Розділ I. Основи менеджменту тема Поняття менеджменту як діяльності та науки icon

Розділ I. Основи менеджменту тема Поняття менеджменту як діяльності та науки
Скачати 355.2 Kb.
НазваРозділ I. Основи менеджменту тема Поняття менеджменту як діяльності та науки
Дата26.03.2013
Розмір355.2 Kb.
ТипДокументи

ВСТУП


Економічна система, що базується на ринкових відносинах, висуває високі вимоги до кваліфікації і компетентності фахівця, який спеціалізується в галузі управління.

Професійна діяльність менеджера пов’язана із забезпеченням раціонального управління економічними і соціальними процесами, організацією і проектуванням систем управління, розвитком та оновленням процесів, форм і методів управління у відповідності із тенденціями соціально-економічного розвитку.

Широкі можливості реалізації професійної і творчої діяльності менеджера у сфері економіки та бізнесу, в комерційних та некомерційних організаціях всіх форм власності, різноманітних форм діяльності, органах державного управління передбачають необхідність засвоєння студентами широкого кола фундаментальних знань та закріплення практичних навичок у вирішенні завдань управлінського характеру. Менеджер має знати ринкові вимоги, чинне законодавство, інформаційні технології, передбачати та об’єктивно оцінювати економічну та політичну ситуації, ставити стратегічні цілі, формулювати завдання, використовувати необхідні методи для їх розв’язання, створювати проекти, робити прогнози, передбачати результати управлінських рішень, здійснювати діагностику стану речей і перебігу відповідних процесів, вміти користуватися владними повноваженнями і делегувати їх, бути готовим до кооперації з колегами і партнерами у професійній діяльності, брати на себе відповідальність, не боятися ризику, бути готовим до неминучих змін і нововведень а також набувати нові знання.

У відповідності до вимог, які висуваються до випускника – бакалавра зі спеціальності “Менеджмент” у змісті програми виділені три розділи: Основи менеджменту, Основи зовнішньоекономічної діяльності, Управління персоналом.


^ РОЗДІЛ I. ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ


Тема 1. Поняття менеджменту як діяльності та науки.

Вивчення менеджменту. Розуміння загального поняття управління. Вивчення мети, розуміння суб’єкту управління, управлінські відношення, критерії. Характеристика суб’єкту та об’єкту управління. Взаємозв’язок курсу з іншими дисциплінами.


^ Тема 2. Закони та загальні принципи менеджменту.

Розуміння принципу управління. Еволюція загальних принципів управління. Значення принципу для менеджменту. Характеристика принципів управління. Принципу сучасного менеджменту. Принцип цілеспрямованості, врахування інтересів, ієрархічності, взаємозалежності, динамічної рівноваги, економічності. Тенденції менеджменту в ХХI столітті.


^ Тема 3. Історія розвитку наукового менеджменту.

Характеристика підходів до управління на основі виділення шкіл управління. Характеристика системного, ситуаційного та процесного підходу в управлінні. Характеристика сучасних підходів, що використовуються в менеджменті. Особливості комплексного підходу. Функціональний, маркетинговий, нормативний, поведінськй та ін. підходи, що використовуються в менеджменті. Наукова радянська школа менеджменту. Школи менеджменту, що сформувались на Україні.


^ Тема 4. Організація в менеджменті як соціально-економічна система.

Вивчення організації. Розуміння системи. Необхідність системного розглядання організації. Класифікація систем. Емпіричні та концептуальні системи. Відкриті та закриті системи. Штучні та природні. Характеристика компонентів системи: вхід, процес перетворення та вихід, зовнішнє середовище, суб’єкт управління, та об’єкт управління Зміст загальних параметрів системи.

Характеристики управління організацією. Складові організації. Ресурси. Залежність від зовнішнього середовища. Горизонтальний розподіл праці. Вертикальний розподіл праці. Відношення управління, та їх типи. Зміст управлінських відношень, типи. Характеристики елементів організації. Цілі організації. Класифікація цілей організації. Вимоги до формування цілей. Сутність місії організації. Ресурси організації. Їх класифікація. Функції організації. Технологія. Класифікація технології за Томпсоном. Класифікація технології за Вудворд. Структури організації. Люди, як ресурс організації. Продукція, як елемент внутрішнього середовища організації. Взаємозв’язок внутрішніх елементів організації.


^ Тема 5. Функціональний зміст управління.

Класифікація функцій управління. Характеристика загальних та конкретних функцій управління. Сутність та принципи функцій планування, організації, регулювання, контролю, аналізу, обліку, стимулювання. Сутність та принципи функції планування. Методи планування. Результати планування.

Суть та характеристика функції організації. Сутність організації управлінської праці та організації фізичної праці. Структура функції організації: організація процесу делегування повноважень, організація роботи робочої групи, організація процесу прийняття управлінського рішення, самоорганізація труда менеджеру. Функція обліку в менеджменті. Основні завдання обліку. Особливості інформації, що використовує менеджер. Оперативний, статистичний та бухгалтерський облік. Функція контролю в менеджменті: основні цілі та принципи. Види контролю та методи контролю. Функція стимулювання в менеджменті. Принципи функції стимулювання. Теорії мотивації, що використовуються в сучасному менеджменті. Особливості використання змістовних та процесуальних теорій мотивації.


^ Тема 6. Технологія в системі управління.

Види технологій виробничих систем та їх зв’язок. Елементи управлінської технології. Вивчення методів управління. Характеристика економічних методів, правових, адміністративних методів управління, соціально-психологічних. Характеристики управлінських технологій. Забезпечення функціонування технології менеджменту.


^ Тема 7. Структури організації.

Різновидності структур виробничої організації. Характеристика виробничої, економічної, інформаційної, соціальної, організаційної структур управління. Порівняльна характеристика та призначення різних структур організації. Особливості формування та забезпечення функціонування. Організаційна структура управління її елементи та сутність. Структура апарата управління, її елементи та їх призначення. Порівняльна характеристика ОСУ та САУ.


^ Тема 8. Люди в системі управління.

Люди – головний елемент організації. Менеджмент людських ресурсів. Особливості планування соціального ресурсу в організаціях. Добір і відбір персоналу організації. Методи атестації персоналу. Поведінка людини в різних умовах. Значення та поведінка керівника. Діяльність менеджера. Психологічний портрет менеджера. Особистість керівника. Ділова кар’єра та її організація. Психологія взаємовідношень в групах. Управління конфліктними ситуаціями.


^ Тема 9. Зовнішнє середовище діяльності організації.

Концепція зовнішнього середовища. Визначення зовнішнього середовища. Макросередовище, мікросередовище. Елементи прямої та непрямої дії. Класифікації елементів зовнішнього середовища, ієрархічні та неієрархічні моделі зовнішнього середовища організації. Характеристики зовнішнього середовища. Складність, рухомість, невизначеність зовнішнього середовища сучасного підприємства. Методи оцінки зовнішнього середовища. СВОТ - аналіз – як сучасний методологічний підхід діагностування зовнішнього середовища. Технологія використання та можливості застосування в діяльності організацій.


^ Тема 10. Вибір та проектування організаційної структури управління.

Методи проектування ОСУ. Характеристика існуючих типів організаційних структур управління. Бюрократичні та адаптивні організаційні структури управління. Методи вибору типу реакції в залежності від рівня нестабільності зовнішнього середовища.

Вибір необхідного типу ОСУ, що відповідає типу реакції організації. Умови, що приводять до зміни структур управління. Методичні підходи щодо проектування елементів ОСУ. Формування ОСУ на основі об’єктно-цільового підходу. Оцінка ефективності ОСУ.


^ Тема 11. Формування структури апарату управління підприємства.

Методи проектування структури апарату управління. Делегування повноважень: обов’язки, права, відповідальність. Повноваження та влада. Відповідність повноважень влади посадового лиця. Ефективна організація розподілу повноважень. Основні принципи делегування повноважень. Вимоги до формування обслуговуючого апарату. Необхідність формування повноважень. Лінійні повноваження та координація. Правила делегування повноважень, головні елементи. Штатний розклад. Шляхи закріплення повноважень і положення про підрозділи, посадові інструкції (зміст, порядок розробки та затвердження).


^ Тема 12. Управлінські рішення в менеджменті.

Вивчення управлінського рішення. Класифікація управлінських рішень. Характеристика етапів прийняття управлінських рішень. Критерії, що впливають на прийняття управлінського рішення. Методи обґрунтування прийняття управлінських рішень. Методи обґрунтування: прибутковість підприємства, оцінка інвестиційної привабливості, метод аналогій, точка беззбитковості, шкала Харінгтона, побудова профілю об’єкта, тощо.


^ Тема 13. Прийняття рішень у підприємницькій діяльності.

Сутність категорії підприємницька діяльність. Види підприємницької діяльності. Оцінка вартості бізнесу. Форми організації бізнесу. Методи обґрунтування вибору форм організації підприємницької діяльності. Колективні форми організації бізнес структур: особливості оформлення установчих документів, особливості та переваги створення.


^ Тема 14. Методологія визначення цілей організації.

Методологія постановки цілей підприємств. Модель постановки цілей підприємницької діяльності. Розуміння місії організації. Вимоги цілей підприємницької діяльності. Вимоги до формування місії організації. Методи формування "дерева" цілей. Формування "дерева" цілей організації. Структуризація глобальної цілі організації. Методи встановлення пріоритетності цілей діяльності. Оцінка ефективності менеджменту організації через систему цілей.


^ Тема 15. Проектування процесів комунікації в організації.

Управлінська технологія та процес комунікації. Різновиди комунікаційних зв’язків в організації, природа їх виникнення. Комунікації в організації, їх значення. Комунікації між підрозділами. Ненормальні комунікації та їх роль в менеджменті.

Процес комунікації: елементи, етапи. Методи підвищення ефективності комунікаційних процесів.

Зміст елементів інформаційної структури, їх призначення і зміст. Стадії проектування інформаційної структури.


^ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

 1. Теорія мотивації Маслоу.

 2. Функція планування в менеджменті: види планування.

 3. Класифікація цілей в організації.

 4. Місія організації: сутність та особливості формулювання.

 5. Класифікація технологій за Д. Вудворд.

 6. Влада в системі управління.

 7. Елементи організаційної структури управління.

 8. Етапи прийняття управлінських рішень.

 9. Поняття суб’єкту та об’єкту управління.

 10. Характеристика внутрішнього середовища організації.

 11. Характеристика зовнішнього середовища організації.

 12. Етапи проектування організаційної структури управління.

 13. Організаційні структури управління: порівняльна характеристика типів.

 14. Комунікації в організації: сутність та види.

 15. Принципи управління: сутність та види.

 16. Управлінські рішення: сутність та види.

 17. Загальні функції управління: сутність та види.

 18. Функція контролю в менеджменті: сутність та особливості.

 19. Функція стимулювання в менеджменті: сутність та особливості.

 20. Функція стимулювання в менеджменті: сутність та особливості.

 21. Функція планування в менеджменті: сутність та особливості.

 22. Технології організації.

 23. Структура апарату управління: сутність, елементи.

 24. Організаційна структура управління підприємством: сутність, елементи.

 25. Структури організації: сутність та види.

 26. Функції управління: сутність та види.

 27. Сутність відносин управління.

 28. Характеристика організації як відкриту систему і об’єкт менеджменту.

 29. Роль, сутність та особливості управлінської діяльності.

 30. Основні етапи розвитку науки управління.


^ РОЗДІЛ ІI. ОСНОВИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Тема1. Сутність зовнішньоекономічної діяльності

Поняття “зовнішньоекономічна діяльність”, місце зовнішньоекономічної діяльності в системі міжнародних економічних відносин, система зовнішньоекономічної діяльності, основні її компоненти: форми, суб’єкти та рівні ЗЕД, вертикальні та горизонтальні зв’язки системи зовнішньоекономічної діяльності, елементи зовнішньоекономічної діяльності, зовнішньоекономічні операції, загальні та специфічні принципи зовнішньоекономічної діяльності, відносини ЗЕД.

^ Тема 2. Зовнішньоекономічна діяльність на макро-, мезо-, мікрорівнях.

Основні суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності: держава, галузь, внутрішні регіони, підприємство. Рівні зовнішньоекономічної діяльності: макро-, мезо-, мікрорівні. Підприємство як основний суб’єкт ЗЕД. Роль держави в регулюванні зовнішньоекономічного сектору економіки.


^ Тема 3. Особливості державної зовнішньоекономічної політики.

Зовнішньоекономічна політика. Зовнішньоторговельна політика. Види зовнішньоторговельної політики: протекціонізм, вільна торгівля, лібералізація, монополії. Інструменти зовнішньоторговельної політики: тарифні (митний тариф), нетарифні (кількісні обмеження, позатарифне мито, технічні стандарти, заходи стимулювання експорту, норми міжнародних домовленостей тощо) Валютно-фінансова політика. Інструменти валютно-фінансової політики. Режим іноземного інвестування. Державні гарантії щодо захисту іноземних інвестицій в Україні.


^ Тема 4. Особливості зовнішньоекономічної діяльності як бізнес-процесу.

Сутність бізнес-процесу у зовнішньоекономічній діяльності. Підготовчий, основний та заключний етапи бізнес-процесу у зовнішньоекономічній діяльності підприємства. Зовнішньоекономічні операції, зовнішньоекономічні угоди, зовнішньоекономічні договори, зовнішньоекономічні контракти.


^ Тема 5. Підготовчий етап бізнес-процесу у зовнішньоекономічній діяльності.

Підготовка зовнішньоекономічних операцій. Маркетингове дослідження зовнішнього ринку (за схемою М. Портера). Пошук, вибір та встановлення контакту із закордонним партнером. Аналіз та проробка конкурентних матеріалів, складання конкурентного листа, розрахунок експортних-імпортних цін. Базисні умови поставки. Техніко-економічне обґрунтування зовнішньоекономічних операцій. Підготовка проекту контракту.


^ Тема 6. Основний та заключний етапи бізнес-процесу зовнішньоекономічної діяльності.

Основний етап бізнес-процесу зовнішньоекономічної діяльності. Укладання зовнішньоекономічних контрактів. Проведення попередніх переговорів. Складання протоколу про наміри та попереднього контракту. Складання та підписання зовнішньоекономічного контракту. Організація контролю, виконання та припинення зовнішньоекономічного контракту. Виконання контрактних зобов’язань. Контроль за виконанням контрактних зобов’язань. Розгляд можливих претензій та рекламацій з експорту і подання з імпорту. Спроби та порядок припинення зовнішньоторговельних контрактів.


^ Тема 7. Зовнішньоекономічний контракт у зовнішньоекономічній діяльності.

Визначення категорій “Зовнішньоторговельний договір” та “Зовнішньоторговельний контракт”. Типові контракти у зовнішній торгівлі. Регулювання укладання зовнішньоторговельних контрактів в Україні та світі. Преамбула та суттєві умови зовнішньоторговельних контрактів (предмет контракту, кількість та якість товару, базисні умови постачання – система INCOTERMS’2000). Несуттєві умови зовнішньоторговельних контрактів: ціна, умови платежу, умови здачі-приймання товару, форс-мажорні обставини, упаковка та маркування, санкції та рекламації, арбітраж.


^ Тема 8. Науково-технічні відносини у зовнішньоекономічній діяльності

Сутність категорії “зовнішня інноваційна операція”. Зовнішньоекономічна інноваційна діяльність. Етапи зовнішньоекономічного інноваційного циклу: генерування технологій, передача технологій, дифузія технологій. Класифікація форм зовнішніх інноваційних операцій: операції зі створення венчурного бізнесу, купівля-продаж патентів, передача “ноу-хау”, ліцензійні операції, купівля-продаж новітньої техніки, оренда новітньої техніки, інжинірингові операції, реінженіринг, франчайзинг. Механізм здійснення зовнішньої інноваційної операції. Контракти щодо передачі результатів інноваційної діяльності: контракти купівлі-продажу патентів, ліцензійні договори, постачання новітньої техніки (угоди про технічне обслуговування), договори про інжиніринг, договори про франчайзинг. Технологічні парки.


^ Тема 9. Інвестиційно-виробничі відносини суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.

Сутність категорії “виробничо-інвестиційна операція”. види виробничо-інвестиційних операцій: інвестиційні операції, коопераційні операції, підрядні операції. Механізм здійснення виробничо-інвестиційних операцій. Інвестиційні контракти, договори про кооперацію, договори підряду. Особливості здійснення виробничо-інвестиційних операцій у спеціальних (вільних) економічних зонах (СЕЗ). Поняття “спеціальна (вільна) економічна зона”. Типи СЕЗ: зовнішньоторговельні, комплексні виробничі, науково-технічні, туристично-рекреаційні, банківсько-страхові (офшорні), прикордонної торгівлі.


^ Тема 10. Валютно-фінансові відносини суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.

Визначення категорії валютно-фінансової операції. Види валютно-фінансових операцій: валютні операції (поточні та термінові: форвардні, ф’ючерсні, опціони, свопи), фінансові операції (короткострокові, середньострокові, довгострокові) та розрахункові операції (авансові, після поставки, за відкритим рахунком, акредитиви, інкасо). Особливості здійснення валютно-фінансових операцій. Валютно-фінансові контракти як основний елемент валютних, фінансових та розрахункових операцій. Регулювання валютно-фінансових контрактів в Україні та світі.

^ Тема 11. Зовнішньоторговельні відносини суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.

Зовнішньоторговельна операція як основний елемент зовнішньоторговельних відносин у ЗЕД. Поняття та види зовнішньоторговельних операцій. Експортно-імпортні операції. Реекспортні та реімпортні операції. Операції зустрічної торгівлі. Операції на давальницькій сировині (толінг). Посередницькі зовнішньоторговельні операції (дилерські, комісійні, агентські). Операції з продажу послуг. Класифікація послуг за стандартами МВФ. Орендні операції як різновид зовнішньоторговельних операцій.


^ Тема 12. Оцінка ефективності різних типів зовнішньоекономічних операцій.

Оцінка ефективності зовнішньоторговельних операцій: приріст капіталу, залучений у експортно-імпортні операції, рівень зовнішньоторговельних накладних витрат, рівень виконання контрактних зобов’язань, коефіцієнти повної, економічної та бюджетної ефективності експорту та імпорту. Оцінка ефективності інвестиційних операцій (метод накопичення активів, метод компанії-аналога, оцінка багатопродуктового підприємства). Оцінка зовнішніх інноваційних операцій (оцінка нематеріальних активів інтелектуальної власності, оцінка патентів та ліцензій на винаходи, оцінка технічного “ноу-хау”).


^ Тема 13. Оцінка зовнішньоекономічної конкурентоспроможності підприємства.

Особливості зовнішньої конкуренції. Суб’єкти конкуренції. Вид конкурентного поля. Географічний масштаб конкурентного поля. Конкурентний фон. Форма конкуренції. Ступінь інтенсивності конкуренції. Методи конкуренції. Конкурентоспроможність: зовнішня та внутрішня конкурентоспроможність. Методи визначення та оцінки зовнішньоекономічної конкурентоспроможності: метод, заснований на теорії ефективності конкуренції; метод, пов’язаний з визначенням показників якості продукції; метод, заснований на теорії конкурентних переваг (М.Портер); метод бенчмаркінгу.


^ Тема 14. Оцінка потенціалу зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

Сутність та структура потенціалу підприємства. Потенціал зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Формування потенціалу ЗЕД підприємства. Конкурентоспроможність потенціалу ЗЕД підприємства. Основні методичні підходи до оцінки потенціалу ЗЕД підприємства: доходний підхід, порівняльний підхід, майновий підхід, кадровий потенціал ЗЕД підприємства. Оцінка сукупного потенціалу ЗЕД підприємства.


^ Тема 15. Сутність, структура та функції управління зовнішньоекономічною діяльністю.

Планування у зовнішньоекономічній діяльності (стратегічне, тактичне та оперативне). Організація зовнішньоекономічної діяльності. Організаційні структури у ЗЕД. Мотивація у ЗЕД. Координація діяльності підрозділів, що залучені до здійснення ЗЕД. Контроль у ЗЕД. Міжнародний маркетинг як філософія виходу підприємства на зовнішні ринки. Стратегія входження в міжнародний ринок. Товарна політика на світових ринках. Ціноутворення у ЗЕД підприємства. Пошук і оцінка закордонних партнерів.


^ Тема 16. Особливості управління зовнішньоекономічною діяльністю у трансформаційному суспільстві.

Управління зовнішньоекономічною діяльністю. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. Функціональний та предметний підходи в управлінні ЗЕД. Методи управління ЗЕД. Особливості управління ЗЕД в Україні. Трансформаційне суспільство і управління ЗЕД.


^ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

 1. Система міжнародних економічних відносин.

 2. Місце зовнішньоекономічної діяльності в системі міжнародних економічних відносин.

 3. Зовнішньоекономічна діяльність. Суть.

 4. Система зовнішньоекономічної діяльності.

 5. Форми зовнішньоекономічної діяльності.

 6. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності.

 7. Рівні зовнішньоекономічної діяльності.

 8. Зовнішньоекономічна операція.

 9. Види зовнішньоекономічних операцій.

 10. Зовнішньоекономічна діяльність як бізнес-процес.

 11. Види валютних операцій.

 12. Спільне підприємництво та іноземні інвестиції.

 13. Режим іноземного інвестування в Україні.

 14. Зустрічні зовнішньоторговельні операції.

 15. Посередницькі зовнішньоторговельні операції

 16. Дилери як посередники у зовнішньоторговельній діяльності.

 17. Комісійна фірма – зовнішньоторговельний посередник.

 18. Торгівельні агенти – посередники у зовнішньоекономічній діяльності.

 19. Агентська угода.

 20. Структура і зміст зовнішньоторговельних контрактів.

 21. Базисні умови поставок «INCOTERMS’2010».

 22. Об’єкти інтелектуальної власності.

 23. Класифікація форм передачі технологій

 24. Міжнародний комерційний арбітраж в Україні.

 25. Методи короткострокового кредитування ЗЕД.

 26. Особливості договорів консигнації.

 27. Кількість і якість товару як умова зовнішньоторговельного контракту.

 28. Визначення повної ефективності зовнішньоторговельних операцій.

 29. Визначення економічної та бюджетної ефективності зовнішньоторговельних операцій.

 30. Визначення ефективності зовнішніх інноваційних операцій.


^ РОЗДІЛ ІІI. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Тема 1. Управління персоналом у системі менеджменту організацій.

Роль та значення управління персоналом як науки. Людина як об'єкт управління персоналом. Ціннісні орієнтації персоналу та їх класифікація Орієнтація персоналу на корпоративну культуру. Особливості та роль персоналу в досягненні конкурентоспроможності сучасних організацій.

Управління персоналом як специфічна функція менеджменту. Зміст понять «трудові ресурси», «персонал», «кадри». Системний підхід до управління персоналом організації. Основні елементи (підсистеми) управління персоналом. Загальна модель управління персоналом.

Аналіз сучасних концепцій і теорій управління персоналом. Співвідношення та зміст концепцій «управління кадрами», «управління персоналом», «менеджмент персоналу», «управління людськими ресурсами». Етапи історичного розвитку управління персоналом. Особливості управління персоналом у закордонних компаніях: можливості використання досвіду.


^ Тема 2. Управління персоналом як соціальна система.

Персонал як суб'єкт і об'єкт управління. Характеристика персоналу організації. «Індивід», «Особистість». Класифікаційні ознаки персоналу за категоріями. Робітники та службовці.

Різновиди соціальних груп: за видами діяльності, за тривалістю існування.

Структура персоналу: штатна, організаційна, соціальна, рольова. Соціальна структура персоналу: за віком, статтю, стажем роботи, рівнем освіти. Чисельність персоналу: нормативний, штатний, фактичний склад працівників. Категорії працівників у складі спискової чисельності.

Вимоги до професійно - кваліфікаційного рівня працівників. Поняття посади, професії, кваліфікації. Компетентність працівника. Види компетенції. Професійна компетентність і професійна придатність.


^ Тема 3. Формування колективу організації.

Колектив як соціальна група. Принципи формування колективу. Етапи розвитку колективу. Ознаки колективу: єдність мети, умовна відокремленість, організаційна та територіальна єдність. Людина як особистість з потребами, мотивами, цінностями, відносинами. Формальні і неформальні групи. Врахування соціальної структури персоналу при формуванні колективу. Роль менеджера з персоналу у формуванні колективу. Специфіка жіночих колективів. Лідерські якості керівника в управлінні персоналом.

Корпоративна культура в системі управління персоналом. Формування корпоративної культури: цінності і традиції колективу.


^ Тема 4. Згуртованість та соціальний розвиток колективу.

Суть та стадії згуртованості колективу. Особливості управління персоналом на етапах розвитку колективу. Колективи згуртовані, розчленовані та роз'єднані. Фактори, що впливають на згуртованість колективу. Роль комунікацій в управлінні персоналом.

Соціально-психологічні особливості колективу як об'єкта управління. Психологічна сумісність працівників в організаціях. Вимоги до психологічних якостей працівників та керівників сучасних організацій. Психологічні риси особистості керівника, вимоги до нього як до лідера.

Специфіка процесу управління персоналом в багатонаціональних організаціях.

Сутність та значення соціального розвитку колективу. Зміст, етапи розробки проекту, затвердження та реалізація плану соціального розвитку. Документальне відображення. Методи збирання соціальної інформації. Характеристика основних розділів: удосконалення умов праці, забезпечення високого життєвого рівня та підвищення культурно-побутових умов працівників, розвиток самоуправління тощо. Функції та повноваження трудових колективів.


^ Тема 5. Кадрова політика організації.

Поняття та значення сучасної кадрової політики організацій. Основні структурні складові кадрової політики. Фактори, що впливають на формування кадрової політики. Стратегія управління персоналом. Взаємозв'язок стратегії розвитку організації, стратегії управління персоналом та кадрової політики. Зміст кадрової політики на різних етапах життєвого циклу організації.

Розробка та реалізація кадрової політики у концептуальних кадрових документах. Правова база для здійснення сучасної кадрової політики (зміст та протиріччя). Роль держави у здійсненні кадрової політики. Вплив стилю керівництва на кадрову політику. Обговорення відмінностей принципів кадрової політики в умовах ринкової системи господарювання.


^ Тема 6. Служби персоналу: організація та функції.

Призначення та роль сучасних служб персоналу в організації. Стан, проблеми і тенденції розвитку кадрових служб.

Різновиди служб персоналу. Основні функції та відповідальність кадрових служб. Статус, організаційна побудова та принципи розподілу повноважень. Взаємозв'язок кадрової служби з іншими підрозділами організації. Реорганізація роботи кадрової служби. Роль менеджера в роботі з персоналом. Процес планування роботи з персоналом. Види та вибір методів планування. Основні напрями діяльності та ролі менеджера в управлінні персоналом організації. Вимоги до ділових, професійних та особистісних рис менеджера кадрової служби.

Інформаційне забезпечення служби персоналу. Автоматизовані програми з управління персоналом. Регламентація правового забезпечення. Організація обліку та звітності по персоналу. Робота з документами по особовому складу. Заходи по охороні та безпеці кадрової інформації.


^ Тема 7. Кадрове планування в організаціях.

Поняття про кадрове планування. Мета та завдання планування персоналу. Сутність стратегічного планування людських ресурсів. Фактори, що впливають на визначення потреб у персоналі.

Планування чисельності персоналу по категоріях: основна та додаткова потреби у персоналі.

Зміст понять „вакансія", „посада", „професія", „спеціальність". Аналіз внутрішніх та зовнішніх джерел майбутніх потреб у персоналі. Прогнозування якісної та кількісної потреби у персоналі. Ключові компетенції персоналу.

Особливості закордонного досвіду планування потреб у персоналі.

^ Тема 8. Організація набору та відбору кадрів.

Добір кадрів. Основні джерела інформації про вакансії. Визначення вакантних місць. Формування вимог до претендентів. Професіограма: модель співробітника і модель посади. Кваліфікаційна карта та карта компетенцій.

Залучення персоналу: створення бази даних кваліфікованих кандидатів для відбору. Характеристика джерел залучення кандидатів. Роль кадрових агентств. Лізинг персоналу.

Професійна орієнтація та профорієнтаційна робота. Методи та форми професійної орієнтації. Профорієнтація: суть та завдання, організація роботи. Методи управління професійною орієнтацією працівників. Зарубіжний досвід.

Моделі та методи відбору працівників. Критерії відбору працівників. Загальні процедури найму персоналу в організаціях

Професійний відбір персоналу. Етапи відбору кадрів. Первинний відбір. Техніка проведення телефонної розмови з приводу працевлаштування. Анкетування. Правила проведення інтерв'ю з представниками різних рівнів управління організації. Види співбесід. Довідки про кандидата. Співбесіда з керівником підрозділу. Аналіз та оцінювання індивідуальних відмінностей претендентів, їх співставлений. Випробування. Рішення про найом.

Трудова адаптація: первинна та вторинна. Входження та інтеграція. Керівна і виховна роль керівника та менеджера персоналу. Інструктаж. Наставництво. Швидкість трудової адаптації та фактори, що її зумовлюють.


^ Тема 9. Оцінювання та атестація персоналу.

Об'єктивна необхідність оцінювання персоналу в сучасній організації. Сутність та види оцінки персоналу. Критерії та методи оцінки персоналу. Інформаційні джерела. Оцінювання якості роботи різних категорій персоналу. Оцінка індивідуального вкладу. Оцінювання робітників і службовців: рівень кваліфікації, виконавська і трудова дисципліна, якісні показники роботи, дотримання правил техніки безпеки тощо. Оцінювання спеціалістів: рівень кваліфікації, творчість і винахідливість, ініціативність, виконавська і трудова дисципліна. Оцінювання керівників: рівень кваліфікації, відповідальність, готовність ризикувати, організаторські здібності, стиль управління, ініціативність, показники роботи підлеглих працівників.

Атестація персоналу. Види атестацій. Призначення та зміст атестаційної комісії. Зміст атестації для різних категорій персоналу. Організація проведення атестації персоналу. Запобігання суб'єктивності, застосування комплексного підходу. Документальне супроводження атестації. Використання результатів атестації персоналу.


^ Тема 10. Управління процесом розвитку та рухом персоналу.

Професійний розвиток персоналу. Виявлення та аналіз потреб персоналу Поняття про трудову кар'єру та просування по службі. Психологічний аналіз особи працівника. Планування та управління службовою кар'єрою працівників. Моделі кар'єри: горизонтальна та вертикальна. Фактори, що визначають напрям та швидкість кар'єри. Створення відповідних умов для зростання Методи соціального та морального впливу на персонал. Гуманізація праці, залучення до управління.

Навчання персоналу. Інвестування в людину та його ефективність.

Програми підготовки персоналу. Професійна підготовка, підвищення кваліфікації, перепідготовка. Післядипломна та додаткова освіта. Стажування. Аналіз системи багаторівневої освіти та перспектив професійного росту в Україні. Самоосвіта, саморозвиток, самовдосконалення.

Управління мобільністю кадрів. Аналіз потреб та оцінка плану розвитку персоналу. Ротація кадрів як форма руху і підвищення кваліфікації працівників. Переміщення, переведення на іншу посаду, роботу.

Планування та підготовка резерву. Формування внутрішнього резерву. Виявлення працівників з лідерським потенціалом. Особливості підготовки резерву управлінських кадрів. Наступник. Дублер. Розстановка персоналу за посадами.


^ Тема 11. Управління процесом вивільнення персоналу.

Причини та фактори вивільнення персоналу. Процедура звільнення. Форми звільнення: з ініціативи адміністрації та за власним бажанням. Аутсорсинг, аутплейсмент. Соціальні та виробничі критерії вибору працівників на звільнення. Соціальні гарантії.

Типові порушення трудової та виконавської дисципліни, причини їх виникнення. Нещасні випадки. Дисциплінарний вплив.

Управління плинністю кадрів. Необхідна та надлишкова плинність кадрів, фактори; що їх зумовлюють. Показники абсолютні та відносні.

Розробка заходів з регулювання плинності персоналу. Вивчення та управління якістю трудового життя Працівників організації. Управління безпекою персоналу. Організація навчання техніки безпеки та охорони здоров'я. Профілактичні та протиепідемічні заходи в управлінні персоналом.


^ Тема 12. Соціальне партнерство в організації.

Соціальні партнери в організації: роботодавець і наймані працівники. Інтереси роботодавця і працівників: спільність і розбіжність, імовірність виникнення і загострення конфліктів. Соціальне партнерство як засіб узгодження інтересів роботодавця і працівників.

Громадські організації. Роль профспілкової організації в представництві інтересів найманих . працівників. Колективний договір як головний засіб зміцнення соціального партнерства. Сторони колективного договору. Зміст колективного Договору. Колективні переговори, порядок укладання та реєстрації договору. Строк чинності колективного договору та контроль за його виконанням. Соціальна відповідальність менеджера перед суспільством, колективом та окремим працівником.


.^ Тема 13. Ефективність управління персоналом.

Ефективність роботи персоналу: сутність та підходи. Методика оцінки ефективності. Методики оцінки за якістю та результатами праці.

Взаємозалежність ефективності роботи підприємства від робот персоналу. Критерії ефективності Соціальна та економічна ефективність роботи персоналу.

Бальна методика оцінки ефективності роботи персоналу: теорія, зміст та застосування.

Комплексна оцінка управлінської праці: суть, принципи застосування. Оцінка за коефіцієнтом трудової участі: сутність, розрахунок, переваги та недоліки у застосуванні.

Порівняльна характеристика різних методів оцінки ефективності роботи персоналу.


^ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

 1. Ресурсне забезпечення суспільства та підприємства.

 2. Система управління персоналом організації.

 3. Структура персоналу організації.

 4. Класифікація персоналу за категоріями посад в організації.

 5. Поняття посади, професії, кваліфікації.

 6. Компетентність працівника, види компетенції.

 7. Поняття групи, класифікація соціальних груп.

 8. Корпоративна культура в системі управління персоналом.

 9. Соціальний розвиток колективу.

 10. Кадрова політика організації, види кадрової політики.

 11. Служби управління персоналом організації.

 12. Кадрове та документаційне забезпечення системи управління персоналом.

 13. Інформаційне та технічне забезпечення системи управління персоналом.

 14. Нормативно-методичне та правове забезпечення системи управління персоналом.

 15. Кадрове планування, фактори, що впливають на визначення потреби у персоналі.

 16. Добір персоналу. Характеристика джерел залучення кандидатів.

 17. Поняття профорієнтації, її форми.

 18. Державна кадрова політика в Україні.

 19. Організація процесу відбору кадрів.

 20. Корпоративна культура в системі управління персоналом.

 21. Методи оцінювання персоналу: метод стандартних оцінок.

 22. Методи оцінювання персоналу: метод управління через встановлення цілей.

 23. Методи оцінювання персоналу: порівняльні методи.

 24. Методи оцінювання персоналу: метод оцінки рівня вкладу.

 25. Нетрадиційні методи оцінювання персоналу.

 26. Атестація персоналу, її суть, цілі, види та етапи проведення.

 27. Поняття ділової кар’єри. Її види та етапи.

 28. Навчання персоналу, його види та методи.

 29. Формування кадрового резерву.

 30. Управління плинністю кадрів.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ КОМПЛЕКСНОГО ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 7.03060104 та 8.03060104 “МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”

Комплексне фахове вступне випробування зі спеціальностей 7.03060104 та 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» за освітньо-професійною програмою підготовки спеціаліста та магістра, відбуваються у вигляді письмового екзамену. Тривалість екзамену – 4 навчальні години.

За результатами письмового екзамену приймальною комісією оцінюється рівень знань та практичних навичок абітурієнтів.

Кожний абітурієнт отримує білет, який містить два теоретичні питання і дві розрахунково-аналітичні задачі.

Згідно з встановленою системою оцінювання екзаменаційних завдань зі спеціальності «Менеджмент ЗЕД», кожне теоретичне завдання оцінюється за шкалою балів від 0 до 20, кожна розрахунково-аналітична задача від 0 до 30. Тобто, максимальний бал який може отримати абітурієнт складає 100 балів.

^ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ВІДПОВІДІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ТАКІ КРИТЕРІЇ:

Теоретичні питання

20 балів – наведена повна правильна відповідь, усі визначення правильні, повні.

10 балів – наведено визначення категорії, є деякі неповні пояснення, відповідь має ознаки осмислення абітурієнтом зазначеної проблеми.

0 балів – відповідь на питання відсутня, або відсутня правильна відповідь на поставлені завдання;

Оцінювання результатів розв’язання кожної розрахунково-аналітичної задачі

30 балів – завдання виконано повністю, правильно застосовано метод та алгоритм розв’язку ситуації, здійснено повне та правильно використання фактичних та статистичних даних з проведенням відповідних правильних розрахунків; до отриманих результатів розрахунків наведено пояснення та ґрунтовні висновки, оформлено пропозиції належним чином.

20 балів – завдання виконано повністю, правильно застосовано метод та алгоритм розв’язку ситуації, здійснено повне та правильно використання фактичних та статистичних даних з проведенням відповідних правильних розрахунків; але не правильно оформлена відповідь, або неправильно пояснення тлумачення результатів розрахунків, можливо припущені неточності у розрахунках чи оформленні при правильному алгоритмі розрахунків;

10 балів – студентом визначено порядок розрахунків і проведені правильні розрахунки не менше чим на 60% за умови належного розв’язання та оформлення; або не менше ніж 80% за умови припущення незначних помилок у розрахунках;

0 балів – відповідь відсутня, або відсутня правильна відповідь на поставлені завдання.


^ Оцінка за шкалою ЕСТS

Оцінка за шкалою

КГІ

Оцінка за національною шкалою

А

90-100

5 (відмінно)

В

82-89

4 (добре)

С

75-81

D

67-74

3 (задовільно)

E

51-66

F, FX

0-50

2 (незадовільно)


У випадку, якщо абітурієнт, що вступає на ОКР «Магістр» за результатами екзамену набрав менше критичного рівня - 60 балів, йому виставляється оцінка «незадовільно» і він не може претендувати на місце в магістратурі, та має право прийняти участь у конкурсі на навчання по програмі спеціаліста за спеціальністю «менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».

Якщо абітурієнт, що вступає на ОКР «Спеціаліст» за результатами екзамену набрав менше критичного рівня - 51 балу, йому виставляється оцінка «незадовільно» і він не може претендувати на навчання по програмі спеціаліста.


^ ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ

Основна література

 1. Андрушків Б.М., Кузьмін О.Е. Основи менеджменту - Львів: Світ, 1995. - 295с.

 2. Апопій В.В., Олексик І.І., Шутовська Н.О., Футало Т.В. Організація і технологія надання послуг : Навч.посіб. / за редакцією В.В. Апопій. – К.: ВЦ «Академія», 2006.-312 с.

 3. Бабець Є.К. Основи менеджменту. Навч. посібник – Київ: КВД «Професіонал», 2007. – 496 с.

 4. Бай С.І., Жуковська В.М., Тривайло А.Ю., Юшин С.О. Менеджмент. Ситуаційні вправи: навч. посібник / Київський національний торговельно-економічний ун-т/ Сергій Іванович Бай (заг. ред.). — К., 2008. — 75c.

 5. Гріфін Р., Яцура В. Основи менеджменту: Підручник. – Львів: БаК, 2001. – 264с.

 6. Діденко В.М. Менеджмент: підручник для студ. вищ. навч. закладів/Буковинська держ. фінансова академія. — К. : Кондор, 2008. — 584с.

 7. Дідковська Л.Г. Менеджмент : Навч. посіб. / Л.Г. Дідковська, П.Л.Гордієнко. — К.: Алерта: КНТ, 2007. — 515 с.

 8. Заботін О.М. Менеджмент : навч. посіб. / О.М. Заботін, І.В. Сіренко; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова, Ін-т післядиплом. освіти. — Миколаїв, 2007. — 119 с.

 9. Коваль З.О. Підприємництво і менеджмент : навч. посіб. для студ. неекон. спец./З. О. Коваль, О.І. Тивончкук ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Л. : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2009. – 172 с.

 10. Комарова К.В. Менеджмент: навч. посіб. /М-во фінансів України, Дніпропетр. держ. фін. акад. – 2-ге вид., доповн. – Д.:ДДФА, 2007 – 329 с.

 11. Коупленд Т. Стоимость компаний: оценка и управление/ Т. Коупленд, Т. Коллер, Д. Муррин. - 3-е изд., перераб и доп.. - М.: ЗАО "Олимп-Бизнес", 2008. - 576с.

 12. Мартыненко Н.М. Менеджмент фирмы. МП “ЛЕСЯ”.-К. 1995

 13. Мартыненко Н.М. Основы менеджмента –К. «Каравелла», 2003.

 14. Мартыненко Н.М. Технология менеджмента. МП “Леся”.-К. 1998

 15. Менеджмент: навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Міжрегіональна академія управління персоналом / Георгій Васильович. Щокін (ред.). - К. : МАУП, 2007. – 816 c.

 16. Мескон, Альберт, Хедоури. Основы менеджмента. –М.: 1992.

 17. Монастирський Г.Л. Теорія організації: Навчальний посібник/ Г.Л. Монастирський. - К.: Знання, 2008. - 319 с.

 18. Преображение. Потенциал человека и горизонты будущего/ П. Сенге [и др.]. - М.: ЗАО "Олимп-Бизнес", 2008. - 304 с.

 19. Решетняк Є. Современные методы управления предприятиями сферы услуг. -Х.: Фактор, 2008.- 544с.

 20. Стадник В. В., Йохна М. А. Менеджмент: Підручник. — 2. вид., випр. и доп. — К. : Академвидав, 2007. — 472с.

 21. Тарнавська Н.П., Пушнар Р.М. Менеджмент: Теорія и практика: Підручник для вузів, 1997, 456 с.

 22. Хміль Ф.Г. Менеджмент. Підручник.-Київ, 2005.Додаткова література

 1. Албастова Л.Н. Технология эффективного менеджмента: Учебно-практическое пособие. – М.: ПРИОР, 1998.- 282с.

 2. Ансофф И. Стратегическое управление. – М.: Экономика, 1989.- 519с.

 3. Анфилатов В. Система менеджмента : Уч. пос. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 368с.

 4. Бизнес и менеджер / И.С. Дораховский, И.П. Черноиванов, Т.В. Прехул. – М.: Азимут-центр, 1992. - 448с.

 5. Бланк И.А. Торговый менеджмент. - К.: УФИМБ, 1997. - 408 с.

 6. Василенко В. Антикризове управління підприємством Навч. посіб. - К.: ЦУЛ, 2003. – 604с.

 7. Василенко В. Виробничий (операційний) менеджмент Навч. посіб. – К.: ЦУЛ, 2003. – 532с.

 8. Василенко В.О. Теорія і практика розробки управлінських рішень: Навч. пос. К.: ЦУЛ, 2002. – 420с.

 9. Веснин В. Р. Основы менеджмента. – М., 1996.

 10. Веснин В.Р. Менеджмент: Учебное пособие в схемах. – М., 1999- 154с.

 11. Герчикова И.Н. Менеджмент. учебник. -М., 1994.

 12. Гріфін Р., Яцура В. Основи менеджменту: Підручник. – Львів: БаК, 2001. –264с.

 13. Грэттон Л. Демократическое предприятие. Раскрепощение бизнеса благодаря свободе, гибкости и приверженности/ Л. Грэттон. - СПб: Стокгольмская школа экономики в Санк-Петербурге, 2005. - 282 с.

 14. Евдокимова Т.Г., Маховикова Г.А. Краткий словарь делового человека. /М.: Финансы и статистика, 1991. - 128с.

 15. Жизнин С.З. Как стать предпринимателем. - М.: Новости, 1990. 136 с.

 16. Питер Друкер. Рынок: как выйти в лидеры. Практика и принципы.1982.

 17. Саттон Р. Странные идеи, которые работают/ Р. Саттон; За ред. С.В. Антоновой. - К.: Калидос Паблишинг, 2008. - 352 с.

 18. Теллис Д. Воля и видение. Как те, кто приходит позже остальных, в итоге заправляют рынками/ Д. Теллис, П. Голдер. - СПб: Стокгольмская школа экономики в Санк-Петербурге, 2005. - 346 с.

 19. Уотерман Р. Факторы обновления.- М.: Прогресс, 1989.

 20. Форестер Р. Обновление производства: атакующие выигрывают. - М. Прогресс 1987.

Інтернет ресурси:

 1. http://www.cfin.ru/management

 2. http://www.dssconsulting.ru

 3. http://www.bizpro.org.ua

 4. http://www.management.com.ua

^ ОСНОВИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Основна література

 1. Конституція України.

 2. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16. Квітня 1991 р.

 3. Закон України “Про єдиний митний тариф” від 5 лютого 1992 р.

 4. Декрет КМУ “Про єдиний митний тариф” від 11 січня 1993 р.

 5. Накази та листи Митної служби України.

 6. Внешнеторговые сделки / Составитель И.С. Гринько. – Сумы, 1994г.

 7. Внешнеэкономическая деятельность предприятия. Основы: Учебник для ВУЗов / Г.Д. Гордеев, Л.Я. Иванова и др., под ред. проф. Л.Е. Стровского. – М., 1996г

 8. Гамов Н.С., Третьяков А.С. Внешнеэкономическая деятельность. Теория. Практика. Маркетинг. Учебное пособие. – Запорожье, 1998г.

 9. Гребельник О.П.. Основи зовнішньоекономічної діяльності. 3-тє видання перероблене та доповнене: Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 432с.

 10. Григорьев Ю.А. Учёт, анализ и контроль внешнеэкономической деятельности и валютных операций. Под ред. Ю.Г. Ермолаева. – М.: «ПАИМС»,1993.

 11. Дідківський М.І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навч. посіб. – К.: Знання, 2006. – 462 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

 12. Збірник типових договорів (з можливістю копіювання). – К.: СПЛАЙН, 1997.

 13. Как заключать международные торговые контракты. – К.: Международный компьютерный клуб Украины, 1992г.

 14. Козик В.В., Панкова Л.А., Карп’як Я.С., Григор’єв О.Ю., Босак А.О. Зовнішньоекономічні операції і контракти: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2004.

 15. Коммерческий договор: от заключения до исполнения / сост. Л.П. Дашков, А.В. Брызгалин. – М.: ИВЦ «Маркетинг», 1995.

 16. Краткий внешнеэкономический словарь – справочник. – М., 1991г.

 17. Луцький М.Г., Марченко В.М., Давиденко В.В., Кам’янецька О.В. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник. – К.: Сузір’я, 2007. 484с.

 18. Организация и техника международных коммерческих операций. Выпуск 5 – Международная встречная торговля: Условия сделок, особенности развития. – М., 1990г.

 19. Основы предпринимательства и внешнеэкономической деятельности. – К., 1993г.

 20. Підопригора О.А., Підопригора О.О, Право інтелектуальної власності України: Навч. посібник для студентів юрид. вузів і фак. ун-тів. – К.: Юринком Інтер, 1998.

 21. Правовые вопросы перевозок внешнеторговых грузов: Учебное пособие / Автор А.Г. Дмитриев. – М., 1986г.

 22. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні: Навч. посіб. / За заг. Ред. А.А. Мазаракі. – Київ.нац. торг.-екон. Ун-т, 2003.

 23. Синецкий Б.И. Внешнеторговые операции (организация и техника) – М., 1989г.

 24. Томсинов В.А. Внешнеторговые сделки: практические рекомендации по составлению контрактов. – М., 1994г.

 25. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч. посібник / Під заг. Ред. А.І. Кредісова / Пер. з рос. Н.Кіт, К.Серажим. – К., 1997.

 26. Шрамов А.А. Пособие приемосдатчику груза. – М., 1991г.

 27. Ющенко В.А., Міщенко В.І. Валютне регулювання. – Київ: Т-во “Знання”, 1999.

^ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Основна література

 1. Кодекс законів України про працю (зі змінами та допов.). - К.: Атіка, 2002. - 96с.

 2. Про зайнятість населення: Закон України // Закони України. - Т.1. - К., 1999. - С. 252-268.

 3. Про колективні договори і угоди: Закон України // Закони України. - Т. .6. - К., 1996.-С. 5-11.

 4. Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів): Закон України // Закони України. - Т. 15. - К., 1999. - С. 332-343.

 5. Про оплату праці: Закон України // Закони України. - Т. 8. - К., 1997. - С. 210-218.

 6. Про охорону праці: Закон України // Закони України. - Т. 4. - К., 1996. - С. 114-133.

 7. Аттестация руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организаций: Метод, рекомендации. - М, 1989.

 8. Белецкий Н.П. и др. Управление персоналом: Учеб. пособие / Н.П. Белецкий, С.Е. Велесько, П. Ройш. - Минск: Интер-прессервис, Зконоперспектива, 2002.-352 с.

 9. Бушуев С.Д., Морозов В.В. Динамическое лидерство в управлений проектами: Монография / Укр. ассоц. упр. проектами. - 2-е изд. - К., 2000. -312с.

 10. Виноградський М.Д., Виноградська А.М., Шканова О.М. Менеджмент організацій. - К.: КНТЕУ, 2002.

 11. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: Учеб. для специализир. вузов. - 3-е изд. - М.: Гардарики, 1999. - 528 с.

 12. Веснин В.Р. Практический менеджмент персонала: Пособие по кадровой работе. - М.: Юристь, 1998. - 496 с.

 13. Викерстафф С, Герчиков В. Управление персоналом: Новосибирск, 1994.

 14. Вудкок М., Френсис Д. Раскрепощенный менеджер: Для руководителя-практика: Пер. с англ. - М.: Дело ЛТД, 1994. - 320 с.

 15. Галенко В.П. Управление персоналом и эффективность предприятий. - СПб., 1994.

 16. Данчепа О.В.Г, Швальб Ю.М. Практична психологія в економіці та бізнесі. -К.: Лібра, 1999.

 17. Дреслер Гари. Управление персоналом.- М.: Бином 1997. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників.-Краматорськ: Центр продуктивності, 1998.-Вип.1-Розд.1-2.

 18. Дятлов В.А. й др. Управление персоналом: Учеб. пособие для студ.зкон вузов й фак./ В.А. Дятлов, А.Я. Кибанов, В/Г. Пихало. -ПРИОР, 1998.

 19. Єгоршин А.П. Управление персоналом. - Нижний Новгород: НИМБ, 1999.

 20. Журавлев П. Мировой опьгг в управлений персоналом. М.: Прогресе, 1998.

 21. Класифікатор професій ДК 003-95 К.: Держстандарт України, 1995.

 22. 12.Колот А.М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу; Навч. посібник. -К.: КНЕУ, 1998.

 23. Коханов Е.Ф. Отбор персонала и введение в должность. -М.:ГАУ, 1996.

 24. Травин В.В., Дятлов В.А. Основн кадрового менеджмента. - М.: Дело,1996.-336с.

 25. Управление персоналом организаций: Учебник/ Под ред. А.Я. Кибанова. -М.:ИНФРА-М, 1997.

 26. Петюх В.М. Управління персоналом: Навч.-метод посібник для самостійного вивчення дисципліни. - К: КНЕУ, 2000.

 27. Старобинский З.Е. Как управлять персоналом. - 4-е изд., перераб. й доп. -М.: ЗАО «Бизнес-школа»: «Интел-Синтез», 1998.

 28. Управление персоналом: Учеб.-практ. пособие для студ. экон.вузов й фак. спец. «Менеджмент» /Под ред. Кибанова А.Я. и др.-М: ПРИОР, 1999.

 29. Шекшня С.В. Управление персоналом современной организации: Учеб.-практ.пособие. - 3-є изд. перераб. и доп. - М: Бізнес-школа «Интел-Синтез», 1998.

 30. Шкатулла В.И. Настольная книга менеджера по кадрам. – М: НОРМА -ИНФРА. М, 1998.

 31. Щекин Г.В. Основы кадрового менеджмента: Учебник. - 3-є изд;, перераб. и доп.-К:МАУП, 1999.Схожі:

Розділ I. Основи менеджменту тема Поняття менеджменту як діяльності та науки iconПротокол №1 від «13» лютого 2013 р
Управління і менеджмент. Менеджмент як сучасна наука, мистецтво і практика управління. Поняття та значення менеджменту в умовах функціонування...
Розділ I. Основи менеджменту тема Поняття менеджменту як діяльності та науки iconПротокол №1 від «8» лютого 2012 р
Управління і менеджмент. Менеджмент як сучасна наука, мистецтво і практика управління. Поняття та значення менеджменту в умовах функціонування...
Розділ I. Основи менеджменту тема Поняття менеджменту як діяльності та науки iconТема поняття І сутність менеджменту
Важко дати єдине абсолютно чітке та повне визначення поняття «менеджмент». Функції, сфери, рівні менеджменту та ситуації у яких вони...
Розділ I. Основи менеджменту тема Поняття менеджменту як діяльності та науки iconПрограма фахових вступних випробувань з напряму “менеджмент” для кваліфікаційних рівнів “магістр”, “спеціаліст”
Управління І менеджмент. Менеджмент як сучасна наука, мистецтво І практика управління. Поняття та значення менеджменту в умовах функціонування...
Розділ I. Основи менеджменту тема Поняття менеджменту як діяльності та науки iconТема 16. Методи менеджменту поняття методів менеджменту (управління)
Поняття методів менеджменту (управління). Методи управління це сукупність прийомів І способів цілеспрямованого впливу на виробничий...
Розділ I. Основи менеджменту тема Поняття менеджменту як діяльності та науки iconТема 12. Організація як функція менеджменту поняття організаційної діяльності
Поняття організаційної діяльності. Необхідність організаційної діяльності зумовлена наступними аспектами
Розділ I. Основи менеджменту тема Поняття менеджменту як діяльності та науки icon1. Менеджмент як наука, мистецтво та практика
Визначення сутності менеджменту. Основні аспекти менеджменту. Системний підхід до менеджменту. Взаємозв`язок науки, практики та мистецтва...
Розділ I. Основи менеджменту тема Поняття менеджменту як діяльності та науки iconТема Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту. Питання. Що таке фінансовий менеджмент?
Питання Матеріальна основа фінансового менеджменту, об’єкт та суб’єкт фінансового менеджменту. Функції фінансового менеджменту як...
Розділ I. Основи менеджменту тема Поняття менеджменту як діяльності та науки iconАкадемія міського господарства с.І. Плотницька Методичні вказівки
«Основи маркетингу І менеджменту», «Основи маркетингу І менеджменту-1», «Основи маркетингу І менеджменту-2» (для студентів 3-5 курсів...
Розділ I. Основи менеджменту тема Поняття менеджменту як діяльності та науки iconУдк 504. 54: 502. 4 Підходи до обґрунтування ландшафтно-екологічного менеджменту національних парків
Досліджено актуальність науково-обґрунтованого управління (менеджменту) об’єктами природно-заповідного фонду – національними парками....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи