Програма співбесіди з методики музичного виховання спеціальнІстЬ: 02020401 Музичне мистецтво icon

Програма співбесіди з методики музичного виховання спеціальнІстЬ: 02020401 Музичне мистецтво
Скачати 175.95 Kb.
НазваПрограма співбесіди з методики музичного виховання спеціальнІстЬ: 02020401 Музичне мистецтво
Дата11.09.2012
Розмір175.95 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Імені В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

інститут педагогічної освіти

кафедра музичного мистецтва


“ЗАТВЕРДЖУЮ”

РЕКТОР _____________В.Д.БУДАК

“ 22 ” ЛЮТОГО 2012 Р.


ПРОГРАМА СПІВБЕСІДИ

З МЕТОДИКИ МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ


спеціальнІстЬ: 7.02020401 Музичне мистецтво


спеціалізаціЯ: художня культура, психологія

ОсвітнЬо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст»


Миколаїв 2012
^

Програма складена

відповідно до Концепції художньо-естетичного виховання учнів в ЗОШ МОН України від 25.02.04Розробник: доц. Іванова Л.О.


Програму схвалено на засіданні кафедри музичного мистецтва

протокол № 6 від 6 грудня 2011р.


Програму схвалено Вченою Радою інституту педагогічної освіти ,

протокол № 6 від 25 січня 2012р.

 1. ^ Пояснювальна записка

Співбесіда забезпечується наступними навчальними дисциплінами: курсу з методики музичного виховання (лекції, практичні, семінарські заняття), хорознавство (лекції та практичні), хоровий клас (практичні заняття), практикум роботи з хором (індивідуальні заняття), хорове диригування (індивідуальні заняття), основний інструмент (індивідуальні заняття).

Названі дисципліни вивчаються протягом 4 років навчання (відповідно до навчального плану).

Співбесіда з методики музичного виховання має виявити якість музично-педагогічної підготовки випускників, ступінь засвоєння ними програми курсу «Методика музичного виховання».

У зв’язку з цим, абітурієнт повинен виявити:

 • знання з генезису вітчизняної та зарубіжної теорії музичного виховання, перспективи розвитку в сучасному світі;

 • розуміння сутності, принципів, мети і завдань музичного виховання школярів; динаміки музично-виховного процесу;

 • розуміння специфіки уроку музики, як уроку мистецтва;

 • розуміння вікових психофізіологічних особливостей голосових можливостей учнів, їх музичних здібностей й сприймання;

 • знання закономірностей організації музичної діяльності дітей різного віку;

 • знання Держстандарту і Концепції загальної мистецької освіти;

 • розуміння методологічних засад навчальних програм з музики (І-ІV кл), музичного мистецтва (V-VIII кл) та інтегрованого курсу «Мистецтво» для загальноосвітніх навчальних закладів;

 • розуміння інноваційних технологій викладання предметів естетичного циклу в урочний та позаурочній музично-виховній роботі;

 • вільне володіння вокально-хоровим та інструментальним репертуаром, рекомендованим для роботи зі школярами різного віку;

 • знання методичної літератури з питань музичного виховання;

 • знання існуючих методик з окремих питань навчання, розвитку, виховання учнів.

В процесі відповіді абітурієнт повинен показати точність, глибину знань, гнучкість мислення в галузі методики музичного виховання, вміння приводити приклади з історії та теорії музики та інших видів мистецтва.

Програма співбесіди з методики музичного виховання побудована на основі програми даного курсу (Програма педагогічних вузів. Методика музичного виховання. Київ РНМК. 1992 р.), в якій розкриваються сучасні вимоги до музичного виховання, аналізуючи мету, зміст та форми музичного виховання на різних етапах становлення та розвитку в різних країнах світу та в вітчизняної думки.

Особливу увагу слід звернути на те, як розуміються принципи побудови шкільних програм освітньої галузі «Мистецтво. Естетична культура». В данній програмі ґрунтовно ставиться питання про знання музично-педагогічної літератури та художньому кругозору, оскільки сучасні шкільні програми відводять чільне місце інтеграції. 1. Зміст програми


Розділ І

Тема 1. Музичне мистецтво як педагогічний процес.

Зміст і завдання курсу «Методика музичного виховання».

Місце музичного виховання в загальній системі розвитку творчої особистості. Визначення мети музичного виховання школярів – формування музичної культури, як важливої частини духовного світу особистості.

Структура музичної культури школярів: інтерес та захопленість музичним мистецтвом; потреба і здатність сприймати виразність звукового світу (Природи, Людини і Мистецтва); зміст музично-слухового досвіду, його спрямованість на особистісний розвиток; естетичне світ оглядання як особистісно-орієнтоване ставлення до музики; творче художньо-образне мислення, як спосіб самовираження дитини в різних формах спілкування з музичним мистецтвом. Єдність музичної освіти, розвитку й виховання школяра.

Загально дидактичні (актуалізація знань з педагогіки) та специфічні принципи музичного виховання дітей (єдність емоціонального та свідомого, єдність художнього та технічного, домінування колективних форм роботи над індивідуальними, образності, цілісності, асоціативності).

Вимоги до вчителя мистецтва, основні види його професіональної діяльності та їх характеристика.

Музичне мистецтво – необхідна складова життєдіяльності дітей у загальноосвітній школі в урочний та позаурочний час.

Виховний потенціал музичного мистецтва, його вплив на становлення і виховання особистості; активізація творчих можливостей людини.


^ Традиції та новаторство.

Прогресивні музично-педагогічні концепції ХХ – початку ХХІ століть.

Головні напрямки розвитку музичного виховання у США і Великобританії. Основні види музичної діяльності на уроках музики та позакласних формах роботи.

Організація та зміст освіти у школах Японії. Роль музики у вихованні підростаючого покоління.

Швейцарський композитор і педагог Еміль-Жак Далькроз – творець системи ритмічного виховання дітей.

Система музичного виховання Золтана Кодая в Угорщині .

Місце угорського фольклору в системі музичного виховання дітей, у формуванні їх духовного світу. Метод відносної сольмізації та його роль у розвитку почуття ладу та ритму.

Генезис і загальна характеристика гри на дитячих музичних інструментах як виду активної музичної діяльності дітей. Педагогічна концепція Карла Орфа по використанню елементарних музичних інструментів.

Роль музичного інструментарію формуванню музичних інтересів у співаків. Використання ритмічної, вокальної та інструментальної імпровізації в розвитку творчих здібностей дітей. Зміст «Шульверка».


^ Тема 2. Прогресивні музично-педагогічні концепції ХХ початку ХХІ століть.

Генезис теорії та практики музичного виховання дітей.

Вітчизняна наукового-педагогічна думка та її представники:

М.В.Лисенко та музичне виховання дітей;

 • педагогічна діяльність Б.Л.Яворського /розвиток творчості дітей в музичній діяльності/;

 • методичні положення в галузі музичного виховання у народних школах /М.Д.Леонтович, К.Г.Стеценко, Я.С.Степовий /;

 • В.М.Верховинець музично-естетичне виховання дітей за допомогою гри.

Метод «Столбіца» Бориса Тричкова – Болгарія. Система елементарних вправ, музично педагогічних ігор у розвитку різних видів музичного слуху та співочого голосу учнів. Свідомий нотний стан.

Роль дія діяльності педагогів-музикантів В.М.Шацької, Н.Л.Гродзенської у розвитку проблеми музичного сприйняття школярів.

Д.Б.Кабалевський – музично-виховна концепція, спрямована на формування у дітей цілісного естетичного становлення до явищ музичної культури. Основа музичного виховання – активне сприймання музики.

Концепція загальної мистецької освіти і реалізація Національної доктрини розвитку освіти в Україні.

Мистецька освіта – універсальний засіб особистісного розвитку школярів на основі виявлення індивідуальних здібностей, естетичних потреб та інтересів.


^ Тема 3. Зміст музичного виховання школярів.

Державний стандарт, від моно – до полі програмності.

Принципи побудови програми та їх структура.

О.Я.Ростовський «Музика» 1-4кл;

О.В.Лобова «Музика» 1-4кл;

Б.М.Фільц «Музичне мистецтво» 5-8кл;

Л.М.Масол «Мистецтво» 1-8кл /інтегрований курс/.

Визначення методологічних засад кожної програми; принципів, на які вона спирається; мети і завдань музичного виховання дітей; видів музичної діяльності учнів.

Державні вимоги до знань, вмінь, навичок учнів. Наступність і послідовність процесу музичного виховання у початковій та середній школах.


^ Розділ ІІ. Форми музично-виховної роботи у загальноосвітній школі

Тема 4. Урок музики – основна форма музично-виховної роботи у школі

Загальна характеристика уроку музики як шкільного предмету і уроку Мистецтва. Погляди на урок музики та його специфіку (історичний аспект).

Структура уроку музики, яка визначається різними видами діяльності на уроці: хоровий спів, музична грамотність; слухання музики, «пластичне інтонування», музикування, музично-творча діяльність (імпровізація).

Характеристика різних типів уроків музики. Види уроків музики. Залежність форми уроку від творчого стилю вчителя. Вибір структури уроку, методів та прийомів організації музично-пізнавальної діяльності учнів відповідно до мети і завдань уроку.


^ Тема 5. Сучасна художньо-педагогічна лабораторія вчителя музики.

Основи театральної педагогіки в конструюванні уроку музики (режисура уроку).

Конструювання уроку мистецтва. Конструювання навчальної та позаурочної художньо-естетичної діяльності учнів в їх органічній єдності.

Народний український календар, оспіваний в педагогічній лабораторії вчителя музики.


^ Тема 6. Взаємозв’язок урочної, позаурочної та позашкільної музично-виховної роботи

Вплив соціально-економічної ситуації на організацію позакласної роботи в сучасній школі (огляд нормативних документів). Підвищення ролі спільної роботи вчителя музики з керівниками позашкільних центрів культури як умова ефективного музичного виховання учнів, поглибленого розвитку їх музичних, творчих здібностей, нахилів та інтересів. Відродження національно-культурних традицій українського народу – найважливіше завдання позаурочної культурно-просвітницької діяльності вчителя музики. Методика організації вокально-хорових гуртків, інструментальних, фольклорних об’єднань за інтересами.

Алгоритм підготовки позакласного музично-виховного заходу та його режисура. Музичне оформлення масових загально шкільних свят, вечорів тощо.


^ Тема 7. Професійні вимоги до вчителя музики загальноосвітньої школи.

Роль вчителя музики у вихованні школярів.

Фахова компетентність вчителя мистецтва.

Медіа-культура як компонент освіти. Педагогічні технології у викладанні музики (інтерактивні, інтеграційні).

Технології профільного музично-естетичного виховання.

Педагогічні закономірності, принципи і методи керування процесом музичного сприймання.

Перспективи музичної освіти.


^ Розділ ІІІ Методика музичного виховання учнів

Тема 8. Методика музичного виховання молодших школярів (початкова школа, 1-4 кл)

Психофізіологічна і музична характеристика дітей молодшою віку. Рівень розвитку пам'яті, емоційності, уваги, мислення, музичного слуху. співочого голосу. Особливості роботи голосового апарату молодших школярів.

Мета занять з дітьми молодших класів - зацікавити їх, розбудиш бажання емоційно і свідомо сприймати та виконувати музику.

Розвиток вокально-хорових навичок у процесі співу. Неточне інтонування у деяких учнів і причини цього явища. Методи роботи над цим недоліком.

Методика розвитку у дітей чистоти, якісної інтонації, правильною співацького дихання, чіткої дикції, почуття ансамблю. Формування навичок співу без супроводу та д по голосного співу. Використання імітацій, діалогів. канонів тощо. Навчання учнів співу без нот і по нотах. Подолання технічних труднощів через досягнення виразності виконання твору, передачу його ідейно-естетичного змісту.

Використання на уроці інсценування та театралізації пісень з метою активізації художньо-творчої діяльності школярів.

Виховання музично-слухової уваги при сприйманні мушки, засвоєння важливих елементів музичної мови.

Розвиток сприйняття дітьми музики за її художнім змістом, виходячи з життєвої природи. Навчання учнів художньому аналізу музичних творів з виявленням у них домінуючих засобів музичної виразності (ритм, інтонація, темп, мелодія, тембр, динаміка, лад).

Розвиток вміння учнів висловлювати свої думки про музику і давати їй естетичну оцінку.

Музикування як активна форма виконавчої творчості дітей. Використання сопілки на уроках в усвідомленні нотного запису, у вихованні творчих якостей.

Введення ігрового чотирируччя та виконавських ансамблів.

Мелодична та ритмічна імпровізація на музичних інструментах (металофон, тріскачка, бубон, барабан, трикутник тощо).


^ Тема 9. Психологічна характеристика учнів 5- 8 класів. Індивідуальні та загальні особливості школярів кожного вікового періоду.

У процесі хорового співу розвивати музично-творчі здібності та вокально-хорові навички, закладені у початкових класах.

Труднощі мутаційного періоду розвитку співочого голосу. Індивідуальний догляд І вокальний режим роботи з школярами цього віку. Добір репертуару з урахуванням вікових вокальних можливостей та інтересів.

Правильне розумування та виразне використання двоголосних пісень. переважно народних. Виховання у підлітків здатності емоційно, з динамічними відтінками, красивим звуком виконувати музику, глибоко розкривати зміст художнього твору під час співу.

Розвиток самостійності творчого .мислення, поглиблення асоціації. уявлені, учнів у процесі музичного сприймання. Виховання вмінь художнього аналізу творів, емоційного переживання, їх естетичного змісту, висловлювати свої враження про музику.

Активізація діяльності школярів, створення на заняттях проблемних ситуацій.

Використання міжпредметних зв'язків на уроках музики. Формування художніх уявлень під впливом виражальних можливостей живопису, літератури, кіно та ін…

Методика використання музичної грамоти при проведенні слухання музики та співу. Залучення нотного, таблиць з нотними вправами та інших форм наочності.


^ Тема 10. Планування та облік музично-виховної роботи в загальноосвітній школі

Роль планування музичної роботи. Комплексність та систематичність планування. Види планування: позаурочне; тематичне, семестрове, річне. Особливості побудови календарного та поурочного планів з музики (актуалізація завдань). Документація вчителя музики.

Педагогічний контроль на уроці музики. Вимоги до контролю: індивідуальний характер контролю; систематичність; різноманітність форм проведення контролю; об’єктивність, диференційований підхід до контролю. Види контролю: поточний, підсумковий.

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з музики за 12-бальною системою.


^ Розділ ІV Заключна частина

Тема 11. Педагогічна майстерність учителя на уроках музики у школі

Визначення поняття "педагогічна майстерність". Гуманістична спрямованість учителя музики у спілкуванні зі школярами. Естетичні почуття, емоційні переживання - необхідні компоненти педагогічної майстерності вчителя - музиканта.

Педагогічна та акторська майстерність у діяльності вчителя. Професійні знання, вміння, навички.

Культура зовнішнього вигляду. Основ й виразності міміки та педагогічної мови. Культура поведінки вчителя.

Значення самовиховання у формуванні учителя музики. Виховання волі та витримки.

Педагогічна майстерність - творча проява вчителя музики на заняттях з дітьми.


Питання до іспиту з ММВ

1. Музична освіта в Україні X – XIII ст.

2. Українськи композитори: М.Леонтович, К.Стеценко, В.Верховинець та їх внесок в музичну педагогіку.

3. Кабалевський як реформатор музичної педагогіки XX століття.

4. Н.Вєтлугіна, В.Сухомлинський , Б.Тєплов про розвиток творчої особистості.

5. Професійні вимоги до вчителя музичного мистецтва.

6. Види музичної діяльності на уроці музики.

7. Хоровий спів – як основа практичного музичного досвіду учня.

8. Інструментальне музикування та методика його використання.

9. Вокально-хорові навички та методи роботи над ними в початковій школі.

10. Розспівування та його методика.

11. Якість інтонування та його методика.

12. Інсценування та театралізація в початковій школі на уроці музики.

13. Музично-слухова увага як основа набуття музично-теоретичних знань та умінь.

14. Методика художнього аналізу музичних творів дітьми.

15. Мелодична та ритмична імпровизація.

16. Критерії оцінювання знань з музичного мистецтва.

17. Аналіз программ з музики для початкової школи.

18. Урок – основна форма організації навчальної діяльності.

19. Структура уроку музики.

20. Типологія і структура уроку музики за дидактичною метою.

21. Типологія уроку відповідно тематичної будови.

22. Вимоги до сучасного уроку музики.

23. Взаємозв’язок з іншими предметами як основа формування загальної культури.

24. Методи музичного навчання та їх класифікація.

25. Стилі спілкування з музичного мистецтва.

26. Аналіз уроку музичного мистецтва.

27. Мета уроку музики - основний компонент навчання, виховання та розвитку.

28. Творча співпраця учня і вчителя.

29. Нестандартне навчання на уроці музичного мистецтва.

30. Інтегрований підхід до навчання на уроці музики.

31. Методичний аналіз уроку музики. 1. ^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


1. Абдуллин З.Б. Теория и практика музикального воспитания й обучения в общеобразовательной школе: Пособие для учителя. - М.: Просвещение, 1983.

2. Амлінська Р. Музичні інструменти-іграшки. - К.: Муз. Україна, 1986.

3. Апраксина О.А. Методика музикального воспитания в школе: Учебное пособие. - М.: Просвещение, 1983.

4. Арчажникова Л.Г. Профессия - учитель музыки. - М.: Просвещение, 1984.

5. Варга Б. Язык. Музыка. Математика / Б.Варга, Ю.Димень, Э.Лопариц: Пер. с венг. Ю.А.Данилова. - М.: Мир, 1981.

6. Вендрова Т.Е. Пусть музыка звучит!: Кн. Для учителя. — М.: Просвещение, 1990.

7. Верховинець В.М. Весняночка. - 5-е вид. - К.: Муз. Україна, 1989.

8. Ветлугина Н.А. Музыкальный букварь. - М.: Музыка. 1989.

9. Гадалова І.М. Методика викладання музики у початкових класах: Навч. посібник. - К.: ІСДО, 1994.

10. Годованец Т. Уроки музыки в малокомплектной школе // Музыка в школе. - 1984. - №№ 3, 4.

11. Гумінська О.О. Уроки музики в загальноосвітній школі. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2004. - 104 с.

12. Дверій Р.Є. Музичний букварик: Кн. для дітей. - Львів: ВНТЛ, 1997.

13. Дитина: Програма виховання і навчання дітей від 3 до 7 років. Рекомендовано МНОУ. - 2-ге вид., доп. - К.: „Богдана", 2003.-328с.

14. Дмитриева Л.Г., Черноиваненко Н.М. Методика музыкального воспитания в школе: Учебное пособие. - М.: Просвещение, 1989.

15. Жофчак З.З. Викладання музики у 1 класі на релятивній основі. - К.: Муз. Україна, 1983.

16. Из истории музыкального воспитания / Сост. О.А. Апраксина. - М.: Просвещение, 1990.

17. Кабалевский Д.Б. Педагогические размышления: Избранные статьи и доклады. - М.: Педагогика, 1986.

18. Кабалевський Д.Б. Про трьох китів та про інші цікаві речі. - К.: Муз Україна, 1983.

19. Карапузова Н.Д. Контроль навчально-пізнавальної діяльності студентів як компонент процесу навчання // Наукові записки психолого-педагогічного факультету: 36. наук, праць. -Полтава, 1998.- С. 125 - 130.

20. Ковалів В. Методика музичного виховання на релятивній основі. - К.: Муз. Україна, 1973.

21. Концепція загальної мистецької освіти.

22. Леонтович М.Д. Практичний курс навчання співу у середніх школах України. - К.: Муз Україна, 1989.

23. Лещенко М.П. Зарубіжні технології підготовки учителів до естетичного виховання. - 2-е вид., доп. - К.: ІПППО, 1996.

24. Лиманський П.Т., Тягло Є.І. Вокально-хорова робота вчителів музики у дитячому хорі: Навч. посібник. - Полтава, 1998.

25. Лобач О.О. Сучасні методичні досягнення навчального предмета "Музика" // Постметодика. - 1999. - № 2-3-4.

26. Масол Л.М. Інтегрований курс «Мистецтво», програма 1-8 кл.

27. Науменко С.І. Психологія музичності та її формування у молодших школярів: Навч. посібник. -К.: КДПІ, 1993.

28. Основи викладання мистецьких дисциплін: Навч. посібник / За заг. ред. О.П.Рудницької. - К.: ІЗМН, 1998.

29. Печерська Е. Уроки музики в початкових класах: Навч. посібник. - К.: Либідь, 2001. - 272 с.

30. Ригина Г.С. Уроки музыки в начальных классах. - М.: Провещение, 1979.

31.Ростовський О.Я. Програма «Музика» 1-4 кл.

32. Ростовський О.Я. Методика викладання музики в основній: Навч.-методичн. посібник. — К.: Навчальна книга — Богдан, 2000.

33. Ростовський О.Я. Методика викладання музики у початкових класах: Навч.-методичн. посібник. - К.: ІЗМН, 1998.

34. Ростовський О.Я. Педагогіка музичного сприймання: Навч.-метод. посібник. -К.: ІЗМН, 1997.

35. Рудницька О.П., Болгарський А.Г., Свистельнікова Т.Ю. Основи педагогічних досліджень. - К., 1998.

36. Слухання музики в загальноосвітній школі: Метод, рекомендації / Укл. Н.М. Зелінська. - К.: ІСДО, 1996.

37. Спутник учителя музыки: Кн. для учителя / Сост. Т.В. Челнышева. - М.: Просвещение, 1993. - 236 с.

38. Стулова Г.П. Хоровой класс: Теория й практика вокальной работьі в детском хоре. - М.: Просвещение, 1988.

39. Теплов Б.М. Психология музикальних способностей // Избр. труды: В 2-х т. - Т.1. - М.: Педагогика, 1985.

40. Халабузарь П., Попов В.. Добровольская Н. Методика музикального воспитания: Учебн. пособие. - М.: Музьїка, 1989.

41. Хрестоматия по методике музыкального воспитания в школе: Учебн. Пособие / Сост. О.А. Апраксина. - М.: Просвещение, 1987.

42. Шовкомуд О.О. Уроки музыки как средство эстетического воспитания // Проблеми естетичного виховання.

43. Асафьев Б.В. Музыкальная форма как процесе: Кн.1, 2. -М.: Музгиз, 1963.

44. Букрєєва Г.Б. Цікава музика: Музично-дидактичні ігри. 5 - 8 класи: Навч. посібник для учнів основної школи. -Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2003. - 104 с.

45. Буц К. Рухливі ігри на уроках музики. - К.: Муз. Україна, 1989.

46. Вендрова Т.Е. "Пластическое интонирование" музьїки в мето дике Вероники Козн // Искусство в школе. - 1997. - № 1,2, 4.

47. Виноградов Г., Красовская Е. Занимательная теория музьїки. -М.: Сов. композитор, 1991.

48. Вільчковська А. Музика в системі шкільної освіти в країнах Західної Європи // Мистецтво та освіта. - 2003.- № 2. -С. 19-22.

49. Вільчковський С. Рух і музика. - К.: Муз. Україна, 1988.

50. Воспитание музыкой: Из опыта работы / Сост. Т.Е. Вендрова, И.В. Пигерева. - М.: Просвещение, 1991.

51. Горюнова Л. В. На пути к педагогике искусства // Музьыка в школе. - 1988. - № 2. - С. 7 - 17.

52. Горюнова Л.Г. Развитие ребенка как его жизнетворчество // Искусство в школе. - 1991. — № 1. - С. 15 -21.

53. Ершова А.П., Букатов В.М. Режиссура урока, общения й поведения учителя (Педагогика как практическая режиссура): Пособие для учителя. - М.: Педагогика, 1995.

54. Исьянова Л.М. Феноменологическая диалектика -искусство - музыка: Уроки А.Ф. Лосева. - К.: ИПКРК, 1998.

55. Кадцьш Л.М. Музьїкальное искусство й творчество слушателя. - М.: Высш. школа, 1990.

56. Красильников И. Содержание и методы обучения музицированию на компьютере в общеобразовательной школе // Музыка в школе. - 2003. - № 1. - С. 58 - 64.

57. Лобач 0.0. Музично-дидактичні ігри в школі: Метод, рекомендації. - Полтава: ПДПУ імені В.Г.Короленка, 2004. -70с.

58. Матонис В. Музыкально-эстетическое воспитание личности. - Л.: Музыка, 1988.

59. Музыкальное восприятие как предмет комплексного исследования: Сб. ст. / Сост . А.Г. Костюк. - К.: Муз. Україна, 1986.

60. Музыкальное образование в школе: Учеб. Пособие для студентов муз. фак. и отд. высш. и сред. учеб. заведений / Под. Ред. Л.В.Школяр. - М.: Издательский центр «Академия», 2001.

61. Огороднов Д. Музыкально-певческое воспитание в общеобразовательной школе. - М.: Педагогика, 1985.

62. Падалка Г.М. Музична педагогіка: Курс лекцій з актуальних проблем викладання музичних дисциплін у системі педагогічної освіти. - Херсон, 1995.

63. Петрушин В.И. Музыкальная психология: Учебн. пособие для студентов и преподавателей. - М.: ВЛАДОС, 1997.

64. Рудницька О.П. Музика і культура особистості: Проблеми сучасної педагогічної освіти: Навч. посібник. - К.: ІСМН, 1998.

65. Тарапата-Більченко Л.Г. Філософія музики: Навч. посібник для студентів та магістрантів факультету мистецтв. -Суми: СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2004. - 76 с.

66. Чередниченко Т.В. Тенденции современной западной музыкальной эстетики. К анализу методологических парадоксов науки о музыке. - М.: Музыка, 1989.

67. Шип С. Музична форма: від звуку до смислу. - К., 2000.

68. Фільц Б.М. Програма «Музичне мистецтво» 5 – 8 кл. 1. Критерії оцінювання


Оцінка «відмінно» (180 – 200 балів) ставиться, якщо абітурієнт:

 • показав повне знання фактичного матеріалу;

 • повністю розкрив і строго довів всі твердження питань білету;

 • вільно володіє понятійним і термінологічним апаратом.

Оцінка «добре» (150 – 179 балів) ставиться, якщо абітурієнт показав:

 • показав повне знання фактичного матеріалу, але з деякими неточностями;

 • повністю довів всі твердження питань білету, але з деякими неточностями;

 • в цілому володіє понятійним і термінологічним апаратом.

Оцінка «задовільно» (124 – 149 балів) ставиться, якщо абітурієнт показав:

 • неповне знання фактичного матеріалу;

 • задовільне володіння базовою термінологією;

 • вміє пояснити способи розв’язування навчальних задач зі сторонньою допомогою.

Оцінка «незадовільно» (100 – 124 балів) ставиться за умови, що абітурієнт:

 • має уяву щодо змісту фактичного матеріалу, але відповідь не наповнюється реальним змістом;

 • не володіє понятійним і термінологічним апаратом;

 • не може пояснити способи розв’язування навчальних задач навіть зі сторонньою допомогою.


Схожі:

Програма співбесіди з методики музичного виховання спеціальнІстЬ: 02020401 Музичне мистецтво iconПрограма співбесіди з методики музичного виховання
Абітурієнти, які вступають на навчання за спеціальністю 020204. Музичне мистецтво, повинні скласти творчий конкурс на професійну...
Програма співбесіди з методики музичного виховання спеціальнІстЬ: 02020401 Музичне мистецтво iconПрограма фахового випробування
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» за напрямом підготовки...
Програма співбесіди з методики музичного виховання спеціальнІстЬ: 02020401 Музичне мистецтво iconПрограма вступних фахових випробувань спеціальнІстЬ: 02020401 Музичне мистецтво
Програма складена на основі Державної програми з “Підготовки спеціаліста /магістра/ в галузі «Музичного мистецтва» Київського Інституту...
Програма співбесіди з методики музичного виховання спеціальнІстЬ: 02020401 Музичне мистецтво iconПрограма вступного екзамену з іноземної мови для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»
«Радіоекологія», 02020401 «Музичне мистецтво», 02020401 «Музичне мистецтво*», 02020201 «Хореографія*», 02010201 «Книгознавство, бібліотекознавство...
Програма співбесіди з методики музичного виховання спеціальнІстЬ: 02020401 Музичне мистецтво iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет культури і мистецтв Кафедра вокалу та хорових дисциплін Кафедра музичного мистецтва і хореографії
Спеціальність: 02020401 Музичне мистецтво*. Спеціалізація: художня культура, вокально-хорове мистецтво
Програма співбесіди з методики музичного виховання спеціальнІстЬ: 02020401 Музичне мистецтво iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет культури і мистецтв Кафедра вокалу та хорових дисциплін Кафедра музичного мистецтва і хореографії
Спеціальність: 02020401 Музичне мистецтво*. Спеціалізація: художня культура, вокально-хорове мистецтво
Програма співбесіди з методики музичного виховання спеціальнІстЬ: 02020401 Музичне мистецтво icon"Затверджую" Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету
«молодший спеціаліст». До фахового випробування допускаються вступники, які отримали підготовку за такими спорідненими спеціальностями,...
Програма співбесіди з методики музичного виховання спеціальнІстЬ: 02020401 Музичне мистецтво icon"Затверджую" Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету
«молодший спеціаліст». До фахового випробування допускаються вступники, які отримали підготовку за такими спорідненими спеціальностями,...
Програма співбесіди з методики музичного виховання спеціальнІстЬ: 02020401 Музичне мистецтво iconПрограма фахового випробування
«Магістр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» / «спеціаліст» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» / «спеціаліст»,...
Програма співбесіди з методики музичного виховання спеціальнІстЬ: 02020401 Музичне мистецтво iconПрограма співбесіди для вступників напряму підготовки «Музичне мистецтво»
Програма співбесіди для вступників напряму «Музичне мистецтво» на базі повної загальної середньої освіти. – Тернопіль, 2013. –11...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи