Програма Співбесіди для вступу на Спеціальність 010106 Соціальна педагогіка icon

Програма Співбесіди для вступу на Спеціальність 010106 Соціальна педагогіка




НазваПрограма Співбесіди для вступу на Спеціальність 010106 Соціальна педагогіка
Дата12.09.2012
Розмір57.7 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГІЇ

КАФЕДРА соціальної педагогіки


“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Ректор __________________В.Д.Будак

“ 22 ” ЛЮТОГО 2012 Р.


Програма Співбесіди


для вступу на

Спеціальність 6.010106 Соціальна педагогіка

Освітньо-кваліфікаційний рівень «БАКАЛАВР»

НА БАЗІ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ

«МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ»


Миколаїв 2012

Розробник: доцент Докторович М.О.


Затверджено на засіданні кафедри соціальної педагогіки

протокол № 4, від 5 жовтня 2011 р.


Затверджено на засіданні вченої Ради факультету психології

протокол № 3 від 19 жовтня 2011 р.

^ 1.Пояснювальна записка


Розмаїття та складність завдань формування нової людини в процесі розбудови нашої держави вимагають актуалізації ироблем, що стоять перед системою педагогічних наук. Однією з ключових проблем педагогічної теорії й практики вважається становлення та розвиток особистості. Ця проблема багатоаспектна; вона вивчається різними науками. Педагогіка розглядає і виявляє найбільш ефективні умони для всебічного гармонійного розвитку особистості в процесі навчання й виховання. Соціальна педагогіка як галузь загальної педагогіки вивчас вплив соціального середовища на процеси виховання, розвитку й соціалізації особистості.

Основним завданням дисципліни "Соціальна педагогіка" є участь у формуванні культури майбутнього вчителя. Сучасна концепція педагогічної освіти вимагає створення умов для розвитку творчих здібностей студентів вищих педагогічних закладів освіти вузів, завдяки чому можна досягти глибокої наукової професійно-педагогічної підготовки. Важливим принципом побудови дисципліни є відбір знань із різних галузей наук, які. забезпечують формування умінь впливати на особистість, колектив з метою їх розвитку.

"Соціальна педагогіка" пронизана ідеями природовідповІдності, гуманізації й демократизації, що є відбиттям суті найгуманнішої у світі професії — педагогічної. У процесі вивчення всіх тем слід переконати студентів, що творча особистість формується в умовах гуманістичної спрямоваЕІості роботи вчителя, його постійної співпраці з учнями. Застосування різноманітного змісту, адекватних йому форм і методів роботи дозволить кожному студенту здійснити функціонально повну сукупність видів діяльностей: розпізнаваннят оцінювання, перетворення. Якщо предметом аналізу виступає педагогічна ситуація, діяльність розпізнавання спрямована на виявлення суб'єктів ситуації, протиріч між ними та з оточуючим світом; діяльність оцінювання — на опис ситуації або розробку її моделі, а діяльність перетворення - на .формування впливів, що можуть змінити характер і наслідки ситуації. Придбання студентами відповідних умінь дозволить їм здійснити всі необхідні види управління діяльністю учнів: пряме управління, співупрааління і самоуправління. Це створить умови для самореалізації особистістю своїх потенцій, творчих якостей, подолання негативних впливів середовища, що заважають саморозвитку й самоствердженню.

^ 2.Питання з соціальної педагогіки

і технологій соціально-педагогічної діяльності


 1. Яку роль, на Вашу думку, відіграють соціальні працівники в суспільному житті?

 2. Чи є зміст соціальної роботи однаковим у різних країнах? Що, на Вашу думку, перешкоджає уніфікації соціальної роботи.

 3. Сформулюйте головні фахові завдання соціальної роботи.

 4. Підходи до визначення соціальної роботи.

 5. У чому полягає своєрідність становлення соціальної роботи як фаху в Україні.

 6. Чому, на Вашу думку, для соціальної роботи важливим є етичні принципи та професійні цінності?

 7. Фахові цінності та принципи в соціальній роботі.

 8. Норми соціальної роботи стосовно клієнтів, стосовно колег.

 9. Моделі прийняття рішень та професійні межі в соціальній роботі.

 10. Які принципи, проблемні галузі та методи розв’язання етичних проблем визначено у Міжнародній декларації етичних принципів соціальної роботи?

 11. Соціально-політичний контекст.

 12. Суб’єкти соціальної роботи.

 13. Нормативно-правові акти соціальної педагогіки та соціальної роботи в Україні.

 14. Види послуг, які надаються клієнтам соціальної роботи в Україні.

 15. Як, на Вашу думку, соціальна педагогіка та соціальна робота пов’язані з ідеєю прав людини?

 16. Як би Ви охарактеризували зв’язок між соціальною політикою і соціальною роботою?

 17. Професійні ролі соціального працівника.

 18. Поняття «клієнта» соціальної педагогіки, соціальної роботи.

 19. Які завдання ставить перед соціальними працівниками теорія соціального виключення?

 20. Як Ви розумієте поняття «стигма», «стереотип», «дискримінація»?

 21. У чому, на Вашу думку, полягають основні функції спілкування в соціальній роботі?

 22. Які критерії та пріоритети можна, на Вашу думку, застосовувати при визначенні клієнтів соціальних служб?

 23. Ролі соціальних працівників у громаді.

 24. Ресурси громади та соціальна робота в громаді.

 25. Соціально-педагогічна робота з обдарованими дітьми.

^ 3.Критерії оцінювання


Оцінка «відмінно» (180 – 200 балів) ставиться, якщо абітурієнт:

 • показав повне знання фактичного матеріалу;

 • повністю розкрив і строго довів всі твердження питань білету;

 • вільно володіє понятійним і термінологічним апаратом.


Оцінка «добре» (150 – 179 балів) ставиться, якщо абітурієнт показав:

 • показав повне знання фактичного матеріалу, але з деякими неточностями;

 • повністю довів всі твердження питань білету, але з деякими неточностями;

 • в цілому володіє понятійним і термінологічним апаратом.


Оцінка «задовільно» (124 – 149 балів) ставиться, якщо абітурієнт показав:

 • неповне знання фактичного матеріалу;

 • задовільне володіння базовою термінологією;

 • вміє пояснити способи розв’язування навчальних задач зі сторонньою допомогою.


Оцінка «незадовільно» (100 – 124 балів) ставиться за умови, що абітурієнт:

 • має уяву щодо змісту фактичного матеріалу, але відповідь не наповнюється реальним змістом;

 • не володіє понятійним і термінологічним апаратом;

 • не може пояснити способи розв’язування навчальних задач навіть зі сторонньою допомогою.



4.Список літератури


1. Медведева Г.П. Этика социальной работы: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений.-М.: Гуманит. центр ВЛАДОС, 2002

2. Психологический словарь /авт.-сост. В.Н.Копорулина, М.Н.Смирнова, Н.О.Гордеева, Л.М.Балабанова; Под общей ред. Ю.Л.Неймера.-Ростов-на-Дону:Феникс, 2003

3. Технологии социальной работы: Учебник под общ. ред. Проф. Е.И.Холостовой. -М.: ИНФРА-М, 2002

4. Фирсов М.В., Шапиро Б.Ю. Психология социальной работы: Содержание и методы психосоциальной практики: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений.-М.: Издательский центр «Академия», 2002

5. Філософський словник соціальних термінів.-Х.:”Корвін”, 2002

6. Психология социальной работы /О.Н.Александрова, О.Н.Боголюбова, Н.Л.Васильева и др.; Под общ. ред М.А.Гулиной.- СПб. :Питер, 2002

7. Соціальна робота в Україні: теорія і практика /Жовтень-грудень, -К., 2002. -№1

8. Соціальна робота в Україні: теорія і практика –К.,2003.-№2

9. Соціальна робота в Україні: теорія і практика – К., 2003.-№3

10. Соціологія: терміни, поняття, персоналії. –К.: “Каравела”, Львів: “Новий світ”-2000”, 2002

11. Савчук С.В. Юридична соціологія: предмет та місце в системі юридичних наук.-Чернівці: Рута, 2003

12. Соціальна робота в Україні: перші кроки / Під редакцією В.Полтавця.-К.: Видавничий дім “КМ Аcademia”, 2000

13. Социальная работа: Учеб. Пособие.-2-е изд., перераб. и доп.-Ростов н/Дону: Феникс, 2003

14. Социальная педагогика: Курс лекций / Под общей ред. М.А.Галагузовой.-М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000


Схожі:

Програма Співбесіди для вступу на Спеціальність 010106 Соціальна педагогіка iconПрограма Співбесіди для вступу на Спеціальність 01010601 Соціальна педагогіка
Педагогіка розглядає І виявляє найбільш ефективні умони для всебічного гармонійного розвитку особистості в процесі навчання й виховання....
Програма Співбесіди для вступу на Спеціальність 010106 Соціальна педагогіка iconПрограма Співбесіди для вступу на Спеціальність 01010601 Соціальна педагогіка
Як на Вашу думку, учнівське самоврядування – це пережиток минулого чи метод формування соціальної компетентності особистості?
Програма Співбесіди для вступу на Спеціальність 010106 Соціальна педагогіка iconЗавдання для самостійної роботи з предмету «Соціальна молодіжна політика» для студентів напряму 010106 «Соціальна педагогіка»
«Соціальна молодіжна політика» для студентів напряму 010106 «Соціальна педагогіка»
Програма Співбесіди для вступу на Спеціальність 010106 Соціальна педагогіка iconЗавдання для самостійної роботи з предмету «Самовиховання І саморегуляція особистості» для студентів напряму 010106 «Соціальна педагогіка»
«Самовиховання І саморегуляція особистості» для студентів напряму 010106 «Соціальна педагогіка»
Програма Співбесіди для вступу на Спеціальність 010106 Соціальна педагогіка iconЗавдання для самостійної роботи з предмету «Вступ до спеціальності» для студентів напряму 010106 «Соціальна педагогіка»

Програма Співбесіди для вступу на Спеціальність 010106 Соціальна педагогіка iconІ. пояснювальна записка
Програма співбесіди розроблена для вступників, які бажають здобути освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» за спеціальністю «Соціальна...
Програма Співбесіди для вступу на Спеціальність 010106 Соціальна педагогіка iconПрограма комплексного фахового екзамену з соціальної педагогіки для вступу на навчання для здобуття окр «Спеціаліст» Спеціальність «Соціальна педагогіка»
Технологізація практичної діяльності соціального педагога: проблеми підходів та напрями впровадження, присвячений технологіям соціально-педагогічної...
Програма Співбесіди для вступу на Спеціальність 010106 Соціальна педагогіка iconНапрям підготовки 010106 Соціальна педагогіка (за рахунок видатків державного бюджету) (на базі повної загальної середньої освіти)

Програма Співбесіди для вступу на Спеціальність 010106 Соціальна педагогіка iconПрограма вступного фахового випробування (співбесіди) з
«Соціальна допомога» («Теорія соціальної допомоги», «Технології соціальної допомоги», «Соціальна допомога різним категоріям населення»,...
Програма Співбесіди для вступу на Спеціальність 010106 Соціальна педагогіка iconПрограма вступного фахового випробування (співбесіди) з
«Соціальна допомога» («Теорія соціальної допомоги», «Технології соціальної допомоги», «Соціальна допомога різним категоріям населення»,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи