Інформація для студентів ІІ курсу Центру підвищення кваліфікації та післядипломної освіти Загальні вимоги до дипломних та курсових робіт Вимоги до курсової роботи Курсова робота icon

Інформація для студентів ІІ курсу Центру підвищення кваліфікації та післядипломної освіти Загальні вимоги до дипломних та курсових робіт Вимоги до курсової роботи Курсова робота
Скачати 115.76 Kb.
НазваІнформація для студентів ІІ курсу Центру підвищення кваліфікації та післядипломної освіти Загальні вимоги до дипломних та курсових робіт Вимоги до курсової роботи Курсова робота
Дата28.09.2014
Розмір115.76 Kb.
ТипІнформація


Інформація для студентів ІІ курсу Центру підвищення кваліфікації та післядипломної освіти
Загальні вимоги до дипломних та курсових робіт
Вимоги до курсової роботи

Курсова робота - Курсова робота це кваліфікаційне навчально-наукове дослідження студента, яке виконується на завершальному етапі отримання освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст".

Спеціальність: 7.01020201 Спорт (за видами), спеціалізація: теорія і методика підготовки в обраному виді спорту.

За рівнем наукового дослідження курсова робота може бути теоретичною та прикладною, залежно від області й предметного напрямку результатів дослідження.

Мета виконання курсової роботи - розв'язання конкретних практичних завдань відповідно до узагальненого об'єкта діяльності на основі застосування комплексу теоретичних знань і практичних навичок, здобутих у процесі всього періоду навчання.

Курсова робота повинна мати логічний, доказовий, аргументований характер і відповідати таким вимогам:

містити системний теоретичний аналіз предмета дослідження;

результати особисто проведених комплексних досліджень та аналіз прикладних проблем сфери відповідно до узагальненого об'єкта діяльності;

вносити і обґрунтовувати реальні пропозиції щодо вдосконалення різних аспектів професійної діяльності відповідно до предмета дослідження;

бути належно оформленою і мати усі необхідні супровідні документи (відгук наукового керівника та рецензію).

Тема курсової роботи повинна мати проблемний характер і відображати актуальні питання теорії і методики підготовки в обраному виді спорту відповідно до основних функцій та типових завдань, що формують складові професійної компетентності спеціаліста.

За структурою курсова робота складається із вступу, основної частини (розділи: теоретичний, дослідницько-аналітичний, рекомендаційний), висновки, список використаних джерел, додатки.

3міст курсової роботи визначається її темою. Рекомендований обсяг курсової роботи спеціаліста - 25-30 сторінок. До цього обсягу не зараховуються список використаних джерел та додатки. Допускається відхилення в межах ±10%.

Курсова робота, як метод оцінювання рівня якості підготовки спеціалістів, має продемонструвати вміння студента:

працювати з інформаційними джерелами (законодавчою і нормативною базами, науковою спеціальною літературою, у т.ч. іноземними мовами, матеріалами глобальних інформаційних мереж, даними статистичної і фінансової звітності);

логічно та аргументовано викладати матеріал;

коректно використовувати наукові методи для аналізу проблем та обґрунтування рішень з предмета професійної діяльності;

опановувати сучасні методи наукового дослідження;

використовувати набуті навички для розроблення пропозицій і рекомендацій з предмета дослідження;

робити висновки.

Захист курсової роботи відбувається прилюдно на засіданні випускаючої кафедри.


^ Вимоги до дипломної роботи

Дипломна робота - це кваліфікаційне навчально-наукове дослідження студента, яке виконується на завершальному етапі отримання освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст"для спеціальностей:

7.01020201 Спорт (за видами), спеціалізації: менеджмент і маркетинг у спорті; психологія спорту;

7.01020302: Фізична реабілітація;

7.01020303 Фітнес та рекреація.

Мета виконання дипломної роботи – розв’язання конкретних практичних завдань відповідно до узагальненого об’єкта діяльності на основі застосування комплексу теоретичних знань і практичних навичок, здобутих у процесі всього періоду навчання.

Дипломна робота повинна мати логічний, доказовий, аргументований характер і відповідати таким вимогам:

містити системний теоретичний аналіз предмета дослідження;

результати особисто проведених комплексних досліджень та аналіз прикладних проблем сфери збереження та зміцнення здоров’я;

вносити і обґрунтовувати реальні пропозиції щодо вдосконалення різних аспектів професійної діяльності відповідно до предмета дослідження;

бути належно оформленою і мати усі необхідні супровідні документи.

Дипломна робота виконується на матеріалах реально діючих організацій та закладів з оздоровчого фітнесу, фізичного здоров’я населення, фізичної рекреації, масового спорту фізичної реабілітації, охорони здоров’я, структурних підрозділів центральних та місцевих органів виконавчої влади у сферах охорони здоров’я, фізичної культури і спорту, туризму.

Тема дипломної роботи повинна мати проблемний характер і відображати актуальні питання розвитку системи збереження та зміцнення здоров’я людини шляхом залучення її до різних форм та видів рухової активності й здорового способу життя, що формують складові професійної компетентності спеціаліста з фітнесу та рекреації.

За структурую дипломна робота складається із вступу, основної частини (розділи: теоретичний, дослідницько-аналітичний, рекомендаційний), висновків, списку використаних джерел, додатків.

Зміст дипломної роботи визначається її темою. Рекомендований обсяг дипломної роботи спеціаліста 55–60 сторінок. До цього обсягу не зараховуються список використаних джерел та додатки. Допускається відхилення ± 10%.

Дипломна робота як форма оцінювання рівня якості підготовки спеціаліста має продемонструвати вміння:

працювати з інформаційними джерелами (законодавчою і нормативною базами, науковою спеціальною літературою, у т.ч. іноземними мовами, матеріалами глобальних інформаційних мереж, даними статистичної і фінансової звітності);

логічно та аргументовано викладати матеріал;

коректно використовувати наукові методи для аналізу проблем та обґрунтування рішень з предмета професійної діяльності;

опанувати сучасні методи наукового дослідження;

використовувати набуті навички для розроблення пропозицій і рекомендацій з предмета дослідження;

робити висновки.
Захист дипломної роботи відбувається прилюдно на відкритому засіданні ДЕК.
Студенту надається право вибирати тему курсової та дипломної робіт з числа визначених випускними кафедрами навчального закладу або запропонувати свою тему з обґрунтуванням доцільності її розробки.

Керівництво курсовими та дипломними роботами здійснюється кваліфікованими викладачами. Організація і контроль за процесом підготовки й захисту випускних робіт покладаються на завідуючих кафедрами.

Тематика курсових та дипломних робіт коригується згідно тематики досліджень кафедри відповідно Зведеного плану НДР.
Курсова і дипломна роботи мають свою специфіку, їх деталі завжди потрібно узгоджувати з науковим керівником. Щодо структури та оформлення вони мають подібні риси, тому будуть подані спільно.

Курсова, дипломна та магістерська робота повинні містити:

• титульний аркуш;

• зміст;

• перелік умовних позначень (при необхідності);

• вступ;

• основну частину;

• висновки;

• список використаних джерел;

• додатки (при необхідності).
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ
ПОДАННЯ
^

ГОЛОВІ ДЕРЖАВНОЇ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ


ЩОДО ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
Направляється студент____________________________________________________

(прізвище та ініціали)

до захисту дипломної роботи

спеціальність: 7.01020201 Спорт (за видами),

спеціалізація: менеджмент і маркетинг у спорті

на тему:______________________________________________________________________

(назва теми)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дипломна робота і рецензія додаються.

Директор центру підвищення кваліфікації та післядипломної освіти

(_______) (Томашевський В.В.)
^

Довідка про успішність


___________________________ за період перепідготовки в НУФВСУ за спеціальністю

(прізвище та ініціали студента)
Спорт (за видами) з 20____ року до 20___ року повністю виконав навчальний план за спеціальністю з таким розподілом оцінок за:

національною шкалою: відмінно ____%, добре ____%, задовільно ____%;

шкалою ЄКТС: А ____%; В ____%; С ____%; D ____%; Е ____%.

Методист центру підвищення кваліфікації та післядипломної освіти

_Дубенко Н.В.

(підпис) (прізвище та ініціали)
^ Висновок керівника дипломної

Студент(ка)_____________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Керівник роботи ________________________

(підпис)

“____”_______________________20 _____ року
^ Висновок кафедри про дипломну роботу

Дипломну роботу розглянуто. Студент(ка)________________________

(прізвище та ініціали)

допускається до захисту цієї роботи в Державній екзаменаційній комісії.

Завідувач кафедри менеджменту і економіки

_____________________________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали) “______”___________________20___ року.
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ
ПОДАННЯ
^

ГОЛОВІ ДЕРЖАВНОЇ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ


ЩОДО ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
Направляється студент____________________________________________________

(прізвище та ініціали)

до захисту дипломної роботи

спеціальність: 7.01020303 Фітнес та рекреація

на тему:______________________________________________________________________

(назва теми)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дипломна робота і рецензія додаються.

Директор центру підвищення кваліфікації та післядипломної освіти

(_______) (Томашевський В.В.)
^

Довідка про успішність


___________________________ за період перепідготовки в НУФВСУ за спеціальністю

(прізвище та ініціали студента)
Спорт (за видами) з 20____ року до 20___ року повністю виконав навчальний план за спеціальністю з таким розподілом оцінок за:

національною шкалою: відмінно ____%, добре ____%, задовільно ____%;

шкалою ЄКТС: А ____%; В ____%; С ____%; D ____%; Е ____%.

Методист центру підвищення кваліфікації та післядипломної освіти

_Дубенко Н.В.

(підпис) (прізвище та ініціали)
^ Висновок керівника дипломної

Студент(ка)______________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Керівник роботи ________________________

(підпис)

“____”_______________________20 _____ року
^ Висновок кафедри про дипломну роботу

Дипломну роботу розглянуто. Студент(ка)________________________

(прізвище та ініціали)

допускається до захисту цієї роботи в Державній екзаменаційній комісії.

Завідувач кафедри здоров'я, фітнесу та рекреації

_____________________________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали) “______”___________________20___ року.
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ
ПОДАННЯ
^

ГОЛОВІ ДЕРЖАВНОЇ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ


ЩОДО ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
Направляється студент____________________________________________________

(прізвище та ініціали)

до захисту дипломної роботи

спеціальність: 7.01020302: Фізична реабілітація

на тему:______________________________________________________________________

(назва теми)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дипломна робота і рецензія додаються.

Директор центру підвищення кваліфікації та післядипломної освіти

(_______) (Томашевський В.В.)
^

Довідка про успішність


___________________________ за період перепідготовки в НУФВСУ за спеціальністю

(прізвище та ініціали студента)
Спорт (за видами) з 20____ року до 20___ року повністю виконав навчальний план за спеціальністю з таким розподілом оцінок за:

національною шкалою: відмінно ____%, добре ____%, задовільно ____%;

шкалою ЄКТС: А ____%; В ____%; С ____%; D ____%; Е ____%.

Методист центру підвищення кваліфікації та післядипломної освіти

_Дубенко Н.В.

(підпис) (прізвище та ініціали)
^ Висновок керівника дипломної

Студент(ка)______________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Керівник роботи ________________________

(підпис)

“____”_______________________20 _____ року
^ Висновок кафедри про дипломну роботу

Дипломну роботу розглянуто. Студент(ка)________________________

(прізвище та ініціали)

допускається до захисту цієї роботи в Державній екзаменаційній комісії.

Завідувач кафедри фізичної реабілітації

_____________________________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали) “______”___________________20___ року.
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ
ПОДАННЯ
^

ГОЛОВІ ДЕРЖАВНОЇ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ


ЩОДО ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
Направляється студент____________________________________________________

(прізвище та ініціали)

до захисту дипломної роботи

спеціальність: 7.01020201 Спорт (за видами),

спеціалізація: психологія спорту

на тему:______________________________________________________________________

(назва теми)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дипломна робота і рецензія додаються.

Директор центру підвищення кваліфікації та післядипломної освіти

(_______) (Томашевський В.В.)
^

Довідка про успішність


___________________________ за період перепідготовки в НУФВСУ за спеціальністю

(прізвище та ініціали студента)
Спорт (за видами) з 20____ року до 20___ року повністю виконав навчальний план за спеціальністю з таким розподілом оцінок за:

національною шкалою: відмінно ____%, добре ____%, задовільно ____%;

шкалою ЄКТС: А ____%; В ____%; С ____%; D ____%; Е ____%.

Методист центру підвищення кваліфікації та післядипломної освіти

_Дубенко Н.В.

(підпис) (прізвище та ініціали)
^ Висновок керівника дипломної

Студент(ка)______________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Керівник роботи ________________________

(підпис)

“____”_______________________20 _____ року
^ Висновок кафедри про дипломну роботу

Дипломну роботу розглянуто. Студент(ка)________________________

(прізвище та ініціали)

допускається до захисту цієї роботи в Державній екзаменаційній комісії.

Завідувач кафедри психології і педагогіки

_____________________________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали) “______”___________________20___ року.

^ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

І СПОРТУ УКРАЇНИ
ФАКУЛЬТЕТ ЗДОРОВ`Я, ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА ТУРИЗМУ


Кафедра психології і педагогіки


^ Радецька Олена Павлівна


Дипломна робота
На здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»

«Особистісні детермінанти готовності до змагальної діяльності кваліфікованих кікбоксерів»

Спеціальність:

7.01020201 Спорт(за видами)

Спеціалізація: психологія спорту


Науковий керівник:

Науковий ступінь, звання, посада

Прізвище, ім’я, по-батькові

(наукового керівника)


Рецензент:

Науковий ступінь,

звання, посада

Прізвище, ім’я, по-батькові

(рецензента)КИЇВ -2014


Факультет, назву кафедри та спеціальність вказувати для кожної спеціальності власну.

Назви факультетів та кафедр можна знайти на сайті.
Спеціальність 7.01020201 «Спорт (за видами)» - спеціалізація «Теорія та методика підготовки в обраному виді спорту »для тренерів.

Спеціальність 7.01020201 «Спорт (за видами)» - спеціалізація «Менеджмент і маркетинг у спорті».

Спеціальність 7.01020201 «Спорт (за видами)» - спеціалізація «Психологія спорту».

7.01020302 – «Фізична реабілітація».

7.01020303 «Фітнес та рекреація».


Дипломна/курсова роботи повинна містити рецензію

Схожі:

Інформація для студентів ІІ курсу Центру підвищення кваліфікації та післядипломної освіти Загальні вимоги до дипломних та курсових робіт Вимоги до курсової роботи Курсова робота iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу " Об’єктно орієнтоване програмування " для студентів спеціальності 050201
Внту І регламентує вимоги до виконання курсових робіт на кафедрі комп'ютерних систем управління Вінницького національного технічного...
Інформація для студентів ІІ курсу Центру підвищення кваліфікації та післядипломної освіти Загальні вимоги до дипломних та курсових робіт Вимоги до курсової роботи Курсова робота iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Міжнародний науково – технічний університет ім академіка Ю. Бугая
Цей стандарт установлює загальні вимоги до змісту та оформлення магістерських робіт, дипломних проектів, курсових проектів (робіт),...
Інформація для студентів ІІ курсу Центру підвищення кваліфікації та післядипломної освіти Загальні вимоги до дипломних та курсових робіт Вимоги до курсової роботи Курсова робота iconМетодичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисципліни «банківські операції» спеціальності 03050801 «фінанси І кредит»
«Фінанси і кредит». Вони містять орієнтовний перелік тем та планів курсових робіт, загальні положення щодо структури і змісту, вимоги...
Інформація для студентів ІІ курсу Центру підвищення кваліфікації та післядипломної освіти Загальні вимоги до дипломних та курсових робіт Вимоги до курсової роботи Курсова робота iconМіністерство освіти І науки україни тернопільський національний економічний університет вимоги до оформлення дипломних робіт за освітньо-кваліфікаційними рівнями
Вимоги до оформлення дипломних робіт за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» І «магістр» / За ред проф. Г. П. Журавля Тернопіль:...
Інформація для студентів ІІ курсу Центру підвищення кваліфікації та післядипломної освіти Загальні вимоги до дипломних та курсових робіт Вимоги до курсової роботи Курсова робота iconМіністерство освіти І науки україни тернопільський національний економічний університет вимоги до оформлення дипломних робіт за освітньо-кваліфікаційними рівнями
Вимоги до оформлення дипломних робіт за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» І «магістр» / За ред проф. Г. П. Журавля Тернопіль:...
Інформація для студентів ІІ курсу Центру підвищення кваліфікації та післядипломної освіти Загальні вимоги до дипломних та курсових робіт Вимоги до курсової роботи Курсова робота iconВимоги до написання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий ринок» Курсова робота
У ньому, зокрема, зазначено терміни, що відводяться для написання заяви щодо вибору теми, затвердження плану, виконання окремих розділів...
Інформація для студентів ІІ курсу Центру підвищення кваліфікації та післядипломної освіти Загальні вимоги до дипломних та курсових робіт Вимоги до курсової роботи Курсова робота iconРозклад занять студентів 1 курсу відділення перепідготовки центру підвищення кваліфікації та післядипломної освіти на період з 10 до 22 червня 2013 року (4 сесія)

Інформація для студентів ІІ курсу Центру підвищення кваліфікації та післядипломної освіти Загальні вимоги до дипломних та курсових робіт Вимоги до курсової роботи Курсова робота iconРозклад занять студентів 1 курсу відділення перепідготовки центру підвищення кваліфікації та післядипломної освіти на період з 14 до 26 січня 2013 року (2 сесія)

Інформація для студентів ІІ курсу Центру підвищення кваліфікації та післядипломної освіти Загальні вимоги до дипломних та курсових робіт Вимоги до курсової роботи Курсова робота iconРозклад занять студентів 1 курсу відділення перепідготовки центру підвищення кваліфікації та післядипломної освіти на період з 5 до 17 листопада 2012 року (1 сесія)

Інформація для студентів ІІ курсу Центру підвищення кваліфікації та післядипломної освіти Загальні вимоги до дипломних та курсових робіт Вимоги до курсової роботи Курсова робота iconРозклад занять студентів 2 курсу відділення перепідготовки центру підвищення кваліфікації та післядипломної освіти на період з 01 до 13 квітня 2013 року (8 сесія)

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи