: Збірник документів і матеріалів (1991-1995рр.) – К.:Юрінком Інтер, 1998.– 495 с.

 5. Абрамян Е. Европейский Союз // Международная экономика. – 2006. – № 5. – С. 43-48.

 6. Алексєєва Т. І. Міжнародні організації: Навч. посібник / Харківський національний економічний ун-т. – Х. : ХНЕУ, 2006. – 200с. – Бібліогр.: с. 192-195.

 7. Андреева Г.Н. Шанхайская организация сотрудничества: http://www.materik.ru/print.php?section=analitics&bulsectionid=10248

 8. Бирюков М. Новый Европейский Союз образца 2004 г. и международное право // Московский журнал международного права. – 2004. – № 3. – С. 139-176.

 9. Барков А.В. Африканский Союз (АС) // Московський журнал международного права. – 2003. – №3.

 10. Веремеев Н.В. Международно-правовой статус форума “Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество // Московський журнал международного права. – 2004. – № 3.

 11. Верещак Л. М. Міжнародні організації: Аналітико-стат. інформація / Український ін-т науково-технічної і економічної інформації – К. : УкрІНТЕІ, 2002. – 37 с.

 12. Гайдуков Л.Ф., В.Г. Кремень, Л.В. Губерський та ін. Міжнародні відносини та зовнішня політика (1980-2000 ті рр.): Підручник .– К.: Либідь, 2001. – 348 с.

 13. Гарипов Р.Ш. ОБСЄ в современной системе европейской безопасности // Московський журнал международного права. – 2004. – № 3. – С. 67-74.

 14. Герчикова И.Н. Международные экономические организации: регулирование мировых хозяйственных связей и предпринимательской деятельности. Учебн. пособие. – М.: АО „Консалтбанкир”, 2000. – 624 с.

 15. Голопатюк Л. Україна-НАТО: час романтизму минув, попереду іспит на зрілість // Військо України. – 2005. – № 7. – С. 5-8.
 16. ^

  Гуменюк Б.І. Міжнародні організації // Політика і час. – 1998. – №2. – С.12-15.


 17. Гуменюк Б.І. Основи дипломатичної та консульської служби: Навч. посібник – К.: Либідь, 1998. – 234 с.

 18. Донський Ю. Кому завтра представлять Україну в блакитних шоломах // Військо України. – 2005. – № 5-6.

 19. Дікон Боб, Халс Мішель, Стабс Пол. Глобальна соціальна політика. Міжнародні організації й майбутнє соціального добробуту / Анатолій... Олійник (пер.з англ.). – К. : Основи, 1999. – 347с.

 20. Зеленько Г. Вишеградська Четвірка матиме на заході те, що заробить на Сході // Політика і час. – 2004. – № 12. – С.38- 46.

 21. Єфременко А.П. Економічні передумови і наслідки запровадження і функціонування зони вільної торгівлі в СНД // Вісник міжнародних відносин / ун-т ім.. т. Шевченко. – 2004. – Вип. 29-30. – С. 134-136.

 22. Єременко С. Захід відкриває для себе чорноморський регіон // Політика і час. – 2004. – № 12. – С. 35-39.

 23. Энтин М.Л. На пути к Конституции Евросоюза // Современная Европа. – 2004. – № 3.

 24. Козырев А. Эколого-экономическая карта ЕврАзЭСа // Международная экономика. – 2006. – 3 4. – С.17-22.

 25. Копійка В., Шинкаренко Т.Європейський Союз: заснування і етапи становлення: Навч. посібник – К.: Либідь, 2002. – 365 с.

 26. Коппель О.А., Пархомчук О.С. Міжнародні відносини ХХ століття: Навчальний посібник. – К.: Школяр, 1999. – 210 с.

 27. Кучик О. С., Суховолець І. Р., Сельмах А. Б. та інші. Міжнародні організації: навч. посібник / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. Факультет міжнародних відносин / О. С. Кучик (ред.). — 2-е вид., переробл. і доп. — К. : Знання, 2007. – 749 c.

 28. Лукин А. Шанхайская организация сотрудничества: что дальше? // ПОЛИТ. РУ. – 2007. – 1 августа.

 29. Манжола В.А., Копійка В.В. Європейський Союз у міжнародних відносинах (Конспект лекції). Надруковано в рамках проекту програми Темпус. – К.: “Альтернативи”, 1998. – 276 с.

 30. Міжнародні організації економічного співробітництва: Довідник / Рада національної безпеки і оборони України; Національний ін-т проблем міжнародної безпеки / А.І. Сухоруков (відп.ред.), Н.Г. Діденко (відп.ред.). – К. : НІПМБ, 2005. – 114с. – Бібліогр.: с. 114.

 31. Моцик О. Дієвий механізм співробітництва ГУУАМ. Історія виникнення і сучасний стан співробітництва // Політика і час. – 2004. – № 5.

 32. Міжнародні стандарти забезпечення свободи слова: Зб. публікацій міжнар. організації "Артикль 19" / "Артикль 19. Всесвітня кампанія за свободу слова", міжнародна організація; Лабораторія законодавчих ініціатив. – К. : Міленіум, 2003. – 140 с.

 33. Міжнародні відносини та зовнішня політика (1980-2000 ті рр.): Підручник/ Гайдуков Л.Ф., Кремень В.Г., Губерський Л.В.та ін.– К.: Либідь, 2001.– 454с.

 34. Міжнародні організації: Навчальний посібник /За ред. Ю.Г.Козака, В.В.Ковалевського. – К.: ЦУЛ, 2003. – 345 с.

 35. Нариси з історії дипломатії України / О.І. Галенко, Є.Є. Камінський, М.В.Кірсенко та ін. під ред. В.А. Смолія. – К.: Видавничий дім “Альтернативи”, 2001. – 736 с.

 36. Носов М.Г. Зачем Европе собственная армия?// Современная Европа. – 2005. – № 1.

 37. Осадчая Ж. Лобанов К. Эволюция Евросоюзу // Современная Европа. – 2005. – № 1. – С. 27-44.
 38. ^

  ООН і Україна: разом в нове тисячоліття. – К.: Основи, 2000. – 67 с.


 39. ООН у системі міжнародних відносин. Історичний досвід та перспективи. Ювілейний науковий збірник. /Редколегія : Ю.М.Мацейко, В.С.Бруз. – К., 1995. – 76 с.

 40. Панфилов И. Проблемы Евросоюза на рубеже веков // Международная экономика. – 2007. – № 4. – С.38-40.

 41. Перепелиця Г. Залучення України до миротворчих регіональних  і субрегіональних організацій // Миротворча діяльність України: кооперація з НАТО та  іншими структурами європейської  безпеки. - К.: Стилос, 2002. - С. 134-135.

 42. Попов В.И. Современная дипломатия: теория и практика: Курс лекций. Часть 1: Дипломатия – наука и искусство / ДА МИД РФ. – М.: «Научная книга», 2000. – 576 с.

 43. Современные международные отношения. Учебник /Под ред. А.В. Торкунова. – М.: «Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 1999. – 678 с.

 44. Сударєв В. Организация американских государств обретает авторитет // Международная жизнь. – 1998. – № 7. – С. 68-74.
 45. ^

  Україна та Організація Об’єднаних Націй: 50 років співробітництва. – К.: МЗС України, 1995. – 83 с.


 46. Україна–НАТО: майбутнє в руках минулого: Зб. матеріалів / О.Мельник, С.Соколовський (редактор англомовної частини Л.Шангіна, Н.Партач). – К.: Заповіт, 2004. – 170 с.

 47. Україна на шляху до НАТО: через радикальні реформи до набуття членства / О.П. Дергачов, В.С. Корендович, С.І. Мітряєва та інші; Г.М. Перепилиця (ред.); Національний інститут стратегічних досліджень, Фонд ім. Фрідріха Еберта. Представництво в Україні. – К.: Видавничий дім «Стилос», 2004. – 407 с.

 48. Урляпов В. Малайзия и проблемы Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества // Международная экономика. – 2006. – № 3. – С. 83-90.

 49. Чаповська Л. Вступатимуть в НАТО не військові, а суспільство в цілому // Політика і час. – 2004. – № 6. – С.23-29.

 50. Чикаленко Л.Д. Євразійські економічні й політичні структури та Україна // Персонал. – 2007. – № 6.

 51. Циганкова Т.М., Гордєєва Т.Ф. Міжнародні організації: Навчальний посібник. 2-е вид.– К.:КНЕУ, 2001. – 388 с.

 52. Штеплер, Ханс-Альбрехт Международные организации: Справочник. (Е.А.Тюпаев /пер. с нем.) – М.: Международные организации, 1995. – 365 с.


^ ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

 1. Абазов Р. Россия - АСЕАН в контексте ХХІ века. // Международная жизнь. – 1996. – № 10.–С.66-69.

 2. Бєлашов В. Розширення НАТО: за і проти: Полеміка у Сполучених Штатах Америки // Політика і час. – 1998. – № 3. – С. 35.

 3. Богданович В., Маначинський В. Нові кордони НАТО - лінія нового протистояння? // Політика і час. – 1998. – № 6. – С. 53.

 4. Боднарчук Р. Щоб росла військова міць: Світовий досвід військово-технічного співробітництва: основні тенденції та форми // Політика і час. – 1998. – № 7. – С. 36.

 5. Бруз В. Право вето ще не застаріло. Принцип одноголосності у Раді Безпеки ООН. Його концепція, історичний досвід та перспективи // Політика і час. – 1999. – № 3.

 6. Бруз. В.С. Україна в ООН: проблеми міжнародної і національної безпеки // Політична думка. – 1994. – № 4.

 7. Василенко В.А. Правові аспекти участі Української РСР в міжнародних відносинах. – К.: Освіта, 1984.– 265 с.

 8. Васильєва-Чекаленко Л. Д. Україна у міжнародних відносинах (1944-1996). Навч. посібник. – К.: Освіта, 1998 – 216 с.

 9. Волокитика Т.В., Марьина В.В., Новопашин Ю.С. История Восточной Европы - от начала второй мировой войны до современности // Новая и новейная история. – 1996. – № 6.– С.9-22.

 10. Гречанінов В.. Миротворчість. Нові підходи // Політика і час. – 1998. – № 9. – С. 11.

 11. Григорьев В. Сформирован новый орган ООН // Независимая газета. – 2006. – 11 мая. – С. 3

 12. Евросоюз нашел замену конституции. Лидеры 27 стран Евросоюза подписали "Договор о реформах" // Независимая газета. – 2007. – 14 декабря.

 13. Зленко А Універсальний механізм багатосторонньої дипломатії // Політика і час. – 1995. – № 10.– С. 17-21.

 14. Згурец С. Незалежный путь в альянс // Независимая газета. – 2006. – 30 ноября. – С.11.

 15. Зуева К.Новые концепции европейской интеграции // Мировая экономика и международные отношения. –1996. – № 11.– С. 94-102.

 16. Ивженко Т. Киев ждет приглашения в НАТО к концу весны // Независимая газета. – 2006. – 14 марта. – С.5.

 17. Камінський А. Вступ до міжнародних відносин: Курс лекцій. – Львів, 1995.– 278 с.

 18. Казахстан возглавил ЕврАзЭС. Рост влияния Казахстана в международных организациях может продолжиться // Независимая газета. – 2007. – 10 октября

 19. Карбачинський О. На відстані одного кроку. Україна приєднується до Центрально-Європейської ініціативи // Політика і час. – 1995.– № 11. – С. 48-50.

 20. Кашлев Ю. СБСЕ в политике Советского Союза // Международная жизнь. – 1995. – № 11-12.– С.74-81.

 21. Крамаревський О. І мінуси і плюси. Розширення НАТО і безпека України // Політика і час. – 1996.– № 7.– С. 28-32.

 22. Крылов С. Сотрудничество на Севере Европы // Международная жизнь.– 1996.– № 9.– С. 41-46.

 23. Кузьминська О.Романюк Ю. Європейський регіон у зовнішній політиці України. // Розбудова держави. – 1997.– №2.– С. 13-15.

 24. Кульчинский С.І. Вибір України: Північно-Атлантичний альянс чи Слов’янський союз // Політика і час. – 1999. – № 3. – С 16-22.

 25. Лоссовський І. Оснач М. Як форум політичного діалогу ( 10 років участі України в діяльності ОБСЄ: деякі підсумки та основні пріоритети // Політика і час. – 2002. – № 3.

 26. Мацейко Ю. Ідеальних моделей не буває. Пошук європейської архітектури безпеки і міжнародні організації // Політика і час. – 1996. – №11.– С.28-31.

 27. Маштабей В.Я. Курс на інтеграцію. Україна – ЄС Політика і час. – № 11/12. –1998.

 28. Павленко А. Війна за Афганістан триває. Боротьба між ШОС (Китай) і НАТО (США) за вплив на Афганістан має тенденцію до загострення // Україна і світ сьогодні. – 2006. – № 18-19. – 12-25 травня.

 29. Ротфельд А.Д. Европа: процесс многосторонней безопасности// Мировая экономика и международные отношения. – 1996.– № 1.– С. 49-68.

 30. Слабковський Ю.Чи життєздатний ГУУАМ? // Політика і час. – 2000. – № 9-10. – С.77-81.

 31. Сначала Европа, потом НАТО. Саркози назвал условия возвращения Франции в военный блок // Независимая газета. – 2007. – 26 сентября.

 32. Страны Центральной и Восточной Европы на пути в Европейский Союз. Ред. Куликова Н. В. М.: Наука, 2002.

 33. СІПРІ 2000: Щорічник: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека: Пер. з англ./ Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру. укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О.Разумкова; Редкол.: А.Гриценко (гол.ред.) та ін. – К.: Заповіт, 2001. – 668 с.

 34. Україна і світ: Проблеми міжнародної співпраці та колективної безпеки (1991-1999). – К.: Видавничий дім “Альтернативи”, 1999. – 243 с.

 35. Чалий В. ГУУАМ та інші пострадянські регіональні об'єднання: оцінка потенціалів // Нова політика. — 2001. — №3. – С. 6-10.

 36. Фантейн П. Європа в 10 пунктах. – К.: Альтернативи, 1999. – 46 с.

 37. Фролов В.Л. Вашингтон и ядерное наследство СССР // США: Экономика, политика, идеология. – 1995.– № 7.– С.32-43.

 38. Хазанов А.М. Россия и Азия: перспективы сотрудничества // Восток – 1995.– №3.– С.159-163.

 39. Западноевропейский союз (ЗЕС) // Дипломатический словарь http://www.mej.ru/dictionary/?id=1108

 40. Ющенко В.: «Расширение рядов ГУАМ – актуальный вопрос» :http://analitika.az/articles.php?item_id=20070614025425088&sec_id=69
1   2   3   4   5

Схожі:

Програма вступного екзамену зі спеціальностей 03020101 03020101 Міжнародні iconДата Група Мв-5 Група ммв Пн
Міжнародні відносини спеціальності 03020101 на період сесії з 20. 05. 2013 р до 02. 06. 2013 р
Програма вступного екзамену зі спеціальностей 03020101 03020101 Міжнародні iconПрограма вступного іспиту з історії філософії Освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, Спеціальність 03020101 «філософія» вступ
В загальній системі підготовки магістрів зі спеціальності «філософія» знання з історії філософії забезпечують необхідну ґрунтовну...
Програма вступного екзамену зі спеціальностей 03020101 03020101 Міжнародні iconОкр магістра 03020101 Міжнародні відносини
Висока професійна компетенція магістра в сфері міжнародних відносин забезпечується його ґрунтовною теоретичною підготовкою І практичними...
Програма вступного екзамену зі спеціальностей 03020101 03020101 Міжнародні iconПояснювальна записка програма вступного екзамену з географії для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра розроблена
Програма вступного екзамену з географії включає всі розділи програмних курсів з географії відповідно до стандартного та академічного...
Програма вступного екзамену зі спеціальностей 03020101 03020101 Міжнародні iconЗміст пояснювальна записка зміст вступного екзамену в розрізі тем критерії оцінювання вступного екзамену з математики пояснювальна записка
Програма вступного екзамену з математики для здобуття освітньо- кваліфікаційного рівня бакалавра на основі повної загальної середньої...
Програма вступного екзамену зі спеціальностей 03020101 03020101 Міжнародні iconПрограма вступного екзамену з іноземної мови для зарахування на навчання за окр «магістр» для спеціальностей напрямів
Окр «магістр» для спеціальностей напрямів 050202 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології та 050101 Комп’ютерні науки
Програма вступного екзамену зі спеціальностей 03020101 03020101 Міжнародні iconПрограма вступного екзамену з іноземної мови для зарахування на навчання за окр «магістр» для спеціальностей напрямів
...
Програма вступного екзамену зі спеціальностей 03020101 03020101 Міжнародні iconПрограма вступного екзамену з іноземної мови для зарахування на навчання за окр «магістр» для спеціальностей напрямів
...
Програма вступного екзамену зі спеціальностей 03020101 03020101 Міжнародні iconПрограма вступного випробування для вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем " спеціаліст ", " магістр"
Програма вступного екзамену містить найважливіші питання з навчальних дисциплін професійної та практичної підготовки й дисциплін...
Програма вступного екзамену зі спеціальностей 03020101 03020101 Міжнародні iconПрограма вступного фахового випробування
Визначення даного вступного екзамену обумовлене необхідністю перевірки рівня професійної психолого-педагогічної підготовки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи