Програма співбесіди для абітурієнтів, що вступають за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спеціальність 030503 \"Міжнародна економіка\" icon

Програма співбесіди для абітурієнтів, що вступають за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спеціальність 030503 "Міжнародна економіка"
Скачати 60.68 Kb.
НазваПрограма співбесіди для абітурієнтів, що вступають за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спеціальність 030503 "Міжнародна економіка"
Дата12.09.2012
Розмір60.68 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ

КАФЕДРА міжнародної економіки

та економічної теорії


“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Ректор ________________В.Д.Будак

“ 22 ” ЛЮТОГО 2012 Р.


Програма СПІВБЕСІДИ


Для абітурієнтів, що вступають

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «БАКАЛАВР» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»


спеціальність 6.030503 "Міжнародна економіка"


Миколаїв 2012


Розробник: Ткаліч Т.І. - к.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки

та економічної теорії


Рекомендовано методичною комісією за напрямом підготовки 6.030503 „Міжнародна економіка”


Затверджено на засіданні кафедри міжнародної економіки та економічної теорії

Протокол № 2 від „14” жовтня 2011р.


Затверджено на засіданні вченої ради факультету економіки

Протокол №5 від „13” грудня 2011р.

^ 1.Пояснювальна записка

Студенти, які бажають отримати вищу освіту освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" із спеціальності «Міжнародна економіка» повинні вільно оперувати фактами міжнародних економічних зв’язків України і формування на цій основі розуміння цілісності системи світового господарства та місця України в цій системі, що сприятиме застосуванню отриманої макроекономічної інформації в процесі підготовки та прийняття рішень у практичній діяльності з питань регулювання зовнішньоекономічних стосунків.

Студенти повинні показати свої знання та вміння:

 • науково обґрунтувати загальні основи економічного життя суспільства;

 • розкрити закономірності розвитку суспільного виробництва;

 • з'ясувати механізм дії економічних зако­нів і механізм використання їх людьми у процесі господарської дія­льності;

 • визначити істотні риси основних соціально-економічних систем та напрямки їх еволюції; з'ясувати роль політекономії у роз­робці шляхів формування соціально-орієнтованої економічної сис­теми суспільства;

 • особливості поведінки споживача;

 • теорію фірми;

 • особливості ринкових структур;

 • характерні риси ринків факторів виробництва;

 • особливості функціонування національної економіки;

 • основні макроекономічні показники та індикатори макроекономічного розвитку;

 • особливості базових моделей рівноваги;

 • механізм макроекономічної політики.^ 2.Питання до співбесіди з дисциплін

1. Політекономія

1.Предмет політичної економії і методи економічних досліджень.

2.Функції політичної економії. Місце політичної економії в системі

економічних наук.

3.Виробництво і його основні фактори.

4. Закони, принципи і категорії політичної економії.

5.Економічні потреби суспільства, їх суть і класифікація.

6.Економічний інтерес, його об’єкт, функція. Інтереси і потреби:

діалектика взаємозв’язку.

7.Економічна система: її сутність та структурні елементи.

8.Продук­тивні сили як матеріальна основа економічної системи.

Виробничі відносини.

9.Суспільний поділ праці і структура продуктивних сил.

10.Типи і еволюція економічних систем. Формаційний і загально-

цивілізаційний підходи до типізації суспільства.

11.Власність як економічна категорія. Структура власності та її іс­торичні

типи, види і форми. Суб’єкти власності і об’єкти власності. Права

власності.

12.Товарна форма організації суспільного виробництва. Проста і розвинена

форми товарного виробництва.

13.Виникнення і розвиток грошових відносин. Суть грошей. Функ­ції

грошей.

14. Ринок: суть, функції та умови формування

15.Конкуренція та її суть. Функції та форми конкуренції.

16. Монополія – сутність і види. Антимонопольне законодавство і

практика.

17.Поняття та основні риси інфраструктури ринку.

18. Банки, їх роль та функції. Інші фінансово-кредитні установи.

19.Товарні біржі – сутність і функції.

20.Підприємство як суб’єкт ринкової економіки. Форми і види

підприємств.

21.Держава як суб’єкт економічних відносин.

22.Суспільний продукт і його форми. Методи обчислення суспіль­ного

продукту. Необхідний і додатковий продукт.

23.Суть і види економічного відтворення: просте і розширене.

24.Економічні кризи та їх причини. Теорії циклів: дискусійні проблеми.

25.Світове господарство: його суть та структура.


^ 2. Мікроекономіка та макроекономіка


1. Попит. Закон попиту. Концепція цінової еластичності попиту.

2. Пропозиція. Закон пропозиції. Концепція цінової еластичності пропозиції.

3. Закон спадної граничної корисності блага. Функція корисності.

4. Рівновага споживача в кардиналістській теорії.

5. Система рівноваги споживача в ординалістській теорії.

6. . Фірма як економічний агент. Виробнича функція.

7. Виробнича функція з одним змінним фактором і її графічне відображення.

8. Ресурси і випуск. Виробнича функція з двома змінними факторами.

9. Мінімізація витрат при даному випуску та максимізація випуску за даних витрат.

10. Вартість у короткостроковому періоді.

11. Вартість у довгостроковому періоді.

12. Витрати виробництва.

13. Доход і прибуток фірми.

14. Модель кругообороту ВНП, доходів та витрат. Загальні умови макроекономічної рівноваги.

15. Валовий національний продукт (валовий внутрішній продукт).Виключення подвійного рахунку. Додана вартість.

16. Основні макроекономічні тотожності.

17. Номінальний і реальний ВНП. Індекси цін. Дефлятор ВНП.

18. Форми безробіття та його природний рівень. Розрахунок рівня безробіття.

19 .Інфляція: сутність, причини, типи і форми. Вимірювання рівня інфляції.

20. Сукупний попит. Фактори, що визначають сукупний попит.

21. Сукупне пропонування. Детермінанти сукупного пропонування.

22. Макроекономічна рівновага в моделі сукупного попиту і сукупної пропозиції (модель AD-AS).

23. Споживання, функція споживання. Гранична та середня схильність до споживання.

24. Заощадження., функція заощаджень. Гранична та середня схильність до заощаджень.

25. Інвестиції. Основні типи. Інвестицій. Фактори інвестування. Функція інвестицій. Гранична схильність до інвестування.

^ 3.Критерії оцінювання


Оцінка «відмінно» (180-200 балів) ставиться, якщо абітурієнт:

 • показав повне знання фактичного матеріалу;

 • повністю розкрив і строго довів всі твердження питань білету;

 • вільно володіє понятійним і термінологічним апаратом;

 • показав вміння розв’язувати навчальні задачі.


Оцінка «добре» (150-179 балів) ставиться, якщо абітурієнт показав:

 • показав повне знання фактичного матеріалу, але з деякими неточностями;

 • повністю довів всі твердження питань білету, але з деякими неточностями;

 • в цілому володіє понятійним і термінологічним апаратом;

 • показав вміння розв’язувати навчальні задачі за стандартним алгоритмом.


Оцінка «задовільно» (124-149 балів) ставиться, якщо абітурієнт показав:

 • неповне знання фактичного матеріалу;

 • задовільне володіння базовою термінологією;

 • вміє пояснити способи розв’язування навчальних задач зі сторонньою допомогою.


Оцінка «незадовільно» (100-123 бали) ставиться за умови, що абітурієнт:

 • має уяву щодо змісту фактичного матеріалу, але відповідь не наповнюється реальним змістом;

 • не володіє понятійним і термінологічним апаратом;

 • не може пояснити способи розв’язування навчальних задач навіть зі сторонньою допомогою.


Схожі:

Програма співбесіди для абітурієнтів, що вступають за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спеціальність 030503 \"Міжнародна економіка\" iconПрограма фахового випробування за напрямом 030102 «Психологія» в Інституті інноваційної та післядипломної освіти на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста пояснювальна записка
Програма призначена для абітурієнтів, які бажають здобути кваліфікацію з психології за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»...
Програма співбесіди для абітурієнтів, що вступають за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спеціальність 030503 \"Міжнародна економіка\" iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «затверджую»
Програма фахового іспиту для абітурієнтів, які вступають на скорочений термін навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр"...
Програма співбесіди для абітурієнтів, що вступають за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спеціальність 030503 \"Міжнародна економіка\" iconПрограма фахового випробування за спеціальністю 03050201 «Економічна кібернетика» на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр пояснювальна записка
Програма призначена для абітурієнтів, які бажають здобути кваліфікацію з економічної кібернетики за освітньо-кваліфікаційним рівнем...
Програма співбесіди для абітурієнтів, що вступають за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спеціальність 030503 \"Міжнародна економіка\" iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» і вступають на напрям підготовки
Для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» І претендують на навчання...
Програма співбесіди для абітурієнтів, що вступають за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спеціальність 030503 \"Міжнародна економіка\" iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» і вступають на напрям підготовки 050501 «Прикладна механіка»
Для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» І претендують на навчання...
Програма співбесіди для абітурієнтів, що вступають за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спеціальність 030503 \"Міжнародна економіка\" iconПрограма співбесіди на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 03050301 "Міжнародна економіка"
Рекомендовано методичною комісією за напрямом підготовки 030503 „Міжнародна економіка”
Програма співбесіди для абітурієнтів, що вступають за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спеціальність 030503 \"Міжнародна економіка\" iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» і вступають на напрям підготовки 030504 «Економіка підприємства»
Вступні випробовування проводяться фаховою атестаційною комісією для осіб, які закінчили внз II рівнів акредитації та отримали диплом...
Програма співбесіди для абітурієнтів, що вступають за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спеціальність 030503 \"Міжнародна економіка\" iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» і вступають на напрям підготовки: 05 1004 «Оптотехніка»
Внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» І претендують на навчання за скороченою освітньо-професійною...
Програма співбесіди для абітурієнтів, що вступають за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спеціальність 030503 \"Міжнародна економіка\" iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» і вступають на напрям підготовки 05090 1 «Радіотехніка»
Внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» І претендують на навчання за скороченою освітньо-професійною...
Програма співбесіди для абітурієнтів, що вступають за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спеціальність 030503 \"Міжнародна економіка\" iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» і вступають на напрям підготовки 05080 2
Внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» І претендують на навчання за скороченою освітньо-професійною...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи