Програма співбесіди з української мови для абітурієнтів icon

Програма співбесіди з української мови для абітурієнтів
Скачати 81.84 Kb.
НазваПрограма співбесіди з української мови для абітурієнтів
Дата12.09.2012
Розмір81.84 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Інститут педагогічної освіти

кафедра педагогіки початкової освіти


“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Ректор ________________В.Д.Будак

“ 22 ” ЛЮТОГО 2012 Р.


ПРОГРАМА СПІВБЕСІДИ

з української мови для абітурієнтів


Напрям 0101 «Педагогічна освіта»

Спеціальність:6.010102 «Початкове навчання»

Освітньо-кваліфікаційний рівень – БАКАЛАВР

.


Миколаїв – 2012

Укладачі:

Професор кафедри педагогіки початкової освіти Якименко С.І.

Доцент кафедри теорії та методики початкової освіти Авраменко К.Б.

Доцент кафедри теорії та методики початкової освіти Білюк О.Г.


Затверджено на засіданні кафедри педагогіки початкової освіти

Протокол № 11 від “10” січня 2012р.


Затверджено на засіданні Ради Інституту педагогічної освіти

Протокол № 6 від 25 січня 2012 р.

^ 1.ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Абітурієнти, які вступають на навчання за спеціальністю 6.010102 «Початкове навчання», повинні пройти співбесіду на професійну (фахову) придатність.

Метою співбесіди на фахову придатність є визначення здатності абітурієнта виконувати освітньо-професійну програму підготовки бакалавра, зокрема:

 • визнати єдині вимоги до співбесіди з сучасної української літературної мови для абітурієнтів;

 • перевірити теоретичні знання з найважливіших тем інших лінгвістичних курсів;

 • допомогти абітурієнтам на заключному етапі навчання зосередити увагу на систематизації й повторенні найважливішого з опрацьованого матеріалу.

Співбесіда на професійну придатність передбачає виконання певних завдань, під час яких необхідно визначити:

 1. рівень базовоі підготовки вступників (знання теоретичного матеріалу з української мови, вміння розмежовувати частини мови, члени речення, визначати відмінності у вияві спільних граматичних категорій у різних частинах мови; особливості словозміни частин мови; аналізувати структуру речень);

 2. ступінь готовності до майбутнього навчання по спеціальності у вузі;

 3. практичні навички синтаксичного, лексичного, фонетичного, морфологічного розбору.

Співбесіда з української мови складається з таких частин:

 1. теоретичні знання з основ українського мовознавства;

 2. виконання практичних завдань: синтаксичний, лексичний, фонетичний, морфологічний розбір слів, речень.

До програми включені найважливіщі теми з таких розділів сучасної української мови: фонетики, орфоепії, орфографії, графіки, лексикології, лексикографії, фразеології, морфеміки, словотвору, морфології, синтаксису, пунктуації. З названих розділів подаємо питання, які сприяють свідомому і глибокому засвоєнню основного курсу – курсу сучасної української мови.

До програми подано список рекомендованої літератури.

Отже, подана програма складена з урахуванням тих вимог, які повинні бути поставлені абітурієнту на співбесіді аби виявити наскільки різнобічними і глибокими є його знання з усіх розділів української мови.

^ 2.Орієнтовний питальник до співбесіди


 1. Фонетика. Предмет і значення фонетики. Аспекти вивчення мовних звуків. Класифікація голосних звуків. Позиційні чергування голосних звуків.

 2. Приголосні звуки, їх класифікація. Чергування приголосних звуків.

 3. Наголос та складоподіл, їх види.

 4. Орфоепія. Вимова голосних і приголосних звуків. Вимова звукосполучень приголосних. Деякі особливості вимови слів іншомовного походження.

 5. Графіка й орфографія. Звуки і букви. Співвідношення між буквами і звуками української мови.

 6. Основні принципи і правила правопису.

 7. Лексикологія. Слово як одиниця мови, його значення і поняття. Пряме й переносне значення слова. Типи переносного значення слова. Формування української лексики. Активна і пасивна лексика. Склад української лексики з стилістичного погляду.

 8. Фразеологія. Основні типологічні ознаки фразеологізмів. Джерела фразеології.

 9. Лексикографія. З історії української лексикографії. Основні типи словників.

 10. Морфологічна будова слів. Слово і морфема. Типи морфем.

 11. Словотвір як лінгвістична дисципліна

 12. Поняття про твірну основу, словотворчі й формотворчі афікси.

 13. Основні способи творення слів у сучасній українській літературній мові.

 14. Граматика української мови як учення про граматичну структуру слова в українській мові. Морфологія і синтаксис як розділи граматики. Основні граматичні поняття: граматичне значення, граматична форма, граматична категорія.

 15. Граматична категорія. Система граматичних категорій в українській мові.

 16. Українська морфологія як граматичне вчення про частини мови в українській мові, про властиві їй граматичні категорії, граматичні значення і словоформи.

 17. Частини мови і принципи їх виділення в українській мові. Повнозначні (самостійні) і неповнозначні (службові) частини мови. Вигуки.

 18. Іменник. Семантичні та морфологічні ознаки, синтаксична роль. Граматичні категорії іменника. Способи творення іменників.

 19. Прикметник. Значення прикметників. Морфологічні ознаки і синтаксична роль прикметників. Лексико-граматичні групи прикметників. Короткі й повні прикметники. Стягнені та нестягнені форми повних прикметників. Ступені порівняння якісних прикметників, їх значення й утворення. Відмінювання прикметників твердої і м’якої груп.

 20. Числівник. Значення числівників. Їх граматичні ознаки. Семантичні та морфологічні групи кількісних числівників. Прості, складні та складені числівники. Відмінювання і особливості вживання різних груп числівників.

 21. Займенник. Значення займенників. Групи займенників за значенням. Відмінювання особових і зворотного займенників

 22. Дієслово. Значення дієслів. Дієвідмінювання (відмінювані та незмінювані форми дієслова). Місце неозначеної форми (інфінітива) в системі дієслівних форм. Категорія виду дієслова. Категорія стану. Перехідні і неперехідні дієслова. Безособові дієслова. Категорія особи. Категорія часу дієслова

 23. Дієприкметник. Активні та пасивні дієприкметники

 24. Дієприслівник як форма дієслова. Дієслівні й прислівникові ознаки дієприслівника. Значення дієприслівників доконаного і недоконаного виду.

 25. Прислівник. Значення прислівників. Морфологічні ознаки, синтаксична роль прислівників.

 26. Прийменники як службові слова Синтаксичні функції прийменників.

 27. Сполучники як службові слова. Синтаксичні функції сполучників.

 28. Частки як службові слова. Групи часток за значенням. Функції часток.

 29. Вигуки як слова, що виражають емоції та волевиявлення; роль їх у реченні. Групи вигуків за значенням, їх уживання.

 30. Словосполучення. Його ознаки.

 31. Речення як основна синтаксична одиниця мови і мовлення. Типи речень за метою висловлювання. Інтонаційні, змістові й структурні особливості речень кожного типу.

 32. Двоскладне просте речення. Підмет і присудок як головні члени двоскладного простого речення.

 33. Односкладне речення. Характер головного члена в них. Структурно-семантичні типи односкладних речень:

 34. Прості поширені й непоширені двоскладні та односкладні речення. Другорядні члени речення в двоскладному й односкладному реченні.

 35. Повне і неповне речення. Типи неповних речень

 36. Порядок слів у реченні, його стилістична роль і значення в українській мові.

 37. Речення з однорідними членами.Способи вираження однорідності

 38. Узагальнюючі слова в реченнях

 39. Речення з відокремленими другорядними членами

 40. Звертання, його значення і способи вираження

 41. Вставні слова і словосполучення, їх зв’язок з членами речення і місце в реченні.

 42. Складне речення як синтаксична одиниця. Структурна відмінність складного речення від простого. Засоби зв’язку частин складного речення.

 43. Складносурядні речення

 44. Складнопідрядні речення з одним підрядним. Головна і підрядна частини. Різновиди складнопідрядних речень. Складнопідрядні речення з кількома підрядними частинами

 45. Складні речення зі сполучниковим і безсполучниковим зв’язками

 46. Засоби передачі чужого мовлення. Пряма, непряма і невласне пряма мова.

 47. Основи сучасної української пунктуації. Система розділових знаків. Огляд уживання розділових знаків у простому і складному реченнях.^ 3.Критерії оцінювання знань абітурієнтів


Загальні положення.

Даний комплекс нормативних крітеріїв містить у собі головні вимоги щодо оцінки рівня базової підготовки абітурієнта спеціальності українська мова.

Рівень підготовки вступників спеціальності «Початкове навчання» оцінюється за середнім балом 200 балів.


^ Критерії оцінювання.

Високий рівень(180-200 балів). Абітурієнт вільно володіє навчаліним матеріалом на підставі вивченої основної та додаткової літератури, аргументовано висловлює свої думки, проявляє творчий підхід довиконання індивідуальних та колективних завдань при самостійній роботі.

^ Достатній рівень(150-179 балів). Абітурієнт володіє певним обсягом навчального матеріалу, здатний його аналізувати, але не має достатніх знань та вмінь для формулювання висновків, допускає несуттєві неточності.

^ Задовільний рівень(140-149 балів). Абітурієнт володіє навчальним матеріалом на репродуктивному рівні або володіє частиною навчального матеріалу, уміє використовувати знання у стандартних ситуаціях.

^ Низький рівень(124-139 балів). Абітурієнт володіє навчальним матеріалом поверхово й фрагментарно.

Незадовільний рівень(100-123 балів). Абітурієнт не володіє навчальним матеріалом.


^ 4.Навчально-методична література


 1. Безпояско О.Х., Городенська К.Г., Русанівський В.М. Граматика української мови. Морфологія. – К., 1993.

 2. Вихованець І.Р. та ін. Вивчаємо українську мову. Розширений курс. Самовчитель: Навчальний посібник. – К., 1993.

 3. Волох О.Т. Сучасна українська літературна мова. – К., 1986.

 4. Горпинич В.О. Українська морфологія: навчальний посібник. – Дніпропетровськ, 2002.

 5. Грищенко А.П., Мацько Л.І., Плющ М.Я. та ін. Сучасна українська літературна мова / За заг. ред. Грищенка А.П. – К., 1997.

 6. Жовтобрюх М.А. Українська літературна мова. – К., 1984.

 7. Клименко Н.Ф. Основи морфеміки сучасної української мови: навчальний посібник. – К., 1998.

 8. Козачук Г.О. Українська мова для абітурієнтів: Навчальний посібник. – К., 1993.

 9. Кононенко П.П. та ін. Українська мова: Посібник для вступників до вузів. – К., 1990.

 10. Леонова М.В. Сучасна українська літературна мова. – К., 1983.

 11. Онуфрієнко Г.С. та ін. Складні випадки українського правопису: Навчальний посібник. – Запоріжжя, 1998.

 12. Пазяк О.М., Кисіль Г.Г. Українська мова: культура мовлення: Навчальний посібник. – К., 1995.

 13. Сучасна українська літературна мова: Вступ. Фонетика. – К., 1969; Морфологія. – К., 1969; Синтаксис. – К., 1972; Стилістика. – К., 1973.

 14. Сучасна українська мова: Підручник/ О.Д.Пономарів, В.В.Різун, Л.Ю.Шевченко та ін. – К., 2001.

 15. Тоцька Н.І. Сучасна українська літературна мова: Фонетика, орфоепія, графіка, орфографія. – К., 1981.

 16. Ющук І.П. Українська мова. – К., 1984.

 17. Бурячок А.А. та ін. Довідник з українського правопису. – 3-є вид. – К., 1984.

 18. Бурячок А.А. Орфографічний словник. – К., 1995.

 19. Ганич Д.І., Олійник І.С. Словник лінгвістичних термінів. – К., 1985.

 20. Головащук С.І. Орфографічний словник. – К., 1994.

 21. Головащук С.І. Складні випадки наголошення: Словник-довідник. – К., 1995.

 22. Горпинич В.О. Українсько-російський орфографічний словник. – Дніпропетровськ, 1998.

 23. Гринчишин Д.Г., Сербенська О.А. Словник паронімів української мови. – К., 1986.

 24. Зубков М. Сучасний російсько-український і українсько-російський словник. – Харків, 2000.

 25. Караванський С. Практичний словник синонімів української мови. – К., 1993.

 26. Короткий тлумачний словник української мови/ За ред. Д.Г.Гринчишина. – К., 1988.

 27. Мацько Л.І. та ін. Російсько-український і українсько-російський словник: відмінна лексика. – К., 1992.Схожі:

Програма співбесіди з української мови для абітурієнтів iconВ. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії М.І. Степаненко «23» лютого 2013 року Кафедра української мови та української літератури програма
Програма вступного фахового випробування з української мови та літератури для абітурієнтів, які вступають до пнпу імені В. Г. Короленка...
Програма співбесіди з української мови для абітурієнтів iconПрограма співбесіди з французької мови окр “Бакалавр” 201 4 Пояснювальна записка
Програма співбесіди з французької мови призначена для абітурієнтів, які поступають на немовні спеціальності за освітньо-кваліфікаційним...
Програма співбесіди з української мови для абітурієнтів iconВ. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії М.І. Степаненко «23» лютого 2013 року Кафедра української мови та української літератури програма
Програма вступного фахового випробування з української мови та літератури для абітурієнтів, які вступають до пнпу імені В. Г. Короленка...
Програма співбесіди з української мови для абітурієнтів iconВ. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії М.І. Степаненко «23» лютого 2013 року Кафедра української мови та української літератури програма
Програма вступного фахового випробування з української мови та літератури для абітурієнтів, які вступають до пнпу імені В. Г. Короленка...
Програма співбесіди з української мови для абітурієнтів iconВ. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії М.І. Степаненко «23» лютого 2013 року Кафедра української мови та української літератури програма
Програма вступного фахового випробування з української мови та літератури для абітурієнтів, які вступають до пнпу імені В. Г. Короленка...
Програма співбесіди з української мови для абітурієнтів iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет кафедра української мови ім професора Шульжука К. Ф. Кафедра української літератури
Програма співбесіди з української мови та літератури для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр”...
Програма співбесіди з української мови для абітурієнтів iconПрограма з української мови для вступників до аспірантури на 2009 рік передмова за навчальними планами різних факультетів студенти 1–4 курсів слухають курс «Ділової української мови»
«Ділової української мови», «Української мови фахового спрямування», «Риторики». Окрім цього, вступаючи до університету, абітурієнти...
Програма співбесіди з української мови для абітурієнтів iconПрограма комплексного фахового екзамену з української мови та літератури для абітурієнтів філологічного факультету за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст»
«спеціаліст», «магістр» проводиться у формі письмового тесту. Абітурієнти, що вступають на навчання для здобуття окр «спеціаліст»,...
Програма співбесіди з української мови для абітурієнтів iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Програма вступного фахового випробування з української мови та літератури для абітурієнтів, які вступають до пнпу імені В. Г. Короленка...
Програма співбесіди з української мови для абітурієнтів iconНавчально-методичний посібник для студентів-філологів. Київ, 1997. 98 с. Тихоша В.І. Програма з рідної мови для шкіл /класів/ з поглибленим вивченням української мови (8-11 кл.). К., 1998. 28 с
Методичні розробки по кафедрі української мови та соціолінгвістики за 1998-2003 Р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи