Програма вступного випробування з української мови напряму підготовки 06. 020303. Філологія*. Українська мова І література icon

Програма вступного випробування з української мови напряму підготовки 06. 020303. Філологія*. Українська мова І література
Скачати 386.74 Kb.
НазваПрограма вступного випробування з української мови напряму підготовки 06. 020303. Філологія*. Українська мова І література
Сторінка1/4
Дата12.09.2012
Розмір386.74 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО
ФАКУЛЬТЕТ ФІЛОЛОГІЇ ТА ЖУРНАЛІСТИКИ

КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

РЕКТОР _______________В.Д.БУДАК

“ 22 ” ЛЮТОГО 2012 Р.


ПРОГРАМА

ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ


НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 06.020303. ФІЛОЛОГІЯ*.

УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА


ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ «БАКАЛАВР»

(НА ОСНОВІ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ

^ «МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ»)


МИКОЛАЇВ 2012


Розробник програми: канд. філол. наук, доцент Корнієнко І.А.


Затверджено на засіданні кафедри української мови та літератури

Протокол № 5 від 08 листопада 2011 року


Затверджено на засіданні вченої ради факультету філології та журналістики Протокол № 4 від 16 листопада 2011 року


^ 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Вступне випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» спеціальності 6.010100 ПМСО «УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА» має форму індивідуальної співбесіди членів атестаційної комісії з фаху зі вступником. Вступникові пропонується 1 теоретичне питання з української мови.

Програма складена на основі шкільних програм з української мови, програми зовнішнього незалежного оцінювання з української мови, навчальної програми з української мови, яка входить до циклу основних дисциплін за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр».

Матеріал програми з української мови розподілено за розділами: „Фонетика і фонологія”, „Графіка”, „Орфографія”, „Лексикологія”, „Фразеологія”, „Словотвір і морфеміка”, „Морфологія”, „Синтаксис”, „Стилістика”.

Основним завданням співбесіди є з’ясувати рівень знань та вмінь вступника з української мови, за яким абітурієнт повинен

знати:

основні поняття, пов’язані із сучасною українською мовою та її фонетикою, фонологією, графікою, орфографією, орфоепією, лексикологією, фразеологією, лексикографією, морфемікою, словотвором, морфологією та синтаксисом.

уміти :

 • з’ясовувати такі ознаки мови, як загальнонаціональний характер, наявність обов’язкових для дотримання норм різного типу, виключно важливе значення для функціонування й розвитку освіти, науки, літератури і мистецтва, засобів масової комунікації, для державного управління;

 • обґрунтовувати проголошення української мови як державної як необхідну засаду розширення її комунікативних і державотворчих функцій;

 • з’ясовувати артикуляційно-акустичну та функціональну природи голосних і приголосних звуків; природу історичних чергувань;

 • з’ясовувати загальну природу й конкретні вияви акомодаційних, асимілятивних і дисимілятивних звукових змін;

 • діагностувати фонетичні помилки в усному мовленні;

 • формулювати відповідні правила правопису й обґрунтовувати їх за допомогою орфографічних словників та інших довідкових джерел;

 • з’ясовувати поняття “слово” і роль слова як засобу називання (позначення) конкретних предметів, абстрактних понять, дій, ознак тощо; різні вияви відношень і зв’язків між словами;

 • з’ясовувати механізми формування багатозначності слів, порівнювати власне мовну (значеннєву) і художньо-зображальну (образну) природу метафори, метонімії, синекдохи;

 • з’ясовувати лінгвістичну природу лексичної синонімії, принципи організації синонімічного ряду;

 • розкривати лінгвістичну суть і можливі сфери функціонування антонімів;

 • пояснювати лінгвістичну природу омонімів, омографів й омофонів і відмінності між омонімічними та багатозначними словами;

 • розрізняти й характеризувати слова за ознаками активного й пасивного;

 • розрізняти й кваліфікувати історизми (застарілі слова, що називають не властиві сучасності реалії та абстрактні поняття) й архаїзми (не властиві сучасній українській літературній мові фонетичні і граматичні форми слів);

 • з’ясовувати номінативну сутність неологізмів та оказіоналізмів;

 • аналізувати функціональне співвідношення між літературно-нормативною лексикою і словами-діалектизмами (семантичними, лексичними, етнографічними);

 • аналізувати значеннєву й формально-граматичну специфіку слів іншомовного походження;

 • з’ясовувати лінгвістичну природу фразеологізмів (фразеологічних зрощень, фразеологічних єдностей, фразеологічних сполук);

 • ідентифікувати й кваліфікувати з функціонального погляду всі різновиди морфем (кореневі, префіксальні, суфіксальні, інтерфікси, флексії);

 • ідентифікувати й визначати лінгвістичну сутність властивих українській мові способів словотворення;

 • з’ясовувати складну частиномовну природу іменника; визначати його загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксичну роль, належність іменників до певної групи за їхнім лексичним значенням; правильно відмінювати іменники;

 • аналізувати лінгвістичну природу прикметника, визначати його загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксичну роль; розряди прикметників за значенням; утворювати форми ступенів порівняння якісних прикметників, повні й короткі форми якісних прикметників; розрізняти основні способи творення відносних і присвійних прикметників; відмінювати прикметники;

 • обґрунтовувати виділення в системі повнозначних частин мови числівника як окремого лексико-граматичного класу слів з властивою йому специфікою реалізації морфологічних категорій роду, числа й відмінка; розпізнавати розряди числівників за значенням, основні способи їх творення, відмінювання; відрізняти правильні форми числівників від помилкових; визначати сполучуваність числівників з іменниками;

 • з’ясовувати частиномовну природу займенника, визначати його загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксичну роль, розряди займенників за значенням, основні способи їх творення, відмінювання; характеризувати поділ займенників за граматичними ознаками на іменникові, прикметникові, числівникові, прислівникові;

 • аналізувати й обґрунтовувати лінгвістичну сутність дієслова як найважливішої самостійної частини мови; розпізнавати особливі форми дієслова, безособові дієслова; визначати дієвідміни, особливості словозміни кожної дієвідміни;

 • з’ясовувати принципи й конкретні засоби творення дієслів одного виду від дієслів іншого виду;

 • з’ясовувати лінгвістичну специфіку дієслівної граматичної категорії часу; аналізувати категоріальне значення форм теперішнього, майбутнього, минулого часів;

 • з’ясовувати лінгвістичну природу морфологічної категорії способу дієслова; характеризувати значення і творення дійсного, умовного й наказового способів;

 • з’ясовувати лінгвістичну специфіку лексико-граматичної категорії перехідності (неперехідності); пояснювати зміст поняття „перехідність” дієслова;

 • розпізнавати дієприкметники та дієприслівники, визначати їхнє загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксичну роль, особливості творення, відмінювання;

 • з’ясовувати частиномовну природу прислівника, визначати його загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксичну роль, розряди прислівників за значенням, ступені порівняння прислівників, основні способи творення прислівників;

 • з’ясовувати функціональне призначення прийменників і сполучників як важливих засобів вираження формальних і значеннєвих зв’язків між словами у реченні й між частинами складного речення; функціональне призначення часток;

 • розпізнавати вигуки, визначати групи вигуків за походженням; правильно й комунікативно доцільно використовувати вигуки в мовленні;

 • з’ясовувати предмет синтаксису української мови; синтаксичну специфіку словосполучення, різновиди підрядних синтаксичних зв’язків;

 • з’ясовувати й обґрунтовувати ознаки речення як базової одиниці синтаксичного рівня мови; аналізувати синтаксичну природу простого двоскладного речення;

 • визначати предикативну основу, засоби вираження підмета і присудка, другорядні члени речення; виявляти наукову обізнаність з проблемою односкладного речення, практично визначати тип односкладного речення;

 • використовувати різні типи односкладних конструкцій в усному і писемному мовленні; практично розрізняти і теоретично обґрунтувати різницю між повними і неповними реченнями, односкладними і двоскладними;

 • теоретично обґрунтовувати поняття “однорідність / неоднорідність”,“відокремлення”, “вставність”, “вставленість”, “звертання” та аналізувати речення ускладненого типу;

 • теоретично інтерпретувати поняття складного речення та практично визначати його ознаки, засоби вираження семантико-синтаксичних відношень між предикативними частинами й типи синтаксичних зв’язків, чітко розмежовувати сурядний і підрядний типи зв’язку та сполучні засоби, що їх представляють;

 • класифікувати складносурядні речення за сполучними засобами, характером семантико-синтаксичних відношень, порядком предикативних частин тощо;

 • теоретично обґрунтовувати особливості граматичної будови складнопідрядних речень та практично визначати типи підрядних речень за основними показниками їх розмежування; розрізняти сполучники, сполучні та співвідносні слова, характеризувати смислові відношення, які вони виражають, та робити синонімічні заміни;

 • тлумачити безсполучникові складні речення з однотипними і різнотипними частинами, особливості їх інтонаційної організації та вживання розділових знаків;

 • чітко визначати складні синтаксичні конструкції з різними типами зв’язків, правильно їх кваліфікувати, пояснювати вживання розділових знаків;

 • визначати в реченні з прямою мовою слова автора й пряму мову, речення з непрямою мовою; замінювати пряму мову непрямою; правильно й доцільно використовувати в тексті пряму мову й цитати; правильно вживати розділові знаки в конструкціях із прямою мовою та діалогом;

 • розпізнавати стилі мовлення, визначати особливості кожного з них; користуватися різноманітними виражальними засобами української мови в процесі спілкування для оптимального досягнення мети спілкування.

2.^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

  1   2   3   4

Схожі:

Програма вступного випробування з української мови напряму підготовки 06. 020303. Філологія*. Українська мова І література iconПрограма фахового вступного випробування Необхідний обсяг знань вступника, що має освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра з напряму підготовки «Українська мова та література»
«Українська діалектологія», «Історична граматика української мови», «Вступ до літературознавства», «Усна народна творчість», «Давня...
Програма вступного випробування з української мови напряму підготовки 06. 020303. Філологія*. Українська мова І література iconПрограма вступного іспиту до магістратури Основна мова Спеціальність 020303 "Іноземна мова ( французька ) та література"
Програма вступного іспиту до магістратури (напрям 020303 – філологія, спеціальність 02030302 іноземна мова і література) складена...
Програма вступного випробування з української мови напряму підготовки 06. 020303. Філологія*. Українська мова І література iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Робоча програма з «Ділової іноземної мови» для студентів за напрямом підготовки 020303. Філологія, Мова та література (російська,...
Програма вступного випробування з української мови напряму підготовки 06. 020303. Філологія*. Українська мова І література iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Робоча програма з Країнознавства для студентів за напрямом підготовки 020303 Філологія, спеціальністю Мова та література (англійська,...
Програма вступного випробування з української мови напряму підготовки 06. 020303. Філологія*. Українська мова І література icon8. 020303 02 Філологія. Мова та література: (англійська та українська мови) Київ 2014 пояснювальна записка
Програму до вступного екзамену з іноземної мови укладено з урахуванням вимог до обсягу знань, умінь і навичок, передбачених програмою...
Програма вступного випробування з української мови напряму підготовки 06. 020303. Філологія*. Українська мова І література iconПрограма співбесіди з української літератури освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» 020303. Філологія* для спеціальності «Українська мова І література»
Затверджено на засіданні кафедри української літератури і методики навчання (протокол №4 від 27 листопада 2012 р.)
Програма вступного випробування з української мови напряму підготовки 06. 020303. Філологія*. Українська мова І література iconПрограма співбесіди з української літератури освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» 020303. Філологія* для спеціальності «Українська мова І література»
Затверджено на засіданні кафедри української літератури і методики навчання (протокол №4 від 27 листопада 2012 р.)
Програма вступного випробування з української мови напряму підготовки 06. 020303. Філологія*. Українська мова І література iconПрограма вступного іспиту до магістратури основна мова спеціальність 02030302 „Іноземна мова (німецька) та література”
Програма вступного іспиту в магістратуру (напрям 020303 філологія, спеціальність 02030302 іноземна мова і література) складена на...
Програма вступного випробування з української мови напряму підготовки 06. 020303. Філологія*. Українська мова І література iconПрограма фахового вступного випробування на навчання за окр магістра зі спеціальності 02030301 «Українська мова І дітература»
Українська літературна мова як унормована форма загальнонародної мови. Функціональні стилі української літературної мови
Програма вступного випробування з української мови напряму підготовки 06. 020303. Філологія*. Українська мова І література iconПрограма фахового випробування з іноземної (німецької) мови для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «магістр»
Програма складена на підставі дисциплін циклу професійної підготовки бакалаврів, передбачених освітньо-професійною програмою за напрямом...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи