Програма співбесіди з дошкільної педагогіки та фахових методик icon

Програма співбесіди з дошкільної педагогіки та фахових методик
Скачати 354.39 Kb.
НазваПрограма співбесіди з дошкільної педагогіки та фахових методик
Дата11.09.2012
Розмір354.39 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГІЇ

КАФЕДРА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ


“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Ректор ________________В.Д.Будак

“ 22 ” ЛЮТОГО 2012 Р.


ПРОГРАМА співбесіди

З ДОШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ФАХОВИХ

МЕТОДИК


ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

8.01010101 «Дошкільна освіта»

освітньо-кваліфікаційного рівня

підготовки «Магістр»


МИКОЛАЇВ – 2012


Розробник: д.п.н., проф. Степанова Т.М.


Затверджено на засіданні кафедри дошкільної освіти

Протокол № 3 від 11 жовтня 2011 року


Затверджено на засіданні вченої Ради факультету психології

Протокол № 3 від 19 жовтня 2011 року

^ 1.ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Реформаційні зміни в системі дошкільної освіти, надання їм державно-національної спрямованості, вимагають під психолого-педагогічної науки пошуку нових шляхів вдосконалення рівня підготовки фахівців дошкільного профілю. Модернізація сфери освіти викликала до життя появу ступеневої системи підготовки фахівців, яка здатна оптимізувати процес самореалізації особистості в суспільстві з врахуванням її потреб та можливостей та забезпечити галузь суспільного та сімейного дошкільного виховання висококваліфікованими фахівцями.

Підготовка фахівця з вищою освітою, що задовольняє всім висунутим суспільством вимогам, в Україні здійснюється за допомогою ступеневої системи освіти у вищих навчальних педагогічних закладах ІІІ - IV рівнів акредитації. Згідно цієї системи в країні встановлені освітньо-кваліфікаційні рівні; молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр та освіті рівні вищої освіти базова вища освіта, повна вища освіта. Існує певний зв’язок між кваліфікаційним рівнем і рівнем освіти. Цей зв'язок закріплено в Державному стандарті вищої освіти (ДСВО) у вигляді вимог до змісту, обсягу та рівня вищої освіти певних освітніх та освітньо-кваліфікаційних рівнів.

У ході співбесіди студент має продемонструвати свої знання та, частково, професійні уміння.

^ 2.ДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Загальні основи дошкільної педагогіки

Дошкільна педагогіка - наука про виховання, навчання і розвиток дітей від народження до шкільного віку. Основні поняття (категорії) дошкільної педагогіки: виховання, навчання, розвиток особистості, освіта, педагогічна діяльність, навчально-виховний процес. Виховання у соціальному та педагогічному значенні. Специфіка виховання, як соціального явища, історичний характер виховання.

Джерела педагогіки, як науки: народна педагогіка, релігія, педагогічна
спадщина минулого, педагогічна практика, інноваційний творчий педагогічний досвід, спеціальні теоретичні та експериментальні дослідження.

Зв'язок педагогіки з іншими науками.

Становлення і розвиток теорії і практики дошкільного виховання. Розбудова вітчизняної системи сімейного і суспільного виховання і навчання дітей дошкільного віку. Державна національна програма «Осина» (Україна XXI століття), Концепція дошкільного виховання в Україні, Закон України «Про дошкільну освіту». Базовий компонент дошкільної освіти про мету, завдання, зміст і засоби національного виховання. Типи закладів дошкільної освіти (класичні та інноваційні), їх характеристика.

Актуальні проблеми сучасної дошкільної педагогіки. Методологія і методи педагогічного дослідження. Значення, види та принципи педагогічного дослідження.


^ Виховання і розвиток

Значення дошкільного дитинства у розвитку особистості. Взаємодія соціальних і біологічних чинників у її формуванні. Провідна роль виховання та активності особистості у розвитку дитини. Роль діяльності у формуванні особистості.

Теорії «штучної акселерації» (Мак-Гроу, Моор, Суппіс) та ампліфікації (максимального збагачення) дитячого розвитку на основі знань про його особливості на кожному етапі дошкільного дитинства (Л.Виготський, О.Запорожець, Г.Костюк, Л.Венгер).

Особливості організації та проведення виховної роботи з обдарованими дітьми.

^ Мета і завдання виховання

Поняття про ідеал, мету та цілі виховання. Ідеальна і реальна мета виховання. Об'єктивний і суб'єктивний характер мети виховання. Підкріплення та аргументація мети концепцією (ями). Відображення мети і концепцій виховання та розвитку у завданнях виховання дітей раннього та дошкільного віку.

Закономірності, як відображення сутнісної характеристики процесу розвитку. Конкретизація закономірностей у принципах виховання. Основні закономірності та принципи виховання дітей раннього і дошкільного віку.

^ Зміст навчання і виховання дітей дошкільною віку

Основні підходи до визначення змісту освіти дітей дошкільного віку. Ян Амос Коменський про зміст навчання і виховання дітей. Перші нормативні документи та програми для дошкільних закладів: історія питання.

Характеристика сучасних програм навчання і виховання дітей в дошкільних закладах освіти - „Малятко”, „Дитина”, „Дитина в дошкільні роки”, „Українське довкілля” , „Перші кроки”, „Ладки” тощо.


^ Фізичне виховання

Фізичне виховання і фізичний розвиток. Основні поняття теорії фізичного виховання, наукові основи, методи науково-педагогічних досліджень.

Завдання фізичного виховання: оздоровчі, виховні та навчальні. Комплексний підхід до їх реалізації. Засоби фізичного виховання: оздоровчі сили природи, гігієнічні фактори, фізичні вправи.

Вітчизняна система фізичного виховання дітей раннього і дошкільного віку. Система тіло виховання у Запорізькій Січі. Народна педагогіка про фізичне виховання.

Організація рухового режиму в дитячому садку. Значення режиму, його наукові основи. Формування культурно-гігієнічних навичок у дітей. Загартування організму дитини. Рухливі ігри та вправи спортивного характеру.

Методи фізичного виховання. Форми організації фізичного виховання у дошкільних навчальних закладах. Наукові дослідження в галузі фізичного виховання дітей дошкільного віку.


^ Розумове виховання

Розумове виховання та розумовий розвиток. Теоретичні основи розумового виховання. Народна педагогіка про розумове виховання. Сенсорне виховання, як передумова успішного розумового розвитку.

Завдання розумового виховання:

1-ша група завдань: набуття елементарних знань про навколишнє середовище - природу, життя і працю людей, суспільні явища тощо. Оформлення знань в певну систему, у якій відображено істотні зв'язки у тій чи іншій галузі дійсності.

2-га група - формування навичок і умінь розумової діяльності (вміння постерігати, уважно розглядати і обстежувати предмети тощо);

- розвиток і вдосконалення головних розумових дій: аналізу, порівняння,

узагальнення, класифікації тощо;

- розвиток психічних процесів: пам'яті, уваги, уяви тощо;

- розвиток мови.

3-тя група завдань - розвиток розумових здібностей, формування пізнавальних інтересів і допитливості.

Зміст розумового виховання дітей дошкільного віку. Розвиток теорії розумового виховання дітей.

Засоби розумового виховання, роль різних видів діяльності у розумовому вихованні. Методи розумового виховання дітей дошкільною віку. Наукові дослідження в галузі розумового виховання дітей.

Форми організації навчання дітей раннього і дошкільного віку в умовах ДНЗ та сім'ї.

^ Моральне виховання

Моральне виховання і моральний розвиток. Теоретичні основи морального виховання. Народна педагогіка про моральне виховання.

Завдання морального виховання. Характеристика двох груп завдань морального виховання - постійної та рухливої. Постійна (перша група завдань) формування механізму морального виховання: уявлень, моральних почуттів, моральних звичок та норм, практики поведінки.

Рухлива (друга група завдань) - формування конкретних моральних рис особистості: основ патріотизму, гуманних почуттів, дружби, працелюбності тощо.

Засоби морального виховання: художні засоби, природа, власна діяльність дітей, спілкування з оточуючими тощо.

Методи морального виховання. Класифікація методів та їх характеристика. Дослідження з проблеми ( Б.Т. Ліхачов, В.Г. Нечаєва, В.І.Логінова та інші).

Методи формування моральної поведінки - привчання, вправляння, керівництво діяльністю. Методи формування моральної свідомості - переконання у формі роз'яснення, навіювання, бесіда. Методи стимулювання почуттів та відношень - приклад, заохочення, покарання.

Зміст і методика морального виховання дітей раннього і дошкільного віку. Виховання гуманності, колективізму, розвиток етичних явлень. Своєрідність проявів колективних взаємин дітей дошкільного віку. Педагогічне керівництво взаєминами дітей.

Зміст культури поведінки дітей різних вікових груп. Методика виховання культури поведінки.

Виховання вольових рис особистості дитини. Попередження і перевиховання негативізмів поведінки. Виховання дисциплінованості у дітей.

Виховання любові до батьків, поваги до людей. Виховання любові до Батьківщини. Народні та родинні свята в дошкільному навчальному закладі.


^ Трудове виховання

Роль праці у формуванні особистості. Українська народна педагогіка про трудове виховання. Своєрідність праці дітей. Виховне значення праці. Види і зміст трудової діяльності дітей в різних вікових групах.

Методи трудового виховання.

Форми організації праці дітей та методика їх проведення в різних вікових групах.

Сучасні дослідження з питань трудового виховання дошкільників.


^ Естетичне виховання

Естетичне виховання і естетичний розвиток. Мета естетичного виховання дітей дошкільного віку. Завдання естетичного виховання. Умови і засоби естетичного виховання дітей в дошкільному навчальному закладі та сім'ї.

Теоретичні основи естетичною і художньою виховання. Наукові дослідження з проблеми. Використання елементів народної педагогіки у естетичному вихованні дітей.

Принципи і методи естетичного виховання дітей дошкільною віку. Художня творчість дітей і педагогічне керівництво різними видами художньої діяльності дошкільників з боку педагога.


Гра

Гра, як провідний вид діяльності дошкільника. Теорії гри, їх розвиток. Сучасні наукові дослідження проблеми гри.

Виховне і розвиваюче значення гри дошкільника. Класифікація ігор.

Характеристика творчої гри, її виникнення та розвитку. Педагогічне керівництво розвитком творчих ігор і взаєминами дітей в них.

Особливості дидактичних ігор. Їх види, класифікація, можливості використання в різних вікових групах дошкільного навчального закладу та в умовах сім'ї.

Рухливі ігри. Види і методика використання. Народні рухливі ігри. Специфіка використання в умовах сучасного суспільного та сімейного виховання.

Виховне, освітнє, розвивальне значення іграшки. Історія іграшки. Види народних іграшок. Вимоги до іграшок дітей раннього та дошкільного віку. Класифікація іграшок та методика використання різних видів іграшки у навчально-виховній роботі.


^ Родинна педагогіка

Українська родинна педагогіка. Виховання у сім'ї як першооснова розвитку особистості. Народні традиції виховання.

Проблеми сучасного сімейного виховання дітей. Робота педагогів з батьками з питань виховання та розвитку дітей. Зміст та форми організації роботи з батьками. Педагогічна освіта батьків.


^ Наступність та перспективність в роботі ДНЗ та школи

Поняття наступності та перспективності в роботі закладів освіти.

Значення наступності та її основні завдання. Поняття про готовність дитини до шкільного навчання. Загальна та спеціальна підготовленість до школи.

Умови підготовки дітей до навчання в школі в сім'ї та в дошкільному навчальному закладі. Методика діагностування готовності дитини до школи.

Форми зв'язку ДНЗ та школи.


^ Орієнтовні питання з дошкільної педагогіки до співбесіди

1. Розкрийте основні засади Концепції дошкільного виховання в Україні.

 1. Державна національна програма „Освіта” (Україна XXI століття) стратегічні завдання, напрями і шляхи реформування дошкільного виховання.

 2. Охарактеризуйте сучасні дослідження з проблеми трудового виховання дітей дошкільного віку.

 3. Розкрийте значення дошкільного дитинства у розвитку особистості.

 4. Розкрийте необхідність та шляхи врахування індивідуальних особливостей дітей в процесі виховання.

6. Розкрийте педагогічні погляди С.Ф. Русової на дошкільне виховання. Її внесок в теорію та практику дошкільного виховання.

7. Висвітліть особливості організації та проведення виховної роботи з обдарованими дітьми.

8. Розкрийте завдання розумового виховання дітей дошкільного віку.

9. Охарактеризуйте основні форми організації навчання дітей дошкільного віку.

10. Визначіть завдання і засоби фізичного виховання дошкільників. Розкрийте значення режиму дня для всебічного розвитку дітей, доведіть необхідність його виконання.

11. Розкрийте значення, зміст і завдання сенсорного виховання дітей дошкільного віку.

12. Розкрийте завдання, зміст та форми організації праці дітей дошкільного віку.

13. Охарактеризуйте значення, види та принципи педагогічного дослідженим.

14. Обґрунтуйте необхідність і розкрийте завдання морального виховання дітей дошкільного віку. Дослідження з даної проблеми.

15. Охарактеризуйте сутність і своєрідність дисциплінованості та культури поведінки дитини дошкільного віку. Розкрийте методику формування цих якостей в різних вікових групах дитячого закладу.

16. Розкрийте сутність навчання дітей в ДНЗ, його своєрідність у порівнянні з навчанням у школі.

17. Охарактеризуйте основні поняття (категорії) дошкільної педагогіки.

18. Поясніть, чому ігрова діяльність є провідною в дошкільному віці.

19. Розкрийте джерела розвитку дошкільної педагогіки.

20. Охарактеризуйте завдання і засоби естетичного виховання дітей дошкільного віку. Дослідження з проблеми.

21. Розкрийте суть поняття «провідна діяльність». Гра, як провідна діяльність дитини. Дослідження цієї проблеми в Україні.

22. Розкрийте особливості та виховне значення сюжетно-рольових ігор дітей. Структурні компоненти гри. Закономірності розвитку гри у зв'язку з розвитком дитини.

23. Розкрийте методику керівництва іграми дітей дошкільного віку.

24. Характеристика дидактичних ігор: їх значення, види, структура та місце в педагогічному процесі дитячого садка.

25. Дайте характеристику народним дидактичним та хороводним іграм. Їх педагогічна цінність як засобу залучення дітей до національної культури.

26. В чому полягає наступність роботи дитячого садка та школи, її зміст та шляхи здійснення. Дослідження проблеми готовності дітей до школи науковцями України.

27. Розкрийте зміст поняття «готовність дітей до школи». Охарактеризуйте основні дослідження цього питання в Україні.

28. Розкрийте сутність інтелектуальної готовності дитини до школи.

29. Обґрунтуйте необхідність взаємодії дитячого садка та сім'ї, як принцип організації суспільного і сімейного виховання. Розкрийте форми роботи дитячого садка з сім'єю.

30. Розкрийте сутність гуманізації педагогічного процесу в сучасному дошкільному закладі освіти.


Література

 1. Артемова Л.В., Янківська О.П. Дидактичні ігри і вправи в дитячому садку. - К., 1977.

 2. Артемова Л.В. Колір, форма, величина, число. - К., 1977.

 3. Богініч О.Л. Фізичне виховання дітей дошкільного віку засобами гри. - К., 2001.

 4. Богуш А.М. Підготовка руки дитини до письма. - К., 1976.

 5. Богуш А.М. Речевая подготовка детей к школе. – К., 1984.

 6. Богуш А.М. Мова ваших дітей. - К., 1989.

 7. Борисова З.П., Бєлєнька Г.В., Мановець М.А., Кот Н.М. Виховання дошкільника в праці /За заг. ред. Борисової З.Н./ - К., 2002.

 8. Бородич А.М. Методика развития речи детей. - М., 1984.

 9. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников / Под ред. Л.Л. Венгера. - М., 1978.

10. Дидактичні ігри та заняття з дітьми раннього віку / За ред. С.І. Радіної, М.Г. Попової. – К., 1978.

11. Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста / Под ред. С.Д. Новоселовой. - М., 1985.

12. Жильнова О.П. Виховання правильної звуковимови у дітей старшого дошкільного віку. - К., 1971.

13. Журова Л.Є. Обучение грамоте в детском саду. - М., 1978.

14. Илларионова ІО.Г. Учите детей отгадывать загадки. - М., 1982.

15. Короткова З.П. Обучение детей дошкольного возраста рассказыванию. - М.,1962.

16. Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок? - М., 1982.

17. Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите играя. - М., 1983.

18. Машовець М.А. Підготовка студентів до співпраці з батьками дітей дошкільного віку. - К., 2000.

19. Методика розвитку рідної мови і ознайомлення з навколишнім у дошкільному закладі / А.М. Богуш. Н.П. Орланова, Н.І. Зеленко, В.К. Лихолєтова; за ред. А.М. Богуш. - К.: Вища школа, 1992.

20. Методические рекомендаций по подготовке к обучению грамоте детей 5 лет / Сост. Л.Є. Журова, Н.С. Варєнцова и др. - К., 1987.

21. Методичні рекомендації щодо розвитку мови дітей раннього вік. Упоряд. А.М. Богуш, А.П. Іваненко.-К., 1987.

22. Развитие речи детей дошкольного возраста / Под ред. Ф.А. Сохина. - М., 1984.

23. Срезневский И.И. Русское слово. - М., 1986.

24. Сухомлинський В.О. Серце віддаю дітям. // Вибр. твори: В 5-ти т. - К., 1977. -Т. 3.

25. Тихєєва Е.И. Развитие речи детей. - М., 1981.

26. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения.- М., 1982.

27. Фролова А.И. Игры-занятия с малышами. - К., 1987.

28. Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи. - М., 1988.

Програма співбесіди «Основи природознавства з теорією та методикою ознайомлення дошкільників з природою»

Курс «Основи природознавства з теорією за методикою ознайомлення дошкільників з природою» належить до системи педагогічних наук. В процесі вивчення даної дисципліни студенти мають опанувати конкретним змістом природничих знань, принципами їх підбору для дітей дошкільного віку та побудови програм дошкільних закладів освіти з ознайомлення дітей з природою. Студенти також мають оволодіти методами, прийомами, формами організації дітей, які можна використати для навчання і всебічного розвитку дошкільників через зміст природознавчого матеріалу.

До програми Державних іспитів включено основні питання мелодики ознайомлення дітей з природою, розкриваючи які студенти повинні спиратися на знання основ природознавства. У ході відповіді па поставлене запитання, студенти мають висвітлити основні теоретичні підходи до його постановки та вирішення, дослідження з проблеми, а також навести конкретні приклади реалізації в практиці роботи з дітьми.


^ Завдання ознайомлення дошкільників з природою

Завдання розумового виховання: формування системи реалістичних уявлень про світ природи; сенсорний розвиток; розвиток мислення і мови; розвиток пізнавальних процесів та спостережливості.

Моральне виховання. Екологічне виховання, як складова морального ставлення особистості до оточуючого світу. Основні умови екологічного виховання дошкільників. Виховання любові до праці в природі, формування перших трудових навичок.

Естетичне виховання. Формування естетичних вражень базове завдання естетичного розвитку дошкільників в контексті ознайомлення їх з природою. Формування уміння відтворювати красу природи у творчій діяльності.

Фізичне виховання. Роль природних факторів повітря, сонця, води у загартуванні та зміцненні організму дитини.


^ Зміст ознайомлення дошкільників з природою

Загальна характеристика змісту знань дітей про природу, умінь і навичок вирощування рослин, догляду за тваринами, відображена у програмах для дитячих садків; „Дитина”, „Малятко”, „Дитина в дошкільні роки", „Українське дошкілля", „Перші кроки” тощо.

Основні принципи відбору знань дітей про природу: виховуючого і розвиваючого характеру знань, доступності, науковості, енциклопедичності, краєзнавчий.


^ Куточок природи дитячого садка

Розміщення і обладнання кутка природи. Кімнатні рослини кутка природи і зимового саду. Тварини в куточку природи. Постійні та тимчасові мешканці куточка природи дитячого садка.

^ Ділянка дитячого садка

Планування ділянки дитячого садка. Озеленення ділянки. Куточки дикоростучих рослин на ділянці дитячого садка. Влаштування квітників, саду та городу на ділянці. Приваблювання птахів. Утримання дрібних свійських тварин на ділянці дитячого садка.


^ Методи ознайомлення дітей з природою

Загальна характеристика та класифікація методів ознайомлення дошкільників з природою. Наочні методи. Спостереження, як основний метод ознайомлення дітей з природою. Методика керівництва спостереженнями.

Демонстрування ілюстраційного матеріалу. Використання технічних засобів навчання та моделей в процесі ознайомлення дітей з природою.

Практичні методи. Праця в природі як один з основних методів ознайомлення дітей з природою. Нескладні досліди з природним матеріалом: значення для розвитку пізнавальної активності дошкільнят, відмінність від спостереження, методика проведення. Використання ігор в процесі ознайомлення дітей з природою.

Словесні методи ознайомлення дітей з природою: розповідь вихователя, бесіди, художня література.


^ Форми організації роботи з ознайомлення дітей з природою

Заняття в дошкільному навчальному закладі. Специфіка занять з ознайомлення дітей з природою. Основні види і типи занять, їх характеристика, структура. Особливості проведення занять в різних вікових групах.

Екскурсії, як особлива форма занять. Тематика екскурсій, структура, методика проведення.

Цільові та повсякденні прогулянки в природі: значення, порівняльна характеристика.


^ Засоби фіксації знань дітей про природу

Ведення календарів природи і погоди. Складання гербаріїв, колекцій, букетів. Повсякденні спостереження, праця та пошукова діяльність дітей в куточку природи. Свята та розваги на природничому матеріалі.


^ Керівництво роботою з ознайомлення дітей з природою

Планування та облік роботи вихователем. Керівництво завідуючого та методиста роботою з ознайомлення дітей з природою.


^ Орієнтовні питання з методики ознайомлення дошкільників з природою до співбесіди

 1. Базовий компонент дошкільної освіт в Україні про зміст ознайомлення дошкільників з природою.

 2. Розкрити завдання ознайомлення дошкільників з природою.

 3. За однією з програм визначити зміст ознайомлення дошкільників з природою у ДНЗ.

 4. Розказати про кімнатні рослини куточка природи та зимового саду ДНЗ. Дати характеристику основним групам кімнатних рослин.

 5. Розкрити значення ділянки дитячого садка у здійсненні основних завдань ознайомлення дошкільників з природою.

 6. Дати характеристику спостереженню, як основному методу ознайомлення дітей з природою.

 7. Охарактеризувати працю в природі, як один з основних методів ознайомлення дітей з природою.

 8. Нескладні досліди, як метод ознайомлення дітей з природою. Пояснити чим дослід відрізняється від спостереження в природі.

9. Розкрити значення ігор, як методу ознайомлення дітей з природою. Види ігор. Методика проведення у різних вікових групах ДНЗ.

10. Охарактеризувати групу словесних методів ознайомлення дітей з природою.

11. Розкрити методику проведення екскурсій в природу з дітьми дошкільного віку.

12. Охарактеризувати форми організації роботи з ознайомлення дітей з природою.

13. Розкрити специфіку проведення занять з ознайомлення дошкільників з природою в ДНЗ.

14. Показати в чому полягає керівництво методичною роботою з ознайомлення дошкільників з природою з боку завідуючої та методиста ДНЗ.

15. Дати характеристику засобам фіксації знань дітей про природу.


Практичні завдання

1. Спланувати систему спостережень для дітей старшої групи на тиждень (березень місяць).

2. Скласти план-конспект заняття для дітей середнього дошкільного віку: ознайомлення з живим об'єктом.

3. Скласти план-конспект проведення дидактичної гри на закріплення знань дітей молодшого дошкільного віку про овочі.

 1. Скласти план-конспект екскурсії в природу для дітей старшої групи (жовтень).

 2. Зробити добірку квітів для ділянки ДНЗ.

 3. Спланувати систему спостережень для дітей середньої групи на тиждень (листопад).

 4. Скласти план-конспект заняття з ознайомлення старших дошкільників з властивостями води.

 5. Зробити добірку дерев та кущів для ділянки ДНЗ.

 6. Скласти план-конспект екскурсії на водойму для дітей старшої групи навесні.

 7. Зробити порівняльний аналіз структури дидактичної гри; з природним матеріалом для дітей молодшої та старшої групи.

11. Скласти, план-конспект інтегрованого заняття з математики та природознавства для дітей старшої групи.

12. Спланувати на весняний період систему роботи у квітнику для дітей старшої групи.

13.Скласти план-конспект підсумкового заняття по ознайомленню з птахами для дітей старшого дошкільного віку.

14. Розробити план сценарію свята «Збір урожаю».

15. Спланувати систему ігор з природознавчим матеріалом для дітей старшого дошкільного віку в осінній період.


Література:

1. Державна національна програма „Освіта” /Україна XXI століття /. - К., 1993.

2. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні / Дошкільне виховання. - 1999. - № 1.

3. Концепція дошкільного виховання в Україні. - К., 1993.

 1. Білан О. Екологічне виховання дітей дошкільного віку. - Львів, 1999.

 2. Біологічний словник / За ред. К.М.Ситника, В.О.Топачевського. – К.

6. Веретенникова С.О. Ознайомлення дітей дошкільного віку з природою. - К.: Вища шк., 1979.

7. Виноградова П.Ф. Умственное воспитание детей в процессе ознакомления их с природой. - М., 1979.

8. Вірзілін М.М. Мандри з кімнатними рослинами. – К., 1973.

9. Горонаха М.М. Виховання екологічної культури дітей. Рівне. 2001.

10. Лисенко Н.В. Практична екологія для дітей. - Ів.-Франківськ. 1999.

11. Малятко: програма виховання дітей дошкільного віку / керівник авторськ. колективу Плохій З.П. - К., 2001.

12. Плохій З.П Виховання екологічної культури дошкільників - К., 2002.

13. Сюжетні заннятя з фізичної культури з дітьми дошкільного віку / Укл. Вільчковський Е.С. Біленька Г.В., Богініч О.Л. - К., 1996.

14. Українське дошкілля. Програма виховання та навчання дітей в дошкільних закладах / Укл. Дідух О. В., Білан О.І. - Л., 1999.

15. Яришева Н.Ф. Основи природознавства. - К., 1995.

16. Яришева М. Ф. Методика ознайомлення дітей з природою. – К., 1993.


Програма співбесіди «Теорія та методика фізичного виховання дітей дошкільного віку»

І. Загальні питання теорії і методики фізичного виховання.

1. Предмет теорії і методики фізичного виховання дітей від народження до шести років.

Основні поняття теорії фізичного виховання, їх значення та історична обґрунтованість. Наукові основи теорії та методики фізичного виховання дітей дошкільного віку. Зв’язок теорії фізичного виховання з іншими науковими дисциплінами. Основні методи науково-педагогічних досліджень в теорії фізичного виховання.

^ 2. Становлення теорії і методики фізичного виховання.

Вітчизняна система фізичного вихованих дітей раннього дошкільного віку. Система тіловиховання в Запорізькій Січі. Народна педагогіка і фізичне виховання.

^ 3. Розвиток теорії і практики фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку.

Основні джерела розвитку теорії фізичного виховання. Сучасні проблеми теорії фізичного виховання дітей дошкільного віку.


II. Завдання та засоби фізичного виховання дітей дошкільного віку.

1. Завдання фізичного виховання.

Комплексний підхід до реалізації оздоровчих, виховних та навчальних завдань з фізичного виховання. Характеристика завдань з фізичного виховання: оздоровчих, освітніх та виховних. Висвітлення завдань з фізичного виховання в державних документах.

^ 2. Засади фізичного виховання дітей дошкільного віку.

Загальна характеристика засобів фізичного виховання дітей дошкільного віку: оздоровчі сили природи, гігієнічні фактори, фізичні вправи. Характеристика фізичних вправ та їх класифікація. Вимоги до вибору фізичних вправ.


ІІІ. Загальні основи навчання дітей раннього та дошкільного віку фізичним вправам.

1. Вікові особливості дітей ранньою і дошкільного віку. Єдність навчання, виховання та розвитку дітей у процесі фізичного виховання. Принципи навчання. Методи і прийоми навчання дітей фізичним вправам. Етапи навчання дітей рухомим діям. Поняття про рухове вміння та навичку. Закономірності формування рухових навичок. Взаємозв'язок формування рухових навичок та розвитком фізичних якостей: сритності, швидкості, витривалості, сили, гнучкості, окоміру у дітей дошкільного віку. Регулювання навантажень та відпочинку як основа розвитку фізичних якостей.


^ IV. Методика навчання дітей рухам.

1. Гімнастика у навчанні дітей фізичним вправам.

Види гімнастики. Використання гімнастики у навчанні дітей фізичним вправам. Зміст та методика навчання загальнорозвивальним вправам. Зміст та методика навчання вправам з шикування та перешикування, танцювальним вправам.

2. Зміст та методика навчання основним рухам дітей дошкільною віку. Поняття, значення та характеристика основних рухів. Види основних рухів: ходьба, біг, лазіння та повзання, підлізання та пролізання, стрибки, метання, вправи з рівноваги. Техніка виконання основних рухів. Методика навчання основним рухам, послідовність у навчанні. Застосування підготовчих вправ. Прийоми страхування та попередження травматизму.


V. Рухливі ігри та вправи спортивного характеру.

1. Рухливі ігри га методика їх проведення:

Характеристика рухливої гри як засобу фізичного виховання. Класифікація рухливих ігор та ігор з елементами спорту. Вплив рухливих ігор на всебічний розвиток дитини. Погляди видатних педагогів на роль рухливої гри. Вибір рухливих ігор в залежності від педагогічних завдань, рухової підготовленості дітей, місця та часу проведення, пори року.

Підготовка інвентарю та обладнання для ігор. Пояснення змісту та правил гри. Розподіл ролей гри, регулювання фізичного навантаження. Підведення

підсумків та оцінка дій дітей під час гри. Особливості підбору та керівництва рухливими іграми з дітьми різних вікових груп. Ускладнення та варіативність рухливих ігор протягом дошкільного віку. Особливості методики проведення рухливих ігор в різних вікових групах.

2. Особливості проведення українських народних ігор.

Значення українських народних ігор, види ігор. Місце малих фольклорних жанрів у методиці проведення українських народних ігор. Методика проведення українських народних ігор в різних вікових групах.

3. Методика проведення ігор спортивного характеру.

Значення ігор спортивного характеру. Створення умов для навчання дітей іграм спортивного характеру. Етапи вивчення ігор спортивного характеру. Методика навчання елементам спортивних ігор: бадмінтон, волейбол, городки, настільний теніс, футбол, хокей.

3. Спортивні вправи.

Загальна характеристика вправ спортивною характеру. Види спортивних вправ та правила їх добору. Створення умов для навчання дітей вправам спортивного характеру. Етапи навчання дітей вправам спортивною характеру, завдання кожного етапу. Правила поведінки дітей та попередження травматизму.


VI. Форми організації фізичного виховання у дошкільних навчальних закладах.

1. Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня

Значення фізкультурно-оздоровчих заходів. Умови їх проведення. Правила вибору фізичних вправ та особливості складання комплексу ранкової гімнастики для різних вікових груп. Тривалість комплексу ранкової гімнастики та дозування вправ. Методика проведення ранкової гімнастики у різних вікових групах.

Особливості складання комплексу гігієнічної гімнастики після сну. Методика проведення гігієнічної гімнастики після сну.

Значення малих форм активного відпочинку. Правила добору вправ, їх дозування. Особливості проведення фізкультхвилинок та фізкультпауз.

2. Заняття з фізичної культури.

Типи занять. Обґрунтування типовою плану побудови занять. Структура та зміст занять з фізичної культури. Загальна та моторна діяльність занять. Способи організації дітей при виконанні фізичних вправ. Методика проведення занять з фізичної культури з дітьми різних вікових груп. Зміст та організація занять з фізичної культури на свіжому повітрі в різні пори року.

3. Забезпечення рухової активності в повсякденному житті дітей

Поняття «рухова активність». Цілеспрямована та довільна рухова активність. Зміст та шляхи оптимізації руховою режиму в умовах ДНЗ. Самостійна рухова діяльність дітей дошкільного віку. Зміст та методика проведення пішохідних переходів, фізкультурних свят, розваг, днів здоров'я.


VIІ. Організація фізичного виховання дітей дошкільного віку.

Шляхи формування правильної постави та профілактика плоскостопості. Зміст роботи та обов'язки завідуючої та методиста дошкільного навчального закладу. Функції організатора з фізичного виховання, вихователя, музичного керівника. Лікарсько-педагогічний контроль за системою фізичного виховання. Методика визначення рівня фізичного навантаження на дітей в процесі виконання рухових дій. Метод пульсометрії.

Методика діагностики рухової підготовленості та стану здоров'я дітей дошкільного віку.


Орієнтовні питання співбесіди

«Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку»

1.

1. Визначіть основні вимоги до вибору фізичних вправ для дітей дошк. віку.

2.Складіть комплекс ранкової гімнастики для дітей старшої групи.

2.

1. Розкрийте етапи навчання дітей дошк. віку руховим діям.

2.Визначіть варіанти ускладнень рухливої гри /за вибором студента/ для дітей старшого дошк. віку.

3.

1.Дайте характеристику поняттю "рухова активність". Розкрите основні дослідження з цієї проблеми.

2. Підберіть прийоми опосередкованого /непрямого/ педагогічного керівництва самостійною руховою діяльністю дітей.


4.

1.Розкрийте методику навчання дошкільників лазінню по гімнастичній лаві та стінці в різних вікових групах.

2.Складіть добірку фізичних вправ, спрямованих на розвиток гнучкості у дітей, виходячи із визначення гнучкості як фізичної якості.

5.

1.Розкрийте методику навчання дітей ходьбі в різних вікових групах.

2.Складіть добірку спеціальних вправ з основних рухів, загальнорозвиваючих, з елементами спорту для профілактики плоскостопості дітей 7-го року життя.

6.

1. Розкрийте шляхи підвищення моторної та загальної пильності занять.

2. Визначіть формули обчислення моторної та загальної щільності занять з фізичної культури.

7.

 1. Дайте визначення рухливій грі. Розкрийте структуру та основні види рухливих ігор.

 2. Сплануйте види роботи по підготовці вихователя і дітей до проведення рухливої гри /за вибором студента/ в старшій групі.

8.

1. Розкрийте значення рухливих ігор для всебічного розвитку дітей. Дослідження з цієї проблеми.

2. Відберіть малі фольклорні жанри, які використовуються при проведенні українських народних рухливих ігор з дітьми дошк.віку. Визначіть іх місце у методиці проведення цих ігор.

9

1. Обґрунтуйте важливість використання в процесі навчальної діяльності дітей дошк.віку малих форм активного відпочинку /фізкультхвилинки і фізкульпаузи/.

2. Складіть комплекс фізкультхвилинки для дітей старшої групи на занятті з зображувальної діяльності.

10.

1. Обґрунтуйте типовий план побудови занять з фізичної культури.

2. Наведіть, приклади вправ на увагу та орієнтацію у просторі для вступної частини фіззаняття для дітей підготовчої групи.

11.

1. Дайте характеристику основним способам організації дітей на заняттях з фізичної культури.

2. Підберіть вправи з основних рухів для основної частини фіззаняття в залі для дітей старшої групи. Визначіть способи організації дітей та зробіть графічну розмітку залу.

12.

1.Розкрийте особливості проведення занять з фізичної культури з дітьми дошк. віку на повітрі. Дослідження з цієї проблеми.

2.Складіть план основної частини заняття на повітрі /літо/ для дітей підготовчої групи

13.

1. Розкрийте місце спортивних вправ та ігор спортивного характеру в режимі дня в дит. садку. Дослідження Т.І.Дмитренко, В.Л.Фролова, О.В.Карманової, О.Г. Аракелян.

2. Розробіть систему роботи по навчанню дітей підготовчої групи катанню на санчатах на етапі удосконалення рухових навичок.

14.

1. Визначіть функції методиста д/з в методичному керівництві фізичним вихованням.

2. Складіть план проведення пішохідного переходу з дітьми старшої групи /зимовий період/.

15.

1. Охарактеризуйте зміст лікарсько-педагогічного контролю за системою фізичного виховання в д/з.

2. Покажіть на графіку типову конфігурацію фізіологічної кривої фізкультурного заняття /графік пульсометрії/.


Список рекомендованої літератури:

 1. Закон України "Про освіту". //Освіта. - 1991. - 25 червня.

 1. Державна національна програма "Освіта". /Україна XXI століття/. - К.: Райдуга, 1994.

 1. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. - К., 1998.

 2. Концепція дошкільного виховання в Україні (проект). - К.: Освіта, 1993.

 1. Алябьева М.Н. Роль физической культуры в предупреждении острых распираторных вирусных инфекций у дошкольников, - К.: Здоровье, 1984.

 2. Аркин Е.А. Ребенок в дошкольные годы / Под ред. А.В. Запорожца и В.В Давыдова - М.: Просвещение. 1967.

 1. Бойко В. Котилася торба. - К., 1989.

 1. Богініч О.Л. Фізичне виховання дітей дошкільного віку засобами гри. //Навч.-метод, посібник. - К.: СП. «ЧИП», 2001.

 2. Богініч О.Л. Зростаємо дужими //Дитина. Програма виховання і навчання дітей 3-го року життя. - К.: 2001.

10. Богініч О.Л. Зростаємо дужими //Дитина. Методичні рекомендації виховання і навчання дітей 3-го року життя. К.: 2001.

11. Богініч О.Л. Оздоровча педагогіка. //Дошкільне виховання. № 7, 2002.

12. Богина Т.Л., Терехова Н.Т. Режим дня в детском саду. - М.: Просвещение, 1987.

13. Вавилова Е.Н. Развивайте у дошкольников ловкость, силу и выносливость. - М.: Просвещение, 1981.

14. Вильчковский Э.С. Физическое воспитание дошкольников в семье. – К.: Рад. школа, 1987.

15. Вільчковский Е.С., Курок О.І. Фізичне .виховання дітей у дошкільному закладі. - К.. 2001.

16. Вільчковский Е.С. Рухливі ігри в дитячому садку. - К.: Рад.школа, 1983.

17. Вільчковський Е.С. Теорія і методика (фізичного виховання дітей дошкільного віку. – Л.: ВИТЛ,1998 рік.

18. Вільчковський Е.С. Зростаємо дужими. //Дитина. Програма виховання і навчання дітей дошкільного віку. - К.: Освіта, 1993.

19. Вільчковский Е.С., Стебельська О.Л. Виховуємо здорову дитину. //Малятко. Програма виховання дітей дошкільного віку. / за заг. ред. Плохій З.П. - К., 1999.

20. Воробей Г.В. Народні ігри та забави.- К., 1995.

21. Вольчинський А.Я. Українські рухливі ігри для дітей 5 - 6 років: Методичний посібник для вихователів дошкільних закладів. К., 1996;

22. Глазырина Л.Д., Овсянкин В.А. Методика физического воспитания детей дошкольного возраста. - Москва, 1999.

23. Дмитренко Т.І. Теорія і методика фізичного виховання дітей раннього і дошкільного віку. - К.; Вища шкода, 1979.

24. Дмитренко Т.І. Руховий режим в дитячому садку. – К.: Рад. школа, 1980.

25. Кенеман А.В., Хухлаева Д.В. Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста. - К.: Вища школа, І979.

26. Пена В. Горохова скриня. – К., 1993.

27. Физическая подготовка детей 5-6 лет к занятиям в школе / Под ред. А.В. Кенеман, М.Ю. Кистяковской, Т.И.Осокиной. - М.: Просвещение, 1980.

28. Фролов В.Г. Физкультурные занятия и спортивные игры и упражнения на прогулке. – М.: Просвещение, 1986. - 158 с.

29. Фролов В.Г., Юрко Г.П. Физкультурные занятия на воздухе с детьми дошкольного возраста. - М., 1983, - 133 с.

30. Хухлаєва Д.В. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку. – К.: Вища школа, 1979.

31. Цьось А.В. Українські народні ігри та забави. - Луцьк: Надстир'я, 1994.

32. Шейко М.К. Рухливі ігри дошкільників. - К.: Рад. школа, 1972.


Програма співбесіди

«Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку»

Програма Державного екзамену курсу „Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку” складена з урахуванням концептуальних положень сучасної теорії дошкільного виховання, спрямованої на використання потенційних можливостей розвитку кожної дитини, формування індивідуально-творчих здібностей, інтересів та потреб кожного вихованця.

^ Основними завданнями с визначення та оцінка рівнів:

- опанування студентами науково-теоретичними та психологічними основами курсу "Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень у дошкільників";

 • засвоєння студентами знань, умінь та навичок організації та проведення різних форм роботи з дітьми дошкільного віку з формування елементарних математичних уявлень в різних вікових групах;

 • оволодіння вміннями та навичками підбору дидактичного матеріалу в процесі проведення різних форм роботи з дошкільниками для формування елементарних математичних уявлень.

Виявлення умінь вести роботу з батьками з даної проблеми, умінь діагностувати математичний розвиток дітей, умінь аналізувати та узагальнювати власний та кращий досвід роботи з формування елементарних математичних уявлень.

Важливий аспект, який має знайти відображення у відповідях студентів на Державному екзамені, полягає в обґрунтуванні міжпредметних зв'язків та в демонстрації вільного застосування теоретичних знань при вирішенні практичних питань навчання дошкільників елементам математики, використовуючи різні форми роботи з дітьми.

Розділ І. Теоретичні основи курсу "Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень у дітей".

Розвиток методів навчання арифметики в школі. Становлення методики розвитку елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку.

Розділ II. Значення і завдання навчання елементів математики в дитячому садку.

Розділ III. Особливості розвитку кількісних уявлень у дітей дошкільного віку. Методика ознайомлення дітей з множинами в різних вікових групах.

Особливості сприйняття і відтворення множин дітьми дошкільного віку. Методика ознайомлення дітей з множинами в різних вікових групах. Роль аналізаторів у формуванні уявлень про множину.

Розділ IV. Особливості розвитку в дітей понять про число, лічбу, обчислювальну діяльність. Завдання та методика навчання у дітей різних вікових груп.

Завдання навчання дітей лічби та обчислювання. Методика навчання лічильної та обчислювальної діяльності у різних вікових групах.

Розділ V. Особливості уявлень про величину предметів у дітей дошкільного віку. Завдання і методика навчання порівнянню величин і вимірювання у різних вікових групах дитячого садка.

Поняття про величину предметів. Особливості сприйняття величини дітьми дошкільного віку. Методи і прийоми формування у дітей уявлень і понять про величину предметів. Навчання дітей вимірювання.

Розділ VI. Особливості уявлень у дітей про форму предметів. Завдання та методика навчання дітей у різних вікових групах.

Особливості сприйняття форми предметів та геометричних фігур дітьми. методи і прийоми формування у дітей уявлень і понять про форму предметів та геометричні фігури.

^ Розділ VII. Особливості формування часо-просторових уявлень у дітей, завдання та методика навчання дітей у різних вікових групах.

Особливості сприйняття простору дітьми дошкільного віку. Сприйняття часу і розвиток часових уявлень у дітей різного віку. Методика формування просторових уявлень у дітей, методика формування часових уявлень та орієнтування в часі.

^ Розділ VIII. Організація роботи з формування елементарних математичних уявлень у дітей в дитячих дошкільних закладах і відділах народної освіти.

Роль вихователя-методиста в організації роботи з формування елементарних математичних уявлень.

Планування роботи з математики. Робота методичних кабінетів народної освіти з питань навчання дітей математики.


^ Питання співбесіди «Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень»

 1. Розкрийте особливості розвитку методів навчання арифметики в школі (монографічний та обчислювальний) та їх вплив на становлення методики формування елементарних математичних уявлень у дошкільників.

 2. Дайте характеристику наукових досліджень в галузі методики формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку в різні періоди розвитку дошкільної педагогіки.

 3. Розкрийте значення і завдання навчання елементів математики в світі ідей Базового компоненту дошкільної освіти.

 4. Доведіть роль різних аналізаторів у формуванні уявлень про множину предметів.

 5. Розкрийте особливості сприйняття і відтворення множин предметів дітьми дошкільного віку, дослідження проблеми.

 6. Розкрийте методику ознайомлення з множинами в молодшому дошкільному віці.

 7. Розкрийте методику ознайомлення з множинами дітей середнього дошкільного віку.

 8. Розкрийте методику ознайомлення з множинами дітей старшого дошкільного віку.

 9. Педагогічні вимоги до дидактичного матеріалу з ознайомлення з множинами.

10. Розкрийте особливості розвитку в дітей уявлень про натуральний ряд чисел в процесі лічильної діяльності.

11. Розкрийте методику навчання дітей дошкільного віку лічильній діяльності.

 1. Розкрийте методику навчання дітей дошкільного віку обчислювальній діяльності.

 2. Обґрунтуйте особливості сприйняття величини дітьми дошкільного віку. Дослідження проблеми.

 1. Розкрийте методику навчання дітей вимірювання.

 1. Дайте характеристику методики формування у дітей уявлень і понять про величину предметів.

 2. Розкрийте особливості уявлень у дітей про форму предметів. Дослідження проблеми.

 3. Представте систему роботи формування у дітей уявлень і понять про форму предметів і геометричні фігури.

18. Розкрийте значення міжпредметних зв'язків у формуванні у дітей просторових уявлень. Дослідження проблеми.

19. Розкрийте особливості ознайомлення дітей з часом та формування умінь орієнтування в часі. Дослідження проблеми.

 1. Розкрийте значення інтегрування елементів народної математики у формування елементарних математичних уявлень дошкільників.

 2. Дайте характеристику специфіці планування роботи з формування елементарних математичних уявлень в різних вікових групах.

 1. Розкрийте систему роботи з батьками вихованців з питань математичного розвитку дітей різного віку.

 2. Охарактеризуйте роль методичних кабінетів відділів народної освіти в питаннях навчання дітей математики.


Рекомендована література

 1. Данилова В.В., Рихтерман Т.Д., Михайлова З.А. Обучение математике в детском саду. — М.: Просвещение, 1997.

 2. Грибанова О.К. та ін. Математика дошкільнятам. - К.: Рад.шк., 1990.

 3. Артемова Л.В. Колір, форма, величина. - К., 2001.

 4. Совершенствование процесса формирования математических представлений в детском саду. - Л., 1990.

 5. Формирование элементарных математических представлений у дошкольников / Под ред. А.А.Столяра. - М., 1988.

 6. Смоленцева А.А., Пустовойт О.В. Математика до школы. - Н.Новгород, 1996.

 7. Леушина А.М. Формирование элементарных математических представлений у детей дошкольного возраста. - М., 1974.

 8. Методика формування елементарних математичних уявлень у дітей / Під заг. ред. О.К.Грибанової. - К.: Вища школа, 1987. - С. 126 - 131.

 9. Конфорович О.Г., Лебедєва З.П. Формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку. - К.: Вища школа, 1976.

10.Красницкая Т.С. Самостоятельная работа учащихся педагогического училища по курсу "Формирование элементарных математических представлений у детей". - М.: Просвещение, 1986.

11.Щербакова К.И. Методика формування елементарних уявлень у дошкільників: Навч. посібник. - К., 1996.

12.Математическое развитие дошкольников. Сост. Михайлова З.А., Полякова Н.М., Непомнящая Р.Л., Вербеная А.М. - СНб. : Акцидент., 1998. - 94с.

13.Грин Р., Лаксон В. Введение в мир числа. - М., 1982.

14.Альтхауз Д., Дум Э. Цвет, форма, количество. - М., Просвещение, 1984.

15.Пани Ж., Пани Ф. Дети и графы. Обучение детей дошкольного возраста математическим понятиям. - Просвещение, 1974.

16.Фидляр М. Математика уже в детском саду - М., Просвещение, 1981.

17.Базовий компонент дошкільної освіти в Україні - К., 1999.

18. Лінгводидактика в сучасних закладах освіти. – Одеса: НПУ АПН України, 2001. – 269 с.

19. Луценко І.О. Готуємось до мовленнєвого спілкування з дошкільниками: Навчальний посібник. – К.: НПУ, 2001. – 96 с.

20. Малятко: Програма виховання дітей дошкільного віку. – К., 1999. – 286 с.

21. Методика розвитку рідної мови і ознайомлення з навколишнім у дошкільному закладі / А.М. Богуш, Н.П. Орланова, Н.І. Зеленко, В.К. Лихолєтова / За ред. А.М. Богуш. – К.: Вища школа., 1992. – 414 с.

22. Общение и речь: Развитие речи у детей в общении со взрослыми / Под ред. М.И. Лисиной. – М.: Педагогтка, 1985. – 208 с.

23. Пироженко Т.О. Мовленнєве зростання дошкільника. – К.: Грай лик, 1999. – 38 с.

24. Розвиток українського мовлення у дошкільників. Програма-довідник для дошкільних закладів з українським мовним режимом / Укл. Н.Я. Дзюбишина-Мельник. – К.: Освіта, 1991. – 65 с.

25. Ушакова О.С. Развитие речи дошкольников. – М.: Изд-во Института психотерапии, 2001. – 240 с.

^ 3.Критерії оцінювання


Оцінка «відмінно» (180-200 балів) ставиться, якщо абітурієнт:

 • показав повне знання фактичного матеріалу;

 • повністю розкрив і строго довів всі твердження питань білету;

 • вільно володіє понятійним і термінологічним апаратом.Оцінка «добре» (150-179 балів) ставиться, якщо абітурієнт показав:

 • показав повне знання фактичного матеріалу, але з деякими неточностями;

 • повністю довів всі твердження питань білету, але з деякими неточностями;

 • в цілому володіє понятійним і термінологічним апаратом.Оцінка «задовільно» (124-149 балів) ставиться, якщо абітурієнт показав:

 • неповне знання фактичного матеріалу;

 • задовільне володіння базовою термінологією;

 • вміє пояснити способи розв’язування навчальних задач зі сторонньою допомогою.


Оцінка «незадовільно» (100-124 бали) ставиться за умови, що абітурієнт:

 • має уяву щодо змісту фактичного матеріалу, але відповідь не наповнюється реальним змістом;

 • не володіє понятійним і термінологічним апаратом;

 • не може пояснити способи розв’язування навчальних задач навіть зі сторонньою допомогою.Схожі:

Програма співбесіди з дошкільної педагогіки та фахових методик iconПрограма співбесіди з дошкільної педагогіки та фахових методик
Прийом на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» здійснюється на конкурсній основі за результатами сертифікатів або...
Програма співбесіди з дошкільної педагогіки та фахових методик iconПрограма вступного фахового випробування з дошкільної педагогіки та фахових методик При вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»
Типових навчальних програм підготовки фахівців дошкільної освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» і спрямована на виявлення...
Програма співбесіди з дошкільної педагогіки та фахових методик iconПрограма вступного випробування з сучасних методик дошкільної освіти та практичного завдання з дошкільної педагогіки та дитячої психології Пояснювальна записка Форма проведення
Форма проведення випробування – письмове тестування та виконання практичного завдання
Програма співбесіди з дошкільної педагогіки та фахових методик iconПрограма вступного випробування з сучасних методик дошкільної освіти та практичного завдання з дошкільної педагогіки та дитячої психології Пояснювальна записка Форма проведення
Форма проведення випробування – письмове тестування та виконання практичного завдання
Програма співбесіди з дошкільної педагогіки та фахових методик iconПрограма комплексного фахового екзамену з педагогіки та психології дошкільної освіти для вступу на навчання для здобуття окр «спеціаліст» за напрямом 010101 «Дошкільна освіта»
«Загальні основи педагогіки», «Теорія навчання», «Теорія національного виховання», «Школознавство» та з дошкільної педагогіки
Програма співбесіди з дошкільної педагогіки та фахових методик iconПрограма комплексного державного екзамену
Програма державного екзамену з дошкільної педагогіки містить у собі основні проблеми дошкільної педагогіки, які дозволяють уявити...
Програма співбесіди з дошкільної педагогіки та фахових методик iconН. А. Тюхтенко Програма комплексного державного екзамену дошкільна педагогіка та дитяча психологія
Програма державного екзамену з дошкільної педагогіки містить у собі основні проблеми дошкільної педагогіки, які дозволяють уявити...
Програма співбесіди з дошкільної педагогіки та фахових методик iconКомплексний екзамен з фахових дисциплін початкового навчання (технології вивчення галузі «Мови І літератури», технології вивчення галузі «Математика», інтегроване вивчення навчальних предметів галузі «Мистецтво», технології вивчення галузі «Людина І світ»)
Професор кафедри педагогіки та методик дошкільної І початкової освіти, кандидат педагогічних наук, доцент
Програма співбесіди з дошкільної педагогіки та фахових методик iconПрограма вступного фахового випробування з дошкільної педагогіки та фахових методик При вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
При вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня
Програма співбесіди з дошкільної педагогіки та фахових методик iconЗатверджую Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради Н. Тюхтенко Програма комплексного державного екзамену з Методики викладання дошкільної педагогіки та дитячої психології у внз
Мета курсу: забезпечення теоретичної та практичної підготовки викладача дошкільної педагогіки для середнього спеціального закладу...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи