Програма співбесіди з обліку І аудиту icon

Програма співбесіди з обліку І аудиту
Скачати 96.05 Kb.
НазваПрограма співбесіди з обліку І аудиту
Дата11.09.2012
Розмір96.05 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ

КАФЕДРА ОБЛІКУ ТА ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ


“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Ректор ________________В.Д.Будак

“ 22 ” ЛЮТОГО 2012 Р.


ПРОГРАМА СПІВБЕСІДИ

З ОБЛІКУ І АУДИТУ


ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 0305 «ЕКОНОМІКА І ПІДПРИЄМНИЦТВО»

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ «СПЕЦІАЛІСТ»


СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.03050901 «ОБЛІК І АУДИТ»


Миколаїв 2012


Розробники програми: к.е.н., доцент Бурова Т.А., ст. викладач Мікрюкова Л.В.


Затверджено на засіданні кафедри обліку та економічного аналізу

Протокол № 6 від «12» січня 2012р.


Затверджено на засіданні вченої ради факультету економіки

Протокол №6 від «17» січня 2012 р.

І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Прийом на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем "спеціаліст" здійснюється на конкурсній основі за результатами вступних випробувань.

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр" за відповідною спеціальністю беруть участь у конкурсі за результатами фахових вступних випробувань.

Вступники проходять співбесіду в обсязі діючих програм освітньо-кваліфікаційного рівня - "бакалавр".


ІІ. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ


1) Питання з основ бухгалтерського обліку.

 1. Узагальнення інформації про господарські засоби та джерела їх
  утворення в балансі підприємств. Типи змін статей балансу та його
  взаємозв'язок з рахунками.

 2. Рахунки та подвійний запис, їх характеристика.

 3. Форми бухгалтерського обліку, їх характеристика та перспективи розвитку.

 4. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань,
  господарських операцій підприємств та організацій та його загальна характеристика.

 5. Предмет і метод бухгалтерського обліку. Принципи побудови бухгалтерського обліку.

 6. Нормативно-правове регулювання бухгалтерського обліку на
  підприємствах України. Склад і характеристика Закону України «Про
  бухгалтерський облік і фінансову звітність».

 7. Інвентаризація як засіб бухгалтерського обліку. Об'єкти інвентаризації.

 8. Характеристика рахунків. Активні і пасивні рахунки.

 9. Характеристика синтетичних і аналітичних рахунків. Субрахунки.

 10. Характеристика рахунків кожного класу діючого Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань.

 11. Способи виправлення помилкових записів в бухгалтерському обліку.

 12. Документація і облікові регістри в бухгалтерському обліку.

2) Питання з фінансового обліку.

 1. Фінансовий облік малоцінних і швидкозношуваних предметів.

 2. Синтетичний та аналітичний облік товарів на підприємстві.

 3. Фінансовий облік адміністративних витрат, та їх списання згідно П(С)БО.

 4. Фінансовий облік операцій на поточних рахунках в банках.

 5. Облік утримань із заробітної плати робітників.

 6. Облік формування та змін статутного капіталу.

 7. Синтетичний та аналітичний облік основних засобів.

 8. Облік короткострокових та довгострокових кредитів банку на підприємстві.

 9. Фінансовий облік витрат на збут та їх списання згідно П(С) БО.

 10. Оцінка та документальне оформлення руху виробничих запасів на підприємстві.

 11. Синтетичний та аналітичний облік формування фінансових результатів від операційної діяльності.

 12. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків щодо податків та платежів до бюджету.

 13. законодавчо-нормативні документи з обліку по видам активів, капіталу, зобов’язань.

 14. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з підзвітними особами.

 15. Аналітичний та синтетичний облік руху виробничих запасів на підприємстві.

 16. Первинний та зведений облік розрахунків з робітниками по заробітній платі.

 17. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з органами соціального страхування.

 18. Синтетичний та аналітичний облік виробничих витрат операційної діяльності.

 19. Фінансовий облік капітальних інвестицій підприємства.

 20. Облік нерозподіленого прибутку (збитків) та його використання на підприємстві.

 21. Бухгалтерський облік витрат на поліпшення основних засобів.

 22. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з постачальниками і підрядниками.

 23. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з робітниками по оплаті праці.

 24. Облік транспортно-заготівельних витрат згідно П (С)БО 9 «Запаси».

 25. Бухгалтерський облік нематеріальних активів та нарахування їх зносу (амортизації).

 26. Облік розрахунків за претензіям і невідфактурованих поставок запасів.

 27. Синтетичний та аналітичний облік доходів від операційної діяльності.

 28. Формування та бухгалтерський облік собівартості реалізованої готової продукції, (робіт, послуг) запасів.

 29. Облік резервного, додаткового та неоплаченого капіталу.

 30. Фінансовий облік касових операцій на підприємстві.

 31. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з покупцями і замовниками.

 32. Первинний і зведений облік основних засобів на підприємстві.

 33. Первинний і зведений облік по видам активів, капіталу, зобов’язань.

 34. Схеми документообігу по видам активів, капіталу, зобов’язань.


3) Питання з аудиту.

 1. Планування аудиту фінансових звітів згідно МСА НВЕ.

 2. Історія становлення та перспективи подальшого розвитку аудиту в Україні.

 3. Організація і методика аудиту обліку запасів на підприємстві.

 4. Організація і методика аудиту розрахунків з постачальниками і підрядниками.

 5. Організація і методика аудиту витрат по видам діяльності.

 6. Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики, їх загальна характеристика.

 7. Види аудиту та його відмінність від ревізії.

 8. Організація і методика аудиту фінансової звітності суб'єкта малого підприємництва.

 9. Мета і загальні принципи аудиту, їх характеристика.

 10. Поняття аудиторських доказів, їх види та вимоги до них.

 11. Аналітичні процедури аудиту згідно МСА НВЕ.

 12. Елементи аудиторського ризику, їх характеристика.

 13. Предмет і метод аудиту.

 14. Нормативні та інформаційні джерела аудиту розрахунків по оплаті праці. Задачі аудиту.

 15. Організація і методика аудиту доходів по видам діяльності.

 16. Нормативні та інформаційні джерела аудиту грошових коштів. Задачі аудиту.

 17. Організація і методика аудиту розрахунків з бюджетом (податок на прибуток, ПДВ, ПДФО).

 18. Організація і методика аудиту річних форм фінансової звітності підприємства.

 19. Організація і методика аудиту розрахунків з покупцями і замовниками.

 20. Аудиторські висновки зі спеціальних аудиторських завдань (МСА НВЕ № 800).

 21. Організація і методика аудиту зносу (амортизації) необоротних активів.

 22. Види аудиторських висновків згідно МСА НВЕ.

 23. Організація і методика аудиту основних засобів.

 24. Супутні аудиторські послуги, їх характеристика згідно МСА НВЕ.

 25. Організація і методика аудиту грошових коштів в касі підприємства.

 26. Основні елементи і структура аудиторського висновку згідно МСА НВЕ.

 27. Організація і методика аудиту розрахунків з оплати праці.

 28. Організація і методика аудиту розрахунків з підзвітними особами.

 29. Нормативні та інформаційні джерела аудиту основних засобів. Задачі аудиту.

 30. Робоча документація аудитора та вимоги до її складання.

 31. Загальна характеристика МСА НВЕ, їх назва.

 32. Законодавчо-нормативні основи аудиту.

 33. Інформаційні джерела аудиту по видам активів, капіталу, зобов’язань.ІІІ. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ


Оцінка «відмінно» (180-200 балів) ставиться, якщо студент:

 • показав повне знання законодавчо-нормативних документів з обліку і аудиту;

 • повністю довів всі твердження теоретичних питань;

 • вільно володіє понятійним і термінологічним апаратом;

 • показав вміння розв'язувати практичні ситуації.


Оцінка «добре» (150-179 бали) ставиться, якщо студент показав:

 • повне знання законодавчо-нормативних документів з обліку і аудиту, але з деякими неточностями;

 • повністю довів всі твердження з теоретичних питань, але з деякими неточностями;

 • в цілому володіє понятійним і термінологічним апаратом; показав вміння розв'язувати практичні ситуації з обліку і аудиту.


Оцінка «задовільно» (124-149 бали) ставиться, якщо студент показав:

 • неповне знання теоретичного матеріалу з обліку і аудиту;

 • задовільне володіння базовою термінологією, законодавчо-нормативними документами;

 • вміє пояснити способи розв'язування практичних завдань зі сторонньою допомогою.


Оцінка «незадовільно» (100-124 бали) ставиться за умови, що абітурієнт:

 • має уяву щодо змісту теоретичного матеріалу, але відповідь не наповнюється реальним змістом;

 • не володіє понятійним і термінологічним апаратом з економічних питань;

 • не може пояснити способи розв'язування практичних завдань навіть зі сторонньою допомогою;

 • відповідь не відповідає питанню.^ ІV. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Бухгалтерський (фінансовий) облік

 1. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV, зі змінами і доповненнями;

 2. Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» № 2464-VI від 8 липня 2010 року;

 3. Податковий Кодекс України №2856 – VI від 23.12.2010 р.

 4. Бутинець Ф.Ф. Організація бухгалтерського обліку. Підручник для студентів Вузов спеціальність «Облік і аудит» /4-і вид., доп. і перероб., Житомир: ЖИТІ, 2007. - 453с.

 5. Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник для студентів спеціальності «Облік та аудит» вищих навчальних закладів. - Житомир: ПП «Рута», 2009. – 672с.

 6. Інструкція “Про інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, товарно – матеріальних цінностей, грошових коштів та документів і розрахунків”, затверджена наказом Мінфіну України від 11.08.94 р. №69, (зі змінами та доповненнями);

 7. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291 (зі змінами та доповненнями);

 8. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів, затверджені Наказом Міністерства фінансів України № 2 від 10.01.2007 року;

 9. Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2000 року № 356;

 10. Наказ Міністерства статистики України "Про затвердження типових
  первинних облікових документів з обліку сировини та матеріалів" від 21.06.96р. № 193 ;

 11. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291 (зі змінами та доповненнями);

 12. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку.

 13. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: підручник для вищих навчальних закладів економічних спеціальностей. – К.:АСК, 2008. – 776с.

 14. Чебанова Н.В. Фінансовий облік: Підручник. – К.: Вид. центр “Академія”, 2009.-704с.

Аудит

 1. Закон України «Про аудиторську діяльність» в редакції від 14 вересня 2006 року № 140–V;

 2. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг: видання 2010 року, частина 1 / Пер. з англ.: Ольховікова О.Л., Селезньов О.В., Зєніна О.О., Гик О.В., Біндер С.Г. – Київ: МФБ і АПУ, 2010. – 841 с.

 3. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг: видання 2010 року, частина 2 / Пер. з англ.: Ольховікова О.Л., Селезньов О.В., Зєніна О.О., Гик О.В., Біндер С.Г. – Київ: МФБ і АПУ, 2010. – 409 с.

 4. Аудит. Учебное пособие / Под ред. к.э.н., доц. Майданевича П. Н., к.э.н., асс. Волошиной Е. И. – Симферополь: ЧП «Предприятие Феникс», 2008 – 700с.

 5. Кулаковська Л.П. Організація і методика аудиту. - К.: Кондор, 20010.-560с.

 6. Никонович М.О. Організація і методика аудиту. - К.: Ліра - К, 2009.-257с.

 7. Пилипенко І. І., Редько О. Ю. Стандарти аудиту та етики. Навч. Посібник. – К.: ДП «Інформаційно – аналітичне агентство», 2007 – 277с.

 8. Савченко В.Я. Аудит: Учеб. пособие. - К.: Кондор, 2009.-328с.

 9. Сопко В. П., Верхоглядова Н. І., Шило В. П., Ільїна С. Б., Брадул О. М. Організація і методика проведення аудиту. Навчально – методичний посібник. Київ. ВД «Професіонал», 2008 рік, 616с.

 10. Аудит. Методика документування: навчальний посібник/За заг. ред. акад. АЕНУ, д. е. н., проф.. І.І. Пилипенка. – К.: Інформаційно – видавничий центр Держкомстату України, 2007, - 457с.

 11. Кучерак Д.Про первинні документи// Школа бухгалтера. № 02/2007 від 29.01.2007 року - с.6 – 7.


Схожі:

Програма співбесіди з обліку І аудиту iconПрограма співбесіди з обліку І аудиту
Успішне управління господарською діяльністю в умовах ринкової економіки в багатьох випадках пов'язане з правильним розумінням І практичним...
Програма співбесіди з обліку І аудиту iconПитання, що виносяться на залік з курсу “інформаційні системи І технології обліку І аудиту”
Задачі обліку, що розв`язуються на армб з обліку, контролю, аналізу та аудиту фінансово-розрахункових операцій
Програма співбесіди з обліку І аудиту iconШкабрій Н. О. викладач Національна академія статистики, обліку та аудиту проблемні питання бухгалтерського обліку та аудиту зобов’язань в агропромисловому комплексі
Проблемні питання бухгалтерського обліку та аудиту зобов’язань в агропромисловому комплексі
Програма співбесіди з обліку І аудиту iconІнформації про оплату праці чинить значний вплив на фінансовий результат господарської діяльності. Предметом дослідження є сукупність теоретичних засад бухгалтерського обліку та аудиту виплат працівникам в інформаційному середовищі підприємства
Організація обліку І аудиту виплат працівникам в середовищі інформаційної системи підприємства
Програма співбесіди з обліку І аудиту iconНауковий вісник державної академії статистики, обліку та аудиту
Пилипенко, В. О. Шевчук. Професійна компетентність фахівців з аудиту: освітні та наукові аспекти розвитку
Програма співбесіди з обліку І аудиту iconПлан роботи науково теоретичного семінару кафедри обліку І аудиту на 2010-2011 навчальний рік
Технологічні та організаційні особливості внутрішньогосподарського обліку геологорозвідувальних робіт
Програма співбесіди з обліку І аудиту iconПлан роботи науково теоретичного семінару кафедри обліку І аудиту на 2010-2011 навчальний рік
Технологічні та організаційні особливості внутрішньогосподарського обліку геологорозвідувальних робіт
Програма співбесіди з обліку І аудиту iconВ. О. Сухомлинського факультет економіки кафедра обліку та економічного аналізу "затверджую" ректор в. Д. Будак "20" лютого 2014р. Програма
Завдання: вивчення методів раціональної організації та проведення аудиту на підприємствах. Набуття методичних навичок аудиторської...
Програма співбесіди з обліку І аудиту iconБурденко І. М. к е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку І аудиту методологічні аспекти бухгалтерського обліку хеджування анотація
Анотація. У статті розглянуто основні методологічні аспекти обліку хеджування. Автором наданий стислий огляд основних термінів, критеріїв...
Програма співбесіди з обліку І аудиту iconСтатистики, обліку та аудиту прикладна статистика: проблеми теорії та практики Збірник наукових праць Випуск 8 Київ 2011
Прикладна статистика: проблеми теорії та практики. Зб наук пр. Вип. 8 / Держ акад статистики, обліку та аудиту; Ред кол.: І.І. Пилипенко...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи