Програма фахових вступних випробувань icon

Програма фахових вступних випробувань
Скачати 81.05 Kb.
НазваПрограма фахових вступних випробувань
Дата11.09.2012
Розмір81.05 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

ФАКУЛЬТЕТ економіки

КАФЕДРА економіки та менеджменту


“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Ректор ________________В.Д.Будак

“ 22 ” ЛЮТОГО 2012 Р.


ПРОГРАМА

фахових вступних випробувань


з дисциплін: ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ

та ОСНОВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Освітньо-кваліфікаційний рівень: СПЕЦІАЛІСТ


спеціальність 7.03060104 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”


Миколаїв 2012


Розробники програми: д.е.н., проф. Кіщак І. Т., к.т.н., доц. Дьоміна В.М., к.е.н., ст. викл. Штепа О. В.


Затверджено на засіданні кафедри економіки та менеджменту

Протокол № 3 від “ 06 ” жовтня 2011 року.


Затверджено на засіданні вченої Ради факультету економіки

Протокол № 3 від “ 11 ” жовтня 2011 року.


^ 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Попередній освітній або (та) освітньо-кваліфікаційний рівень і вимоги до професійного відбору абітурієнтів визначені згідно із галузевим стандартом вищої освіти України “Підготовка спеціаліста. Освітньо-кваліфікаційна характеристика спеціаліста за спеціальністю 7.03060104 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” за напрямом підготовки 0306 “Менеджмент і адміністрування”.

Згідно із стандартом попередній рівень освіти або (та) професійної підготовки: базова (бакалавр) або повна (магістр, спеціаліст) вища освіта відповідного напряму підготовки без вимог до стажу роботи.

Для забезпечення ефективності реалізації завдань освіти і професійної підготовки, які визначені у освітньо-кваліфікаційній характеристиці, вступники проходять конкурсний відбір.

Вступні випробування по спеціальності “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” для абітурієнтів, які мають базову або повну вищу освіту з напряму “Менеджмент і адмістрування” проводяться у формі співбесіди.

Програмою передбачено проведення вступної фахової співбесіди з предметів:

 • основи менеджменту;

 • основи зовнішньоекономічної діяльності.


^ 2. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

2.1. ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ

 1. Поняття менеджменту.

 2. Види і рівні менеджменту.

 3. Принципи менеджменту.

 4. Функції менеджменту.

 5. Загальна характеристика і роль менеджера в організації.

 6. Інтегровані підходи до управління.

 7. Сучасні напрямки розвитку менеджменту.

 8. Організація, її основні ознаки, ціль діяльності.

 9. Моделі організації як відкритої системи.

 10. Сутність і особливості управлінських рішень.

 11. Загальна характеристика підходів к прийняттю рішень.

 12. Використання моделей у прийнятті рішень.

 13. Кількісні та якісні методи прогнозування.

 14. Загальне поняття планування і його значення в діяльності фірм.

 15. Основні етапи процесу планування та їх характеристика.

 16. Сутність стратегічного планування. Місія і цілі організації.

 17. Оцінка і аналіз зовнішнього середовища.

 18. Внутрішній аналіз організації.

 19. SWOT-аналіз. Стратегічні альтернативи і вибір стратегії.

 20. Планування реалізації стратегії.

 21. Сутність системи сітьового планування і управління. Сітьовий графік, його параметри.

 22. Бізнес-план підприємства, його призначення, характеристика основних розділів.

 23. Сутність функції організації та її місце в менеджменті.

 24. Делегування, відповідальність. Організаційні повноваження.

 25. Сутність організаційної структури та вимоги до її побудови.

 26. Проектування організаційних структур.

 27. Бюрократія. Основні характеристики.

 28. Департаменталізація. Лінійні та лінійно-функціональні структури.

 29. Дивізіональні структури.

 30. Адаптивні структури. Проектна організація.

 31. Матрична структура.

 32. Поняття і сутність мотивації. Потреби та винагороди.

 33. Загальна характеристика змістовних теорій мотивації.

 34. Загальна характеристика процесуальних теорій мотивації.

 35. Групова динаміка в менеджменті. Формальні і неформальні групи.

 36. Вплив і влада. Баланс влади.

 37. Форми влади. Авторитет.

 38. Поняття лідерства. Відмінності менеджера від лідера.

 39. Стилі лідерства.

 40. Сутність комунікації та її роль у системі управління.

 41. Комунікаційний процес, його елементи, основні етапи.

 42. Зворотній зв’язок та перешкоди.

 43. Поняття контролю та його місце в системі управління. Види контролю.

 44. Основні етапи процесу контролю.

 45. Основні характеристики ефективної системи контролю. Взаємозв’язок планування і контролю.

 46. Класифікація і зміст методів управління.

 47. Сутність та основні параметри організаційних перетворень.

 48. Система подолання опору організаційним змінам.

 49. Сутність ефективності менеджменту.

 50. Основні показники ефективності управління.


^ 2.2. ОСНОВИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 1. Поняття, види, суб'єкти ЗЕД.

 2. Сутність, зміст та цілі ЗЕД.

 3. Функціональний та предметний підходи в менеджменті ЗЕД.

 4. Особливості ЗЕД в Україні.

 5. Цілі та сутність ЗЕД підприємства.

 6. Оцінка можливості підприємства займатися ЗЕД.

 7. Конкурентоздатність підприємства і товару.

 8. Реєстрація суб'єктів ЗЕД.

 9. Акредитація на митниці.

 10. Класифікація товарів та послуг.

 11. Сертифікація товарів.

 12. Нормативна і законодавча база ЗЕД в Україні.

 13. Принципи і чинники управління ЗЕД.

 14. Організаційна структура управління ЗЕД на різних рівнях (держави, регіону, підприємства).

 15. Організаційна структура зовнішньоторгової фірми.

 16. Управління персоналом.

 17. Прямий метод організації зовнішньої торгівлі.

 18. Організація представництва, філій, дочірніх і спільних підприємств.

 19. Організація зовнішньої торгівлі через посередників.

 20. Види посередників.

 21. Винагорода посередників.

 22. Імпортна і експортна діяльність.

 23. Різновиди імпорту і експорту.

 24. Сутність та зміст розробки стратегії. Види цілей.

 25. Алгоритм розробки стратегії підприємства. . .

 26. Передконтрактна діяльність підприємства.

 27. Протокол про наміри.

 28. Вимоги до тексту контракту.

 29. Міжнародні комерційні умови "INCOTERMS".

 30. Засоби платежу.

 31. Валюта платежу.

 32. Ціноутворення.

 33. Конкурентний лист.

 34. Маркування та упаковка.

 35. Види контрактів.

 36. Сутність ГАТТ

 37. Товарообмінні операції.

 38. Міжнародні торги.

 39. Біржі.

 40. Аукціони.

 41. Ярмарок.

 42. Консалтинг. Інжиніринг.

 43. Лізинг.

 44. Франчайзинг.

 45. Торгівля ліцензіями та ноу-хау.

 46. Світові організації регулювання торгових відносин

 47. Організація контролю ЗЕД на підприємстві.

 48. Митний контроль ЗЕД

 49. Валютний контроль ЗЕД

 50. Державне регулювання ЗЕД^ 3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ


Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, зараховується:

 • результат фахового вступного випробування, що оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів;

 • середній бал документа про базову вищу освіту за 200-бальною шкалою.

Сукупні бали дають можливість оцінити рівень знань абітурієнта. Бали під час фахового вступного випробування нараховуються за наступною шкалою:

Високий рівень – 180 – 200 балів;

Достатній рівень – 150 – 179 бали;

Середній рівень – 124 – 149 балів

Початковий рівень – 123 бали і менше.

^ 4. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


4.1. Основи менеджменту


 1. Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы: Учеб.-метод. пособие. – М., 2008.

 2. Вершигора Е.Е. Менеджмент. Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2008.

 3. Виноградський М.Д., Виноградська А.М., Шканова О.М. Менеджмент в організації: Навч. посіб. – К.: „Кондор”, 2002.

 4. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: человек, стратегия, организация, процесс: Учебник. – М.: Изд-во МГУ, 2005.

 5. Вудкок М., Френсис Д. Раскрепощенный менеджер: Пер. с англ. – М.: „Дело”, 2001.

 6. Герчикова И.М. Менеджмент. Учебник, 2-е изд. – М.: Банки и биржи, 2005.

 7. Гірняк О.М., Лазановський П.П. Менеджмент: теоретичні основи і практикум: Навч. посіб. – К.: „Магнолія плюс”, Львів: „Новий світ – 2000”, 2003.

 8. Глухов В.В. Основы менеджмента. Учеб. пособие. – СПб: Спец. литература, 2005.

 9. Кредісов А.І., Панченко Є.Г., Кредісов В.А. Менеджмент для керівників. – К: „Кондор”, 2009.

 10. Кузнецов Ю.В., Подлесных В.Й. Основы менеджмента. Учеб. пособие. – СПб: Изд-во ОЛБИС, 2008.

 11. Мартыненко Н.М. Основы менеджмента: Учебник. – К.: „Каравела”, 2003.

 12. Мескон М., Альберт М., Хедуори Ф. Основы менеджмента. Пер. с англ. – М.: „Дело”, 2004.

 13. Новицкий Н.И. Основы менеджмента. Организация и планирование производства. – М.: Финансы и статистика, 2008.

 14. Осовська Г.В. Основи менеджменту: Навч. посіб. – К.: „Кондор”, 2003.

 15. Семь нот менеджмента / Под ред. Красновой В., Привалова. – М.: ЗАО «Журнал Эксперт», ООО «Издательство ЭКСМО», 2002.

 16. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства. Навч. посіб. – К.: „Каравела”, 2003.

 17. Уорд Майкл. 50 методик менеджмента: Пер. с англ. – М.: Финансы и статистика, 2003.

 18. Управление организацией: Учебник / Под ред. А.Г.Поршнева, З.П.Румянцевой, Н.А.Саломатина. – М.: ИНФРА-М, 2003.


^ 4.2. Основи зовнішньоекономічної діяльності


 1. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» (зі змінами та доповненнями від 22.12.2005)

 2. Гребелъник О.П. Основи зовнішньоекономічної діяльності:Підручник. - К.: «Центр учбової літератури», 2008.

 3. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Підручник для вузів/ І.В. Багрова, Н.І. Редіна, В.Є. Власюк, О.О. Гетьман. - Дніпропетровськ.: ДДФЕІ, 2002. - 580 с

 4. Боринець С.Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини. Підручник. – К.: Преса, 2004. – 305 с

 5. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Навч. посіб. для вузів/ Ю.В.Макогон - К.: ЦУЛ, 2006. – 424 с.

 6. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Навч. посіб. для вузів /Ю.Г.Козак – К., ЦУЛ, 2006 – 792с.

 7. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств:Навч.посіб./А.П.Румянцев – К.: 2003 – 376 с.

 8. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Навч. посіб./ Дахно І.І

 9. К.: ЦУЛ, 2006. – 316 с.

 10. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Навч. посіб./ В.В.Козик

К.: ЦУЛ, 2004. – 608 с.

 1. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч.посіб./ А.А.Кириченко. – К.: Знання-Прес, 2002. – 384 с.

 2. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. /Дахно І.І – К.: ЦУЛ, 2006. – 304 с.

 3. Новицький В.Є Міжнародна економічна діяльність України. Підручник. – К.: КНЕУ, 2003

 4. Передрій О.С. Міжнародні економічні відносини: Навч. посіб. – К.: Центр навч. літ., 2006. – 274 с.

 5. Савельєв Є.В. Міжнародна економіка: теорія міжнародної торгівлі і фінансів: Підручник для магістрантів з міжнародної економіки і державної служби. – Тернопіль: Економічна думка, 2004. – 504 с.

 6. Усач Б.Ф. Міжнародна торгівля. – К.: Преса, 2004. – 192 с.


Схожі:

Програма фахових вступних випробувань iconЗатверджую ректор Грищенко І. М. „ ” 2012 р. Програма фахових вступних випробувань
Програма фахових вступних випробувань розроблена на основі програм професійно-орієнтовних дисциплін «Основи технології виробів»,...
Програма фахових вступних випробувань iconЗатверджую ректор Грищенко І. М. „ ” 2012 р. Програма фахових вступних випробувань
Програма фахових вступних випробувань розроблена на основі програм професійно-орієнтовних дисциплін «Основи технології виробів»,...
Програма фахових вступних випробувань iconП. М. Якібчук програма фахових вступних випробувань з
Фізика", спеціальностей 040120301 та 040120301 "Фізика" проводиться за результатами фахових вступних випробувань. Вступні випробування...
Програма фахових вступних випробувань iconП. М. Якібчук програма фахових вступних випробувань з
Фізика", спеціальностей 040120301 та 040120301 "Фізика" проводиться за результатами фахових вступних випробувань. Вступні випробування...
Програма фахових вступних випробувань iconС. М. Програма фахових вступних випробувань
Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю...
Програма фахових вступних випробувань iconДекан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань
Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю...
Програма фахових вступних випробувань iconВ. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії пнпу м.І. Степаненко 23 лютого 2012 року Кафедра журналістики програма фахових вступних випробувань творчий конкурс
Програма фахових вступних випробувань (творчий конкурс) абітурієнтів / Укладачі: проф. С. В. Семенко, доц. Педченко С. О., ст викл.  Шебеліст...
Програма фахових вступних випробувань iconПояснювальна записка складається з: Програми фахових вступних випробувань
Програма фахових вступних випробувань складена на основі навчальної програми з дисциплін “Історія та теорія соціальної роботи”, “Технологія...
Програма фахових вступних випробувань iconО.Є. Ходосовцев програма фахових вступних випробувань з іспанської мови та літератури
Програма вступних випробувань абітурієнтів для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст», «магістр» з іспанської мови....
Програма фахових вступних випробувань iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальність «Філософія»
Пояснювальна записка складається з «Програми фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки випускників», «Літератури»,...
Програма фахових вступних випробувань iconПрограма фахових вступних випробувань

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи