Програма співбесіди з фізики icon

Програма співбесіди з фізики
Скачати 76.65 Kb.
НазваПрограма співбесіди з фізики
Дата11.09.2012
Розмір76.65 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

МЕХАНІКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ФІЗИКИ


“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Ректор ________________В.Д.Будак

“ 22 ” ЛЮТОГО 2012 Р.


ПРОГРАМА СПІВБЕСІДИ

З ФІЗИКИ


Для абітурієнтів, що вступають

на механіко-математичний факультет

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «МАГІСТР»

на денну та заочну форму навчання.


Напрям підготовки 0402 Фізико-математичні науки


Спеціальність 8.04020301. ПМСО. Фізика


Миколаїв 2012

Прийом на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» здійснюється на конкурсній основі за результатами вступних випробувань.

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» за відповідною спеціальністю беруть участь у конкурсі за результатами фахових вступних випробувань.


Розробник: доц. кафедри фізики Махровський В.М.


Затверджено на засіданні кафедри фізики

Протокол № 6 від 17 січня 2012 року.


Затверджено на засіданні вченої Ради механіко-математичного факультету

Протокол № 5 від 25 січня 2012 року.

Прийом на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» здійснюється на конкурсній основі за результатами вступних випробувань.

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр», «спеціаліст» за відповідною спеціальністю беруть участь у конкурсі за результатами фахових вступних випробувань.

Вступники проходять співбесіду в обсязі діючих програм освітньо-кваліфікаційного рівня – «бакалавр».


^ 1.Програма співбесіди з фізики


Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр».

Спеціальність: 8.04020301 «ПМСО. Фізика».


Механіка

Простір і час в нерелятивістській фізиці. Кінематика матеріальної точки. Системи відліку. Перетворення Галілея, їх кінематичні наслідки.

Інерціальні системи відліку. Закони Ньютона, межі їх застосування. Дві основні задачі динаміки точки. Принцип причинності в класичній механіці. Принцип відносності Галілея. Поняття про неінерціальні системи відліку.

Закони збереження в фізиці.

Гравітаційне поле. Задача Ньютона. Закон всесвітнього тяжіння. Досліди Кавендіша. Інертна та гравітаційна маси.

Рух точки змінної маси. Рівняння Мещерського. Реактивний рух. Формула Ціолковського.

Механіка твердого тіла. Момент інерції, момент імпульсу і кінетична енергія твердого тіла. Основне рівняння динаміки обертального руху.

Механічні коливання в ідеальних і реальних системах. Характеристики коливань і їх зв’язок з параметрами системи. Резонанс.

Неінерціальні системи відліку. Сили інерції. Поняття про принцип еквівалентності.

Релятивістська механіка. Експериментальні основи спеціальної теорії відносності. Постулати Ейнштейна. Перетворення Лоренца. Релятивістська форма другого закону Ньютона.


^ Статистична фізика і термодинаміка.

Основні положення молекулярно-кінетичної теорії (МКТ) та її експериментальні основи. Ідеальний газ. Основне рівняння МКТ. Газові закони. Рівняння стану ідеального газу.

Температура та її вимірювання. Поняття температури в статистичній фізиці і термодинаміці.

Основні поняття термодинаміки. Перше начало термодинаміки та його застосування. Оборотні та необоротні процеси. Друге і третє начала термодинаміки. Ентропія, її термодинамічний і статистичний зміст.

Основні поняття і принципи статистичної фізики. Мікро канонічний та канонічний розподіли для класичних та квантових систем. Термодинамічний зміст параметрів канонічного розподілу.

Статистичне обґрунтування законів термодинаміки. Розподіли Максвелла і Больцмана. Швидкості руху молекул. Розподіли Максвелла і Больцмана як частинні випадки канонічного розподілу Гіббса.

Ідеальний газ ферміонів. Статистика Фермі-Дірака теплоємності речовини.

Ідеальний газ бозе-частинок. Статистика Бозе-Ейнштейна. Рівноважне випромінювання та його закони.

Тверді тіла. Аморфні і кристалічні тіла. Класифікація кристалів за типом зв’язків. Теплоємність кристалів за Ейнштейном і Дебаєм. Рідкі кристали.


Електродинаміка.

Електричні заряди і поле. Дискретність заряду. Елементарний заряд і методи його визначення. Закон збереження заряду. Закон Кулона. Силова і енергетична характеристики електростатичного поля. Теорема Остроградського-Гаусса.

Електричне поле в діелектриках. Поляризація діелектриків. Діелектрична проникність і сприйнятливість. Вектор електричного зміщення. Поле на межі двох діелектриків.

Природа електричного струму в різних середовищах. Досліди Кулона, Ампера, Ерстеда і Фарадея. Закони постійного струму.

Постійне магнітне поле у вакуумі, його вихровий характер. Закон Біо-Савара-Лапласа. Теорема про циркуляцію вектора напруженості магнітного поля.

Магнітне поле в речовині. Діа-, пара- і феромагнетики та їх магнітні властивості на основі електронної теорії речовини.

Електромагнітне поле. Загальні рівняння електромагнітного поля. Система рівнянь Максвелла. Матеріальні рівняння.

Змінний струм. Активний, ємнісний і індуктивний опори в колах змінного струму. Резонанс. Робота і потужність змінного струму.

Електромагнітні коливання. Коливальний контур. Власні. вільні і вимушені коливання. Генерація незатухаючих електромагнітних коливань.

Електромагнітні хвилі. Хвильове рівняння. Швидкість поширення хвиль. Ефект Доплера. Електромагнітна природа світла. Шкала електромагнітних хвиль.


Оптика.

Хвильова оптика. Когерентні і некогерентні джерела. Інтерференція, дифракція світла та їх застосування. Голографія.

Поширення світла в середовищі. Відбивання і заломлення світла. Поглинання і дисперсія світла. Розсіювання світла.

Поляризація світла. Поляризація при відбиванні від діелектрика. Закони Брюстера і Малюса. Поляризаційні прилади та їх застосування.

Геометрична оптика як граничний випадок хвильової оптики. Основні поняття геометричної оптики. Оптичні прилади. Волоконна оптика.

Оптичне випромінювання. Енергія електромагнітної хвилі. Фотометрія. Енергетичні і світлові величини та одиниці їх вимірювання. Закони фотометрії.


^ Квантова фізика.

Фотоефект і ефект Комптона.

Корпускулярно-хвильовий дуалізм. Дискретність станів мікрооб’єктів. Постулати Бора. Досліди Франка і Герца, Штерна і Герлаха. Співвідношення невизначеностей Гейзенберга.

Постулати і принципи квантової механіки. Хвильова функція. Рівняння Шредінгера. Властивості стаціонарних станів. Частинка в потенціальній ямі.

Досліди Резерфорда і планетарна модель атома. Атом водню. Опис стану атома водню за допомогою квантових чисел. Спонтанне і вимушене випромінювання світла атомами. Квантові генератори.

Опис стану частинки за допомогою квантових чисел. Спін. Стан електрона в багато електронному атомі. Періодична система елементів Д.І.Менделєєва.

Елементи зонної теорії кристалів. Енергетичні зони. Метали, провідники і діелектрики. Статистика електронів у напівпровідниках. Явище надпровідності.

Радіоактивність. Закон радіоактивного розпаду. Природа альфа-, бета- і гамма-випромінювання. Дозиметрія і захист від випромінювання.

Експериментальні методи ядерної фізики. Методи реєстрації елементарних частинок. Прискорювачі заряджених частинок. Дія радіоактивного випромінювання на речовину. Біологічна дія випромінювання. Дозиметрія і захист від випромінювання.

Ядерні сили та їх властивості. Моделі ядра. Ядерні реакції поділу та синтезу. Ланцюгові реакції. Ядерна енергетика і екологія. Проблеми керованих термоядерних реакцій.

Класифікація елементарних частинок. Основні характеристики частинок. Закони збереження і межі їх застосування. Елементарні частинки і фундаментальні взаємодії.

Фундаментальні частинки. Кварк-глюонна структура адронів. Поняття про єдині теорії. Великі об’єднання і можлива нестабільність протона. Сучасна картина будови матерії.

^ 2.Критерії оцінювання


Оцінка «відмінно» (180-200 балів) ставиться, якщо абітурієнт:

 • показав повне знання фактичного матеріалу;

 • повністю розкрив і строго довів всі твердження питань білету;

 • вільно володіє понятійним і термінологічним апаратом;

 • показав вміння розв’язувати навчальні задачі.


Оцінка «добре» (150-179 балів) ставиться, якщо абітурієнт показав:

 • показав повне знання фактичного матеріалу, але з деякими неточностями;

 • повністю довів всі твердження питань білету, але з деякими неточностями;

 • в цілому володіє понятійним і термінологічним апаратом;

 • показав вміння розв’язувати навчальні задачі за стандартним алгоритмом.


Оцінка «задовільно» (124-149 балів) ставиться, якщо абітурієнт показав:

 • неповне знання фактичного матеріалу;

 • задовільне володіння базовою термінологією;

 • вміє пояснити способи розв’язування навчальних задач зі сторонньою допомогою.


Оцінка «незадовільно» (100-123 бали) ставиться за умови, що абітурієнт:

 • має уяву щодо змісту фактичного матеріалу, але відповідь не наповнюється реальним змістом;

 • не володіє понятійним і термінологічним апаратом;

 • не може пояснити способи розв’язування навчальних задач навіть зі сторонньою допомогою.


3.Література


Основна:

 1. Дущенко В.П., Кучерук І.М. Загальна фізика. Фізичні основи механіки. Молекулярна фізика і термодинаміка. - К.: Вища шк., 1987. – 431 с.

 2. Кучерук І.М., Горбачук І.Т. Загальна фізика. Електрика і магнетизм. К.: Вища школа, 1990. – 367 с.

 3. Кучерук І.М., Дущенко В.П. Загальна фізика. Оптика, Квантова фізика. К.: Вища школа, 1991. – 463 с.

 4. Сивухин Д.В. Общий курс физики. М.: Наука, І989. т.1; 1975, т.2; І977, т.3; 1985, т.4; І986. т.5, ч.1; І988, т.5, ч.2.

 5. Савельев И.В. Курс общей физики,- М.: Наука, 1979 - І987.- т. 1-3.

 6. Бугаєнко Г.О., Фонкич М.Е. Курс теоретичної фізики. Електродинаміка. Теорія відносності. К.: Рад. шк. 1965. – 419 с.

 7. Жирнов Н.И. Классическая механика. М.: Просвещение. І980. – 303 с.

 8. Ландау Л.Д., Лифшиц Б. Краткий курс теоретической физики. М.: Наука. 1969. – 271 с.

 9. Мултановский В.В. Курс теоретической физики. М.: Просвещение. 1988. – 304 с.

 10. Ольховський И.И. Курс теоретической механики для физиков. М.: Наука. 1970. – 447 с.

 11. Пеннер Д.И., Угаров В.А. Электродинамика и специальная теория от-носительности. М.: Просвещение. 1980. – 271 с.


Додаткова:

 1. Матвеев А.Н. Механика и теория относительности. М.: Высш.шк., 1976.

 2. Хайкин С.Э. Физические основы механики. М.: Наука, 1976.

 3. Кикоин А.К., Кикоин И.К. Молекулярная физика. М.: Наука, 1976. – 480 с.

 4. Матвеев А.Н. Молекулярная физика. М.: Высш. шк ., 1981. – 400 с.

 5. Матвеев А.Н. Электричество и магнетизм. М.: Высш. шк., 1983. – 463 с.

 6. Меняйлов М.Є. Загальна фізика. Електрика і магнетизм. К.: Вища шк. 1974. – 391 с.

 7. Ландсберг Г.С. Оптика. М.: Наука, 1976.

 8. Федорченко А.М. Теоретическая физика. Классическая лектродинамика. К.:Вища шк. 1988.

 9. Пеннер Д.И., Угаров В.А. Электродинамика и специальная теория от-носительности. М.: Просвещение, 1980.

 10. Бугаєнко Г.О., Фонкич Н.Е. Електродинаміка. Теорія відносносномті. К.: Рад. шк. 1965.

 11. Савельєв И.В. Основы теоретической физики. Т.1. Механика, электро-динамика. М.: Наука, 1991.

 12. Там И.Е. Основы теории электричества. М.: Наука, 1976.Схожі:

Програма співбесіди з фізики iconПрограма співбесіди з фізики
...
Програма співбесіди з фізики iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет фізики, математики та інформатики кафедра фізики затверджую
Програма дек з фізики складена на основі програм зовнішнього незалежного оцінювання з фізики
Програма співбесіди з фізики iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет фізики, математики та інформатики кафедра фізики затверджую
Програма дек з фізики складена на основі програм зовнішнього незалежного оцінювання з фізики
Програма співбесіди з фізики iconПрограма співбесіди з фізики
Прийом на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» здійснюється на конкурсній основі за результатами сертифікатів...
Програма співбесіди з фізики iconПрограма співбесіди з фізики
Прийом на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» здійснюється на конкурсній основі за результатами сертифікатів...
Програма співбесіди з фізики iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Фізико-технологічний факультет Кафедра методики викладання фізики І хімії
Програма співбесіди для вступників до Рівненського державного гуманітарного університету
Програма співбесіди з фізики iconПрограма співбесіди з історії України
Галуха Л., Давидюк Р., Десятничук І., Шеретюк В. Історія України. Програма співбесіди за напрямом 0203 «Гуманітарні науки» на здобуття...
Програма співбесіди з фізики icon«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма співбесіди для вступників напряму підготовки
Програма співбесіди розроблена для вступників, які бажають здобути освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавра» за спеціальністю „Соціальна...
Програма співбесіди з фізики icon«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма співбесіди для вступників напряму підготовки
Програма співбесіди розроблена для вступників, які бажають здобути освітньо-кваліфікаційний рівень «магістра» за спеціальністю “Соціальна...
Програма співбесіди з фізики icon«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма співбесіди для вступників напряму підготовки
Програма співбесіди розроблена для вступників, які бажають здобути освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліста» за спеціальністю...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи