Програма співбесіди з дисципліни: «німецька мова» icon

Програма співбесіди з дисципліни: «німецька мова»
Скачати 43.78 Kb.
НазваПрограма співбесіди з дисципліни: «німецька мова»
Дата11.09.2012
Розмір43.78 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ

КАФЕДРА ПЕРЕКЛАДУ ТА НІМЕЦЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ


“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Ректор ________________В.Д.Будак

“ 22 ” ЛЮТОГО 2012 Р.


ПРОГРАМА СПІВБЕСІДИ

З ДИСЦИПЛІНИ: «НІМЕЦЬКА МОВА»


Освітньо-кваліфікаційний рівень: «МАГІСТР»


Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки

Спеціальність: 8.02030302 Мова і література (німецька)*


Миколаїв 2012


Розробник: к. філол. н., доц. Мукатаєва Я.В.


Затверджено на засіданні кафедри перекладу та німецької філології

Протокол № 6 від «17» січня 2012 р.


Затверджено на засіданні вченої Ради факультету іноземної філології

Протокол № 6 від «18» січня 2012 р.


^ 1.Пояснювальна записка


Вступний іспит до магістратури зі спеціальності 8.02030302 Мова і література (німецька)* є не лише перевіркою якості професійної підготовки вчителів іноземної мови, а й свідченням готовності до активної участі у створенні народної освіти України в пошуках найрезультативніших та найефективніших методів навчальної діяльності.

Тому програма вступного іспиту зі спеціальності покликана перевірити практичне володіння іноземною мовою на рівні програмних вимог.


Магістр повинен знати:


 • основи загальнотеоретичних дисциплін;

 • походження і розвиток мови, співвідношення лінгвістичних та екстралінгвістичних факторів у формуванні мовлення;

 • систему мови, її рівні, основні одиниці мови і мовлення у порівняльному плані з рідною мовою;

 • сучасні напрямки в лінгвістичній науці та їх значення для практики навчання;

 • мати лінгвістичну та лінгвокраїнознавчу компетенцію.


Магістр повинен вміти:


 • з історичних позицій пояснювати явища і факти іноземної мови;

 • адекватно використовувати лінгвістичну та літературознавчу термінологію;

 • аналізувати художні твори, застосовуючи основні теоретично-літературні поняття і принципи лінгвостилістичного аналізу тексту;

 • коментувати тексти творів, характеризуючи їх з ідейної, художньо-виразної, історико-побутової та інших точок зору;

 • орієнтуватися в досягненнях вітчизняної та зарубіжної філології, систематично підвищувати свою професійну кваліфікацію, здійснювати науково-дослідну і методичну роботу за фахом;

 • сприймати та породжувати іншомовні тексти залежно від комунікативної задачі.

^ 2.ЗМІСТ ЗАВДАННЯ


Білет вступного іспиту до магістратури складається з двох питань:

 1. Смислова інтерпретація тексту – уривка з оригінального художнього твору письменника ХХ сторіччя (обсяг – 2500 др. зн. – 3000 др.зн.), бесіда за змістом тексту, яка передбачає показ відношення студента до твору, його автора;

 2. Інтерпретація цитат видатних особистостей.

На екзамені важливо виявити вміння магістра ретранслювати теоретичні знання на практичні обставини, готовність спеціаліста реалізувати в практичній роботі знання, отримані в державному університеті.


^ 3.Критерії оцінки вступного іспиту до магістратури


Оцінка «відмінно» (180 – 200) ставиться, якщо студент показав:

 • науково-конкретне знання методичної, лінгвістичної і літературознавчої термінології;

 • вміння володіти нормативною літературною мовою;

 • вміння надавати смислову інтерпретацію уривка з художнього твору;

 • вміння обґрунтувати свою думку щодо запропонованого висловлювання.


Оцінка «добре» (150 – 179 балів) ставиться, якщо студент показав:

 • науково-конкретне знання методичної, лінгвістичної і літературознавчої термінології, але були допущені деякі недоліки у її застосуванні;

 • грамотне володіння мовою, але мали місце мовленнєві огріхи;

 • вміння надавати смислову інтерпретацію уривка з художнього твору, але у недостатньому об’ємі теоретичних знань;

 • вміння обґрунтувати свою думку щодо запропонованого висловлювання.


Оцінка «задовільно» (124 – 149 балів) ставиться, якщо студент показав:

 • неповне знання методичної, лінгвістичної і літературознавчої термінології; у його відповіді були допущені недоречності та невідповідності;

 • недостатній рівень вмінь лінгвостилістичного аналізу уривка з художнього твору;

 • недостатнє вміння вести непідготовлену бесіду з запропонованої теми, у мовленні багато помилок як граматичного, так і стилістичного та лінгвістичного характеру.


Оцінка «незадовільно» (100 – 123 балів) ставиться за умови, якщо студент має уяву щодо змісту теорії мови, але його відповідь не була наповнена реальним змістом.


4.Література

 1. W.N. Bublyk Geschichte der deutschen Sprache. – Київ, «Вища школа», 1989.

 2. О.И. Москальская История немецкого языка – Учпедиз, 1989.

 3. И.П. Гольдштейн, И.М. Горохова Практический курс немецкого языка – Московский университет, 1995.

 4. Е.В. Нарустранг Практическая грамматика немецкого языка – Санк-Петербург, 1999.

 5. Завьялова В.М., Ильина Л.В. Практический курс немецкого языка. – Москва, 1997.

 6. Б.А. Абрамов Теоретическая грамматика немецкого языка – Москва, Владос, 1999.

 7. Бим И.Л. Теория и практика обучения немецкому языку в средней школе: Проблемы и перспективы – Москва, 1988.

 8. Давыдова М.А. Деятельная методика обучения иностранным языкам – М., 1990.

 9. Методика интенсивного обучения иностранным языкам / Под ред. В.А. Бухбиндера, Г.А. Китайгородской – Л., 1988.

 10. Методика обучения иностранным языкам в средней школе: Учебник / Н.И.Гез, М.Б. Ляховицкий, А.А. Миролюбов и др. – М., 1982.

 11. Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению – М., 1985.

 12. Теоретические основы методики обучения иностранным языкам в средней школе / од ред. А.Д.Климентенко, А.А. Миролюбова – М., 1981.

 13. Методика викладання іноземних мов / Науково-метод. збірник мін. освіти України.

 14. M.D. Stepanova, I.I. Cernzseva Lexikologie der dt-en Gegenwartssprache – M., 1986.

 15. Левковская Л.А. Лексикология немецкого языка – М., 1959.

 16. E. Riesel Stilistik der dt-en Sprache – M., 1963.

 17. Брандес М.П. Стилистика немецкого языка – М., 1983.


Схожі:

Програма співбесіди з дисципліни: «німецька мова» iconПрограма співбесіди з дисципліни: «німецька мова»
Мова І література (німецька)* є не лише перевіркою якості професійної підготовки вчителів іноземної мови, а й свідченням готовності...
Програма співбесіди з дисципліни: «німецька мова» iconПрограма співбесіди з дисципліни: «німецька мова»
Вступне випробування у формі співбесіди з німецької мови для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр" для...
Програма співбесіди з дисципліни: «німецька мова» iconC. М. Потапенко програма та робоча програма навчальної дисципліни ділова іноземна мова друга(додаткова) (німецька мова)
Програма І робоча програма навчальної дисципліни “Ділова іноземна мова друга(додаткова)(німецька мова)” для студентів 1-4 курсів...
Програма співбесіди з дисципліни: «німецька мова» iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Німецька мова як друга іноземна мова» для студентів IV курсу інституту мов світу зі спеціальності «Прикладна лінгвістика»
Предметом курсу є німецька мова за такими аспектами: граматика, лексика, та види мовної діяльності (аудіювання, читання, говоріння,...
Програма співбесіди з дисципліни: «німецька мова» iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Німецька мова» для студентів V курсу зі спеціальності «Переклад» (за вимогами кредитно трансферної системи) структура програми навчального курсу
...
Програма співбесіди з дисципліни: «німецька мова» iconВ. О. Зуб програма та робоча програма навчальної дисципліни «друга іноземна мова»
Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Друга ноземна мова» (німецька мова) (для студентів 2курсів денної форми навчання...
Програма співбесіди з дисципліни: «німецька мова» iconЛ. М. Програма співбесіди
Одеського національного університету імені І.І. Мечникова для отримання освітньо- кваліфікаційного рівня «Магістр» за напрямком «Філологія»,...
Програма співбесіди з дисципліни: «німецька мова» iconЛ. М. Програма співбесіди
Одеського національного університету імені І.І. Мечникова для отримання освітньо- кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» за напрямком...
Програма співбесіди з дисципліни: «німецька мова» iconЛ. М. Програма співбесіди
Одеського національного університету імені І.І. Мечникова для отримання освітньо- кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямком...
Програма співбесіди з дисципліни: «німецька мова» icon«друга іноземна мова», (німецька мова) для студентів 1-2 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки
Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Друга іноземна мова» (німецька мова) (для студентів 1-2 курсу денної форми навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи