Програма співбесіди Для абітурієнтів, що вступають на факультет психології за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» на денну та заочну форму навчання спеціальність 03010201 Психологія icon

Програма співбесіди Для абітурієнтів, що вступають на факультет психології за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» на денну та заочну форму навчання спеціальність 03010201 Психологія
Скачати 113.42 Kb.
НазваПрограма співбесіди Для абітурієнтів, що вступають на факультет психології за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» на денну та заочну форму навчання спеціальність 03010201 Психологія
Дата11.09.2012
Розмір113.42 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

ФАКУЛЬТЕТ психології

Кафедра теоретичної та прикладної психології


“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Ректор ________________В.Д.Будак

“ 22 ” ЛЮТОГО 2012 Р.


Програма співбесіди


Для абітурієнтів, що вступають

на факультет психології

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «МАГІСТР»

на денну та заочну форму навчання.


спеціальність 8.03010201 Психологія


Миколаїв 2012


Розробники:

професор кафедри теоретичної та прикладної психології ЄвдокимовА Н.О., доцент кафедри Бабаян Ю.О.,

доцент кафедри Хоржевська І.М.


Затверджено на засіданні кафедри теоретичної та прикладної психології протокол № 4 від 18 жовтня 2011р.


Затверджено на засіданні Вченої Ради факультету психології

протокол № 3 від 19 жовтня 2011 р.

^ 1.Пояснювальн азаписка


Програма співбесіди вступу на 6 курс спеціальності 8.03010201 Психологія денної та заочної форми навчання. Магістр.

Розроблена професором кафедри теоретичної та прикладної психології Євдокимовою Н.О. та доцентами кафедри Бабаян Ю.О., Хоржевською І.М. з метою перевірки рівня володіння базовими поняттями студентів – психологів, які виявили бажання продовжувати навчання у магістратурі.

Питання першого блоку охоплюють такі навчальні дисципліни : загальна психологія, , вікова психологія, експериментальна психологія. Зміст питань спрямований на виявлення рівня теоретичних та практичних знань студентів, володіння науковою термінологією.

До питань другого блоку входять творчі завдання. Відповіді на них дозволять виявити масштабність мислення студента, його креативність, здатність нестандартно вирішувати проблему.


^ 2.Зміст завдання


Питання до співбесіди з дисципліни: "Загальна психологія" 1. Визначення предмету загальної психології. .

 2. Роль спілкування у виникненні свідомості людини.

 3. Роль мови та мовлення у виникненні свідомості людини.

 4. Визначення свідомості людини.

 5. Характеристика несвідомого психічного та його види.

 6. Рефлекторна діяльність та психіка.

 7. Функціональна система П.К. Анохіна

 8. Локалізація психічних функцій за А.Р. Лурія.

 9. Характеристика діяльності та психології діяльності.

 10. Характеристика дій та їх види.

 11. Спілкування, як основний вид діяльності

 12. Гра, як основний вид діяльності.

 13. Навчання як основний вид діяльності.

 14. Праця як основний вид діяльності.

 15. Визначення особистості.

 16. Уміння та навички і їх характеристика.

 17. Структура особистості за К.К. Платоновим.

 18. Структура особистості за 3. Фрейдом

 19. Характеристика спрямованості особистості.

 20. Потреби, їх види та характеристика.

 21. Мотиви, їх види та характеристика.

 22. Характеристика піраміди потреб самоактуалізації за А. Маслоу

 23. Проблема та визначення відчуттів, як пізнавального процесу.

 24. Проблема та визначення сприймання.

 25. Характеристика властивостей сприймання .

 26. Сприймання як перцептивні дії та їх характеристика.

 27. Види сприймання та їх характеристика.

 28. Проблема та визначення уваги.

 29. Властивості уваги та їх характеристика.

 30. Види уваги та їх характеристика.

 31. Характеристика процесу уваги.

 32. Проблема та визначення пам'яті.

 33. Характеристика теорій пам'яті.

 34. Запам'ятовування як процес пам'яті.

 35. Збереження як процес пам'яті.

 36. Відтворення як процес пам'яті.

 37. 3абування як процес пам'яті.

 38. Характеристика видів пам'яті

 39. Проблема та визначення мислення.

 40. Властивості мислення.

 41. Характеристика та особливості творчого мислення.

 42. Мислення як вирішення завдань.

 43. Види мислення та їх характеристика. Місце Ж. Піаже у дослідженні мислення дитини.

 44. Проблема та визначення уяви.

 45. Властивості уяви.

 46. Механізми уяви.

 47. Види уяви та їх характеристика.

 48. Проблема та визначення вольової діяльності.

 49. Структури вольового акту.

 50. Характеристика вольових рис особистості.

 51. Проблема та визначення емоцій та почуттів.

 52. Теорії емоцій.

 53. Форми прояву емоцій та їх характеристика.

 54. Характеристика вищих почуттів.

 55. Проблема та визначення характеру.

 56. Структура характеру людини.

  1. Проблема та визначення темпераменту.

 57. Основні властивості нервової системи та їх вплив на визначення типів темпераменту.

 58. Психологічні характеристики темпераменту.

  1. Загальна характеристика типів темпераменту.

 59. Проблема та визначення здібностей.

 60. Кількісна та якісна характеристика здібностей.

 61. Визначення задатків, обдарованості, таланту та геніальності.

 62. Види здібностей та їх характеристика.


Питання до співбесіди з дисципліни: "Вікова психологія"


1. Предмет, завдання та структура вікової психології.

2. Методи дослідження у віковій психології.

3. Поняття про психічний розвиток, його особливості. Основні теорії психічного розвитку людини.

4. Поняття про психологічний вік. Вікова періодизація психічного розвитку.

5. Вікові кризи та сенситивні періоди психічного розвитку особистості

6. Вплив навчання та виховання на психічний розвиток особистості.

7. Психологічні особливості новонародженого.

8. Взаємозв’язок фізичного та психічного розвитку немовляти. Розвиток мовлення в немовлячому віці.

9. Соціальна ситуація розвитку та провідна діяльність дитини раннього віку.

10. Розвиток пізнавальної сфери дитини раннього віку.

11. Формування особистості дитини раннього віку. Криза 3-х років.

12. Соціальна ситуація розвитку та провідна діяльність дошкільняти.

13. Розвиток пізнавальної сфери дитини дошкільного віку.

14. Формування особистості дошкільника.

15. Шкільна зрілість дошкільняти: складові компоненти і діагностика.

16. Соціальна ситуація розвитку та провідна діяльність молодшого школяра.

17. Формування особистості учня початкової школи.

18. Розвиток пізнавальної сфери в молодшому шкільному віці.

19. Вплив фізичного розвитку підлітка на його психічну сферу; проблема «пубертатного стрибка».

20. Соціальна ситуація розвитку та провідна діяльність підлітка.

21. Розвиток пізнавальної сфери в підлітковому віці.

22. Формування особистості підлітка. Криза 13-ти років.

23. Соціальна ситуація розвитку та провідна діяльність юнаків.

24. Формування основних психічних новоутворень юнацького віку.

25. Криза 17-ти років, її причини, симптоматика та конструктивне подолання.

26. Характеристика психічного розвитку у віковому циклі дорослості

27. Механізми самореалізації в дорослому віці.

28. Криза середини життя, її детермінація та перебіг.

29. Старіння і його вплив на психіку людей похилого віку. Функціонування особистості людини пізнього дорослого віку.

30. Поняття про провідну діяльність та новоутворення у процесі розвитку особистості.


Питання до співбесіди з дисципліни: "Експериментальна психологія"


 1. Предмет і завдання експериментальної психології. Розвиток експериментальної психології як науки.

 2. Наука та її методологія. Роль парадигми для науки, концепція парадигми Т.Куна.

 3. Структура і принципи наукового дослідження. Типи наукових досліджень.

 4. Поняття про теорію, її основні компоненти та види

 5. Наукова проблема. Поняття про гіпотезу, види гіпотез (П.Файєрбанд, Фресс, Т.В.Корнилова).

 6. Класифікація методів психологічного дослідження Г.Д.Пирьова, С.Л.Рубінштейна, Б.Г.Ананьєва та інших вчених.

 7. Метод спостереження. Типові помилки спостереження за А.А.Єршовим.

 8. Метод опитування та його характеристика.

 9. Метод аналізу продуктів діяльності. Розробка Г.Лассуелом, Ч.Осгудом, Б.Берельсоном методу контент-аналізу.

 10. Тестування як різновид процедури вимірювання. Особливості проективних тестів.

 11. Характеристика експерименту як методу психологічного дослідження. Типи і різновиди експериментів.

 12. Соцільно-психологічні аспекти експерименту. Джерела артефактів за Р.Розенталем, Л.Бергером.

 13. Етапи психологічного експериментального дослідження.

 14. Ідеальний і реальний експерименти: внутрішня валідність. Фактори, що порушують внутрішню валідність за Д.Кемпбеллом.

 15. Реальний експеримент і “експеримент повної відповідності”: зовнішня валідність. Причини, що порушують зовнішню валідність.

 16. Експериментальна вибірка та правила її формування. Стратегії підбору досліджуваних.

 17. Незалежна змінна, залежна змінна. Її характеристика та основні параметри.

 18. Зовнішні змінні. Процес контролю змінних за МакГіганом.

 19. Планування експерименту. Плани дослідження .

 20. Експериментальні плани з однією незалежною змінною. Плани Р.Фішера, Р.Соломона.

 21. Факторні плани.

 22. Плани експериментів для одного досліджуваного. Стратегія експериментування Б.Ф.Скіннера, Ф.-Дж.МакГігана.

 23. Доекспериментальні, квазіекспериментальні плани (Т.Д.Кук, Д.Т. Кембелл)

 24. Теорія кореляційного дослідження К.Пірсона.

 25. Психологічне вимірювання, його основні процедури.

 26. Елементи теорії шкал (С.Стівенс, П.Суппес, Дж.Зінес). Типи шкал.

 27. Результати дослідження, їх інтерпретація та узагальнення.

 28. Форми представлення результатів дослідження.

 29. Вимоги до оформлення наукової статті.

 30. Етичні принципи проведення дослідження на людині.^ 3.КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ


 1. Загальні положення.

Даний комплекс нормативних критеріїв містить у собі головні вимоги щодо оцінки рівня підготовки студентів-бакалаврів, можливості подальшого їх навчання з метою отримання кваліфікаційного рівня «магістр».

Рівень підготовки вступників спеціальності «Психологія» оцінюється за середнім балом, виведеним з сумарної оцінки за всі види роботи за 200 - бальною шкалою.

 1. Норми оцінювання.

^ 2.1. Оцінка «відмінно» ( від 180 – 200 балів) отримує абітурієнт, який проявить такі знання та вміння:

 • вільно володіє основними категоріями психології, основами експериментування, закономірностями функціонування пізнавальних процесів та психологічної взаємодії, розвитком, особистості, знає специфіку кожного вікового періоду.

 • вільно оперує психологічними поняттями та категоріями, працює з першоджерелами, аналізує психологічну літературу, знає основні етапи психологічного дослідження, розбирається в віковій періодизації, та психолого-вікових характеристиках індивіда на кожному віковому етапі.

^ 2.2. Оцінку «добре» ( від 150 – 179 балів) отримує абітурієнт, який проявить такі знання:

 • вільно володіє основними категоріями психології, основами експериментування, закономірностями функціонування пізнавальних процесів та психологічної взаємодії, розвитком, особистості, знає специфіку кожного вікового періоду.

 • вільно оперує психологічними поняттями та категоріями, працює з першоджерелами, аналізує психологічну літературу, знає основні етапи психологічного дослідження, розбирається в віковій періодизації, та психолого-вікових характеристиках індивіда на кожному віковому етапі.


Допускається 3-4 неточності у формулюваннях, помилки, випадковості, які не впливають суттєво на загальну відповідь.


^ 2.3. Оцінку «задовільно» ( від 124 - 149 балів) отримує абітурієнт, який проявить такі знання та вміння:

 • не дуже вільно володіє основними категоріями психології, основами експериментування, закономірностями функціонування пізнавальних процесів та психологічної взаємодії, розвитком, особистості, знає специфіку кожного вікового періоду.

 • не дуже вільно оперує психологічними поняттями та категоріями, працює з першоджерелами, аналізує психологічну літературу, знає основні етапи психологічного дослідження, розбирається в віковій періодизації, та психолого-вікових характеристиках індивіда на кожному віковому етапі.


іноді не чітко і повно відповідає на поставлені запитання, не дотримуючись грамотності та логічності у викладанні матеріалу;


  1. ^ . Оцінки «незадовільно» ( від 100 до 123 балів), отримує абітурієнт, який проявить такі знання та вмінн:

 • не володіє основними категоріями психології, основами експериментування, закономірностями функціонування пізнавальних процесів та психологічної взаємодії, розвитком, особистості, знає специфіку кожного вікового періоду.

 • не оперує психологічними поняттями та категоріями, працює з першоджерелами, аналізує психологічну літературу, знає основні етапи психологічного дослідження, розбирається в віковій періодизації, та психолого-вікових характеристиках індивіда на кожному віковому етапі..

 • не чітко і повно відповідає на поставлені запитання, не дотримуючись грамотності та логічності у викладанні матеріалу;^ 4.Список рекомендованої літератури


 1. Анастази А. Психологическое тестирование.- СПб.,2001

 2. Бажин Е.Ф., Голынкин Е.А., Эткинд А.М. Метод исследования уровня субъективного контроля// Психолог. журн. -- 1984. -- № 3. – С. 152-160.

 3. Белый Б.И. Тест Роршаха. Практика и теория./Под ред. Л.Н. Собчик. – Санкт-Петербург. Изд-во Дорваль при участии АОЗТ Интерс, 1992.

 4. Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей. –
  М., Академия, 2002.

 5. Блейхер В.М. Клиническая патопсихология Ташкент: Медицина 1976

 6. Блейхер В.М. Крук И.В. Патопсихологическая диагностика .- Киев. Здоровье. 1986

 7. Блейхер В.М. Крук И.В. Боков С.Н. Клиническая патопсихология. Руководство для врачей и клинических психологов. М.2006

 8. Бурлачук Л.Ф. Исследование личности в клинической психологии., К. 1979

 9. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика. 2007

 10. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика личности. К.1989

 11. Блейхер В.М., Бурлачук Л.Ф. Психологическая диагностика интеллекта и личности. 1978

 12. Бурлачук Л.Ф., С.М. Морозов Словарь –справочник по психодиагностике. Питер 2000.

 13. Вейн А.М., Каменецкая Б.И. Память человека. – М., 1973.

 14. Глуханюк Н.С. Практикум з психодіагностики. М.2003

 15. Дуткевич Т.В. Психологія творчості. – Кам’янець-Подільский, 2003.

 16. Зейгарник Б.В. Патопсихология. М., 1976.

 17. Зимбардо Ф. Застенчивость. – М.: Педагогика, 1991.

 18. Кабанов М.М., Смирнов В.М., Личко А.Е. Методы психологической диагностики и коррекции в клинике. Д., 1983. – 310 с.

 19. Каган В.Е. Аутизм у детей. Ленинград, 1981

 20. Краткий психологический словарь: Под. общ. ред.. Петровского А.В., Ярошевского М.Г. – М.: Политиздат,1985.

 21. Личко А.Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков. Л-д, 1983

 22. Личко А.Е. Подростковая психиатрия. Л-д.,1985

 23. Лебединский В.В. Нарушения психического развития в детском возрасте. Москва 2003

 24. Леонгард К. Акцентуированные личности. Киев, 1981. – 392 с.

 25. Маклаков А.Г. Общая психология: Учебник. – СПб.: Питер, 2000.

 26. Максимова Н.Ю., Милютина К.Л. Пискун В.М. Основы детской патопсихологии. Киев Перун, 1996

 27. Медицинская психология. Конспект лекций. Москва.2004

 28. Марищук В.Л., Сенопальников У.В., Шестаков С.С. Психодиагностическая беседа с элементами физиогномики. – Санкт-Петербург, 1996. -- Ч.1 – 3.

 29. Матюшкин А.М. Мышление, обучение, творчество. – М.: Изд-во Московск. псих. инст-та, 2003.

 30. Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология: Практическое руководство. – М: МЕДпресс. 2001. – 592 с.

 31. Немов Р.С. Психология: В 3 кн. – 2-е изд. – М.: Просвещение. – Владос, 1995.

 32. Общая психология: Учебник / Под. ред. Петровского А.В. – М.: Просвещение, 1986.

 33. Общая психодиагностика. Под ред. А.А.Бодалева. 1987

 34. основы психодиагностики / под ред. К.М.Гуревича.-М.,1981

 35. Рубинштейн с. л. Основы общей психологии. – СПб.: Питер, 2002.

 36. Собчик Л.Н. Пособие по применению ММР1. – М.: МЗ РСФСР, 1971.

 37. Собчик Л.Н. Стандартизированный многофакторный метод исследования личности./ Сер. "Методы психол. диагн.". – М., 1990.—Вып.1. – 153 с.

 38. Собчик Л.Н. Диагностика межличностных отношений (модифицированный вариант интерперсональной диагностики". – М., 1990. – Вып. 3.

 39. Собчик Л.Н. Метод цветовых выборов. Модифицированный

 40. Соколова Е.Т. Проективные методы исследования личности. М., 1980

 41. Стандартизированный клинический личностный опросник // адаптированный Гильяшевой И.Н., Собчик Л.Н., Федоровой Т.Д. Полный вариант ММР!. – Л.: НИИ им. В.М. Бехтерева, 1984. – 45 с.

 42. Суходольский Г.В. Основы математической статистики для психологов.—Л.: ЛГУ, 1972. – 429.

 43. цветовой тест Люшера. / Сер. "Методы психол. диагностики". – М., 1990.—вып.2.

 44. Холодная М.А. Психология интеллекта. Парадоксы исследования. –

2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Питер, 2002.

 1. Худик В.А. Детская патопсихология. Киев 1997

 2. Чередникова Т.В. Тесты для подготовки и отбора детей в школы (рекомендации практического психолога). – Санкт-Петербург: Стройлеспечать, 1996.

 3. Шадриков В.Д. Психология деятельности и способности человека. –

2-е изд. – М., ЛОГОС, 1996.

 1. Шванцара Й. Диагностика психического развития. 1978


Схожі:

Програма співбесіди Для абітурієнтів, що вступають на факультет психології за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» на денну та заочну форму навчання спеціальність 03010201 Психологія iconПрограма співбесіди Для абітурієнтів, що вступають на факультет психології за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» на денну та заочну форму навчання спеціальність 03010201 Психологія
Затверджено на засіданні кафедри теоретичної та прикладної психології протокол №4 від 18 жовтня 2011р
Програма співбесіди Для абітурієнтів, що вступають на факультет психології за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» на денну та заочну форму навчання спеціальність 03010201 Психологія iconЗа напрямом: 03010201 «Психологія» 03010201 «Психологія»
Наведена програма призначена для вступних випробувань абітурієнтів, що вступають на 5-й курс психолого-педагогічного факультету Чернігівського...
Програма співбесіди Для абітурієнтів, що вступають на факультет психології за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» на денну та заочну форму навчання спеціальність 03010201 Психологія iconПрограма фахових вступних випробувань галузь знань 0301 "Психологія" спеціальність підготовки 03010201 «Психологія» окр "Магістр" окр «спеціаліст» − 03010201 Психологія
Основи психологічного консультування, Політична психологія, Юридична психологія, Психологія управління, Психологія конфлікту, Клінічна...
Програма співбесіди Для абітурієнтів, що вступають на факультет психології за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» на денну та заочну форму навчання спеціальність 03010201 Психологія iconПрограма співбесіди для абітурієнтів, що вступають за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спеціальність 030503 "Міжнародна економіка"
Рекомендовано методичною комісією за напрямом підготовки 030503 „Міжнародна економіка”
Програма співбесіди Для абітурієнтів, що вступають на факультет психології за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» на денну та заочну форму навчання спеціальність 03010201 Психологія iconПрограма Співбесіди з біології освітньо-кваліфікаційниЙ рівень «спеціаліст», «магістр» деннА та заочнА формА навчання 0401 Природничі науки Спеціальність
Зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем "спеціаліст" та "магістр" здійснюється на конкурсній основі за результатами...
Програма співбесіди Для абітурієнтів, що вступають на факультет психології за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» на денну та заочну форму навчання спеціальність 03010201 Психологія iconПрограма Співбесіди з біології освітньо-кваліфікаційниЙ рівень «спеціаліст», «магістр» деннА та заочнА формА навчання. 0401 Природничі науки Спеціальність
Зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем "спеціаліст" та "магістр" здійснюється на конкурсній основі за результатами...
Програма співбесіди Для абітурієнтів, що вступають на факультет психології за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» на денну та заочну форму навчання спеціальність 03010201 Психологія iconПрограма фахових вступних випробувань галузь знань 0301 "Психологія" спеціальність підготовки 03010201 «Психологія» окр "Магістр"
Основи психологічного консультування, Політична психологія, Юридична психологія, Психологія управління, Психологія конфлікту, Клінічна...
Програма співбесіди Для абітурієнтів, що вступають на факультет психології за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» на денну та заочну форму навчання спеціальність 03010201 Психологія iconЛіцензований обсяг набору абітурієнтів за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»: 25 осіб на денну форму навчання; 25 осіб на заочну форму навчання. Кваліфікація, що присвоюється випускникам
Кваліфікація, що присвоюється випускникам: бакалавр з музейної справи та охорони пам’яток історії та культури
Програма співбесіди Для абітурієнтів, що вступають на факультет психології за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» на денну та заочну форму навчання спеціальність 03010201 Психологія iconНаказ №297-ст від 08 2013 року Про зарахування студентів на денну форму навчання за кошти фізичних/юридичних осіб для здобуття освітньо- кваліфікаційного рівня «Магістр»
«Магістр» (протокол від 31. 07. 2013р. №3) зарахувати на денну форму навчання за кошти фізичних/юридичних осіб за освітньо-кваліфікаційним...
Програма співбесіди Для абітурієнтів, що вступають на факультет психології за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» на денну та заочну форму навчання спеціальність 03010201 Психологія iconНаказ №297-ст від 08 2013 року Про зарахування студентів на денну форму навчання за кошти фізичних/юридичних осіб для здобуття освітньо- кваліфікаційного рівня «Магістр»
«Магістр» (протокол від 31. 07. 2013р. №3) зарахувати на денну форму навчання за кошти фізичних/юридичних осіб за освітньо-кваліфікаційним...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи