Спеціальність 01020101 Фізичне виховання icon

Спеціальність 01020101 Фізичне виховання
Скачати 78.25 Kb.
НазваСпеціальність 01020101 Фізичне виховання
Дата11.09.2012
Розмір78.25 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

навчально-науковИЙ інститут

фізичної культури та спорту

кафедра теорії та методики фізичного виховання


“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Ректор ________________В.Д.Будак

“ 22 ” ЛЮТОГО 2012 Р.
Програма співбесідидля вступників на здобуття

освітньо-кваліфікаційного рівня «МАГІСТР»


спеціальність 8.01020101 Фізичне виховання


Миколаїв 2012


Програма складена відповідно до галузевих стандартів вищої освіти для студентів спеціальності: «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура»(Київ, 2003), на основі Програми з теорії та методики фізичного виховання для державних екзаменів.


Укладачі:

к.фіз.вих, доценти кафедри теорії та методики фізичного виховання

і здоров’я людини Рощін І.Г., Чернозуб А.А.


Затверджено на засіданні вченої Ради навчально-наукового інституту фізичної культури та спорту МНУ імені В. О. Сухомлинського

протокол № 2 від 28.09.2011 р.

^

1. Пояснювальна записка


У програмі співбесіди щодо вступу абітурієнтів на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» за напрямком підготовки ПМСО «Фізична культура» узагальнюється зміст співбесіди, тобто відображаються обсяг вимог освітньої та професійної підготовки, визначається компетентність щодо здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр».

До співбесіди на вступ за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» за напрямком підготовки 8.010103 ПМСО «Фізична культура» допускаються громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, та мають базову вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», або повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» зазначеної спеціальності.

Співбесіда складається з питань профілюючих дисципліни - «Організація методики масової фізичної культури» і «Основи теорії та методики спортивного тренування». У зв'язку зі специфікою спеціальності (видів задач діяльності, видів умінь, рівнів їх сформованості), абітурієнту пропонується два питання, з яких перше - з дисципліни «Організація методики масової фізичної культури»; друге - «Основи теорії та методики спортивного тренування». За результатами співбесіди у абітурієнтів можуть бути визначені наступні рівні сформованості знань: ознайомчо-орієнтовний, понятійно-аналітичний, продуктивно-синтетичний.

Для раціоналізації співбесіди об’ємні вимоги згруповані у вигляді білетів з питаннями, де перше питання відноситься до дисципліни «Організація методики масової фізичної культури», а друге - до «Основи теорії та методики спортивного тренування»(Додаток А).

Комісія співбесіди складається з провідних, висококваліфікованих науково-педагогічних працівників відповідних кафедр.

2. Об'ємні вимоги до співбесіди


1.Кваліфікаційні вимоги до інструктора з масової фізичної культури.

2.Вихідні поняття масової фізичної культури.

3.Сутність спорту, його роль, форми та умови функціонування.

4.Характеристика силових видів рухової активності.

5.Характеристика методів, що використовують у тренуваннях з силовою спрямованістю.

6.Характеристика принципу доступності та принципу «не нашкодь» як головних принципів масової фізичної культури.

7.Характеристика принципів індивідуалізації та статевих відмінностей.

8.Поняття про рухову навичку. Фази формування рухової навички, компоненти рухової навички.

9.Структура уроку аеробіки.

10.Структура занять аквааеробікою. Побудова занять для різних вікових категорій населення.

11.Поняття програмування. Алгоритм програмування занять у масовій фізичній культурі.

12.Загальні положення занять з вагітними жінками. Протипоказання до занять фізичними вправами.

13.Особливості занять масовою фізичною культурою з жінками.

14.Значення та завдання занять масової фізичної культури у фізичному вихованні дітей раннього віку та дошкільнят.

15. Структура і особливості занять масовою фізичною культурою з особами похилого віку.

16.Кваліфікаційні вимоги до інструктора з масової фізичної культури.

17.Особистість фахівця з масової фізичної культури. Вимоги до його професійної майстерності

18. Характеристика методів, що застосовуються у масовій фізичній культурі.

19.Принципи фізичного виховання в оздоровчій фізичній культурі при масовій роботі з населенням.

20. Контроль інтенсивності фізичного навантаження при заняттях масовою фізичною культурою.

21. Фізична активність людей з зайвою масою тіла.

22. Класифікація методів, що застосовуються при навчанні руховим діям та розвитку фізичних якостей.

23. Характеристика фітнес-програм основаних на видах рухової активності аеробної спрямованості.

24.Характеристика фітнес-програм основаних на оздоровчих видах гімнастики.

25. Характеристика комп’ютерних фітнес-програм. 1. Спорт як вид і результат діяльності.

 2. Спорт як сукупність духовних і матеріальних цінностей.

 3. Загальні функції спорту.

 4. Специфічні функції спорту.

 5. Теорії виникнення спорту.

 6. Характеристика масового спорту.

 7. Характеристика спорту вищих досягнень.

 8. Основи методики розвитку фізичних якостей.

 9. Сучасний стан і особливості розвитку олімпійського спорту в незалежній Україні.

 10. Досягнення спортсменів України в Іграх Олімпіад та в зимових Олімпійських іграх.

 11. Участь та досягнення спортсменів Миколаївщини в іграх Олімпіад та зимових Олімпійських іграх.

 12. Змагання як системоутворюючий фактор спорту.

 13. Види спортивних змагань.

 14. Регламентація проведення змагань.

 15. Способи проведення змагань.

 16. Способи визначення результату в різних видах спорту.

 17. Умови проведення змагань, що впливають на результативність змагальної діяльності.

 18. Фізична вправа як основний засіб спортивного тренування.

 19. Специфічні функції і ознаки фізичних вправ.

 20. Фактори, що забезпечують ефективність застосування фізичних вправ.

 21. Зміст фізичних вправ.

 22. Форма фізичних вправ.

 23. Взаємозв'язок змісту і форми фізичних вправ.

 24. Загальна характеристика класифікацій фізичних вправ.

 25. Класифікація фізичних вправ за переважаючим впливом на розвиток фізичних якостей.

^ 3.Критерії оцінювання відповідей абітурієнтів

Загальні положення.

Даний комплекс нормативних критеріїв містить у собі головні вимоги щодо оцінки рівня базової підготовленості вступника спеціальності «Фізична культура»

Рівень підготовленості абітурієнтів оцінюється за середнім балом виходячи з 200 балів максимально можливих.

^ Продуктивно-синтетичний рівень сформованості знань (високий рівень 180-200 балів)

Абітурієнт вільно висловлює власні думки і відчуття. Виявляє особливі творчі здібності. Абітурієнт застосовує інтегровані ґрунтовні знання з сумісних дисциплін. Теоретичні знання пов'язує з практикою навчання та виховання в галузі фізичної культури та спорту.

Абітурієнт здатний характеризувати основні поняття і терміни. Вміє узагальнювати, систематизувати, обґрунтовувати закономірності навчально-виховного процесу. Володіє загально-педагогічними і спеціальними методами навчання, закріплення і тренування. При відповіді демонструє міжпредметний зв'язок.

^ Понятійно-аналітичний рівень сформованості знань (середній рівень 124-179 балів)

Абітурієнт здатний характеризувати основні поняття і терміни. Вміє узагальнювати, систематизувати, обґрунтовувати закономірності навчально-виховного процесу. Володіє загально-педагогічними і спеціальними методами навчання, закріплення і тренування. При відповіді демонструє міжпредметний зв'язок.

^ Ознайомчо-орієнтовний рівень сформованості знань (низький рівень 100-123 бали).

Абітурієнт володіє матеріалом на елементарному рівні засвоєння, викладає його уривчастими реченнями, виявляє здатність викласти думку на елементарному рівні (рецептивно-продуктивний рівень). Абітурієнт володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину фундаментальних знань.

4. ЛІТЕРАТУРА

Підручники та методичні посібники

 1. Круцевич Т.Ю. Научные исследования в массовой физической культуре. -
  К.: Здоров'я, 1985.-116с.

 2. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культури. - М.: Физкультура
  и спорт, 1991.

 3. Теория и методика физического воспитания /Под ред. Т.Ю. Круцевич, К.:
  Олімпійська література, 2003. - в 2-х томах.

 1. Теория и методика физического воспитания /Под общ. ред. Л.П. Матвеева,

А.Д. Новикова. - 2-е изд., в 2-х т. -М.: Физкультура и спорт, 1976.

 1. Теория й методика физического воспитания / Под ред. Б.А. Ашмарина. -
  М.: Просвещение, 1979.

 2. Физическое воспитание. Учебник /Под ред. В.А. Головина, В.А.Маслякова, А.В. Коробкова. -М.: Высшая школа, 1983.

 1. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания

и спорта. - М.: Академия, 2000. - 368с.

8. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частина 1. -

Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2001.

9. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частина 2. -

Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2002.

Наукова література

 1. Боген М.М. Обучение двигательным действиям. - М.: Физкультура й
  спорт, 1985.

 2. Волков Л.В. Физические способности детей и подростков. - К.: Здоров'я,

1981.-116с.

 1. Донской Д.Д. Спортивная техника. - М.: Физкультура й спорт, 1962.

 2. Закон України "Про фізичну культуру і спорт".

5. Спортивные способности детей /Под ред. ВМ. Валкова. -Смоленск, 1981. -
124с.

6. Фарфель В.С. Развитие движений у детей школьного возраста. - М.: Изд-во
АПНРСФСР, 1960.-68с.


Схожі:

Спеціальність 01020101 Фізичне виховання iconСпеціальність 01020101 «Фізичне виховання»
Програма складена відповідно до галузевих стандартів вищої освіти для студентів спеціальності: «Педагогіка І методика середньої освіти....
Спеціальність 01020101 Фізичне виховання iconНа спеціальність 01020101 «Фізичне виховання»
України від 11. 07. 2011р. №234-ст. «Про зарахування студентів до магістратури нуфвсу за державним замовленням на денну форму навчання»...
Спеціальність 01020101 Фізичне виховання iconКафедра теорії І методики фізичного виховання
Робоча навчальна програма підготовлена відповідно до навчального плану підготовки магістра за напрямком 0102 “Фізичне виховання І...
Спеціальність 01020101 Фізичне виховання iconСпеціальність "Фізичне виховання, фізичне виховання дітей дошкільного віку"

Спеціальність 01020101 Фізичне виховання iconДжуринський п. Б. Теорія І методика викладання плавання напрям підготовки 0102 Фізичне виховання, спорт І здоров’я людини спеціальність 010201 Фізичне виховання для студентів I курсу Інституту фізичної культури та реабілітації
Державний заклад „південноукраїнський державний педагогічний університет імені к. Д. Ушинського”
Спеціальність 01020101 Фізичне виховання iconПитання до самостійної роботи для студентів ІV курсу Інституту фізичного виховання І спорту Спеціальність «Фізичне виховання»
Поняття про засоби фізичного виховання. Фізична вправа – основний І специфічний засіб фізичного виховання
Спеціальність 01020101 Фізичне виховання iconПрограма фахового іспиту для абітурієнтів освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” спеціальність 01010101 “Фізичне виховання”
Магістр” складається з теорії фізичного виховання, теорії спортивного тренування І спортивної фізіології та включає комплексну оперативну...
Спеціальність 01020101 Фізичне виховання iconПрограма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста у галузі знань 0102 «Фізичне виховання, спорт І здоров’я людини» за напрямом підготовки 701020101 «Фізичне виховання*»
«Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини» за напрямом підготовки 701020101 «Фізичне виховання*»
Спеціальність 01020101 Фізичне виховання icon8. 01020101 Фізичне виховання*, 01020302 Фізична реабілітація
А. В. Уманець, завідувач кафедри іноземних мов, кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри іноземних мов
Спеціальність 01020101 Фізичне виховання iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра теорії та методики фізичного виховання
«Фізичне виховання, спорт І здоров’я людини” за напрямом підготовки 010201 «Фізичне виховання*»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи