Програма вступного іспиту назва дисципліни: англійська мова шифр. Напрям підготовки: 0203 гуманітарні науки шифр. Спеціальность: 02030302 «мова І література» icon

Програма вступного іспиту назва дисципліни: англійська мова шифр. Напрям підготовки: 0203 гуманітарні науки шифр. Спеціальность: 02030302 «мова І література»
НазваПрограма вступного іспиту назва дисципліни: англійська мова шифр. Напрям підготовки: 0203 гуманітарні науки шифр. Спеціальность: 02030302 «мова І література»
Дата11.09.2012
Розмір42.5 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ

КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ


“ЗАТВЕРДЖУЮ”

РЕКТОР_____________ В.Д.БУДАК

“ 22 ” ЛЮТОГО 2012 Р.


ПРОГРАМА

ВСТУПНОГО ІСПИТУ


НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ: АНГЛІЙСЬКА МОВА

ШИФР. НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ: 0203 ГУМАНІТАРНІ НАУКИ

ШИФР.СПЕЦІАЛЬНОСТЬ: 8.02030302 «мова і література»

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ «МАГІСТР»


МИКОЛАЇВ – 2012


Розробники програми проф. Мироненко Т.П., доц. Добровольська Л.С.


Затверджено на засіданні кафедри англійської філології

протокол № 3 від 20.09.2011р.


Затверджено на засіданні вченої Ради факультету іноземної філології

протокол № 2 від 21.09.2011р.

І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Вступний іспит до магістратури зі спеціальності № 8.020303 “Філологія*. Мова і література (англійська)” є не лише перевіркою якості професійної підготовки викладачів іноземної мови, а й свідченням готовності до активної участі у створенні народної освіти України в пошуках найрезультативніших та найефективніших методів навчальної діяльності.

Тому програма вступного іспиту зі спеціальності покликана перевірити:

Практичне володіння іноземною мовою на рівні програмних вимог.


Магістр повинен знати:

 • основи загальнотеоретичних дисциплін;

 • походження і розвиток мови, співвідношення лінгвістичних та екстралінгвістичних факторів у формуванні мовлення;

 • систему мови, її рівні, основні одиниці мови і мовлення у порівняльному плані з рідною мовою;

 • сучасні напрямки в лінгвістичній науці та їх значення для практики навчання;

 • мати лінгвістичну та лінгвокраїнознавчу компетенцію.

Магістр повинен вміти:

 • з історичних позицій пояснювати явища і факти іноземної мови;

 • адекватно використовувати лінгвістичну та літературознавчу термінологію;

 • аналізувати художні твори, застосовуючи основні теоретично-літературні поняття і принципи лінгвостилістичного аналізу тексту;

 • коментувати тексти творів, характеризуючи їх з ідейної, художньо-виразної, історико-побутової та інших точок зору;

 • орієнтуватися в досягненнях вітчизняної та зарубіжної філології, систематично підвищувати свою професійну кваліфікацію, здійснювати науково-дослідну і методичну роботу за фахом;

 • сприймати та породжувати іншомовні тексти залежно від комунікативної задачі.


ІІ. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

Білет вступного іспиту до магістратури складається з двох питань:

 1. Вивчаюче читання, лінгвостилістична і смислова інтерпретація тексту – уривка з оригінального художнього твору письменника ХХ сторіччя (обсяг – 2500 др. зн.- 3000др.зн.), бесіда за змістом тексту, яка передбачає показ відношення студента до твору, його автора;

 2. Непідготовлена бесіда з запропонованої теми

 3. Непідготовлена бесіда із висловлювання видатної людини


На екзамені важливо виявити вміння магістра ретранслювати теоретичні знання на практичні обставини, готовність спеціаліста реалізувати в практичній роботі знання, отримані у державному університеті.


ІІІ. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ


Оцінка “відмінно180-200 балів ставиться, якщо студент показав:

 • науково-конкретне знання методичної, лінгвістичної і літературознавчої термінології;

 • вміння володіти нормативною літературною мовою;

 • вміння надавати лінгвостилістичний аналіз уривка з художнього твору;

 • вміння вести бесіду з запропонованої теми.

Оцінка добре 150-179 бала ставиться, якщо студент показав:

 • науково-конкретне знання методичної, лінгвістичної і літературо-знавчої термінології, але були допущені деякі недоліки у її застосуванні;

 • грамотне володіння мовою, але мали місце мовленнєві огріхи;

 • вміння надавати лінгвостилістичний аналіз уривка з художнього твору, але у недостатньому об’ємі теоретичних знань;

 • вміння вести бесіду з запропонованої теми.

Оцінка “задовільно” 124- 149 бала ставиться, якщо студент показав:

 • неповне знання методичної, лінгвістичної і літературознавчої термінології; у його відповіді були допущені недоречності та невідповідності;

 • недостатній рівень вмінь лінгвостилістичного аналізу уривка з художнього твору;

 • недостатнє вміння вести непідготовлену бесіду з запропонованої теми, у мовленні багато помилок як граматичного, так і стилістичного та лінгвістичного характеру.

Оцінка “незадовільно” до 123 балів ставиться при умові, що студент має уяву щодо змісту теоретичних питань основної мови, але його відповідь не була наповнена реальним змістом.


IV. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Антипова А.М. Ритмическая система английской речи. – М., 1984.

 2. Антрушина Г.Б., Афанасьева О.В., Морозова Н.Н. English Lexicology. – М., 1985.

 3. Арнольд И.В. Стилистика. Современный английский язык: Учебник для вузов. – М.: Флинта, Наука, 2002.

 4. Иванова И.П., Бурлакова В.В., Почепцов Г.Г. Теоретическая грамматика английского языка. – М., 1981.

 5. Ильиш Б.А. History of the English Language. – Л.: Просвещение, 1973.

 6. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник / кол. авторів під керівн. С.Ю.Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 1999.

 7. Настольная книга преподавателя иностранного языка: Справ. пособие / Е.А.Маслыко, П.К.Бабинская, А.Ф.Будько, С.И.Петрова. – 7-е изд., стер. – Мн.: Выш. шк., 2001.

 8. Практическая фонетика английского языка: Учебник / М.А. Соколова, К.П. Гинтовт, Л.А. Кантер и др. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1997.

 9. Раевская Н.М. English Lexicology. – К., 1971.

 10. Расторгуева Т.А. История английского языка. – М.: Астрель  АСТ, 2002.

 11. Резник Р.В., Сорокина Т.А., Резник И.В. A History of the English Language. – М.: Флинта, Наука, 2001.

 12. Фонетика английского языка. Нормативный курс: Учебник /Васильев В.А. и др. – М.: Высш. школа, 1980.

 13. Blokh M. A Course in Theoretical Grammar. – M., 1981.

 14. Galperin I. Stylistics. – M., 1977.

 15. Leontyeva S. A Theoretical Course of English Phonetics. – M., 1988.

 16. Morokhovskaya E. Fundamentals of Theoretical English Grammar. – K., 1984.Схожі:

Програма вступного іспиту назва дисципліни: англійська мова шифр. Напрям підготовки: 0203 гуманітарні науки шифр. Спеціальность: 02030302 «мова І література» iconПрограма вступного іспиту назва дисципліни: англійська мова шифр. Напрям підготовки: 0203 гуманітарні науки шифр. Спеціальность: 02030302 «мова І література»
Україні та Болонський процес передбачають створення єдиної єврозони вищої освіти задля забезпечення конкурентоспроможності українських...
Програма вступного іспиту назва дисципліни: англійська мова шифр. Напрям підготовки: 0203 гуманітарні науки шифр. Спеціальность: 02030302 «мова І література» iconПрограма вступного іспиту до магістратури основна мова спеціальність 02030302 Іноземна мова англійська
Програма вступного іспиту в магістратуру (напрям 0203 – філологія, спеціальність 02030302- іноземна мова і література) складена на...
Програма вступного іспиту назва дисципліни: англійська мова шифр. Напрям підготовки: 0203 гуманітарні науки шифр. Спеціальность: 02030302 «мова І література» iconПрограма вступного іспиту до магістратури основна мова спеціальність 02030302 Іноземна мова англійська
Програма вступного іспиту в магістратуру (напрям 0203 – філологія, спеціальність 02030302- іноземна мова І література) складена на...
Програма вступного іспиту назва дисципліни: англійська мова шифр. Напрям підготовки: 0203 гуманітарні науки шифр. Спеціальность: 02030302 «мова І література» iconПрограма вступного іспиту назва дисципліни: історія україни шифр. Напрям підготовки: 0203 гуманітарні науки шифр. Спеціальность: 020302 «історія»
України, який викладається як окремий самостійний предмет в руслі цивілізаційних підходів до всесвітньої історії. В умовах становлення...
Програма вступного іспиту назва дисципліни: англійська мова шифр. Напрям підготовки: 0203 гуманітарні науки шифр. Спеціальность: 02030302 «мова І література» iconПрограма вступного іспиту до магістратури основна мова спеціальність 02030302 „Іноземна мова (німецька) та література”
Програма вступного іспиту в магістратуру (напрям 020303 філологія, спеціальність 02030302 іноземна мова і література) складена на...
Програма вступного іспиту назва дисципліни: англійська мова шифр. Напрям підготовки: 0203 гуманітарні науки шифр. Спеціальность: 02030302 «мова І література» iconПрограма вступного іспиту до магістратури Основна мова Спеціальність 020303 "Іноземна мова ( французька ) та література"
Програма вступного іспиту до магістратури (напрям 020303 – філологія, спеціальність 02030302 іноземна мова і література) складена...
Програма вступного іспиту назва дисципліни: англійська мова шифр. Напрям підготовки: 0203 гуманітарні науки шифр. Спеціальность: 02030302 «мова І література» iconРобоча програма навчальної дисципліни інтелектуальна власність
Напрями підготовки: 02030304, 02030304 «Переклад», 02030302, 02030302 – «Філологія англійська, німецька, французька, іспанська мова...
Програма вступного іспиту назва дисципліни: англійська мова шифр. Напрям підготовки: 0203 гуманітарні науки шифр. Спеціальность: 02030302 «мова І література» iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 0305 Філологія Спеціалізація Мова та література (французька)
Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної вищої освіти за спеціалізацією «Мова та література (французька)» вступають до...
Програма вступного іспиту назва дисципліни: англійська мова шифр. Напрям підготовки: 0203 гуманітарні науки шифр. Спеціальность: 02030302 «мова І література» iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 0305 Філологія Спеціалізація Мова та література (німецька)
Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної вищої освіти за спеціалізацією «Мова та література (німецька)» вступають до магістратури...
Програма вступного іспиту назва дисципліни: англійська мова шифр. Напрям підготовки: 0203 гуманітарні науки шифр. Спеціальность: 02030302 «мова І література» iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 0305 Філологія Спеціалізація Мова та література (німецька)
Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної вищої освіти за спеціалізацією «Мова та література (німецька)» вступають до магістратури...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи