Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни миколаївський національний університет icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни миколаївський національний університет
Скачати 93.74 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни миколаївський національний університет
Дата12.09.2012
Розмір93.74 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ

КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ


“ЗАТВЕРДЖУЮ”

РЕКТОР_____________ В.Д.БУДАК

“ 22 ” ЛЮТОГО 2012 Р.


ПРОГРАМА

ВСТУПНОГО ІСПИТУ


НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ: АНГЛІЙСЬКА МОВА

ШИФР. НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ: 0203 ГУМАНІТАРНІ НАУКИ

ШИФР.СПЕЦІАЛЬНОСТЬ: 6.020303 «ФІЛОЛОГІЯ. мова і література (англійська,НІМЕЦЬКА)*»

^ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ «БАКАЛАВР»


МИКОЛАЇВ – 2012

Розробники програми проф. Мироненко Т.П., доц. Добровольська Л.С.


Затверджено на засіданні кафедри англійської філології

протокол № 3 від 20.09.2011р.


Затверджено на засіданні вченої Ради факультету іноземної філології

протокол № 2 від 21.09.2011р.

І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Програму до вступного екзамену з англійської мови освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” укладено з урахуванням вимог до обсягу знань, умінь і навичок, передбачених програмою з англійської мови для середньої школи.

^ Головною метою вступного іспиту з англійською мовою є перевірка сформованості в учнів комунікативної компетенції, базою для якої є комунікативні уміння, сформовані на основі мовних знань і навичок. Розвиток комунікативної компетенції залежить від соціокультурних і соціолінгвістичних знань, умінь і навичок, які забезпечують входження особистості в інший соціум і сприяють її соціалізації в новому для неї суспільстві.

Основними комунікативними уміннями є:

 • уміння здійснювати усномовленнєве спілкування (у монологічній і діалогічній формах);

 • уміння розуміти зі слуху зміст автентичних текстів;

 • уміння читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту, розглядаючи їх як джерело різноманітної інформації і як засіб оволодіння нею;

 • уміння здійснювати спілкування у писемній формі відповідно до поставлених завдань;

 • уміння адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння мовою іноземною;

 • уміння використовувати у разі необхідності невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів.

Отже, завданнями вступного екзамену (співбесіди) виступають:

 • виявлення знань з граматики і лексики англійської мови;

 • з'ясування рівня комунікативної компетенції абітурієнта у монологічній та діалогічній формі спілкування за поданою тему або ситуацією;

 • контроль рецептивних знань (переклад речень );

 • визначення фонетичної компетенції матеріалу з курсу англійської мови за програмою середньої загальноосвітньої школи.

 • виявлення рівня продуктивних умінь (говоріння, письмо).

Зміст матеріалу, винесеного на екзамен, відповідає вимогам програми з іноземних мов для середньої школи. Види завдань є типовими і передбачають визначення рівня підготовленості абітурієнтів з англійської мови як у мовленнєвій

діяльності, так і знання ними мовної системи.

Вимоги до знань, вмінь та навичок з англійської мови для абітурієнтів.


^ Усне мовлення.

Вступники повинні розуміти англійське мовлення у нормальному темпі в обсязі тематики, засвоєної в середній школі, адекватно відповідати на додаткові запитання, правильно реагувати на репліки комунікантів, відповідати на запитання за змістом прочитаного тексту, вести бесіду на побутові і суспільно-політичні теми відповідно до чинної програми шкільного курсу, враховуючи соціокультурні особливості мови, що вивчається.


^ Читання і переклад.

Вступники повинні демонструвати розвинене вміння читання (різних його видів) на основі високого рівня володіння граматикою мови, мати запас слів, достатній для розуміння іноземних текстів середньої складності.

Навички вимови, володіння лексичним мінімумом, знання граматики і правил читання перевіряються в процесі читання тексту і усної бесіди. Рівень знань граматичних структур перевіряється шляхом вибіркового аналізу тексту, що читається, а також в результаті перекладу речень з української на англійську мову.

Рівень усвідомлення тексту, що читається, виявляється через відповіді вступників на запитання і вибірковий переклад на українську мову.


Аудіювання.

Вступники повинні розуміти на слух мовлення нормального темпу під час спілкування з викладачем.


Письмо.

Вступники повинні володіти орфографічними та синтаксичними навичками оформлення письмових висловлювань.

Усі методичні засади і зміст програми ґрунтуються на програмі курсу з англійської мови для загальноосвітніх навчальних закладів, узгоджені з відповідною галуззю Державного стандарту середньої освіти як головного стратегічного документа і відповідають основним положенням “Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання”.

^ МОВЛЕННЄВА КОМПЕТЕНЦІЯ

На кінець 12-го класу учні:


Аудіювання

Говоріння

Читання

Письмо
^ Монологічне мовлення

Діалогічне мовлення— розуміють інформацію як під час безпосереднього спілкування зі співрозмовником, так і опосередкованого (у звукозапису);

— розуміють основний зміст текстів відповідно до тематики ситуативного спілкування, виділяючи головну думку/ідею, диференціюючи основні факти і другорядну інформацію;

— вибирають необхідну інформацію з прослуханого.

Використовують лінгвістичну і контекстуальну здогадку, спираючись на сюжетну лінію чи наочність.

— висловлюються відповідно до певної ситуації або у зв’язку з прочитаним, почутим, побаченим;

— описують об’єкти повсякденного

оточення, події й види діяльності, в яких учень бере участь;

— розповідають про повсякденне життя, про минулу діяльність, про плани на майбутнє, дотримуючись нормативного мовлення.

Обсяг висловлювань — не менше 20 речень.

— спілкуються, дотримуючись основних норм, прийнятих у країнах, мова яких вивчається;

— ведуть бесіду з однією чи кількома особами відповідно до комунікативної ситуації в рамках тематики, визначеної програмою;

— розширюють запропоновану співбесідником тему розмови, переходять на іншу тему;

— адекватно поводяться у комунікативних ситуаціях, демонструючи мовленнєву поведінку, характерну для носіїв мови;

— використовують міміку та жести.

Спілкування будується на мовному та мовленнєвому матеріалі, набутому в попередні роки вивчення мови, і відповiдає цілям, завданням, умовам спілкування в межах програмної тематики.

Висловлювання кожного — не менше 10 реплік, правильно оформлених у мовному відношенні.

— читають (з повним розумінням) тексти, побудовані на знайомому мовному матеріалі;

— знаходять необхідну інформацію у текстах різнопланового характеру (значення незнайомих слів розкривається на основі здогадки, малюнка, схожості з рідною мовою, пояснень у коментарі);

— переглядають текст чи серію текстів з метою пошуку необхідної інформації.

Обсяг — 1000 друкованих знаків

— заповнюють анкету тощо;

— пишуть поздоровлення, запрошення, оголошення;

— пишуть записку- повідомлення для друга / члена сім’ї;

— пишуть лист-повідомлення у формі розповіді/ опису, висловлюючи свої враження, думки про особи, події, об’єкти, явища, факти.

Обсяг — не менше 20 речень.ІІ. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

Білет складається з двох питань:

1. Усна співбесіда за темою (передбаченою програмою з іноземних мов для ЗОШ).

2. Переклад речень з української мови.


Теми для співбесіди:

1. Особа та її характеристика.

2. Будинок. Житло.

3. Опис місцевості.

4. Повсякденне життя.

5. Стосунки між людьми.

6. Спілкування в сім’ї і школі.

7. Відпочинок, розваги та захоплення.

8. Подорожі та поїздки.

9. Сфера послуг.

10. Вивчення мови.

11. Література України / США / Великобританії.

12. Країна, мова якої вивчається, її географічні та природні особливості, визначні місця, видатні особистості.

13. Природа та охорона навколишнього середовища.

14. Науково-технічний прогрес.

15. Сучасний світ професій.

16. Засоби масової інформації та інформаційні технології в сучасному світі.

17.Мистецтво.


Речення на переклад:

1. Життя продовжується.

2. Він постійно говорить мені про свої відчуття.

3. Можу сказати, що я нарешті навчилася працювати на комп'ютері.

4. Скільки грошей ти витратила на цьому тижні? – Я ще не підрахувала.

5. Як давно ти носиш ці окуляри? – Я їх ношу вже два роки.

6. Минулого тижня йшов сильний сніг, і ми не могли відразу відкрити двері гаража.

7. Ми зустрічалися днями. У них все добре.

8. Ми бачили, що він намагався допомогти своїм друзям.

9. Він уявляв собі речі, які насправді не сталися.

10. Нарешті настав момент, якого він чекав усе життя.

11. Нам краще знайти наші місця, перш ніж почнеться спектакль.

12. На той час, як приїде поліція, детектив вже дві години вивчатиме місце події.

13. Батько поглянув на мої черевики і сказав, що це просто ганьба, бо я їх не чистив тижнями.

14. Чи добре за хлопчиком наглядають в дитячому саду?

15. Я спробую суп, щоб зрозуміти, чи не потрібно додати солі.

16. Ці телевізійні новини дають точні і вірні відомості.

17. Коли я далеко від дому я з нетерпінням чекаю того дня, коли повернуся назад.

18. Голлівуд завжди був привабливий для талантів

19. Ми живемо поряд з Романовимі 24 року. І ми завжди були хорошими сусідами.

20. Це трапилося днями, два або три дні тому.

21. Він вимушений був визнати, що пройшли багато років з тих пір, як він брав відпуск.

21. Можеш дивитися телевізор після того, як прибереш свою кімнату.

22. Хлопчик сказав, що їх шлях лежав через ліс. Сніг перестав йти і сяяло сонце.

23. Вони експериментуватимуть в цій області вже багато років до кінця тисячоліття. 24. – Не уявляю, що говоритимуть про мене люди після цього випадку.

25. Я так і не знаю, чи буде вона виступати на концерті.

26. Його постійно критикують за погані манери.

27. Давно ви приїхали? – А ми і не виїжджали, ми тут декілька годин.

28. Ви прийшли вчасно, це питання якраз зараз обговорюють.

29. Вона запитала що він подарує їй на день народження.

30– Твій англійський стає все краще і краще. – Так, я займаюся з ранку до ночі.


ІІІ. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ


Оцінка відмінно 180-200 балів ставиться, якщо абітурієнт показав:

 • вміння володіти нормативною літературною мовою;

 • повне знання матеріалу з запропонованих тем та гарні знання з граматики.

Оцінка добре 150-179 бала ставиться, якщо абітурієнт показав:

 • володіння мовою грамотне, але мають місце мовні огріхи;

 • знання матеріалу з запропонованої теми та граматики, але з деякими огріхами.

Оцінка “задовільно 124- 149 бала ставиться, якщо абітурієнт показав:

 • неповне знання матеріалу з пропонованої мовної теми та граматики;

 • погане володіння мовою.

Оцінка незадовільно до 123 балів ставиться при умові, що абітурієнт має уяву щодо змісту мовленнєвого та граматичного матеріалу, але відповідь не наповнюється реальним змістом; не може висловити точку зору щодо почутого.

IV. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Е.Л. Занина. 95 устных тем по английскому языку. М., 1998.

 2. Ganshina M., Vasilevskaya N. “English Grammar”, M., 1963.

 3. Качалова К.Н., Израилевич Е.Е. Практическая грамматика английского языка. М., 1999.

 4. Каушанская В.Л., Ковнер Р.Р. Практическая грамматика английского языка. М., 1968.

 5. Верба Г.В., Верба Л.Г. Довідник з граматики англійської мови. Київ, “Освіта”, 1995.

 6. Гужва Т.Н. Английские разговорные темы. К., 1995.


Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни миколаївський національний університет iconАграрної політики та продовольства україни миколаївський національний аграрний університет
Згідно з наказом Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України №46 від 23. 01. 2013 року Миколаївський національний аграрний...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни миколаївський національний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Миколаївський національний університет
Розробник програми к ф н., доцент кафедри загального та прикладного мовознавства Бабій Ю. Б
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни миколаївський національний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни миколаївський національний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни миколаївський національний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни миколаївський національний університет імені в. О. Сухомлинського
Затверджено на засіданні кафедри української літератури і методики навчання (протокол №4 від 27 листопада 2012 р.)
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни миколаївський національний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни миколаївський національний університет імені в. О. Сухомлинського
Затверджено на засіданні кафедри української літератури і методики навчання (протокол №4 від 27 листопада 2012 р.)
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни миколаївський національний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Максимова Алла Василівна
Робота виконана на кафедрі банківської справи Криворізького економічного інституту двнз «Криворізький національний університет» Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни миколаївський національний університет iconМіністерствО освіти І науки, молоді та спорту України бердянський університет менеджменту І бізнесу нагаєць ірина Юріївна
...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни миколаївський національний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни миколаївський національний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи