Програма вступного іспиту icon

Програма вступного іспиту
Скачати 160.78 Kb.
НазваПрограма вступного іспиту
Дата11.09.2012
Розмір160.78 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА ПРАВА

КАФЕДРА ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


“ЗАТВЕРДЖУЮ”

РЕКТОР_____________ В.Д.БУДАК

“ 22 ” ЛЮТОГО 2012 Р.


ПРОГРАМА

ВСТУПНОГО ІСПИТУ


НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ: ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

ШИФР. НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ: 0203 ГУМАНІТАРНІ НАУКИ

ШИФР.СПЕЦІАЛЬНОСТЬ: 7.02030301 «ІСТОРІЯ»

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ «СПЕЦІАЛІСТ»


^ МИКОЛАЇВ – 2012


Розробники програми к.і.н., доцент Баковецька О.О.


Затверджено на засіданні кафедри історії України

Протокол № 5 від 2 грудня 2011 р.


Затверджено на засіданні вченої Ради інституту історії та права

протокол № 4 від «21» грудня 2011 р.

^ 1.Пояснювальна записка


В умовах розбудови незалежної демократичної держави – України - серед широких кіл громадськості значно виріс інтерес до рідної історії. Це зумовлює необхідність розширення подальшого вивчення історії України, який викладається як окремий самостійний предмет в руслі цивілізаційних підходів до всесвітньої історії. В умовах становлення вітчизняної історії відбувається звільнення її від політичних догм радянської історіографії та входження до загальноєвропейського розвитку історичної науки.

Побудова суверенної і демократичної України, інтеграція її у світове співтовариство, глибокі реформи і зміни, які йдуть в усіх ланках суспільного життя потребують серйозної теоретичної розробки проблем державотворення політичної культури, менталітету українства, що неможливі без ґрунтовного осмислення вітчизняної історії, включаючи і її прадавній і новий період, де закладалися базові цінності українського народу та визначалася специфіка його історичного шляху.

Мета іспиту - розкрити закономірності розвитку історичного процесу в українських землях, особливості політико-адміністративного статусу українських земель, багатогранність і суперечливість економічного, політичного та культурного життя українського народу, історіографічну традицію розгляду ключових проблем курсу. Вступний іспит з історії України має виявити знання студентами фактичного матеріал, їх вміння аналізувати основні тенденції історичного розвитку на українських землях. Питання, винесені на вступний іспит з історії України, охоплюють період давньої і нової історії.

Завдання іспиту: розглянути процес політичного розвитку українських земель, виявити особливості соціально-економічного розвитку України, висвітлити основні тенденції формування культурних і духовних цінностей українського народу, вивчити головні напрями розвитку державотворчої ідеї в Україні і основні складові державного будівництва. Поглибити знання студентів про минулу і сучасну історію українського народу.

Студент повинен знати: закономірності розвитку історичного процесу в українських землях давнього, нового і новітнього часу; особливості політико-адміністративного статусу українських земель; багатогранність і суперечливість економічного, політичного та культурного життя українського народу; історіографічну традицію розгляду ключових проблем курсу.

Студент повинен уміти: вільно володіти конкретним історичним матеріалом з історії давнього, нового і новітнього періодів; виділяти головні етапи та чинники історичного розвитку українського народу; користуватися необхідною спеціальною літературою, джерелами і на основі цього викладати історію України в середніх школах, професійно-технічних училищах; давати консультації для учнівської молоді, засобам масової інформації.


^ 2.Перелік питань


 1. Формування і розвиток первіснообщинного ладу на території України.

 2. Найдавніші держави на території України.

 3. Східні слов’яни на території України.

 4. Дискусійні проблеми давньої історії східних слов’ян.

 5. Утворення Давньоруської держави.

 6. Розширення і зміцнення Давньоруської держави у Х - першій половині ХІ ст.

 7. Соціально – економічний розвиток Київської Русі.

 8. Політичний розвиток Київської Русі.

 9. Культура Київської Русі.

 10. Виникнення та становлення християнства в Київській державі.

 11. Феодальна роздробленість Русі.

 12. Історичне значення Давньоруської держави.

 13. Утворення Галицько-Волинського князівства та його розвиток.

 14. Внутрішня і зовнішня політика Галицько-Волинського князівства в часи правління Данила Галицького.

 15. Політичне розмежування земель Південно-Західної Русі у кінці ХІІІ – ХІУ століттях.

 16. Боротьба Русі проти монголо-татарської навали.

 17. Утворення Великого князівства Литовського та перехід українських земель до складу цієї держави.

 18. Державний устрій Великого князівства Литовського, Руського і Жемантійського в ХІУ – ХУ століттях.

 19. Унія Великого князівства Литовського з Польщею (1385р.), причини та наслідки для політичного розвитку ВКЛ.

 20. Зовнішня політика ВКЛ в другій половині ХІУ – поч. ХУІ століття: відносини з Московською Руссю, татарами, хрестоносцями.

 21. Політичне становище українських земель у другій половині XIV першій половині – XVI ст.

 22. Виникнення українського козацтва. Запорізька Січ.

 23. Проблема витоків українського козацтва в сучасній історіографії.

 24. Соціально - економічний розвиток українських земель в другій половині XVІ - першій половині – XVIІ ст.

 25. Державні реформи ВКЛ 20-60-х років ХУІ століття.

 26. Особливості феодальних відносин у ВКЛ. Шляхи формування феодального землеволодіння та його військово-служилий характер. Перехід до панщинно-фільваркового господарства.

 27. Розвиток міст у ХУ – ХУІ століттях. Магдебурзьке право.

 28. Унійні змагання Великого князівства Литовського та Польщі у ХУ – першій половині ХУІ століття.

 29. Люблінська унія та посилення феодально – кріпосницького і національного гніту в Україні.

 30. Політико-адміністративний статус українських земель у складі Речі Посполитої в другій половині ХУІ століття.

 31. Суспільно-політичний рух в українських землях у 70-80-х роках

ХУІ століття. Виникнення братств.

 1. Берестейська церковна унія та її рішення.

 2. Міське самоврядування в українських землях у ХІУ – ХУІ столітті.

 3. Шляхетські проекти вирішення козацької проблеми в др. пол. ХУІ – пер. пол. ХУІІ століття. Утворення реєстрового війська.

 4. Адміністративний устрій Запорізької Січі другої половини ХУІ – першої половини ХУІІ століття.

 5. Селянсько-козацькі повстання кінця XVIст. – 30-х рр. XVIІ ст.

 6. Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний. Хотинська війна.

 7. Україна напередодні Визвольної війни середини XVIІ ст.

 8. Початок Визвольної війни. Перші перемоги українського народу.

 9. Розгортання повстанських рухів та створення народної армії. Воєнні дії в Україні в другій половині 1648 р.

 10. Формування української козацької держави в ході Визвольної війни. Внутрішня і зовнішня політка гетьманської адміністрації.

 11. Воєнні дії в Україні в 1649-1653 рр.

 12. Зборівська угода і її вплив на процеси державотворення в Україні середини ХУІІ століття.

 13. Українсько – російський договір 1654 р. Приєднання України до Росії.

 14. Соціально – економічний розвиток українських земель в другій половині XVIІ ст.

 15. Гетьманство Ю.Хмельницького.

 16. Гетьманство І Виговського.

 17. Розпад Гетьманщини на два гетьманату (1663 р.) та початок громадянської війни – Руїни.

 18. Соціально-політичні наслідки Визвольної війни українського народу

ХУІІ століття.

 1. Сучасні концептуальні підходи до трактування характеру, наслідків Визвольної війни ХУІІ століття.

 2. Обмеження самодержавством автономії Гетьманщини у 60-80-х рр.

ХУІІ століття.

 1. Запорозьке козацтво в системі міжнародних відносин кінця ХУІ – середини ХУІІ століття.

 2. Спроби гетьмана Петра Дорошенко утвердити незалежність та соборність Гетьманщини.

 3. Визвольна війна українського народу др.пол. ХУІІ століття в історіографії.

 4. Гетьманство П.Тетері.

 5. Гетьманство І.Самойловича.

 6. Суспільно-політичний та державний устрій Гетьманщини другої половини ХУІІ століття.

 7. Козацьке право ХУІ – ХУІІ ст. Козацькі права та вольності.

 8. Культура України ХУІІ століття.

 9. Політичне становище та адміністративний устрій українських земель на початку XVІІI ст.

 10. Оцінка діяльності гетьмана І. Мазепи в історіографії.

 11. Північна війна і Україна.

 12. Обмеження влади гетьмана І. Скоропадського та діяльність Малоросійської колегії.

 13. Гетьманування Д. Апостола.

 14. Зміни в політичному становищі Запорізької Січі в І половині XVIІІ ст.

 15. П. Орлик та його „Конституція”.

 16. Стан сільського господарства та зростання феодального землеволодіння на українських землях першої половини XVIІІ ст.

 17. Стан ремесла, промислів і торгівлі в українських землях першої половини XVІІI ст.

 18. Виступи селян і козаків на Лівобережжі, Слобожанщині і Запоріжжі в першій половині XVІІI ст.

 19. Рух опришків на західноукраїнських землях у першій половині XVIІІ ст.

 20. Гайдамацький рух першої половини XVIІІ ст.

 21. Стан сільського господарства на українських землях другої половини

XVIІІ ст.

 1. Зрушення в промисловому виробництві на Лівобережжі та Слобожанщині в другій половині XVІІI ст.

 2. Народні повстання на Лівобережжі та Слобожанщині у другій половині XVІІI ст.

 3. Повстання Коліївщина.

 4. Відвоювання і заселення Північного Причорномор’я та Приазов’я в другій половині XVІІI ст.

 5. Входження Правобережної України до складу Росії. Західноукраїнські землі під владою Австрії.

 6. Гетьманування К. Розумовського.

 7. Остаточна ліквідація царизмом автономного устрою на Лівобережжі та Слобожанщині.

 8. Культура України XVІІI ст.

 9. Стан сільського господарства на українських землях в складі Російської імперії першої половини ХІХ ст.

 10. Розвиток промисловості на українських землях в складі Російської імперії першої половини ХІХ ст.

 11. Селянські рухи та виступи робітників України в першій половині ХІХ ст.

 12. Декабристи і Україна.

 13. Поширення ідей декабристів у харківському університеті та вільнодумство в Ніжинській гімназії вищих наук.

 14. Кирило – Мефодіївське товариство.

 15. Діяльність „Руської трійці”.

 16. Українське національне відродження І половини ХІХ століття.

 17. Революція 1848 – 1849 рр. на західноукраїнських землях.

 18. Культура України першої половини ХІХ ст.

 19. Скасування кріпосного права в Україні.

 20. Реформи 60-70-х рр. ХІХ ст. в Україні.

 21. Розвиток капіталізму в сільському господарстві України (60-90- ті рр.

ХІХ ст.).

 1. Розвиток капіталістичної промисловості України (60-90-ті рр. ХІХ ст.).

 2. Народництво і Україна.

 3. Український національний рух в 60 – 90- ті рр. ХІХ ст.

 4. Становище і боротьба робітничого класу в 60-90-ті рр. ХІХ ст.

 5. Зміни в соціальній структурі українського суспільства (60-90-ті рр.. ХІХ ст.).

 6. Соціально-економічний розвиток західноукраїнських земель в

ІІ пол. ХІХ століття.

 1. Культура України другої половини ХІХ ст.

 2. Причини і передумови української національної революції 1917-1918 рр. М.С. Грушевський – видатний державний і політичний діяч доби української революції.

 3. Українські політичні партії у 1917 р. Український Конгрес і його рішення.

 4. Розгортання української національної революції навесні – влітку 1917 р. І і ІІ Універсали. Створення і діяльність Генерального секретаріату.

 5. Західноукраїнські землі на початку ХХ ст.

 6. ІІІ Універсал. Соціально – економічна політика Центральної Ради. Розвиток освіти і культури в добу української революції.

 7. Наддніпрянська Україна в 1907 – 1914 рр. Аграрна реформа П.Столипіна та її наслідки.

 8. Брестський мирний договір 1918 р. і його наслідки. ІV універсал. Проголошення незалежності УНР.

 9. Гетьманський переворот. Внутрішня і зовнішня політика Української Держави. П.П. Скоропадський – останній гетьман України.

 10. Повалення гетьманату. Прихід до влади Директорії УНР. В.К.Винниченко і С.В. Петлюра – політичні і державні діячі доби УНР.

 11. Аграрне питання в роки революції і громадянської війни. Селянсько –повстанський рух в Україні 1918-1920 рр. Н.І.Махно – ватажок повстанського руху.

 12. Національно-визвольна революція на західно –українських землях. Історичне значення Злуки УНР і ЗУНР.

 13. Політика «воєнного комунізму» в Україні та її наслідки. Структура органів радянської влади УСРР (1919 – 1921 рр.). Х. Раковський.

 14. Боротьба українського народу проти білогвардійців та інтервентів у 1919-1920 рр. Радянсько-польська війна. Ризький мир та його наслідки.

 15. Підсумки, здобутки, прорахунки і уроки національно-визвольної боротьби українського народу за державну незалежність у 1917-1920 рр.

 16. Міжнародне і внутрішнє положення УСРР на початку 20-х років ХХ століття. Голод 1921-1923 рр. та його наслідки. Іноземна допомога голодуючим.

 17. Створення СРСР. Входження України до складу Радянського Союзу.

 18. Україна в період нової економічної політики 1921-1928 рр.

 19. Культурне будівництво в Радянській Україні в 20-хрр. ХХ ст. Здобутки українізації. Національна політика радянської влади в 20-30 рр. ХХ ст.

 20. «Розкуркулення» і насильницька колективізація. Причини і наслідки Голодомору 1932-33 рр. в Україні.

 21. Дослідження трагедії Голодомору 1932-33 рр. в історіографії.

 22. Суть сталінського «стрибка» в соціалізм. Здійснення індустріалізації в УРСР. Труднощі та здобутки.

 23. Політичний режим сталінщини в Україні. Масові репресії кінця 30-х рр.. ХХ ст. та їх наслідки.

 24. Політичний і соціально-економічний розвиток західноукраїнських земель у складі Польщі, Румунії та Чехословаччини( 20-30 рр. ХХ ст.).

 25. Створення і діяльність ОУН в довоєнний період. Є.Коновалець, А.Мельник, С.Бандера – провідники ОУН. Розкол в організації та його згубні наслідки.

 26. «Українське питання» напередодні Другої світової війни. Карпатська Україна (1938-1939рр.). А.Волошин.

 27. Входження західноукраїнських земель до складу СРСР. Соціально-економічні і культурні перетворення. Репресії і масова депортація населення краю у 1940-1941рр.

 28. Українська діаспора у світі та СНД.

 29. Внесок українського народу в Перемогу союзних націй над гітлерівською Німеччиною.

 30. Битва за Лівобережну Україну і Донбас у 1943 р.. Форсування Дніпра і визволення Києва. О.П.Довженко «Україна в огні».

 31. Завершення визволення західноукраїнських земель від німецьких і угорських загарбників. Збройне протистояння УПА радянському режиму в друг. пол. 40-х рр. ХХ ст.

 32. УРСР в повоєнні роки. Відбудова народного господарства: труднощі і здобутки. Голод 1946-1947рр. в Україні.

 33. Україна – фундатор ООН. Діяльність УРСР на міжнародній арені (40-80рр. ХХ ст.).

 34. Соціально –політичний розвиток УРСР в повоєнні роки. Ідеологічний наступ сталінізму. «Ждановщина» та її наслідки.

 35. ХХ з’їзд КПРС та його історичне значення. Десталінізація суспільно-політичного життя УРСР в добу «відлиги». М.С. Хрущов.

 36. Русифікація в УРСР та її наслідки. П.Ю.Шелест і В.В. Щербицький: штрихи до політичного портрету республіканського керівництва 60-80рр. ХХ ст.

 37. Розвиток промисловості і сільського господарства УРСР в другій половині 50-х – першій половині 80-х рр. ХХ ст. Житлове будівництво в республіці.

 38. Участь України в освоєнні космосу. Внесок українського ВПК в створення ракето – ядерного щита СРСР. Сучасні аерокосмічні програми України. Українські космонавти.

 39. Наростання кризових явищ в соціально-економічному та ідеологічному житті УРСР (кінець 70-х – початок 80 –х рр. ХХ ст.). Л.І.Брежнєв: штрихи до політичного портрету.

 40. Катастрофа на Чорнобильській АЕС та її наслідки. Проблеми чорнобильців в сучасну добу.

 41. УРСР в добу Перебудови 1985-1991.Декларація про державний суверенітет та її історичне значення. М.С. Горбачов: штрихи до політичного портрету.

 42. Дисидентський рух в УРСР (60-70 рр. ХХ ст.). Л.Лук’яненко – політичний портрет.

 43. Створення і діяльність НРУ за перебудову. В.Чорновіл – політичний портрет.

 44. Запровадження багатопартійності в Україні на початку 90-х рр. ХХ ст. Сучасні політичні партії, молодіжні і громадські організації.

 45. Розпад СРСР. Проголошення незалежності України. Утворення СНД. Л.М.Кравчук – перший президент України (1991 – 1994 рр.).

 46. Внутрішня і зовнішня політика України за часів президента Л.Д.Кучми (1994-2004рр.).

 47. Внутрішня і зовнішня політика України після «Помаранчевої революції» (2004-20119 рр.).

 48. Україно - російські відносини в період незалежності (1991-2011 рр.). Причини погіршення відносин з Росією в сучасну добу.

 49. Україно – американські відносини в добу незалежності (1991-2011рр.).

 50. Геополітичне положення України в умовах глобалізації. Євроатлантична інтеграція і перспективи вступу до НАТО і ЄС.

 51. Освіта, культура, релігійне життя в сучасній Україні: здобутки і проблеми.

^ 3.Критерії оцінювання


ВІДМІННО - відмінне виконання з незначною кількістю помилок.

Відмінно

180-200

^ ДУЖЕ ДОБРЕ - вище середнього рівня з кількома помилками.

Добре

170-179

^ ДОБРЕ - в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок.

Добре

150-169

^ ЗАДОВІЛЬНО - непогано, але зі значною кількістю недоліків.

Задовільно

140-149

^ ЗАДОВІЛЬНО (достатньо) - виконання задовольняє мінімальні критерії.

Задовільно

124-139

НЕЗАДОВІЛЬНО - потрібно опрацювати перед тим, як отримати залік.

Незадовільно

100-123^ 4.Рекомендована література


 1. Ададуров, Вадим. „Наполеніада” на Сході Європи. Уявлення, проекти та діяльність уряду Франції щодо Південно-Західних окраїн Російської імперії на поч. ХІХ ст. – Львів: Вид-во УКУ, 2007. - 560 с.

 2. Бойко О.Д. Історія України у XX столітті. 20-90-ті роки. - Ніжин, 1994.

 3. Боцюрків Б. Українська Греко-Католицька Церква і Радянська держава (1939 – 1950). – Львів: Вид-во Українського Католицького університету, 2005. – 268 с.

 4. Бондаренко К. Довідник з історії України: В 3 т. К., 1995.

 5. Борисенко В.Й. Курс української історії. – К., 1996.

 6. Відлуння голодомору-геноциду. 1932 – 1933. Етнокультурні наслідки голодомору в Україні. – К.: Вид-во НТШ, 2005. – 200 с.

 7. Голодомори в Україні. Причини, жертви, злочинці / Матеріали конференції 5 квітня 2003 року. – Харків: Просвіта, 2003. – 60 с.

 8. Гримич М.В. Інститут власності у звичаєво-правовій культурі українців ХІХ – поч. ХХ ст. – К.: НП „Інтертехнодрук”, 2004. – 588 с.

 9. Горобець В. Еліта козацької України в пошуках політичної легітимації: стосунки з Москвою та Варшавою, 1654 – 1676. – К., 2001.

 10. Грушевський М.С. Історія України – Русі. – Т.4.- К.,1993

 11. Гунчак Т. Україна. Перша половина XX століття.-К., 1993.

 12. Гуржій О. Українська козацька держава в другій половині ХVІІ – ХVІІІ ст.. Кордони, населення, право. – К., 1996.

 13. Історія держави і права України. В 2 част. К., 1996 - част.2.

 14. Історія України в особах ХІХ-ХХ ст.- К., 1995.

 15. Історія України. Курс лекцій: В 2 кн. К., 1992, 2 кн.

 16. Історія українського війська.-Львів, 1992.

 17. Кирчів, Роман. Із фольклорних регіонів України. Нариси й статті. – Львів: Ін-т народознавства НАН України, 2002. – 352 с.

 18. Коваль М.В., Кульчицький С.В., Курносов Ю.О. Історія України.-К., 1996

 19. Лиман, Ігор. Російська православна церква на Півдні України останньої чверті XVIII – середини ХІХ століття / Інститут української археографії та джерелозавства ім. М.С. Грушевського НАН України – Запоізьке відділення; Бердянський дежавний педагогічний університет; Запорізьке наукове товариство ім. Я. Новицького; Східний інститут українознавства ім. Ковальських – Запорізька філія. – Запоріжжя: РА «Тандем - У», 2004. – 486 с.

 20. Огієнко І. Українська церква. – К., 1993.

 21. Плохій С.П. Папство й Україна: політика римської курії на українських землях. – К., 1989.

 22. Попович М. Нарис історії української культури. – К., 1998.

 23. Терещенко Ю.І. Україна і європейський світ. Нариси історії від утворення старокиївської держави до кінця ХУІ ст.. – К., 1996.

 24. Український Голокост. 1932 – 1933. Свідчення тих, хто вижив / Упор. Мицик Ю.А. – К.: Академія, 2003. – 296 с.

 25. Українська література ХУІІ ст.. – К, 1987.

 26. Українська народність: нариси соціально-економічної і етнополітичної історії. К., 1990.

 27. Філософія Відродження в Україні. – К.. 1990.

 28. Флоря Б.М. Східні патріархи і західно-руська церква // УІЖ. – 1996.- №4.

 29. Фрис В. Історія кириличної рукописної книги в Україні Х – ХУІІІ ст.. – Л., 2003.

 30. Хрестоматія з історії України.-К., 1998

 31. Чухліб Т. Гетьмани і монархи. Українська держава в міжнародних відносинах 1648 – 1714 рр. – К., 2003.

 32. Шабульдо Ф.М. Земли Юго-Западной Руси в составе Великого княжества Литовського. – К., 1987.

 33. Яковенко Н.М. Нарис історії України з найдавніших часів до ХУІІІ ст. – К., 1997.

 34. Яковенко Н.М. Українська шляхта з кінця ХІУ – до середини ХУІІ ст.. - К., 1993.

 35. Яковлєва Т. Гетьманщина в другій половині 50-х років ХУІІ ст.. Причини і початок Руїни. – К., 1998.

 36. Яковенко Н. Паралельний світ. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI – XVII століть. – К.: Критика, 2002. – 416 с.

 37. Косик В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні. - Париж-Нью-Йорк-Львів, 1993.

 38. Кремінь В.Г., Табачник Д.В., Ткаченко В.М. Україна: альтернативи поступу (критика історичного досвіду).-К., 1996.

 39. Нагаєвський І. Історія Української Держави двадцятого століття.-К.,1994.

 40. Революция на Украине по мемуарам белых.- М., 1990.

 41. Сторінки історії України. XX століття. Посібник для вчителя.-К., 1993

 42. Трубайчук А.Ф. Друга світова війна.-К., 1995

 43. Украинская ССР в Великой Отечественной войне Советского Союза. В 3 т.- К., 1975

 44. Україна: друга половина XX століття: Нариси історії.-К., 1997

 45. Хрестоматія з історії України.-К., 1998

 46. Кремень В., Базовкін Є. та ін. Суспільно-політична ситуація в Україні: етапі тенденції розвитку(сер. 1993р.) // Політичні читання-1994-№1.

 47. Литвин В.М., Слюсаренко А.Г. На політичній арені України (90-ті рр.). роздуми істориків // УІЖ-1994-№3.

 48. Рудич Ф.Н. Формування політичних структур в сучасній Україні: політичний аналіз //УІЖ-1994-№2.

 49. Антипов С.Й., Дубовик В.А. Американські вчені про незалежну Україну (1989-1992 рр.)//УІЖ-1995-№2.

 50. Декларація про державний суверенітет України // Рад. Україна-199(1 – 17 липня.

 51. Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Нові політичні партії України. Довідник.-К, 1990.

 52. Кремень В.Г., Табачник О.Д., Ткаченко В.М. Україна: альтернативи поступу (критика історичного досвіду).-К., 1996.

 53. Кульчицький С.В. Новітня історія України // УІЖ-1991 -№ 11.

 54. Документи про створення СНД // Голос України-1991-24 грудня.

 55. Історія України в особах. ХГХ-ХХ ст.-К., 1995.

 56. Мірчук П. УПА-1942-1952рр.-К, 1991.

 57. Шаповал Ю.І. Каганович на Україні // УІЖ-1990-№8.

 58. Шаповал Ю.І.Хрущов. Нарис політичної діяльності // УГЖ-1989-№1.


Схожі:

Програма вступного іспиту iconПрограма вступного іспиту до магістратури Основна мова
Програма вступного іспиту до магістратури (напрям 0203 – філологія, спеціальність 020303 іноземна мова і література) складена на...
Програма вступного іспиту iconДонецький національний університет програма вступного іспиту для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст»
...
Програма вступного іспиту iconДонецький національний університет програма вступного іспиту для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст»
...
Програма вступного іспиту iconДонецький національний університет програма вступного іспиту для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр»
Мета вступного іспиту – з’ясування рівня знань та вмінь, необхідних для опанування магістерської програми І спеціальності, а також...
Програма вступного іспиту iconДонецький національний університет програма вступного іспиту для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр»
Мета вступного іспиту – з’ясування рівня знань та вмінь, необхідних для опанування магістерської програми І спеціальності, а також...
Програма вступного іспиту iconПрограма вступного іспиту до магістратури основна мова спеціальність 02030302 Іноземна мова англійська
Програма вступного іспиту в магістратуру (напрям 0203 – філологія, спеціальність 02030302- іноземна мова і література) складена на...
Програма вступного іспиту iconПрограма вступного іспиту до магістратури основна мова спеціальність 02030302 Іноземна мова англійська
Програма вступного іспиту в магістратуру (напрям 0203 – філологія, спеціальність 02030302- іноземна мова І література) складена на...
Програма вступного іспиту iconПрограма вступного іспиту до магістратури основна мова спеціальність 02030302 „Іноземна мова (німецька) та література”
Програма вступного іспиту в магістратуру (напрям 020303 філологія, спеціальність 02030302 іноземна мова і література) складена на...
Програма вступного іспиту iconПрограма вступного іспиту з іноземної мови (польська мова) для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «магістр», «спеціаліст» Вступ
Програма вступного іспиту для спеціалістів (напрям 0203 – філологія, спеціальність 030501 – українська мова І література; польська...
Програма вступного іспиту iconПрограма вступного іспиту до магістратури Основна мова Спеціальність 020303 "Іноземна мова ( французька ) та література"
Програма вступного іспиту до магістратури (напрям 020303 – філологія, спеціальність 02030302 іноземна мова і література) складена...
Програма вступного іспиту iconПрограма вступного випробування на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» за напрямом підготовки
Розгорнута програма вступного іспиту за напрямом підготовки «Міжнародна економіка»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи