Програма вступного письмового іспиту icon

Програма вступного письмового іспиту
Скачати 52.39 Kb.
НазваПрограма вступного письмового іспиту
Дата11.09.2012
Розмір52.39 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ

КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ


“ЗАТВЕРДЖУЮ”

РЕКТОР_____________ В.Д.БУДАК

“ 22 ” ЛЮТОГО 2012 Р.


ПРОГРАМА

ВСТУПНОГО ПИСЬМОВОГО ІСПИТУ


НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ: АНГЛІЙСЬКА МОВА

ШИФР. НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ: 0203 ГУМАНІТАРНІ НАУКИ

ШИФР.СПЕЦІАЛЬНОСТЬ: 7.02030302 «мова і література

(англійська)*»

^ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ «СПЕЦІАЛІСТ»


МИКОЛАЇВ – 2012

Розробники програми проф. Мироненко Т.П., доц. Добровольська Л.С.


Затверджено на засіданні кафедри англійської філології

протокол № 3 від 20.09.2011р.


Затверджено на засіданні вченої Ради факультету іноземної філології

протокол № 2 від 21.09.2011р.

І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Письмовий вступний іспит з англійської мови зі спеціальності № 7.02030302 «мова і література (англійська)*» на факультеті іноземної філології є не лише перевіркою якості професійної підготовки вчителів іноземної мови, а й свідченням готовності до активної участі у створенні народної освіти України, в пошуках найрезультативніших та найефективніших методів навчальної діяльності.


^ Спеціаліст повинен знати:

І. Аудіювання.

Студент повинен розуміти на слух аудіотекст, що відображає різні функціональні стилі і сфери спілкування у межах програмного матеріалу у темпі 240-250 складів за хвилину при одноразовому ознайомлені, який містить у собі близько 4 % незнайомих слів і 2% незнайомих слів, якими можна знехтувати. Час тривалості звучання – 6-8 хвилин. Запис тексту має бути здійснений носієм мови.

ІІ. Говоріння.

а) Діалогічне мовлення. Студент повинен вміти приймати участь у бесіді проблемного характеру та дискусії, а також керувати ними. Вільно користуватися різними функціональними різновидами діалогів, що створені на основі різних комунікативних сфер і ситуації спілкування.

б) Монологічне мовлення. Студент повинен робити доповіді і висловлюватись з тематики програми, здійснювати поглиблене коментування прочитаних і прослуханих текстів, реферувати іноземною мовою різні матеріали, особливо прочитані рідною мовою, з урахуванням комунікативної сфери та ситуації спілкування.

ІІI. Читання.

а) Читання про себе. Студент повинен вільно володіти читанням, що навчає, на матеріалі художніх, суспільно-політичних та наукових текстів зі швидкістю 450 др. зн / хв. При інтерпретації художнього тексту він повинен уміти розкрити його ідейний зміст і художній задум автора. Студент повинен вміти користуватися ознайомлюючим читанням зі швидкістю 800 др. зн. / хв., оглядовим та пошуковим читанням зі швидкістю 1400 др. зн. / хв. на матеріалі художніх суспільно-політичних і наукових текстів відповідно до спеціальності.

ІV. Письмо. Студент повинен вміти писати орфографічно і пунктуаційно правильно у межах лексичного мінімуму 3-4 курсів. Студенти повинні вміти написати особистий лист, твір-опис, твір-роздум, твір-розповідь з елементами роздуму.

V. На початок V курсу студент повинен бути ознайомлений з наступним граматичним матеріалом:

 1. Артикль (означений, неозначений, нульовий; основні способи вживання).

 2. Іменник (іменники номінальні, власні, обчислювальні, необчислювальні, живі, неживі, конкретні, абстрактні; утворення множини, відмінки іменників; функції в реченні).

 3. Прикметник (прикметники якісні і відносні; ступені порівняння прикметників; функції в реченні).

 4. Числівник (кількісні та порядкові; функції в реченні).

 5. Займенник (види займенників; функція в реченні).

 6. Прислівник (прислівники якісні, кількісні, обставинні; ступені порівняння прислівників у зіставленні зі ступенями порівняння прикметників).

 7. Прийменник.

 8. Сполучник (сурядні сполучники і їхні підкласи; підрядні сполучники та їхні підкласи).

 9. Дієслово (часи дієслова: Indefinite, Continuous, Perfect, Perfect Continuous; узгодження часів; пасивний стан; способи дієслова; модальні дієслова; безособові форми дієслова: інфінітив, дієприкметник, герундій, комплекси з ними; функції в реченні).

 10. Типи речень.

 11. Будова простого речення. Головні члени речення: підмет, присудок. Другорядні члени речення: додаток, означення, обставини. Двоскладні, односкладні прості речення. Повні і неповні прості речення.

 12. Будова складносурядного речення.

 13. Складнопідрядне речення.

 14. Непряма мова.

Також, студент повинен вміти дати поглиблений аналіз речення.

VI. Професійно-адаптивне володіння мовою:

 • здійснювати поглиблений аналіз висловлення;

 • здійснювати узагальнення, стимулюючи учнів до роботи на цьому етапі заняття; підвести підсумок всього заняття, вміти робити висновки;

 • вільно володіти шкільною обіходною лексикою;

 • адаптувати своє мовлення у залежності від умов спілкування;

 • складати тренувальні вправи різних видів;

 • методично правильно вести записи на дошці;

 • каліграфічно правильно писати;

 • складати різні за складністю завдання;

 • сприймати на слух і на зір помилки; виправляти і пояснювати їх;

 • виготовляти наочні засоби ( схеми, таблиці).

VII. Студент повинен знати основи загальнотеоретичних дисциплін та питання з методики викладання іноземних мов в середніх навчальних закладах.

ІІ. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

Білет складається з двох питання:

І. Письмова інтерпретація прислів`я.

ІІ. Письмове повідомлення за висловленням видатних людей.


ІІІ.КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Оцінка відмінно 180-200 балів ставиться, якщо студент показав:

 • вміння володіти нормативною літературною мовою;

 • повне знання з запропонованої теми та теми з письмового мовлення;

Оцінка добре 150 – 179 бала ставиться, якщо студент показав:

 • володіння мовою грамотне, але мають місце мовні огріхи;

 • знання матеріалу з запропонованої теми та з граматики, але з деякими огріхами.

Оцінка “задовільно 124-149 бала ставиться, якщо студент показав:

 • неповне знання матеріалу з граматики з пропонованої мовної теми;

 • погане володіння мовою.

Оцінка незадовільно до 123 балів ставиться при умові, що студент має уяву щодо змісту мовленнєвого матеріалу та матеріалу з граматики, але відповідь не наповнюється реальним змістом; не може висловити точку зору щодо почутого.
^
IV.РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Е.Л. Занина. 95 устных тем по английскому языку. М., 1998.

 2. Ganshina M., Vasilevskaya N. “English Grammar”, M., 1963.

 3. Качалова К.Н., Израилевич Е.Е. Практическая грамматика английского языка. М., 1999.

 4. Каушанская В.Л., Ковнер Р.Р. Практическая грамматика английского языка. М., 1968.

 5. Верба Г.В., Верба Л.Г. Довідник з граматики англійської мови. Київ, “Освіта”, 1995.

 6. Гужва Т.Н. Английские разговорные темы. К., 1995.

 7. Методика интенсивного обучения иностранным языкам. / Под ред. В.А. Бухбиндера, Г.А. Китайгородской – К., 1988.

 8. Теоретические основы методики обучения иностранным языкам в средней школе / Под. ред. А.Д. Климентенко, А.А. Миролюбова – М.,1981.

 9. Пассов Е.М. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. – М., 1985, 108 стр.Схожі:

Програма вступного письмового іспиту iconПрограма вступного письмового іспиту
України, в пошуках найрезультативніших та найефективніших методів навчальної діяльності
Програма вступного письмового іспиту iconПрограма вступного іспиту до магістратури Основна мова
Програма вступного іспиту до магістратури (напрям 0203 – філологія, спеціальність 020303 іноземна мова і література) складена на...
Програма вступного письмового іспиту iconДонецький національний університет програма вступного іспиту для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст»
...
Програма вступного письмового іспиту iconДонецький національний університет програма вступного іспиту для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст»
...
Програма вступного письмового іспиту iconДонецький національний університет програма вступного іспиту для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр»
Мета вступного іспиту – з’ясування рівня знань та вмінь, необхідних для опанування магістерської програми І спеціальності, а також...
Програма вступного письмового іспиту iconДонецький національний університет програма вступного іспиту для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр»
Мета вступного іспиту – з’ясування рівня знань та вмінь, необхідних для опанування магістерської програми І спеціальності, а також...
Програма вступного письмового іспиту iconПрограма вступного іспиту до магістратури основна мова спеціальність 02030302 Іноземна мова англійська
Програма вступного іспиту в магістратуру (напрям 0203 – філологія, спеціальність 02030302- іноземна мова і література) складена на...
Програма вступного письмового іспиту iconПрограма вступного іспиту до магістратури основна мова спеціальність 02030302 Іноземна мова англійська
Програма вступного іспиту в магістратуру (напрям 0203 – філологія, спеціальність 02030302- іноземна мова І література) складена на...
Програма вступного письмового іспиту iconЗатверджую ректор кнутд І. М. Грищенко 2012 р. Програма фахових вступних випробувань
«Електронні системи» проводяться у вигляді письмового іспиту. Завдання для фахового вступного випробування розроблені у тридцяти...
Програма вступного письмового іспиту iconЗатверджую ректор кнутд І. М. Грищенко 2012 р. Програма фахових вступних випробувань
«Електронні системи» проводяться у вигляді письмового іспиту. Завдання для фахового вступного випробування розроблені у тридцяти...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи