Програма співбесіди напрям 0101 «Педагогічна освіта» Спеціальність 01010201 «Початкова освіта» icon

Програма співбесіди напрям 0101 «Педагогічна освіта» Спеціальність 01010201 «Початкова освіта»
Скачати 131.66 Kb.
НазваПрограма співбесіди напрям 0101 «Педагогічна освіта» Спеціальність 01010201 «Початкова освіта»
Дата11.09.2012
Розмір131.66 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Інститут педагогічної освіти

кафедра педагогіки початкової освіти


“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Ректор ________________В.Д.Будак

“ 22 ” лютого 2012 р.


ПРОГРАМА СПІВБЕСІДИ


Напрям 0101 «Педагогічна освіта»

Спеціальність 8.01010201 «Початкова освіта»

Форма навчання денна

Освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр

Кваліфікація: викладач педагогіки і методики початкової освіти


Миколаїв – 2012


Укладач:

Професор кафедри педагогіки початкової освіти Якименко С.І.


Затверджено на засіданні кафедри педагогіки початкової освіти

Протокол № 11 від “10” січня 2012р.


Затверджено на засіданні Ради Інституту педагогічної освіти

Протокол № 6 від 25 січня 2012 р.

^ 1.Загальна інформація


Вступне фахове випробування з дисципліни на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» або «бакалавр» буде проводитися у формі усного екзамену за програмними питаннями.

Абітурієнти на початку співбесіди обирають програмні питання і готуються до відповіді протягом 30 - 40 хвилин. Фахову співбесіду проводять індивідуально з кожним абітурієнтом два члени предметної комісії, склад якої затверджений наказом Університету. Термін проведення співбесіди 15 - 20 хвилин з кожним із абітурієнтів.

Оцінювання рівня знань абітурієнтів проводиться кожним із членів предметної комісії окремо, відповідно до критеріїв оцінювання. Загальний бал оцінювання рівня знань абітурієнта виводиться за результатом обговорення членами комісії особистих оцінок відповідей абітурієнтів. Бали (оцінки) вступного фахового випробовування виголошуються головою предметної комісії усім абітурієнтам, хто приймав участь у випробовуванні.

Загальний термін проведення фахового випробовування з дисципліни на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» не повинен перевищувати 6 академічні години.

В ході фахового випробовування абітурієнти мають відповісти на 3 запитання, які представляють теоретичну та практичну складові дисциплін, покладених в основу розробки програми вступного фахового випробовування.

Абітурієнти, які вступають на навчання за спеціальністю 8.010102. „Початкове навчання”, повинні скласти співбесіду на професійну ( фахову ) придатність.

Метою співбесіди є визначення здатності абітурієнта виконувати освітньо-професійну програму підготовки спеціаліста, можливості подальшого їх навчання з метою отримання кваліфікаційного рівня «магістр».

Співбесіда на професійну придатність передбачає виконання певних завдань, під час яких необхідно:


 1. Комплексно перевірити якість засвоєння курсу педагогіки .

 1. Виявити здібності педагогічного мислення, творчого підходу до проблем оновлення загальноосвітньої національної школи.

 2. Перевірити рівень оволодіння майбутніми учителями початкових класів педагогічною технологією, основами професійної майстерності.

Програма співбесіди складається з таких розділів: «Загальні основи педагогіки», «Дидактика», «Теорія виховання», «Школознавство».

Програма складена на основі Програми Педагогічних інститутів «Педагогіка національної школи України» К., 1992, ОКХ та ОПП Галузевий стандарт.


2.ПИТАННЯ


1.Індивідуалізація навчання учнів в умовах сучасної школи.

 1. Система роботи школи з обдарованими дітьми

 2. Шляхи вдосконалення змісту освіти в сучасній школі

 3. Шляхи раціонального використання засобів навчання.

 4. Основні шляхи вдосконалення форм організації навчання в сучасній школі.

 5. Оптимізація типів і структури уроків у сучасній школі.

 6. Аналіз передового педагогічного досвіду щодо підвищення якості знань і підготовки учнів до життя.

 7. Реалізація виховної та розвиваючої функцій в процесі навчання.

 8. Шляхи виховання екологічної культури сучасних школярів.

 9. Вдосконалення економічного виховання сучасних школярів.

 10. Шляхи формування правової свідомості учнів.

 11. Діагностика мотивації навчальної діяльності учнів.

 12. Формування світогляду школярів засобами навчальної діяльності.

 13. Шляхи гуманізації змісту навчання.

 14. Дидактична характеристика оцінювання якості навчання у вітчизняній та зарубіжних школах.

 15. Шляхи реалізації варіативної складової у змісті освіти.

 16. Дидактичний аналіз труднощів школярів у навчальній діяльності.

 17. Шляхи гуманізації освіти і виховання в сучасній школі.

 18. Вплив характеру та стилю взаємовідносин вчителя та учнів на успішність їх навчання і виховання.

 19. Шляхи використання позашкільних виховних закладів у реалізації завдань всебічного розвитку особистості дитини.

 20. Сучасні тенденції розвитку освіти в зарубіжних країнах, мова яких вивчається, та їх вплив на розвиток освіти в Україні.

 21. Спільне та відмінне в тенденціях розвитку системи освіти в Україні та країнах, мова яких вивчається.

 22. Основні тенденції вдосконалення змісту освіти в середніх школах.

 23. Порівняльний аналіз форм організації навчання в середніх школах України.

 24. Проблема вдосконалення професійної майстерності у творчій спадщині видатних майстрів педагогічної праці (за вибором).

 25. Розвиток творчості як компонента педагогічної майстерності в процесі професійної діяльності молодого спеціаліста.

 26. Особливості формування мовленнєвої культури як складової педагогічної майстерності майбутнього вчителя.

 27. Розвиток творчого потенціалу особистості в процесі навчальної діяльності.

 28. Критерії оцінки ефективності роботи сучасної школи.

 29. Педагогічна майстерність вчителя як система.

 30. Роль уваги вчителя в організації педагогічної взаємодії, шляхи її розвитку.

 31. Шляхи розвитку спостережливості як професійно значущої властивості учителя.

 32. Шляхи подолання психологічних бар'єрів у спілкуванні вчителя.

 33. Місце творчості в структурі професіоналізму педагогічної діяльності.

 34. Особливості педагогічного спілкування у викладачів різного рівня професіоналізму.

 35. Педагогічне спілкування і розвиток позитивної "Я-концепції".

 36. Умови ефективності педагогічного стимулювання.

 37. Вплив стилів спілкування на ефективність педагогічної діяльності.

 38. Формування позитивного педагогічного клімату в класі як умова успішного навчання і виховання молодших школярів.

 39. Пріоритетні форми організації зв'язку школи і сім'ї в сучасних умовах.

 40. Особливості сімейного виховання в сучасних умовах.

 41. Шляхи соціалізації особистості в сім'ї.

 42. Вплив структурної і психологічної деформації сім'ї на розвиток

 43. Вплив стилю поведінки батьків на соціальний розвиток дитини.

 44. Самооцінка як фактор соціальної адаптації особистості.

 45. Шляхи реалізації основних завдань національного виховання в шкільній практиці.

 46. Система національного виховання в сучасній школі.

 47. Шляхи підвищення ефективності виховного процесу сучасної школи.

 48. Оптимізація виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах.

 49. Умови ефективного застосування методів та засобів виховання в шкільній практиці.

 50. Ціннісно-компетентнісний підхід до визначення змісту виховання в сучасній школі.

 51. Використання методів і засобів народної педагогіки у шкільній практиці.

 52. Формування свідомості особистості в процесі виховання.

 53. Організація діяльності учнів у процесі виховання.

 54. Формування наукового світогляду школярів.

 55. Система формування моральної культури учнів.

 56. Формування ціннісного ставлення особистості до інших людей.

 57. Формування ціннісного ставлення особистості до самої себе.

 58. Формування гуманістичних цінностей учнів школи.

 59. Шляхи виховання правової культури школярів.

 60. Формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави.

 61. Розвиток інтелектуальної культури особистості в процесі виховання.

 62. Система громадянського виховання учнів школи.

 63. Формування ціннісного ставлення особистості до праці.

 64. Основні напрями вдосконалення фізичної культури молодших школярів.

 65. Формування ціннісних орієнтацій молодших школярів сучасної школи.

 66. Удосконалення економічного виховання школярів в умовах ринкових відносин.

 67. Формування художньо-естетичної культури молодших школярів.

 68. Шляхи виховання екологічної культури молодших школярів.

 69. Формування ціннісного ставлення особистості молодшого школяра до природи.

 70. Новітні підходи до технології виховання.

 71. Технологія особистісно орієнтованого виховання.

 72. Системний підхід до виховання.

 73. Система позакласної виховної роботи.

 74. Технологія організації та реалізації виховних справ.

 75. Педагогічні умови ефективності організації позакласної виховної роботи.

 76. Система позашкільної виховної роботи.

 77. Інтерактивні технології виховання.

 78. Роль вчителя початкових класів в реалізації сучасних виховних завдань школи І ступеня.

 79. Організація діяльності класного керівника.

 80. Зміст управління навчально-виховним процесом сучасної школи.

 81. Проблеми контролю, перевірки та оцінки знань учнів та шляхи їх вирішення.

 82. Система виховної роботи класного керівника.

 83. Система учнівського самоврядування в умовах сучасної школи.

 84. Форми організації спільної роботи школи і сім'ї у вихованні дітей.

 85. Умови успішного сімейного виховання.

 86. Основні напрями розвитку освіти в Україні.

 87. Технологія планування роботи загальноосвітнього навчального закладу.

 88. Організація внутрішньошкільного контролю в сучасних умовах.

 89. Модернізація управління загальноосвітнім навчальним закладом в європейському контексті.


^ 3.РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


Документи:

 1. Закон України "Про освіту"№1060-XII, із змінами вiд 11 червня 2008

 2. Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті. - К.:

 3. Шкільний світ. –2000.

 4. Концепція національного виховання. //Рідна школа. - 1995, № 6.

 5. Державна програма "Вчитель" від 28 березня 2002 р. N 379

 6. Положення про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад.

 7. Державна національна програма “Освіта” (Україна XXI століття) – К., 1994.

Основна література:


    1. Агафонова А. С. Практикум по общей педагогике. – СПб.: Питер,2003. – 416 с.

    2. Афонина Г. М. Педагогика. – Ростов н/Д: Феникс, 2002. – 512 с.

    3. Бондар В. І. Дидактика: ефективні технології навчання студентів – К., 1996.

    4. Бордовская Н. В., Реан А. А. Педагогика: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2004. – 300 с.

    5. Веретенко Т. Г. Загальна педагогіка. – К.: ВД “Професіонал”, 2004. – 128 с.

    6. Волкова Н. П. Педагогіка: Посібник. - К., 2001.

    7. Дихачев Б.Т. Педагогика: курс лекций. - М., 1995.

    8. Дубасенюк О. А. Практикум з педагогіки. – К., 2004. – 464 с.

    9. Карпенчук С. Г. Теорія і методика виховання. - К., 1997.

    10. Кузьмінсъкий А. І., Вовк Л. П., Омеляненко В. Л. Педагогіка: завдання і ситуації: Практикум. - К.: Знання-Прес, 2003.

    11. Кузьмінський А. І., Омеляненко В. Л. Педагогіка: Підручник. - К.: Знання-Прес, 2003.

    12. Лихачев Б. П. Педагогика. Курс лекций: Учеб. пособие. - М., 1998.

    13. Лозова В. І., Троцко Г. В. Теоретичні основи виховання і навчання. - X., 2002.

    14. Лозова В., Москаленко І. Г., Троцко Г. В. Педагогіка. - К., 1993.

    15. Мазоха Д. С., Опанасенко Н. І. Педагогіка: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 232 с.

    16. Мартинюк В. Національне виховання: теорія і методологія. - К., 1995.

    17. Матвієнко О. В. Основи морального виховання особистості молодшого школяра. - К.; Стилос, 1999.

    18. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка. – К., 2000. – 350 с.

    19. Мороз О. Г., Омеляненко В. Л. Перші кроки до майстерності. - К., 1992.

    20. Падалка О.С. та ін. Педагогічні технології. - К., 1995.

    21. Педагогика / Под ред. С. Л. Баранова, Л. Р. Долотина, В. А. Сластенина, - М., 1986.

    22. Педагогіка. Хрестоматія / Уклад. А. Кузьмінсъкий, В. Л. Омеляненко. - К.: Знання-Прес, 2003.

    23. Пидласый И.П. Педагогика. - М., 1995.

    24. Савченко О. Я. Дидактика початкової школи. - К., 1997

    25. Савченко О.Я. Сучасний урок у початкових класах. - К.: Магістр, 1997

    26. Фіцула М. М. Педагогіка: Посібник. - К., 2000.

    27. Харламов И. Ф. Педагогика, - М., 1990.

    28. Щербаков К. И. Вступ до спеціальності: Навч. посібник. - К., 1990.


Додаткова література:

 1. Амонашвили Ш.А. Воспитательная и образовательная функции оценки учення школьников. - І., 1984.

 2. Божович Л.Й. Личность и ее формирование в детском возрасте. - М., 1986.

 3. Буряк В.К. Самостійна робота з книгою. - К., 1990.

 4. Лозовая В.Й. Познавательная активность школьников, - М., 1991.

 5. Передовий педагогічний досвід, /За ред. Л.Момот. - К., 1990.

 6. Сухомлинський В.О. Вибрані твори: В 5 т. - К.: Рад. шк., 1976.

 7. Форми навчання в школі. /За ред. Ю.І.Мальованого. - К,, 1992.

 8. . Андреев В.И. Педагогика: Учебный курс для творческого саморазвития. – 2-е изд. – Казань: Центр инновационных технологий, 2000.

 9. Бегей В.М. Управління загальноосвітньою школою на демократичних засадах. – Львів, 1995.

 10. Безрукова В.С. Словарь нового педагогического мышления. – Свердловськ, 1992.

 11. Гадецький М.В., Хлєбнікова Т.М. Організація навчального процесу в сучасній школі. – Харків: Веста, 2003.

 12. Дидактика современной школы: Пособие для учителей /Под ред. В.А.Онищука. – К.: Радянська школа, 1987.

 13. Житник Б.О. Методичний порадник: Форми і методи навчання. – Харків: Основа, 2005.

 14. Сухомлинський В.О. Розмова з молодим директором школи. – К., 1997.

 15. Онишків З.М. Основи школознавства. – Тернопіль, 1996.

 16. Пометун О., Середняк І., Сущенко І., Янушевич О. Управління школою, що змінюється. Порадник сучасного директора. – Тернопіль: Видавництво Астон, - 2005. – 192с.

 17. Калініна Л.М., Капустеринська Т.Д. Проект інноваційної школи: стратегічне планування, управління інноваціями. – Х.: Вид. група «основа», 2007. – 96 с. – (Б-ка журн. «Управління школою»; Вип. 4 (52)).

 18. Калініна Л.М., Капустеринська Т.Д. Проект інноваційної школи: стратегічне планування, управління інноваціями. – Х.: Вид. група «основа», 2007. – 96 с. – (Б-ка журн. «Управління школою»; Вип. 4 (52).

 19. Освітній менеджмент: Навч. посібник / За ред. Л.І. Даниленко, Л. Карамушки. – К.: Перше вересня, 2003. – 392 с.

 20. Островерхова Н.Л. Вироблення та прийняття управлінського рішення в загальноосвітньому навчальному закладі // Освіта і управління. – 2002. - №3. – Т.5. – с.73.

 21. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. Науково-методичний посібник. – К.: А.С.К., 2004. – 194 с.

 22. Калініна Л.М. Професіограма українського директора школи// Директор школи. – 2001. – № 3.

 23. Проектирование систем внутришкольного управления / Под ред. А.М. Моисеева. – М.: Пед. Обшество России, 2001.

 24. Сиротенко Г.О. Сучасний урок: інтерактивні технології навчання. – Харків: ВГ „Основа”, 2003.

 25. Хлебнікова Т.М.Ділова гра як метод активного навчання педагога. – Харків: ВГ „Основа”, 2003.


^ 4.КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ


 1. Загальні положення.

Даний комплекс нормативних критеріїв містить у собі головні вимоги щодо оцінки рівня підготовки студентів-бакалаврів, можливості подальшого їх навчання з метою отримання кваліфікаційного рівня «магістр».

Рівень підготовки вступників спеціальності «Початкове навчання» оцінюється за середнім балом, виведеним з сумарної оцінки за всі види роботи за 200 - бальною шкалою.


 1. Норми оцінювання.

^ 2.1. Оцінка «відмінно» (180 – 200 балів) отримує абітурієнт, який проявить такі знання та вміння:

 • вільно володіє основними категоріями педагогіки, системами та принципами реформування і управління освітою в Україні, закономірностями педагогічного процесу в контексті психології пізнавальних процесів та педагогічної взаємодії, розвитком, вихованням особистості молодшого школяра, психолого-віковими особливостями учнів початкових класів.

 • вільно оперує поняттями та категоріями педагогіки, визначає цілі і відповідні моделі, інноваційні технології, методи навчання і виховання, працює з першоджерелами, аналізує педагогічну літературу, знає систему освіти в Україні, розбирається в віковій періодизації, та психолого-вікових характеристиках учнів початкових класів.

^ 2.2. Оцінку «добре» (150 – 179 балів) отримує абітурієнт, який проявить такі знання:

 • вільно володіє основними категоріями педагогіки, системами та принципами реформування і управління освітою в Україні, закономірностями педагогічного процесу в контексті психології пізнавальних процесів та педагогічної взаємодії, розвитком, вихованням особистості молодшого школяра, психолого-віковими особливостями учнів початкових класів.

 • вільно оперує поняттями та категоріями педагогіки, визначає цілі і відповідні моделі, інноваційні технології, методи навчання і виховання, працює з першоджерелами, аналізує педагогічну літературу, знає систему освіти в Україні, розбирається в віковій періодизації, та психолого-вікових характеристиках учнів початкових класів.

Допускається 3-4 неточності у формулюваннях, помилки, випадковості, які не впливають суттєво на загальну відповідь.


^ 2.3. Оцінку «задовільно» (124 - 149 балів) отримує абітурієнт, який проявить такі знання та вміння:

 • не дуже вільно володіє основними категоріями педагогіки, системами та принципами реформування і управління освітою в Україні, закономірностями педагогічного процесу в контексті психології пізнавальних процесів та педагогічної взаємодії, розвитком, вихованням особистості молодшого школяра, психолого-віковими особливостями учнів початкових класів.

 • не дуже вільно оперує поняттями та категоріями педагогіки, визначає цілі і відповідні моделі, інноваційні технології, методи навчання і виховання, працює з першоджерелами, аналізує педагогічну літературу, знає систему освіти в Україні, розбирається в віковій періодизації, та психолого-вікових характеристиках учнів початкових класів.

 • іноді не чітко і повно відповідає на поставлені запитання, не дотримуючись грамотності та логічності у викладанні матеріалу;
  1. . Оцінки «незадовільно» ( 100 -1 23 балів), отримує абітурієнт, який проявить такі знання та вміння:

 • не володіє основними категоріями педагогіки, системами та принципами реформування і управління освітою в Україні, закономірностями педагогічного процесу в контексті психології пізнавальних процесів та педагогічної взаємодії, розвитком, вихованням особистості молодшого школяра, психолого-віковими особливостями учнів початкових класів.

 • не оперує поняттями та категоріями педагогіки, не визначає цілі і відповідні моделі, інноваційні технології, методи навчання і виховання, слабо працює з першоджерелами, аналізує педагогічну літературу, не знає систему освіти в Україні, не розбирається в віковій періодизації, та психолого-вікових характеристиках учнів початкових класів.

 • не чітко і повно відповідає на поставлені запитання, не дотримуючись грамотності та логічності у викладанні матеріалу.Схожі:

Програма співбесіди напрям 0101 «Педагогічна освіта» Спеціальність 01010201 «Початкова освіта» iconПрограма співбесіди напрям 0101 «Педагогічна освіта» Спеціальність 01010201 «Початкове навчання»
Абітурієнти, які вступають на навчання за спеціальністю 010102. „Початкове навчання”, повинні скласти співбесіду на професійну (...
Програма співбесіди напрям 0101 «Педагогічна освіта» Спеціальність 01010201 «Початкова освіта» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту Рівненський державний гуманітарний університет
Магістр" за напрямом 0101 "Педагогічна освіта" зі спеціальності 01010201 „Початкова освіта” на основі освітньо-кваліфікаційного рівня...
Програма співбесіди напрям 0101 «Педагогічна освіта» Спеціальність 01010201 «Початкова освіта» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту Рівненський державний гуманітарний університет
Магістр" за напрямом 0101 "Педагогічна освіта" зі спеціальності 01010201 „Початкова освіта” на основі освітньо-кваліфікаційного рівня...
Програма співбесіди напрям 0101 «Педагогічна освіта» Спеціальність 01010201 «Початкова освіта» iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська)
Для вступу на навчання за окр "бакалавр" необхідно представити сертифікати зно з біології або математики (за вибором абітурієнта),...
Програма співбесіди напрям 0101 «Педагогічна освіта» Спеціальність 01010201 «Початкова освіта» iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація
Лну), а також особливі успіхи в науково-дослідній діяльності (наявність публікацій, участь у науково-практичних конференціях, дослідних...
Програма співбесіди напрям 0101 «Педагогічна освіта» Спеціальність 01010201 «Початкова освіта» iconІнформація про напрям підготовки (інформація береться з навчального плану): Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта
Для зарахування на місця держзамовлення важливою умовою також є високий рейтинг навчальної та науково-дослідної роботи в період навчанні...
Програма співбесіди напрям 0101 «Педагогічна освіта» Спеціальність 01010201 «Початкова освіта» iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки 010104 Професійна освіта Спеціалізація
...
Програма співбесіди напрям 0101 «Педагогічна освіта» Спеціальність 01010201 «Початкова освіта» iconРобоча програма з виробничої практики факультет технологій та сфери обслуговування Кафедра технологічної освіти Галузь знань 0101. Педагогічна освіта Напрям підготовки 010. 103 «Технологічна освіта»
Програма розроблена доцентом, кандидатом педагогічних наук Шпак Л. М. завідувачем кафедри технологічної освіти на основі наскрізної...
Програма співбесіди напрям 0101 «Педагогічна освіта» Спеціальність 01010201 «Початкова освіта» iconРобоча програма з виробничої практики факультет технологій та сфери обслуговування Кафедра технологічної освіти Галузь знань 0101. Педагогічна освіта Напрям підготовки 010. 103 «Технологічна освіта»
Програма розроблена доцентом, кандидатом педагогічних наук Шпак Л. М. завідувачем кафедри технологічної освіти на основі наскрізної...
Програма співбесіди напрям 0101 «Педагогічна освіта» Спеціальність 01010201 «Початкова освіта» iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Для вступу на навчання за окр "бакалавр" необхідно представити сертифікати зно з біології або математики (за вибором абітурієнта),...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи