Програма співбесіди на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 03050301 \"Міжнародна економіка\" icon

Програма співбесіди на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 03050301 "Міжнародна економіка"
Скачати 59.24 Kb.
НазваПрограма співбесіди на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 03050301 "Міжнародна економіка"
Дата11.09.2012
Розмір59.24 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ

КАФЕДРА міжнародної економіки

та економічної теорії


“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Ректор ________________В.Д.Будак

“ 22 ” ЛЮТОГО 2012 Р.


Програма СПІВБЕСІДИ


на здобуття

освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»


спеціальності 7.03050301 "Міжнародна економіка"


Миколаїв 2012


Розробник: Ткаліч Т.І. - к.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки

та економічної теорії


Рекомендовано методичною комісією за напрямом підготовки 6.030503 „Міжнародна економіка”


Затверджено на засіданні кафедри міжнародної економіки та економічної теорії

Протокол № 2 від „14” жовтня 2011р.


Затверджено на засіданні вченої ради факультету економіки

Протокол №5 від „13” грудня 2011р.


^ 1.Пояснювальна записка


Студенти, які бажають отримати вищу освіту із спеціальності «Міжнародна економіка» повинні вільно оперувати фактами міжнародних економічних зв’язків України і формування на цій основі розуміння цілісності системи світового господарства та місця України в цій системі, що сприятиме застосуванню отриманої макроекономічної інформації в процесі підготовки та прийняття рішень у практичній діяльності з питань регулювання зовнішньоекономічних стосунків.

Студенти повинні показати свої знання:

 • про загальні закономірності міжнародної економічної діяльності України як системи заходів;

 • про механізми досягнення рівноваги між національним товарним ринком, ринком праці, ринком грошей та міжнародними; формування загальної рівноваги між національною економікою та міжнародною, причини й фактори, які порушують цю рівновагу;

 • про економічні функції держави та основні інструменти регулювання міжнародної економічної діяльності України;

 • про взаємозв’язки внутрішньо економічних та міжнародних процесів;

 • про соціальні проблеми в процесі міжнародної економічної діяльності України та способи надання громадянам соціальних гарантій;

 • вміти застосовувати загальноекономічні закономірності для аналізу проблем міжнародної економічної діяльності України;

 • вміти дослідити причини порушення основних макроекономічних пропорцій та прогнозувати динаміку макроекономічних показників;

 • вміти розрахувати на основі загальнодоступних статистичних даних показники інфляції, зайнятості, безробіття, базові показники системи національних рахунків та дати пояснення їх динаміки.

^ 2.Питання до співбесіди з дисциплін


1. Міжнародна економічна діяльність України

 1. Сутність і особливості міжнародної економічної діяльності.

 2. Роль міжнародної економічної діяльності для національного господарства.

 3. Факторні передумови міжнародної економічної діяльності України.

 4. Суб'єкти міжнародних економічних операцій.

 5. Законодавча регламентація діяльності суб’єктів міжнародної економічної діяльності в державі.

 6. Експортна діяльність в макро- та мікроекономічному вимірах. Нарощування експортного потенціалу як фактор економічного розвитку та структурної реформи.

 7. Імпортна політика: загальні цілі та актуальні проблеми України. Основні напрями оптимізації імпорту в Україні.

 8. Особливості міжнародної торгівлі послугами.

 9. Послуги посередників у міжнародній торгівлі.

 10. Міжнародні послуги у сфері виробництва, кооперування та реклами: специфіка транзитивної економіки.

 11. Лізинг та інші орендні операції в міжнародному співробітництву.

 12. Міжнародні транспортні послуги.

 13. Причини виникнення та суть глобальних проблем.

 14. Міжнародний туризм.

 15. Зовнішня торгівля України послугами з регіонами світу.

 16. Прямі закордонні інвестиції в Україні. Регулювання інвестиційних потоків.

 17. Стратегія ТНК в Україні. Вплив ТНК на національну економіку.

 18. Створення вільних економічних зон в Україні.

 19. Проблеми та перспективи функціонування ВЕЗ в Україні.

 20. Спільне підприємництво в Україні. Вплив СП на національну економіку.

 21. Україна як суб'єкт міжнародної валютно-фінансової системи.

 22. Роль міжнародного кредиту в національній економіці.

 23. Вплив НТП на міжнародні економічні зв'язки. Міжнародний рух технології.

 24. Програми технічного сприяння в Україні. Участь України в міжнародних науково-технічних проектах.

 25. Практичні завдання міжнародної кооперації за сучасних умов. Міжнародне кооперування в межах СНД.


^ 2. Міжнародна економіка


  1. Регламентація міжнародного кооперування в Україні.

  2. Поняття міжнародної міграції робочої сили: міграція в долі українського та інших народів.

  3. Класифікація складових, факторів та видів міжнародної міграції. Фактори міграції. Аналіз наслідків міграції на ринку праці.

  4. Напрями підвищення конкурентоспроможності української економіки.

  5. Застосування нетарифних інструментів та інтереси України.

  6. Сутність та особливості процесів інтернаціоналізації: українська специфіка.

  7. Геоекономічна політика України в міжнародному контексті. Економічна інтеграція.

  8. Глобалізація та Регіоналізація – форми соціально-економічної інтернаціоналізації.

  9. Європейський вектор зовнішньоекономічної діяльності: резерви співробітництва як фактор перспективної інтеграційної моделі.

  10. СНД в системі геополітичних пріоритетів України.

  11. Чорноморське економічне співробітництво України.

  12. Економічна безпека за умов відкритої економіки.

  13. Регулювання міжнародної економічної діяльності в Україні.

  14. Торгові режими України з країнами світу.

  15. Субрегіональні проекти за участі України.

  16. Спеціальні економічні зони в міжнародній економічній діяльності України.

  17. Науково-технічна та інформаційна політика в системі пріоритетів міжнародної економічної діяльності.

  18. Міжнародні економічні зв’язки в українській історії: ретроспектива та сучасність.

  19. Сировинні ресурси в міжнародній економічній діяльності України.

  20. Паливно-енергетичні ресурси у відкритій економіці.

  21. Екологічні обмеження зростання відкритої економіки України в контексті сучасної глобалістики.

  22. Міжнародна торгівля – сутність і приоритети розвитку.

  23. Види операций купівлі-продажу товаров.

  24. Проказники світової торгівлі.

  25. Сутність і класифікація послуг в міжнародній економічній діяльності.

^ 3.Критерії оцінювання


Оцінка «відмінно» (180-200 балів) ставиться, якщо абітурієнт:

 • показав повне знання фактичного матеріалу;

 • повністю розкрив і строго довів всі твердження питань білету;

 • вільно володіє понятійним і термінологічним апаратом;

 • показав вміння розв’язувати навчальні задачі.


Оцінка «добре» (150-179 балів) ставиться, якщо абітурієнт показав:

 • показав повне знання фактичного матеріалу, але з деякими неточностями;

 • повністю довів всі твердження питань білету, але з деякими неточностями;

 • в цілому володіє понятійним і термінологічним апаратом;

 • показав вміння розв’язувати навчальні задачі за стандартним алгоритмом.


Оцінка «задовільно» (124-149 балів) ставиться, якщо абітурієнт показав:

 • неповне знання фактичного матеріалу;

 • задовільне володіння базовою термінологією;

 • вміє пояснити способи розв’язування навчальних задач зі сторонньою допомогою.


Оцінка «незадовільно» (100-123 бали) ставиться за умови, що абітурієнт:

 • має уяву щодо змісту фактичного матеріалу, але відповідь не наповнюється реальним змістом;

 • не володіє понятійним і термінологічним апаратом;

 • не може пояснити способи розв’язування навчальних задач навіть зі сторонньою допомогою.


Схожі:

Програма співбесіди на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 03050301 \"Міжнародна економіка\" iconПрограма співбесіди для абітурієнтів, що вступають за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спеціальність 030503 "Міжнародна економіка"
Рекомендовано методичною комісією за напрямом підготовки 030503 „Міжнародна економіка”
Програма співбесіди на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 03050301 \"Міжнародна економіка\" iconПояснювальна записка програма фахового вступного випробування з спеціальності 03050301 «Міжнародна економіка» розроблена
Програма фахового вступного випробування з спеціальності 03050301 «Міжнародна економіка» розроблена відповідно до освітньо-професійної...
Програма співбесіди на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 03050301 \"Міжнародна економіка\" iconПояснювальна записка програма фахового вступного випробування з спеціальності 03050301 «Міжнародна економіка» розроблена
Програма фахового вступного випробування з спеціальності 03050301 «Міжнародна економіка» розроблена відповідно до освітньо-професійної...
Програма співбесіди на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 03050301 \"Міжнародна економіка\" iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Програма вступного фахового випробування зі спеціальності 03050301 „Міжнародна економіка” галузі знань 0305 „Економіка та підприємництво”...
Програма співбесіди на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 03050301 \"Міжнародна економіка\" iconПрограма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» зі спеціальності 02010101 «Культурологія» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» на базі освітньо-кваліфікаційного...
Програма співбесіди на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 03050301 \"Міжнародна економіка\" iconПрограма вступного фахового випробування
Програма вступного фахового випробування зі спеціальності 03050301 „Міжнародна економіка” галузі знань 0305 „Економіка та підприємництво”...
Програма співбесіди на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 03050301 \"Міжнародна економіка\" iconПояснювальна записка Дана програма ставить за мету ознайомити студентів, які претендують на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»
Програма вступних випробувань абітурієнтів для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» з іноземної мови (німецької)....
Програма співбесіди на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 03050301 \"Міжнародна економіка\" iconПрограма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" спеціальності 01010401 «Професійна освіта. Метрологія, стандартизація та сертифікація»
Метою вступного іспиту є встановлення рівня теоретичних знань, практичних умінь і навичок, необхідних для опанування навчальних дисциплін...
Програма співбесіди на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 03050301 \"Міжнародна економіка\" iconПрограма співбесіди з математики для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
Математика. Програма співбесіди для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» / Укладачі: Петрівський...
Програма співбесіди на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 03050301 \"Міжнародна економіка\" iconПрограма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" зі спеціальності 02030201 «Історія» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр"
Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи