Програма вступних фахових випробувань спеціальнІстЬ: 02020401 Музичне мистецтво icon

Програма вступних фахових випробувань спеціальнІстЬ: 02020401 Музичне мистецтво
Скачати 90.92 Kb.
НазваПрограма вступних фахових випробувань спеціальнІстЬ: 02020401 Музичне мистецтво
Дата11.09.2012
Розмір90.92 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Імені В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

інститут педагогічної освіти

кафедра музичного мистецтва


“ЗАТВЕРДЖУЮ”

РЕКТОР _____________В.Д.БУДАК

“ 22 ” ЛЮТОГО 2012 Р.


ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ


спеціальнІстЬ: 8.02020401 Музичне мистецтво

ОсвітнЬо-кваліфікаційний рівень «МАГІСТР»


Миколаїв 2012

Програма складена на основі Державної програми з “Підготовки спеціаліста /магістра/ в галузі «Музичного мистецтва» Київського Інституту Мистецтв Національного університету ім. М.Драгоманова, РНМК, 1992р.


Розробник: кандидат мистецтвознавства, доц. П’ятницька-Позднякова І.С.


Програму схвалено на засіданні кафедри музичного мистецтва

протокол № 6 від 6 грудня 2011р.


Програму схвалено Вченою Радою інституту педагогічної освіти ,

протокол № 6 від 25 січня 2012р.

Нормативний строк засвоєння основної освітньої програми підготовки магістра з напряму 8.020204010 Музичне мистецтво базується на основних засадах Конституції України, законів і концептуальних засадах гуманітарної освіти в Україні, державних документах та складається з програми підготовки бакалавра відповідно напряму (4 роки), спеціалізованої підготовки магістра (2 роки).


1.Пояснювальна записка


Основними сферами освітньо-професійної діяльності магістра по завершенні навчання є:

 1. науково-дослідницька;

 2. освітня (робота у навчальних закладах 1-3 рівнів акредитації);

 3. культурно-просвітницька;

 4. організаційно-управлінська.

Особи, які прагнуть засвоїти програму підготовки магістра спеціальності ПМСО. Музика, повинні мати вищу освіту відповідного напряму, що підтверджується дипломом державного зразка. Особи, які мають диплом спеціаліста (бакалавра) за напрямом ПМСО. Музика вступають на конкурсній основі. Умови конкурсного відбору визначаються вищим навчальним закладом на основі державного освітнього стандарту вищої професійної освіти за даним напрямом.

Прийом на освітньо-професійну програму підготовки магістра здійснюється на конкурсній основі за результатами вступних фахових випробувань незалежно від джерел фінансування навчання. Випускники МДУ імені В.О.Сухомлинського попередніх років та інших вищих навчальних закладів, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр (спеціаліст) за відповідним напрямом підготовки незалежно від джерел фінансування та форми навчання, складають вступне фахове випробування на загальних засадах //конкурсній основі// та зараховуються на навчання у такому порядку:

 • зараховуються вступники за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр на місця, що фінансуються з державного бюджету;

 • зараховуються вступники за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр на місця ліцензійного обсягу, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб.

При рівності конкурсних балів переважне право на зарахування мають особи, яким надане таке право згідно з чинним законодавством України, а саме:

 • випускники, які працюють в системі освіти і мають більший стаж практичної роботи за обраною спеціальністю (відповідність встановлюється приймальною комісією);

 • випускники, які мають вищій середній бал додатку до диплома;

 • переможці міжнародних та Всеукраїнських студентських олімпіад;

 • випускники, які мають публікації та інші наукові здобутки.

Вступники особисто подають заяву про прийом на навчання в університеті, у якій вказують спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень, за якими вступник виявив бажання навчатись, форму навчання та джерело фінансування. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної спеціальності певного напряму фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом.

До заяви вступники додають:

 • документ державного зразка про базову вищу освіту (диплом бакалавра), або про повну вищу освіту (диплом спеціаліста) та додаток до нього з оцінками, за особистим вибором оригінали або завірені копії;

 • медичну довідку за формою № 086-У,

 • копію трудової книжки (для осіб, які мають стаж роботи);

 • фотокартки розміром 3х4 см; копію довідки про ідентифікаційний номер1.

Для проведення вступних фахових випробувань на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістра створюються атестаційні комісії. Склад атестаційних комісій затверджується головою приймальної комісії навчального закладу.

Особа, яка вступає до магістратури повинна бути:

 • ерудована в основних галузях знань про людину, культуру та мистецтво;

 • здатна аналізувати соціально-значущі процеси та явища;

 • розуміти сутність та соціальну значущість майбутньої професії;

 • вміти використовувати та застосовувати вже отримані знання в різних сферах та видах професійної та соціокультурної діяльності;

 • мати високу культуру мислення, вільно орієнтуватися в нових течіях мистецтва та педагогіки;

 • володіти сучасними інформаційними технологіями та методами отримання, обробки та збереження наукової та художньої інформації;

 • вміти організувати роботу творчого колективу та вирішувати нестандартні, творчі та педагогічні проблеми

На момент вступу до магістратури абітурієнт повинен показати глибокі знання в різних галузях мистецтва, які ним отримані впродовж навчання на спеціальності, що відповідає напряму підготовки «Музичне мистецтво», зокрема:

 • в галузі «Музичної педагогіки» глибоке знання:

 • методологічних, філософських, естетичних, історико-теоретичних, культурологічних аспектів вивчення музичної культури та мистецтва;

 • основ музичної психології, соціології, сучасної педагогіки мистецтва;

 • основних художніх напрямів, течій, стилів //національних, регіональних, індивідуальних напрямів в музичному мистецтві//;

 • методики викладання музично-теоретичних та педагогічних дисциплін та можливостей використання і практичного застосування у науково-дослідній та педагогічній діяльності нових інформаційних технологій;

 • методи організації музично-просвітницької роботи;

 • вектор реформ в галузі музичної освіти та основі етапи її розвитку.

  • в галузі «Інструментальне виконавство» глибоке знання:

 • історії, теорії та практики інструментального виконавства;

 • педагогічні принципи різних виконавських шкіл;

 • психологію особистості та психологічні основи художньої творчості;

 • сучасні методики викладання музичного мистецтва та суміжних дисциплін;

 • проблеми інтерпретації музичних творів різних епох, стилів та жанрів.

  • в галузі «Вокальне виконавство» глибоке знання:

 • історію, теорію та практику вокального виконавського мистецтва;

 • проблеми інтерпретації вокальних творів різних стилів та жанрів;

 • система розвитку вокальних навичок;

 • сучасний погляд на методику та практику викладання вокального виконавства та суміжних дисциплін.

  • в галузі «Диригентське мистецтво» глибоке знання:

 • історію, теорію та практику диригентського мистецтва;

 • сучасні методи організації диригентського мистецтва //теоретичні основи розвитку навичок керівництва творчою діяльністю художнього хорового колективу//;

 • специфіку роботи з концертним та камерним складом хору //дитячим хоровим колективом//.

Науково-дослідна складова кожної з анотованих магістерських спеціалізацій за рішенням Вченої ради Університету реалізується через навчальний план та навчальні Програми, що відповідають напряму спеціальності та конкретній галузі науки.

Освітньо-професійна програма підготовки магістра розробляється на основі державного освітнього стандарту та включає в себе:

 • навчальний план;

 • програми навчальних дисциплін;

 • програми навчальних та стажистських практик;

 • програми науково-дослідної роботи.

Під час підготовки магістра будуть вирішуватися наступні завдання:

- поглиблення фундаментальних наукових засад підготовки педагога відповідного фаху;

- набуття базових професійних компетенцій педагога-дослідника;

- формування актуальних компетенцій педагога, що зумовлено пріоритетним напрямом розвитку освітньої системи.

По завершенні навчання за освітнім рівнем «Магістр» випускник отримає відповідні кваліфікації: вчитель музики, викладач відповідної спеціалізації:

 • музичного інструменту;

 • диригентсько-хорових дисциплін;

 • методики музичного виховання;

 • музично-теоретичних дисциплін;

 • вокалу.

Загальні вимоги до рівня підготовки магістра визначаються змістом спеціальної підготовки відповідно держстандарту, зокрема:

 • усвідомлення особистісної та соціальної значущості професії педагога;

 • набуття знань про: структуру моделі особистості спеціаліста-педагога, зміст, форми та методи засвоєння обраної професії;

 • зрозуміти особливості обраної спеціальності (спеціалізації) та її перспективи,

 • осягнути спектр педагогічних спеціальностей та обрати власний шлях в обраній галузі;

 • сформувати професійно-педагогічну базу «Я-концепції» педагога, гуманістично спрямованого, творчого, з нестандартним мисленням, здатного якісно оволодіти професією та самореалізуватися в педагогічній системі.

 • отримати знання з основ педагогічної техніки, важливих компонентах особистості майбутнього спеціаліста, здатного до соціально-значущої творчої діяльності педагога вищої школи.

Навчання в магістратурі відбувається у відповідності до індивідуального плану роботи студента-магістранта, розробленим за участю наукового керівника магістра, завідуючого випускової кафедри та затвердженим дирекцією Інституту.


2.ПИТАННЯ

для вступу в МАГІСТРАТУРУ

на спеціальність 8.02020401 Музичне мистецтво


 1. Поясність суть концептуальних проблем сучасного наукового потенціалу вищої школи.

 2. Визначте науково-педагогічні умови творчої самореалізації майбутніх вчителів музики.

 3. Дайте визначення проблемному методу пізнавальної діяльності майбутнього вчителя музики.

 4. Поясніть в чому полягає суть креативного методу дослідження проблем музичної педагогіки.

 5. Розкрийте новітні педагогічні технології естетичного виховання засобами музичного мистецтва.

 6. Визначте та поясність категорії, якими ви оперуєте в процесі вивчення музичного мистецтва.

 7. Проаналізуйте основні етапи оволодіння науковою інформацією з проблем музичної педагогіки.

 8. Розкрийте дидактичні принципи нової педагогіки мистецтва як основи діючої програми “Музичне мистецтво”.

 9. Визначте загально-дидактичні принципи на основі яких будується викладання музичного мистецтва в закладах освіти.

 10. Розкрийте особливості системи художньо-естетичного виховання та її структурні компоненти.

 11. Розкрийте суть ілюстративного методу у формуванні виконавської майстерності майбутнього вчителя музики.

 12. Визначте науково-педагогічні умови творчої самореалізації майбутніх вчителів музики.

3.Критерії оцінювання


Оцінка «відмінно» (180 – 200 балів) ставиться, якщо абітурієнт:

 • показав повне знання фактичного матеріалу;

 • повністю розкрив і строго довів всі твердження питань білету;

 • вільно володіє понятійним і термінологічним апаратом.

Оцінка «добре» (150 – 179 балів) ставиться, якщо абітурієнт показав:

 • показав повне знання фактичного матеріалу, але з деякими неточностями;

 • повністю довів всі твердження питань білету, але з деякими неточностями;

 • в цілому володіє понятійним і термінологічним апаратом.

Оцінка «задовільно» (124 – 149 балів) ставиться, якщо абітурієнт показав:

 • неповне знання фактичного матеріалу;

 • задовільне володіння базовою термінологією;

 • вміє пояснити способи розв’язування навчальних задач зі сторонньою допомогою.

Оцінка «незадовільно» (100 – 124 балів) ставиться за умови, що абітурієнт:

 • має уяву щодо змісту фактичного матеріалу, але відповідь не наповнюється реальним змістом;

 • не володіє понятійним і термінологічним апаратом;

 • не може пояснити способи розв’язування навчальних задач навіть зі сторонньою допомогою.
1 Інші документи подаються вступником, якщо він претендує на пільги, встановлені законодавством України або викликані обумовленими обмеженнями для вступу на навчання за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), установленими нормативно-правовими актами, у терміни, визначені для подання документів.Схожі:

Програма вступних фахових випробувань спеціальнІстЬ: 02020401 Музичне мистецтво iconПрограма фахового випробування
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» за напрямом підготовки...
Програма вступних фахових випробувань спеціальнІстЬ: 02020401 Музичне мистецтво iconПрограма вступного екзамену з іноземної мови для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»
«Радіоекологія», 02020401 «Музичне мистецтво», 02020401 «Музичне мистецтво*», 02020201 «Хореографія*», 02010201 «Книгознавство, бібліотекознавство...
Програма вступних фахових випробувань спеціальнІстЬ: 02020401 Музичне мистецтво icon"Затверджую" Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету
«молодший спеціаліст». До фахового випробування допускаються вступники, які отримали підготовку за такими спорідненими спеціальностями,...
Програма вступних фахових випробувань спеціальнІстЬ: 02020401 Музичне мистецтво icon"Затверджую" Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету
«молодший спеціаліст». До фахового випробування допускаються вступники, які отримали підготовку за такими спорідненими спеціальностями,...
Програма вступних фахових випробувань спеціальнІстЬ: 02020401 Музичне мистецтво iconПрограма фахового випробування
«Магістр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» / «спеціаліст» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» / «спеціаліст»,...
Програма вступних фахових випробувань спеціальнІстЬ: 02020401 Музичне мистецтво iconПрограма фахових вступних випробувань на напрям 0202 Мистецтво спеціальність 020201, 020201 Театральне мистецтво (театрознавство) освітньо-кваліфіційний рівень Спеціаліст, Магістр
Театр І суспільство: принцип віддзеркалення, евристичні, естетично-виховні, суспільно-громадянські функції
Програма вступних фахових випробувань спеціальнІстЬ: 02020401 Музичне мистецтво iconПрограма співбесіди з методики музичного виховання спеціальнІстЬ: 02020401 Музичне мистецтво
Названі дисципліни вивчаються протягом 4 років навчання (відповідно до навчального плану)
Програма вступних фахових випробувань спеціальнІстЬ: 02020401 Музичне мистецтво iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет культури і мистецтв Кафедра вокалу та хорових дисциплін Кафедра музичного мистецтва і хореографії
Спеціальність: 02020401 Музичне мистецтво*. Спеціалізація: художня культура, вокально-хорове мистецтво
Програма вступних фахових випробувань спеціальнІстЬ: 02020401 Музичне мистецтво iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет культури і мистецтв Кафедра вокалу та хорових дисциплін Кафедра музичного мистецтва і хореографії
Спеціальність: 02020401 Музичне мистецтво*. Спеціалізація: художня культура, вокально-хорове мистецтво
Програма вступних фахових випробувань спеціальнІстЬ: 02020401 Музичне мистецтво iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет культури І мистецтв Кафедра вокалу та хорових дисциплін Кафедра інструментального виконавства та теорії музики
Спеціальність: 02020401 Музичне мистецтво*. Спеціалізація: художня культура, вокально-хорове мистецтво
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи