Програма співбесіди напрям 0101 «Педагогічна освіта» Спеціальність 01010201 «Початкове навчання» icon

Програма співбесіди напрям 0101 «Педагогічна освіта» Спеціальність 01010201 «Початкове навчання»
Скачати 193.63 Kb.
НазваПрограма співбесіди напрям 0101 «Педагогічна освіта» Спеціальність 01010201 «Початкове навчання»
Дата11.09.2012
Розмір193.63 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Інститут педагогічної освіти

кафедра педагогіки початкової освіти


“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Ректор ________________В.Д.Будак

“ 22 ” ЛЮТОГО 2012 Р.


ПРОГРАМА СПІВБЕСІДИ


Напрям 0101 «Педагогічна освіта»

Спеціальність:7.01010201 «Початкове навчання»

Форма навчання денна/заочна

Освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст

Кваліфікація: вчитель початкових класів

.


Миколаїв – 2012

Укладачі:

Професор кафедри педагогіки початкової освіти Якименко С.І.

Доцент кафедри теорії та методики початкової освіти Авраменко К.Б.

Доцент кафедри теорії та методики початкової освіти Білюк О.Г.


Затверджено на засіданні кафедри педагогіки початкової освіти

Протокол № 11 від “10” січня 2012р.


Затверджено на засіданні Ради Інституту педагогічної освіти

Протокол № 6 від 25 січня 2012 р.

1.Пояснювальна записка

Абітурієнти, які вступають на навчання за спеціальністю 7.010102. „Початкове навчання”, повинні скласти співбесіду на професійну ( фахову ) придатність.

Метою співбесіди є визначення здатності абітурієнта виконувати освітньо-професійну програму підготовки спеціаліста, можливості подальшого їх навчання з метою отримання кваліфікаційного рівня «спеціаліст».

Співбесіда на професійну придатність передбачає виконання певних завдань, під час яких необхідно:


 1. Комплексно перевірити якість засвоєння курсу педагогіки .

 1. Виявити здібності педагогічного мислення, творчого підходу до проблем оновлення загальноосвітньої національної школи.

 2. Перевірити рівень оволодіння майбутніми учителями початкових класів педагогічною технологією, основами професійної майстерності.

Програма співбесіди складається з таких розділів: «Загальні основи педагогіки», «Методика викладання української мови», «методика викладання математики»

Перевірити рівень теоретичних знаннь системи сучасної української літературної мови та методики її викладання в 1—4 класах, а та­кож рівень сформованості методичних умінь, необхідних учителеві початкових класів для успішного проведення уроків навчання грамоти, класного та позакласного читання, уроків рідної мови. Бакалаври мають бути обізнані з вимогами програми 1-4 класів та змістом навчання, поданого у діючих підручниках: «Буквар», «Читанка», «Рідна мова» (для 1, 2, 3, 4 класів).

Вступники мусять мати чітке уявлення про два аспекти вивчення рідної мови: понятійно-лінгвістичний та мовленнєво-діяльнісний, вміти поєднувати завдання кожного з них на уроках, кінцевим результатом яких є глибоке оволодіння дітьми мовою як засобом спілкування, пізнання, грамотного письма.

Програма складена на основі Програми Педагогічних інститутів «Педагогіка національної школи України» К., 1992, ОКХ та ОПП Галузевий стандарт.

2.ПИТАННЯ

^ «ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ»


 1. Виховання культури здоров'я учнів початкових класів.

 2. Громадянське виховання учнів. Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності.

 3. Дидактика початкової школи. Розробка теоретичних засад дидактики Я.А.Коменського, І.Г. ІІесталоці, К. Д. Ушинського. Сучасна дидактика початкової школи.

 4. Екологічне виховання учнів початкових класів.

 5. Завдання і зміст морального виховання учнів.

 6. Завдання та зміст управління і керівництва школою у контексті завдань Національної доктрини розвитку освіти в Україні в ХХI столітті.

 7. Загальні поняття про методи навчання.

 8. Засоби навчання. Використання комп'ютерної техніки у навчанні.

 9. Ідеї видатних педагогів про початкову освіту. Т.Г.Шевченко, Б.Д.Грінченко, сучасні вчені України про початкове навчання.

 10. Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності. Новаторські ідеї майстрів навчання.

 11. Методи контролю і самоконтролю у навчанні.

 12. Методична робота в школі.

 13. Навчальні плани, програми, підручники для початкової школи. Державний стандарт загальної середньої освіти України. (Освітня галузь "Початкова школа").

 14. Органи освіти: їх функції та структура.

 15. Організація навчання обдарованих дітей. Ідеї розвивальногонавчання молодших школярів у педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського.

 16. Особливості організації ігрової діяльності учнів 6-ти річного віку. Видатні вчені про роль гри у виховному процесі.

 17. Особливості розвитку особистості учнів початкових класів. Вікова періодизація в історії педагогічної думки.

 18. Педагогічна техніка й майстерність учителя початкових класів. Педагоги-новатори сучасності.

 19. Позакласна навчально-виховна робота на традиціях народної педагогіки. К.Д.Ушинський про народність.

 20. Поняття про принцип навчання.

 21. Поняття про форми організації навчання. Я.А. Коменський про класно-урочну систему навчання.

 22. Програмне та навчально-методичне забезпечення початкової школи.

 23. Психолого-педагогічна характеристика дітей молодшого шкільного віку В.О. Сухомлинський про особливості розвитку учнів початкових класів.

 24. Роль учителя початкових класів у сучасному суспільстві. Державна програма "Вчитель".

 25. Сімейне виховання дітей. В.О.Сухомлинський про сімейне виховання.

 26. Сучасні проблеми оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів. Критерії оцінювання за І2-бальною шкалою.

 27. Типи і структура уроків у початковій школі. В.О.Сухомлинський про психолого-педагогічні особливості побудови уроків у початковій школі.

 28. Українська народна педагогіка. О.В.Духнович, К.Д.Ушинський про народну педагогіку.

 29. Фізичне виховання молодших школярів та формування культури здорового способу життя.

 30. Функції й етапи оволодіння знаннями.^ МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ


 1. Попередники сучасних інноваційних шкіл в історії світової освіти.

 2. Вітчизняні персоніфіковані тех­нології.

 3. Технологія активізації пізнавальної діяльності учнів у досвіді вчителів Миколаївської області.

 4. Способи і прийоми створення проблемної ситуації у роботі з букварем.

 5. Структура проблемно-пошукових методів у період навчання грамоти.

 6. Технологія навчання грамоти на основі опорних сигналів.

 7. Прийоми стимулювання ігрової діяльності на уроці навчання грамоти та письма за О.Я.Савченко «Живі звуки».

 8. Технологічна схема навчання «Синкан», за якою працює вчитель на уроках української мови та читання. Визначити показники її ефективності.

 9. Технологічна карта процесу навчання на уроці української мови. Прийом КУБУВАННЯ.

 10. Технологія створення проблемної ситуації на уроці мови та умови її ефективного використання (Розвиваюче навчання).

 11. Ігри на уроках з української мови та читання та їх класифікація.

 12. Використання дидактичної гри на підсумкових уроках з читання.

 13. Застосування ігрових прийомів на нестандартних уроках української мови та читання.

 14. Специфіка використання ігрових технологій у роботі з дітьми різного віку на уроках мови та читання. (Методика ТРВЗ).

 15. Використання технології розвитку способів розумових дій В.Давидова і Д.Ельконіна при вивченні української мови.

 16. Сюжетно-рольова гра як спосіб розв’язання проблеми на уроці читання байки, вірша, казки.

 17. Особливості застосування проблемно-пошукових методів відповідно до підготовленості учнів на уроках української мови. «Дерево проблем».

 18. Сутність успіху і його ознаки? Чим відрізняються поняття «успіх» і «ситуація успіху»? Технологія створення ситуації успіху на уроці читання. (Ш.Амонашвілі)

 19. Структура особистісно орієнтованої технології навчання І.С.Якиманської

 20. Елементи критичного мислення на уроках української мови при виконанні орфографічних вправ. Т-таблиця.

 21. Вплив мотивації на особливості навчання письма.

 22. Особливості методичної роботи над загадками, прислів’ями, скоромовками, приказками. Методика професора Д.І. Федоренка

 23. Особливості методики опрацювання творів різних жанрів за В.О.Сухомлинським «Школа радості».

 24. Шляхи удосконалення навичок читання за методикою П.Зайцева

 25. Умови успішного формування способів читання учнів 1 та 2-4 класів за методикою В.Едигея «Вчись читати, малюк!»

 26. Технологія театральної педагогіки у роботі над художнім твором у початковій школі.

 27. Робота над словом, інтерактивні прийоми пояснення та уточнення лексичних значень слів. Логічні вправи. В.Левін «Як маленького учня зробити великим читачем?»

 28. Методи і методичні прийоми формування у молодшого школяра граматичних понять. Система роботи над частинами мови.(Узагальнення педагогічного досвіду Душенко В.О.)

 29. Застосування індивідуального підходу до дітей у навчанні української мови. Диференційоване навчання. (Диференціація у звичайному класі. С.П.Логачевська)

 30. Система роботи з розвитку усного і писемного мовлення учнів на уроках української мови та читання за методикою Яценко А. (методика ТРВЗ)^ МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ


 1. . Розкрийте функції текстових задач у початковому курсі математики. Наведіть приклад реалізації кожної функції (за підручниками з математики Л.Г.Петерсон).

 2. Розкрийте методику навчання розв’язування складених задач на рух у початковій школі. Визначте основні групи з них та назвіть види задач, які викликають у дітей проблеми в їх розв’язуванні. Наведіть приклади (за підручниками з математики М.В.Богдановича).

 3. Розкрийте методику навчання розв’язування складених задач на роботу у початковій школі. Визначте види задач, які викликають у дітей проблеми в їх розв’язуванні. Наведіть приклади (за підручниками з математики М.В.Богдановича).

 4. Розкрийте методику навчання розв’язування складених задач з пропорційними величинами (маса одного предмета, кількість, загальна маса) у початковій школі. Визначте основні їх види та назвіть ті, які викликають у дітей проблеми в їх розв’язуванні. Наведіть приклади (за підручниками з математики М.В.Богдановича).

 5. Розкрийте методику навчання розв’язування складених задач з пропорційними величинами (місткість одного предмета, кількість, загальна місткість) у початковій школі. Визначте основні їх види та назвіть ті, які викликають у дітей проблеми в їх розв’язуванні. Наведіть приклади (за підручниками з математики М.В.Богдановича).

 6. Розкрийте методику навчання розв’язування складених задач з пропорційними величинами (ціна, кількість, вартість) у початковій школі. Визначте основні їх види та назвіть ті, які викликають у дітей проблеми в їх розв’язуванні. Наведіть приклади (за підручниками з математики М.В.Богдановича).

 7. Розкрийте методику навчання розв’язування складених задач на знаходження периметру та площі у початковій школі. Визначте види, які викликають у дітей проблеми в їх розв’язуванні. Наведіть приклади (за підручниками з математики М.В.Богдановича).

 8. Назвіть різні методичні підходи до формування поняття натурального числа і нуля. Наведіть приклади до кожного з цих підходів (за підручниками різних авторів).

 9. Назвіть особливості десяткової системи числення. Наведіть приклади завдань, пов’язані з системами числення, відмінними від десяткової (за альтернативними підручниками). Поясніть методику роботи з ними.

 10. Розкрийте методику вивчення нумерації чисел у концентрі «Десяток». Назвіть методи та методичні прийоми при роботі над основними поняттями теми.

 11. Розкрийте методику вивчення нумерації чисел у концентрі «Десяток». Назвіть методи та методичні прийоми при роботі над основними поняттями теми.

 12. Розкрийте методику вивчення нумерації чисел у концентрі «Сотня». Назвіть методи та методичні прийоми при роботі над основними поняттями теми.

 13. Розкрийте методику вивчення нумерації чисел у концентрі «Тисяча». Назвіть методи та методичні прийоми при роботі над основними поняттями теми.

 14. Розкрийте методику вивчення нумерації чисел у концентрі «Багатоцифрові числа». Назвіть методи та методичні прийоми при роботі над основними поняттями теми.

 15. Розкрийте методику знайомлення учнів початкової школи з дією додавання, взаємозалежністю між компонентами та результатами даної арифметичної дії. Наведіть приклади та варіанти перевірок правильності виконання дії.

 16. Розкрийте методику знайомлення учнів початкової школи з дією віднімання, взаємозалежністю між компонентами та результатами даної арифметичної дії. Наведіть приклади та варіанти перевірок правильності виконання дії.

 17. Розкрийте методику знайомлення учнів початкової школи з дією множення, взаємозалежністю між компонентами та результатами даної арифметичної дії. Наведіть приклади та варіанти перевірок правильності виконання дії.

 18. Розкрийте методику знайомлення учнів початкової школи з дією ділення, взаємозалежністю між компонентами та результатами даної арифметичної дії. Наведіть приклади та варіанти перевірок правильності виконання дії.

 19. Доведіть важливість проведення усного рахунку на уроках математики. Наведіть приклади його видів та форм проведення. Перелічите види завдань, які можуть бути використані для усного рахунку (по класах).

 20. Розкрийте методику вивчення алгоритмів письмового додавання та віднімання. Наведіть приклади (за підручниками М.В.Богдановича).

 21. Розкрийте методику вивчення алгоритмів письмового множення та ділення. Наведіть приклади (за підручниками М.В.Богдановича).

 22. Розкрийте методику вивчення найважливіших величин (площа, маса, довжина, місткість, ціна, вартість, час, швидкість). Назвіть методи та методичні прийоми ознайомлення з ними, способи їх вимірювання, одиниці величин та їх співвідношення. Наведіть приклади завдань (за підручниками різних авторів).

 23. Розкрийте альтернативну методику вивчення найважливіших величин у системі розвиваючого навчання (за Д.Б.Ельконіним – В.В.Давидовим). Назвіть методичні прийоми при їх вимірюванні, висновки учнів щодо співвідношення величини та мірок (одиничних відрізків для вимірювання величини). Наведіть приклади завдань (за підручниками Е.І.Александрової).

 24. Назвіть особливості систем розвиваючого навчання (за Л.В.Занковим та за Д.Б.Ельконіним – В.В.Давидовим). Порівняйте підручники з математики для даних систем (Л.В.Занков, Л.Аргінська та Е.І.Александрова, А.М.Захарова, Т.І.Фещенко).

 25. Розкрийте методику вивчення рівнянь, числових рівностей і нерівностей у початковому курсі математики (по класах). Наведіть приклади (за підручниками М.В.Богдановича).

 26. Розкрийте методику вивчення геометричного матеріалу у початковому курсі математики (по класах). Наведіть приклади (за підручниками М.В.Богдановича).

 27. Розкрийте методику вивчення дробів у початковому курсі математики (по класах). Наведіть приклади (за підручниками М.В.Богдановича).

 28. Доведіть наявність міжпредметних зв’язків у викладанні початкового курсу математики у різних системах: «Росток» (Т.Пушкарьова), «Довкілля» (В.Ільченко), Школа життєтворчості особистості (І.Єрмаков). Наведіть приклади таких зв’язків.

 29. Доведіть наявність авторських шкіл і методик у викладанні початкового курсу математики. Наведіть приклади.

 30. Доведіть наявність альтернативних методик у викладанні початкового курсу математики. Назвіть авторів експериментальних курсів. Наведіть приклади.

^ 3.КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

 1. Загальні положення.

Даний комплекс нормативних критеріїв містить у собі головні вимоги щодо оцінки рівня підготовки студентів-бакалаврів, можливості подальшого їх навчання з метою отримання кваліфікаційного рівня «магістр».

Рівень підготовки вступників спеціальності «Початкове навчання» оцінюється за середнім балом, виведеним з сумарної оцінки за всі види роботи за 200 - бальною шкалою.

 1. Норми оцінювання.

^ 2.1. Оцінка «відмінно» (180 – 200 балів) отримує абітурієнт, який проявить такі знання та вміння:

 • вільно володіє основними категоріями педагогіки, системами та принципами реформування і управління освітою в Україні, закономірностями педагогічного процесу в контексті психології пізнавальних процесів та педагогічної взаємодії, розвитком, вихованням особистості молодшого школяра, психолого-віковими особливостями учнів початкових класів.

 • вільно оперує поняттями та категоріями педагогіки, визначає цілі і відповідні моделі, інноваційні технології, методи навчання і виховання, працює з першоджерелами, аналізує педагогічну літературу, знає систему освіти в Україні, розбирається в віковій періодизації, та психолого-вікових характеристиках учнів початкових класів.

 • вільно володіє міцними теоретичними знаннями відповідно до вимог програми

 • уміти методично правильно подавати їх учням, знайомити з естетичним та інтелектуальним багатством рідної мови.

 • вільно оперувати Методами та прийомами навчання, переконливо доводячи свої знання шляхом виконання практичних завдань, зазначених в питаннях.

 • довести не лише вміння здійснювати Навчання, а й здатність досліджувати, аналізувати навчально-виховний процес з метою його удосконалення.


^ 2.2. Оцінку «добре» (150 – 179 балів) отримує абітурієнт, який проявить такі знання:

 • вільно володіє основними категоріями педагогіки, системами та принципами реформування і управління освітою в Україні, закономірностями педагогічного процесу в контексті психології пізнавальних процесів та педагогічної взаємодії, розвитком, вихованням особистості молодшого школяра, психолого-віковими особливостями учнів початкових класів.

 • вільно оперує поняттями та категоріями педагогіки, визначає цілі і відповідні моделі, інноваційні технології, методи навчання і виховання, працює з першоджерелами, аналізує педагогічну літературу, знає систему освіти в Україні, розбирається в віковій періодизації, та психолого-вікових характеристиках учнів початкових класів.

 • вільно володіє міцними теоретичними знаннями відповідно до вимог програми

 • уміти методично правильно подавати їх учням, знайомити з естетичним та інтелектуальним багатством рідної мови.

 • вільно оперувати Методами та прийомами навчання, переконливо доводячи свої знання шляхом виконання практичних завдань, зазначених в питаннях.

 • довести не лише вміння здійснювати Навчання, а й здатність досліджувати, аналізувати навчально-виховний процес з метою його удосконалення.

Допускається 3-4 неточності у формулюваннях, помилки, випадковості, які не впливають суттєво на загальну відповідь.


^ 2.3. Оцінку «задовільно» (124 - 149 балів) отримує абітурієнт, який проявить такі знання та вміння:

 • не дуже вільно володіє основними категоріями педагогіки, системами та принципами реформування і управління освітою в Україні, закономірностями педагогічного процесу в контексті психології пізнавальних процесів та педагогічної взаємодії, розвитком, вихованням особистості молодшого школяра, психолого-віковими особливостями учнів початкових класів.

 • не дуже вільно оперує поняттями та категоріями педагогіки, визначає цілі і відповідні моделі, інноваційні технології, методи навчання і виховання, працює з першоджерелами, аналізує педагогічну літературу, знає систему освіти в Україні, розбирається в віковій періодизації, та психолого-вікових характеристиках учнів початкових класів.

 • іноді не чітко і повно відповідає на поставлені запитання, не дотримуючись грамотності та логічності у викладанні матеріалу;
  1. . Оцінки «незадовільно» (100 – 123 балів), отримує абітурієнт, який проявить такі знання та вміння:

 • не володіє основними категоріями педагогіки, системами та принципами реформування і управління освітою в Україні, закономірностями педагогічного процесу в контексті психології пізнавальних процесів та педагогічної взаємодії, розвитком, вихованням особистості молодшого школяра, психолого-віковими особливостями учнів початкових класів.

 • не оперує поняттями та категоріями педагогіки, не визначає цілі і відповідні моделі, інноваційні технології, методи навчання і виховання, слабо працює з першоджерелами, аналізує педагогічну літературу, не знає систему освіти в Україні, не розбирається в віковій періодизації, та психолого-вікових характеристиках учнів початкових класів.

 • не чітко і повно відповідає на поставлені запитання, не дотримуючись грамотності та логічності у викладанні матеріалу;

 • вільно володіє міцними теоретичними знаннями відповідно до вимог програми

 • не вільно оперує Методами та прийомами навчання, переконливо доводячи свої знання шляхом виконання практичних завдань, зазначених в питаннях.

 • не вміє здійснювати Навчання, не здатен досліджувати, аналізувати навчально-виховний процес з метою його удосконалення.^ 4.РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:


Документи:

 1. Закон України "Про освіту".

 2. Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті. - К.:

 3. Шкільний світ. –2000.

 4. Концепція національного виховання. //Рідна школа. - 1995, № 6.

 5. Державна програма "Вчитель"

 6. Положення про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад.

 7. Державна національна програма “Освіта” (Україна XXI століття) – К., 1994.

Основна література:


    1. Агафонова А. С. Практикум по общей педагогике. – СПб.: Питер,2003. – 416 с.

    2. Афонина Г. М. Педагогика. – Ростов н/Д: Феникс, 2002. – 512 с.

    3. Бондар В. І. Дидактика: ефективні технології навчання студентів – К., 1996.

    4. Бордовская Н. В., Реан А. А. Педагогика: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2004. – 300 с.

    5. Веретенко Т. Г. Загальна педагогіка. – К.: ВД “Професіонал”, 2004. – 128 с.

    6. Волкова Н. П. Педагогіка: Посібник. - К., 2001.

    7. Дихачев Б.Т. Педагогика: курс лекций. - М., 1995.

    8. Дубасенюк О. А. Практикум з педагогіки. – К., 2004. – 464 с.

    9. Карпенчук С. Г. Теорія і методика виховання. - К., 1997.

    10. Кузьмінсъкий А. І., Вовк Л. П., Омеляненко В. Л. Педагогіка: завдання і ситуації: Практикум. - К.: Знання-Прес, 2003.

    11. Кузьмінський А. І., Омеляненко В. Л. Педагогіка: Підручник. - К.: Знання-Прес, 2003.

    12. Лихачев Б. П. Педагогика. Курс лекций: Учеб. пособие. - М., 1998.

    13. Лозова В. І., Троцко Г. В. Теоретичні основи виховання і навчання. - X., 2002.

    14. Лозова В., Москаленко І. Г., Троцко Г. В. Педагогіка. - К., 1993.

    15. Мазоха Д. С., Опанасенко Н. І. Педагогіка: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 232 с.

    16. Мартинюк В. Національне виховання: теорія і методологія. - К., 1995.

    17. Матвієнко О. В. Основи морального виховання особистості молодшого школяра. - К.; Стилос, 1999.

    18. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка. – К., 2000. – 350 с.

    19. Мороз О. Г., Омеляненко В. Л. Перші кроки до майстерності. - К., 1992.

    20. Падалка О.С. та ін. Педагогічні технології. - К., 1995.

    21. Педагогика / Под ред. С. Л. Баранова, Л. Р. Долотина, В. А. Сластенина, - М., 1986.

    22. Педагогіка. Хрестоматія / Уклад. А. Кузьмінсъкий, В. Л. Омеляненко. - К.: Знання-Прес, 2003.

    23. Пидласый И.П. Педагогика. - М., 1995.

    24. Савченко О. Я. Дидактика початкової школи. - К., 1997

    25. Савченко О.Я. Сучасний урок у початкових класах. - К.: Магістр, 1997

    26. Фіцула М. М. Педагогіка: Посібник. - К., 2000.

    27. Харламов И. Ф. Педагогика, - М., 1990.

    28. Щербаков К. И. Вступ до спеціальності: Навч. посібник. - К., 1990.


Додаткова література:

 1. Амонашвили Ш.А. Воспитательная и образовательная функции оценки учення школьников. - І., 1984.

 2. Божович Л.Й. Личность и ее формирование в детском возрасте. - М., 1986.

 3. Буряк В.К. Самостійна робота з книгою. - К., 1990.

 4. Лозовая В.Й. Познавательная активность школьников, - М., 1991.

 5. Передовий педагогічний досвід, /За ред. Л.Момот. - К., 1990.

 6. Сухомлинський В.О. Вибрані твори: В 5 т. - К.: Рад. шк., 1976.

 7. Форми навчання в школі. /За ред. Ю.І.Мальованого. - К,, 1992.

 8. . Андреев В.И. Педагогика: Учебный курс для творческого саморазвития. – 2-е изд. – Казань: Центр инновационных технологий, 2000.

 9. Бегей В.М. Управління загальноосвітньою школою на демократичних засадах. – Львів, 1995.

 10. Безрукова В.С. Словарь нового педагогического мышления. – Свердловськ, 1992.

 11. Гадецький М.В., Хлєбнікова Т.М. Організація навчального процесу в сучасній школі. – Харків: Веста, 2003.

 12. Дидактика современной школы: Пособие для учителей /Под ред. В.А.Онищука. – К.: Радянська школа, 1987.

 13. Житник Б.О. Методичний порадник: Форми і методи навчання. – Харків: Основа, 2005.

 14. Сухомлинський В.О. Розмова з молодим директором школи. – К., 1997.

 15. Онишків З.М. Основи школознавства. – Тернопіль, 1996.

 16. Пометун О., Середняк І., Сущенко І., Янушевич О. Управління школою, що змінюється. Порадник сучасного директора. – Тернопіль: Видавництво Астон, - 2005. – 192с.

 17. Калініна Л.М., Капустеринська Т.Д. Проект інноваційної школи: стратегічне планування, управління інноваціями. – Х.: Вид. група «основа», 2007. – 96 с. – (Б-ка журн. «Управління школою»; Вип. 4 (52)).

 18. Калініна Л.М., Капустеринська Т.Д. Проект інноваційної школи: стратегічне планування, управління інноваціями. – Х.: Вид. група «основа», 2007. – 96 с. – (Б-ка журн. «Управління школою»; Вип. 4 (52).

 19. Освітній менеджмент: Навч. посібник / За ред. Л.І. Даниленко, Л. Карамушки. – К.: Перше вересня, 2003. – 392 с.

 20. Островерхова Н.Л. Вироблення та прийняття управлінського рішення в загальноосвітньому навчальному закладі // Освіта і управління. – 2002. - №3. – Т.5. – с.73.

 21. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. Науково-методичний посібник. – К.: А.С.К., 2004. – 194 с.

 22. Калініна Л.М. Професіограма українського директора школи// Директор школи. – 2001. – № 3.

 23. Проектирование систем внутришкольного управления / Под ред. А.М. Моисеева. – М.: Пед. Обшество России, 2001.

 24. Сиротенко Г.О. Сучасний урок: інтерактивні технології навчання. – Харків: ВГ „Основа”, 2003.

 25. Хлебнікова Т.М.Ділова гра як метод активного навчання педагога. – Харків: ВГ „Основа”, 2003.^ ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Підручники і методичні посібники

 1. Байтова М.А., Бельтюкова Г.В. Методика преподавания математики в начальньгх классах. М.: Просвещение, 1984. - 335 с.

 2. Богданович М.В. Математична олімпіада молодших школярів. — К.: Махаон-Україна, 2001. - 48 с.

 3. Богданович М.В. Методика розв'язування задач у початковій школі. Посібник для вчителя. - К.: Вища шк., 1990. - 190 с.

 4. Богданович М.В. та ін. Методика вивчення нумерації арифметичних дій в початковій школі. Навч. посібник. - К.: Вища шк., 1991.-208 с.

 5. Богданович М.В. та ін. Методика викладання математики в початкових класах. Навч. посібник/М.В. Богданович, М.В. Козак, Я.А. Король. - К.: А.С.К., 1998. - 325 с.

 6. Богданович М.В. та ін. Урок математики в початковій школі. Посібник для вчителя. - К.: Рад. шк., 1990. - 192

 7. Будна Н.О., Романишин І.Я., Тучанська Г.В. Предметні олімпіади у податкових класах. Навчальний посібник. - Тернопіль: Навчальна книга. Богдан, 2005. - 32 с.

 8. Король Я.А. Практикум з методики викладання математики в початкових класах. Навч. посібник для студентів пед. Університетів та інститутів з спеціальності "Педагогіка і методика початкового навчання". - Тернопіль: Мандрівець, 1998. - 136 с.

 9. Король Я.А., Романишин І.Я. Математика. Початкова школа. Методика роботи над матеріалом алгебраїчної пропедевтики. 1-4 класи. - Тернопіль: Астон, 2003. - 240 с.

 10. Король Я.А., Романишин І.Я. Математика. Початкова школа. Методика роботи над геометричним матеріалом . 1-4 класи. -Гернопіль: Астон, 2003. - 203 с.

 11. Корчевська О. Робота над завданнями підвищеної складності з математики в початкових класах. - Тернопіль: Підручники ї посібники. - 1999. - 144 с.

 12. Лишенко Г.П. Вивчення величин у початкових класах. - Одеса: Пальміра. - 2006. - 100 с.
 1. Моро М.И., Пышкало А.М. Методика обучения математике 1-3 классах. - М: Просвещение, 1978. - 336 с.

 2. Олімпіадні завдання з математики для початкових класів (Упорядк. Бардакова Ю.Є. та ін.). - X.: Основа, 2005. - 128 с.

 3. Програми, підручники і методичні розробки для 1-4 класів національної школи (стабільні та експериментальні)

Довідникова література (довідники, словники, енциклопедії)

 1. Довідники з математики для учнів 1-4 класів.

 2. Педагогічна енциклопедія.^ ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи Київ.2008.

 2. Програми середньої загальноосвітньої школи 1 - 4 кл. К.: Освіта 200 2008.

 3. Методика викладання української мови. За ред проф.С. І. Дорошенка. К.-Вища школа, 1989.

 4. Методика викладання української мови. За ред проф.С. І. Дорошенка. К.:Вища школа, 1992

 5. Наумчук М.М.Сучасний урок української мови в початкових класах: Тернопіль,2001.

 6. Савченко О.Я.Сучасний урок у початкових класах. Київ. - Магістр - 8 1997.

 7. Ґудзик І. П. Читання вголос та читання мовчки //Початкова школа 1991 -№4.

 8. Грюцева Н. І. Пізнавальні завдання для розвитку мовленнєвих умінь/Початкова школа - 1991-№8

 9. Ю.Дідух М. В. Ігрові прийоми навчання читати //Початкова школа – 1991

 10. Вашуленко М. С. Навчання грамоти в 1-му класі 4-річної школи.-К.:Рад.шк.,1986.

 11. Вірнієнко О. М. Диференційований підхід до навчання школярів рідної мови.//Початкова школа, 1991 - №9

 12. Н.Гурська В. В. Лінгвістичні казки на уроках мови //Початкова школа 1991 -№4

 13. Методика грамматики и орфографии в начальньїх классах. Под ред.Н.С.Рожденственского. М.: Просвещение,1979.

 14. Кравченко М. П. Окремі аспекти вивчення орфографії //Початкова школа- 1991- №2

 15. Навчання в 1-му класі. - К.:Рад шк.,1991. 18.Навчання в 2-му класі. - К.:Рад шк.,1991.

 16. Навчання в 3-му класі. - К.:Рад шк.,1991. 20.Навчання в 4-му класі. - К.:Рад шк.,1991.

 17. Наумчук М. М. Уроки позакласного читання в 2 класі //Початкова школа- 1992-№2.


Схожі:

Програма співбесіди напрям 0101 «Педагогічна освіта» Спеціальність 01010201 «Початкове навчання» iconПрограма співбесіди напрям 0101 «Педагогічна освіта» Спеціальність 01010201 «Початкова освіта»
Вступне фахове випробування з дисципліни на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» або «бакалавр» буде проводитися у формі...
Програма співбесіди напрям 0101 «Педагогічна освіта» Спеціальність 01010201 «Початкове навчання» iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки 010104 Професійна освіта Спеціалізація
...
Програма співбесіди напрям 0101 «Педагогічна освіта» Спеціальність 01010201 «Початкове навчання» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту Рівненський державний гуманітарний університет
Магістр" за напрямом 0101 "Педагогічна освіта" зі спеціальності 01010201 „Початкова освіта” на основі освітньо-кваліфікаційного рівня...
Програма співбесіди напрям 0101 «Педагогічна освіта» Спеціальність 01010201 «Початкове навчання» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту Рівненський державний гуманітарний університет
Магістр" за напрямом 0101 "Педагогічна освіта" зі спеціальності 01010201 „Початкова освіта” на основі освітньо-кваліфікаційного рівня...
Програма співбесіди напрям 0101 «Педагогічна освіта» Спеціальність 01010201 «Початкове навчання» iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Для вступу на навчання за окр "бакалавр" необхідно представити сертифікати зно з біології або математики (за вибором абітурієнта),...
Програма співбесіди напрям 0101 «Педагогічна освіта» Спеціальність 01010201 «Початкове навчання» iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки 010104 Професійне навчання Спеціалізація
Профіль підготовки «Експлуатація та ремонт місцевого та автомобільного транспорту»
Програма співбесіди напрям 0101 «Педагогічна освіта» Спеціальність 01010201 «Початкове навчання» iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська)
Для вступу на навчання за окр "бакалавр" необхідно представити сертифікати зно з біології або математики (за вибором абітурієнта),...
Програма співбесіди напрям 0101 «Педагогічна освіта» Спеціальність 01010201 «Початкове навчання» iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Лну), а також особливі успіхи в науково-дослідній діяльності (наявність публікацій, участь у науково-практичних конференціях, дослідних...
Програма співбесіди напрям 0101 «Педагогічна освіта» Спеціальність 01010201 «Початкове навчання» iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація
Лну), а також особливі успіхи в науково-дослідній діяльності (наявність публікацій, участь у науково-практичних конференціях, дослідних...
Програма співбесіди напрям 0101 «Педагогічна освіта» Спеціальність 01010201 «Початкове навчання» iconРобоча програма з виробничої практики факультет технологій та сфери обслуговування Кафедра технологічної освіти Галузь знань 0101. Педагогічна освіта Напрям підготовки 010. 103 «Технологічна освіта»
Програма розроблена доцентом, кандидатом педагогічних наук Шпак Л. М. завідувачем кафедри технологічної освіти на основі наскрізної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи