Спеціальність 01020101 «Фізичне виховання» icon

Спеціальність 01020101 «Фізичне виховання»
Скачати 157.32 Kb.
НазваСпеціальність 01020101 «Фізичне виховання»
Дата11.09.2012
Розмір157.32 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

навчально-науковИЙ інститут

фізичної культури та спорту

кафедра теорії та методики фізичного виховання


“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Ректор ________________В.Д.Будак

“ 22 ” ЛЮТОГО 2012 Р.
Програма співбесідиз теорії та методики фізичного виховання

для вступників на здобуття

освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»


спеціальність 7.01020101 «Фізичне виховання»


Миколаїв 2012


Програма складена відповідно до галузевих стандартів вищої освіти для студентів спеціальності: «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура»(Київ, 2003), на основі Програми з теорії та методики фізичного виховання для державних екзаменів.


Укладачі:

к.фіз.вих, доценти кафедри теорії та методики фізичного виховання

і здоров’я людини Рощін І.Г., Чернозуб А.А.


Затверджено на засіданні вченої Ради навчально-наукового інституту фізичної культури та спорту МНУ імені В. О. Сухомлинського

протокол № 2 від 28.09.2011 р.


 1. Пояснювальна записка.


У програмі співбесіди щодо вступу абітурієнтів на освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» за напрямком підготовки ПМСО «Фізична культура» узагальнюється зміст співбесіди, тобто відображаються обсяг вимог освітньої та професійної підготовки, визначається компетентність щодо здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст».

До співбесіди на вступ за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» за напрямком підготовки 7.01020101 ПМСО «Фізична культура» допускаються громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, та мають базову вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» зазначеної спеціальності.

Співбесіда складається з питань профілюючих дисципліни - «Теорія та методика фізичного виховання» і «Основи теорії та методики спортивного тренування». У зв'язку зі специфікою спеціальності (видів задач діяльності, видів умінь, рівнів їх сформованості), абітурієнту пропонується два питання, з яких перше - з теорії та методики фізичного виховання; друге - теорії спорту. За результатами співбесіди у абітурієнтів можуть бути визначені наступні рівні сформованості знань: ознайомчо-орієнтовний, понятійно-аналітичний, продуктивно-синтетичний.

Для раціоналізації співбесіди об’ємні вимоги згруповані у вигляді білетів з питаннями, де перше питання відноситься до розділу теорії та методики фізичного виховання, а друге - до розділу теорії спорту (Додаток А).

Комісія співбесіди складається з провідних, висококваліфікованих науково-педагогічних працівників відповідних кафедр. 1. Об'ємні вимоги до співбесіди


1. Характеристика поняття „фізична культура".

2. Розкрити взаємозв'язки фізичного виховання з іншими сторонами загальної системи виховання

3. Джерела виникнення і розвитку теорії фізичного виховання

4. Предмет теорії фізичного виховання і її місце в системі наукових знань

5. Характеристика поняття „фізичний розвиток".

б. Характеристика поняття „фізичне виховання".

7. Характеристика поняття „спорт".

8. Програмні та нормативні основи української національної системи фізичного виховання.

9. Урок як основна форма фізичного виховання школярів (риси, зміст, структура).

10. .Правова основа української національної системи фізичного виховання.

11. Мета, основні завдання та умови функціонування системи фізичного виховання в Україні.

12. Дати характеристику етапам підготовки вчителя до уроку та його проведення.

13. Характеристика гігієнічних факторів, як засобу фізичного виховання..

14. Фізичні вправи як основний засіб фізичного виховання.

15. Фізична вправа як основний засіб фізичного виховання.

16. Визначення поняття „техніка" фізичних вправ; її компоненти та фази..

17. Характеристики рухів (просторові, часові, просторово-часові» динамічні, ритмічні).

18. Характеристика поняття «фізична освіта».

19. Класифікація фізичних вправ.

20. Характеристика етапів виникнення теорії фізичного виховання.

21. Принцип свідомості й активності учнів.

22. Принцип наочності у процесі фізичного виховання.

23. Принцип доступності й індивідуалізації; значення; шляхи реалізації.

24. Різновиди шкільних уроків фізичної культури

25. Види спортивних змагань

26. Спорт як вид і результат діяльності

27. 3агальні функції спорту

28. Характеристика масового спорту

29. Характеристика спорту вищих досягнень

З0. Змагання як системоутворюючий фактор спорту

31. Регламентація і способи проведення змагань

32. Способи визначення результату в різних видах спорту

33. У мови проведення змагань, що впливають на результативність змагальної діяльності

34. Фактори, що забезпечують ефективність застосування фізичних вправ

35. Взаємозв'язок змісту і форми фізичних вправ.

36. Характеристика обсягу та інтенсивності фізичного, навантаження

37. Загальна характеристика «методу» спортивного тренування

38. Загальна характеристика структури тренувальних занять

39. Мета, зміст і структура підготовчої частини тренувального заняття.

40. Мета, завдання і особливості роботи в ДЮСШ

41. Характеристика техніко-тактичної підготовки спортсменів

42. Характеристика фізичної підготовки спортсменів

43. Основні сторони спортивного тренування.

44. Періодизація спортивного тренування.

45. Характеристика психологічної підготовки спортсменів

46. 3агальна характеристика циклів спортивного тренування .

47. 3міст стану "спортивна форма", фактори, що її зумовлюють.

48. Мета, завдання, засоби спортивної підготовки.

49. 3агальна характеристика спортивного відбору та спортивної орієнтації

50. Телеологічні основи української національної системи фізичного виховання.


3.Критерії оцінювання відповідей абітурієнтів

Загальні положення.

Даний комплекс нормативних критеріїв містить у собі головні вимоги щодо оцінки рівня базової підготовленості вступника спеціальності «Фізична культура»

Рівень підготовленості абітурієнтів оцінюється за середнім балом виходячи з 200 балів максимально можливих.

^ Продуктивно-синтетичний рівень сформованості знань (високий рівень 180-200 балів)

Абітурієнт вільно висловлює власні думки і відчуття. Виявляє особливі творчі здібності. Абітурієнт застосовує інтегровані ґрунтовні знання з сумісних дисциплін. Теоретичні знання пов'язує з практикою навчання та виховання в галузі фізичної культури та спорту.

Абітурієнт здатний характеризувати основні поняття і терміни. Вміє узагальнювати, систематизувати, обґрунтовувати закономірності навчально-виховного процесу. Володіє загально-педагогічними і спеціальними методами навчання, закріплення і тренування. При відповіді демонструє міжпредметний зв'язок.

^ Понятійно-аналітичний рівень сформованості знань (середній рівень 124-179 балів)

Абітурієнт здатний характеризувати основні поняття і терміни. Вміє узагальнювати, систематизувати, обґрунтовувати закономірності навчально-виховного процесу. Володіє загально-педагогічними і спеціальними методами навчання, закріплення і тренування. При відповіді демонструє міжпредметний зв'язок.

^ Ознайомчо-орієнтовний рівень сформованості знань (низький рівень100-123 бали).

Абітурієнт володіє матеріалом на елементарному рівні засвоєння, викладає його уривчастими реченнями, виявляє здатність викласти думку на елементарному рівні (рецептивно-продуктивний рівень). Абітурієнт володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину фундаментальних знань.

4. ЛІТЕРАТУРА:

Підручники та методичні посібники

 1. Круцевич Т.Ю. Научные исследования в массовой физической культуре. -
  К.: Здоров'я, 1985.-116с.

 2. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культури. - М.: Физкультура
  и спорт, 1991.

 3. Теория и методика физического воспитания /Под ред. Т.Ю. Круцевич, К.:
  Олімпійська література, 2003. - в 2-х томах.

 1. Теория и методика физического воспитания /Под общ. ред. Л.П. Матвеева,

А.Д. Новикова. - 2-е изд., в 2-х т. -М.: Физкультура и спорт, 1976.

 1. Теория й методика физического воспитания / Под ред. Б.А. Ашмарина. -
  М.: Просвещение, 1979.

 2. Физическое воспитание. Учебник /Под ред. В.А. Головина, В.А.
  Маслякова, А.В. Коробкова. -М.: Высшая школа, 1983.

 1. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания

и спорта. - М.: Академия, 2000. - 368с.

8. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частина 1. -

Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2001.

9. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частина 2. -

Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2002.


Наукова література

 1. Боген М.М. Обучение двигательным действиям. - М.: Физкультура й
  спорт, 1985.

 2. Волков Л.В. Физические способности детей и подростков. - К.: Здоров'я,

1981.-116с.

 1. Донской Д.Д. Спортивная техника. - М.: Физкультура й спорт, 1962.

 2. Закон України "Про фізичну культуру і спорт".

5. Спортивные способности детей /Под ред. ВМ. Валкова. -Смоленск, 1981. -
124с.

6. Фарфель В.С. Развитие движений у детей школьного возраста. - М.: Изд-во
АПНРСФСР, 1960.-68с.

ДОДАТКИ


Миколаївський національний університет ім. В.О.Сухомлинського

Спеціальність: 7.01020101 ПМСО Фізична культура

Співбесіда

на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст №

 1. Предмет теорії фізичного виховання і її місце в системі наукових знань.

 2. Спорт як вид і результат діяльності

Затверджено на засіданні кафедри ТМФВ Протокол № від квітня 2010 року


Миколаївський національний університет ім. В.О.Сухомлинського

Спеціальність: 7.01020101 ПМСО Фізична культура

Співбесіда

на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст №

 1. Джерела виникнення і розвитку теорії фізичного виховання.

 2. Загальні функції спорту

Затверджено на засіданні кафедри ТМФВ Протокол № 14 від 18 квітня 2010 року


Миколаївський національний університет ім. В.О.Сухомлинського

Спеціальність: 7.01020101 ПМСО Фізична культура

Співбесіда

на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст №

1.Розкрити взаємозв'язки фізичного виховання з іншими сторонами загальної

Системи виховання. 2.Характеристика масового спорту.

Затверджено на засіданні кафедри ТМФВ Протокол № від квітня 2010 року


Миколаївський національний університет ім. В.О.Сухомлинського

Спеціальність: 7.01020101 ПМСО Фізична культура

Співбесіда

на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст №

 1. Характеристика поняття „фізична культура".

 2. Характеристика спорту вищих досягнень

Затверджено на засіданні кафедри ТМФВ Протокол № 14 від 18 квітня 2010 року

Миколаївський національний університет ім. В.О.Сухомлинського

Спеціальність: 7.01020101 ПМСО Фізична культура

Співбесіда

на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст №

 1. Характеристика поняття „фізичний розвиток".

 2. Змагання як системоутворюючий фактор спорту

Затверджено на засіданні кафедри ТМФВ Протокол № від квітня 2010 року


Миколаївський національний університет ім. В.О.Сухомлинського

Спеціальність: 7.01020101 ПМСО Фізична культура

Співбесіда

на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст №

 1. Характеристика поняття „фізичне виховання".

 2. Види спортивних змагань

Затверджено на засіданні кафедри ТМФВ Протокол № від квітня 2010 року


Миколаївський національний університет ім. В.О.Сухомлинського

Спеціальність: 7.01020101 ПМСО Фізична культура

Співбесіда

на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст №

 1. Характеристика поняття „спорт".

 2. Регламентація і способи проведення змагань

Затверджено на засіданні кафедри ТМФВ Протокол № від квітня 2010 року


Миколаївський національний університет ім. В.О.Сухомлинського

Спеціальність: 7.01020101 ПМСО Фізична культура

Співбесіда

на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст

 1. Телеологічні основи української національної системи фізичного виховання.

 2. Способи визначення результату в різних видах спорту

Затверджено на засіданні кафедри ТМФВ Протокол № від квітня 2010 року


Миколаївський національний університет ім. В.О.Сухомлинського

Спеціальність: 7.01020101 ПМСО Фізична культура

Співбесіда

на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст №

 1. Програмні та нормативні основи української національної системи
  фізичного виховання.

 2. Умови проведення змагань, що впливають на результативність змагальної діяльності

Затверджено на засіданні кафедри ТМФВ Протокол № від квітня 2010 року


Миколаївський національний університет ім. В.О.Сухомлинського

Спеціальність: 7.01020101 ПМСО Фізична культура

Співбесіда

на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст №

 1. Урок як основна форма фізичного виховання школярів (риси, зміст,
  структура).

 1. Фактори, що забезпечують ефективність застосування фізичних вправ

Затверджено на засіданні кафедри ТМФВ Протокол № від квітня 2010 року


Миколаївський національний університет ім. В.О.Сухомлинського

Спеціальність: 7.01020101 ПМСО Фізична культура

Співбесіда

на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст №

 1. Правова основа української національної системи фізичного виховання.

 2. Взаємозв'язок змісту і форми фізичних вправ.

Затверджено на засіданні кафедри ТМФВ Протокол № від квітня 2010 року


Миколаївський національний університет ім. В.О.Сухомлинського

Спеціальність: 7.01020101 ПМСО Фізична культура

Співбесіда

на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст №

 1. Мета , основні завдання та умови функціонування системи фізичного
  виховання в Україні.

 2. Характеристика обсягу та інтенсивності фізичного навантаження

Затверджено на засіданні кафедри ТМФВ Протокол № від квітня 2010 року

Миколаївський національний університет ім. В.О.Сухомлинського

Спеціальність: 7.01020101 ПМСО Фізична культура

Співбесіда

на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст

 1. Дати характеристику етапам підготовки вчителя до уроку та його
  проведення.

 2. Загальна характеристика «методу» спортивного тренування

Затверджено на засіданні кафедри ТМФВ Протокол № від квітня 2010 року


Миколаївський національний університет ім. В.О.Сухомлинського

Спеціальність: 7.010103. ПМСО Фізична культура

Співбесіда

на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст

 1. Характеристика гігієнічних факторів, як засобу фізичного виховання.

 2. Загальна характеристика структури тренувальних занять

Затверджено на засіданні кафедри ТМФВ Протокол № від квітня 2010 року


Миколаївський національний університет ім. В.О.Сухомлинського

Спеціальність: 7.01020101 ПМСО Фізична культура

Екзаменаційний білет №

 1. Фізичні вправи як основний засіб фізичного виховання.

 2. Мета, зміст і структура підготовчої частини тренувального заняття.

Затверджено на засіданні кафедри ТМФВ Протокол № від квітня 2010 року


Миколаївський національний університет ім. В.О.Сухомлинського

Спеціальність: 7.010103. ПМСО Фізична культура

Співбесіда

на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст №

 1. Фізична вправа як основний засіб фізичного виховання.

 2. Мета, завдання і особливості роботи в ДЮСШ

Затверджено на засіданні кафедри ТМФВ Протокол № від квітня 2010 року


Миколаївський національний університет ім. В.О.Сухомлинського

Спеціальність: 7.010103. ПМСО Фізична культура

Співбесіда

на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст

 1. Визначення поняття „техніка" фізичних вправ; її компоненти та фази.

 2. Характеристика техніко-тактичної підготовки спортсменів

Затверджено на засіданні кафедри ТМФВ Протокол № від квітня 2010 року


Миколаївський національний університет ім. В.О.Сухомлинського

Спеціальність: 7.010103. ПМСО Фізична культура

Співбесіда

на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст №

 1. Характеристики рухів (просторові, часові, просторово-часові, динамічні,
  ритмічні).

 2. Характеристика фізичної підготовки спортсменів

Затверджено на засіданні кафедри ТМФВ Протокол № від квітня 2010 року


Миколаївський національний університет ім. В.О.Сухомлинського

Спеціальність: 7.010103. ПМСО Фізична культура

Співбесіда

на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст №

 1. Характеристика поняття «фізична освіта».

 2. Основні сторони спортивного тренування.

Затверджено на засіданні кафедри ТМФВ Протокол № від квітня 2010 року


Миколаївський національний університет ім. В.О.Сухомлинського

Спеціальність: 7.010103. ПМСО Фізична культура

Співбесіда

на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст №

 1. Класифікація фізичних вправ.

 2. Періодизація спортивного тренування.

Затверджено на засіданні кафедри ТМФВ Протокол № від квітня 2010 року


Миколаївський національний університет ім. В.О.Сухомлинського

Спеціальність: 7.010103. ПМСО Фізична культура

Співбесіда

на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст №

 1. Характеристика етапів виникнення теорії фізичного виховання.

 2. Характеристика психологічної підготовки спортсменів

Затверджено на засіданні кафедри ТМФВ Протокол № від квітня 2010 року


Миколаївський національний університет ім. В.О.Сухомлинського

Спеціальність: 7.010103. ПМСО Фізична культура

Співбесіда

на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст

 1. Принцип свідомості й активності учнів.

 2. Загальна характеристика циклів спортивного тренування

Затверджено на засіданні кафедри ТМФВ Протокол № від квітня 2010 року


Миколаївський національний університет ім. В.О.Сухомлинського

Спеціальність: 7.010103. ПМСО Фізична культура

Співбесіда

на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст

 1. Принцип наочності у процесі фізичного виховання.

 2. Зміст стану "спортивна форма", фактори, що її зумовлюють.

Затверджено на засіданні кафедри ТМФВ Протокол № від квітня 2010 року


Миколаївський національний університет ім. В.О.Сухомлинського

Спеціальність: 7.010103. ПМСО Фізична культура

Співбесіда

на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст №

 1. Принцип доступності й індивідуалізації; значення; шляхи реалізації.

 2. Мета, завдання, засоби спортивної підготовки.

Затверджено на засіданні кафедри ТМФВ Протокол № від квітня 2010 року


Миколаївський національний університет ім. В.О.Сухомлинського

Спеціальність: 7.010103. ПМСО Фізична культура

Співбесіда

на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст

 1. Різновиди шкільних уроків фізичної культури

 2. Загальна характеристика спортивного відбору та спортивної орієнтації

Затверджено на засіданні кафедри ТМФВ Протокол № від квітня 2010 року


Схожі:

Спеціальність 01020101 «Фізичне виховання» iconСпеціальність 01020101 Фізичне виховання
Програма складена відповідно до галузевих стандартів вищої освіти для студентів спеціальності: «Педагогіка І методика середньої освіти....
Спеціальність 01020101 «Фізичне виховання» iconНа спеціальність 01020101 «Фізичне виховання»
України від 11. 07. 2011р. №234-ст. «Про зарахування студентів до магістратури нуфвсу за державним замовленням на денну форму навчання»...
Спеціальність 01020101 «Фізичне виховання» iconКафедра теорії І методики фізичного виховання
Робоча навчальна програма підготовлена відповідно до навчального плану підготовки магістра за напрямком 0102 “Фізичне виховання І...
Спеціальність 01020101 «Фізичне виховання» iconСпеціальність "Фізичне виховання, фізичне виховання дітей дошкільного віку"

Спеціальність 01020101 «Фізичне виховання» iconДжуринський п. Б. Теорія І методика викладання плавання напрям підготовки 0102 Фізичне виховання, спорт І здоров’я людини спеціальність 010201 Фізичне виховання для студентів I курсу Інституту фізичної культури та реабілітації
Державний заклад „південноукраїнський державний педагогічний університет імені к. Д. Ушинського”
Спеціальність 01020101 «Фізичне виховання» iconПитання до самостійної роботи для студентів ІV курсу Інституту фізичного виховання І спорту Спеціальність «Фізичне виховання»
Поняття про засоби фізичного виховання. Фізична вправа – основний І специфічний засіб фізичного виховання
Спеціальність 01020101 «Фізичне виховання» iconПрограма фахового іспиту для абітурієнтів освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” спеціальність 01010101 “Фізичне виховання”
Магістр” складається з теорії фізичного виховання, теорії спортивного тренування І спортивної фізіології та включає комплексну оперативну...
Спеціальність 01020101 «Фізичне виховання» iconПрограма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста у галузі знань 0102 «Фізичне виховання, спорт І здоров’я людини» за напрямом підготовки 701020101 «Фізичне виховання*»
«Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини» за напрямом підготовки 701020101 «Фізичне виховання*»
Спеціальність 01020101 «Фізичне виховання» icon8. 01020101 Фізичне виховання*, 01020302 Фізична реабілітація
А. В. Уманець, завідувач кафедри іноземних мов, кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри іноземних мов
Спеціальність 01020101 «Фізичне виховання» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра теорії та методики фізичного виховання
«Фізичне виховання, спорт І здоров’я людини” за напрямом підготовки 010201 «Фізичне виховання*»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи