Програма співбесіди з обліку І аудиту icon

Програма співбесіди з обліку І аудиту
Скачати 165.76 Kb.
НазваПрограма співбесіди з обліку І аудиту
Дата12.09.2012
Розмір165.76 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ

КАФЕДРА ОБЛІКУ ТА ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ


“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Ректор ________________В.Д.Будак

“ 22 ” ЛЮТОГО 2012 Р.


ПРОГРАМА СПІВБЕСІДИ

З ОБЛІКУ І АУДИТУ


Для абітурієнтів, що вступають

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «БАКАЛАВР» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»


НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ 6.030509 «ОБЛІК І АУДИТ»

^ ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 0305 «ЕКОНОМІКА І ПІДПРИЄМНИЦТВО»


Миколаїв 2012


Розробники програми: к.е.н., доцент Бурова Т.А., ст. викладач Мікрюкова Л.В.


Затверджено на засіданні кафедри обліку та економічного аналізу

протокол № 6 від «12» січня 2012р.


Затверджено на засіданні вченої ради факультету економіки

протокол № 6 від «17» січня 2012 р.

^ 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Успішне управління господарською діяльністю в умовах ринкової економіки в багатьох випадках пов'язане з правильним розумінням і практичним застосуванням важливих принципів та методологією бухгалтерського обліку.

Бухгалтерський облік представляє основу для освоєння усіх інших спеціальних дисциплін в галузях обліку і аудиту, економічного контролю і аналізу господарської діяльності підприємства.

Бухгалтерський облік вивчається після курсів філософії, політекономії та частково економіки підприємства.

В теорії бухгалтерського обліку використовуються:

із дисципліни "Філософія" - закони та категорії діалектичного матеріалізму;

із дисципліни "Політекономія" - поняття та сутність природи виробничих відносин;

із дисципліни "Економіка підприємства" - зміст показників господарської діяльності та способи їх розрахунків.


^ 2. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

 1. Бухгалтерський облік у суспільстві та у системі економічних наук.

 2. Міжнародні і національні стандарти бухгалтерського обліку.

 3. Предмет бухгалтерського обліку. Активи, капітал і зобов'язання - об'єкти бухгалтерського обліку.

 4. Метод бухгалтерського обліку. Характеристика методичних прийомів (елементів методу) бухгалтерського обліку і їх взаємозв'язків.

 5. Документування як важливий методичний прийом бухгалтерського обліку. Організація докуменообігу на підприємстві.

 6. Оцінка як важливий методичний прийом бухгалтерського обліку. Оцінка майна підприємства за національними стандартами бухгалтерського обліку.

 7. Калькулювання як важливий методичний прийом бухгалтерського обліку. Характеристика об'єктів калькулювання і калькуляцій, які застосовують на підприємствах.

 8. Балансове узагальнення як важливий методичний прийом бухгалтерського обліку. Характеристика балансу підприємства та його змін під впливом господарських операцій.

 9. Звітне узагальнення як важливий методичний прийом бухгалтерського обліку. Характеристика форм фінансової звітності підприємства та вимог до її складання і представлення державним органам.

 10. Рахунки як важливий методичний прийом бухгалтерського обліку. Синтетичне та аналітичне групування господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку.

 11. Подвійне відображення господарських операцій на рахунках як важливий методичний прийом бухгалтерського обліку. Техніка запису господарських операцій і визначення оборотів та залишків на активних, пасивних та активно-пасивних рахунках.

 12. Система рахунків бухгалтерського обліку. Взаємозв'язок між системою рахунків і балансом.

 13. План рахунків бухгалтерського обліку, його побудова і застосування на підприємствах.

 14. Позабалансовий облік, його зв'язок з синтетичним і аналітичним обліком.

 15. Інвентаризація як важливий методичний прийом бухгалтерського обліку. Порядок проведення інвентаризацій на підприємствах і відображення результатів інвентаризації у бухгалтерському обліку.

 16. Облік процесу придбання виробничих запасів.

 17. Облік процесу виробництва продукції.

 18. Класифікація затрат на виробництво, їх роль в управлінні виробничим процесом.

 19. Облік процесу реалізації продукції та визначення фінансового результату від реалізації продукції.

 20. Облік формування фінансового результату діяльності підприємства та розподілення прибутку.

 21. Поняття про методи обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості готової продукції. Характеристика об'єктів обліку витрат на виробництво і об'єктів калькулювання собівартості продукції, їх взаємозв'язок.

 22. Характеристика простого і попередільного методів обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості готової продукції.

 23. Характеристика позамовного і нормативного методів обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості готової продукції.

 24. Облікові регістри, їх призначення і класифікація.

 25. Зв'язок облікових регістрів з бухгалтерськими рахунками. Техніка облікової реєстрації та методи виправлення записів в облікових регістрах.

 26. Поняття форм бухгалтерського обліку та їх історичний розвиток.

 27. Характеристика журнально-ордерної форми бухгалтерського обліку.

 28. Характеристика машиноорієнтованої форми бухгалтерського обліку.

 29. Організаційні основи бухгалтерського обліку в Україні та організаційні форми створення бухгалтерій на підприємствах.

 30. Роль головного бухгалтера в організації обліково-аналітичного процесу на підприємстві і визначенні облікової політики.

 31. У чому полягає відмінність джерел власних засобів підприємства та джерел залучених засобів?

 32. У чому полягає відмінність в економічному змісті прибутку та витрат підприємства і на якій стадії кругообігу господарських засобів вони виникають?

 33. Які види засобів підприємства можна віднести до вилучених із сфер виробництва та обігу?

 34. Яке місце займає облік у фундаментальному контурі управління підприємством?

 35. У чому полягає особливість взаємозв'язку функції бухгалтерського обліку і функції аналізу на підприємстві?

 36. Які методичні прийоми (елементи методу) бухгалтерського обліку являються загальними для усіх видів господарського обліку?

 37. Які методичні прийоми (елементи методу) бухгалтерського обліку являються специфічними і відрізняють бухгалтерський облік від інших видів господарського обліку?

 38. Які методичні прийоми (елементи методу) бухгалтерського обліку мають між собою прямі та зворотні зв'язки?

 39. У чому полягають відмінності балансових групувань об'єктів бухгалтерського обліку від класифікаційних групувань засобів за їх складом та функціональній ролі у виробництві і за джерелами та формами утворення засобів?

 40. У чому полягають відмінності балансових групувань об'єктів бухгалтерського обліку від звітних економічних групувань об'єктів бухгалтерського обліку, які представлені у формах фінансової звітності №2, №3, №4?

 41. У чому полягає відмінність одноелементних і комплексних статей балансу?

 42. Які типи господарських операцій викликають зміни: а) в структурі активів підприємства; б) в структурі зобов'язань підприємства?

 43. Які типи господарських операцій викликають зміни загальної величини пасивів підприємства?

 44. Як формулюються правила виведення кінцевих залишків на активних, пасивних і активно-пасивних рахунках?

 45. У чому полягають особливості взаємозв'язків із балансом активних, пасивних і активно-пасивних рахунків?

 46. У чому полягають особливості та взаємозв'язок хронологічних і систематичних записів господарських операцій в бухгалтерському обліку?

 47. Яку роль виконує в бухгалтерському обліку оборотна відомість по синтетичних рахунках?

 48. У чому полягають відмінності між аналітичним рахунком та субрахунком?

 49. У чому полягають відмінності аналітичного обліку від синтетичного обліку?

 50. Яку роль виконує оборотна відомість по аналітичним рахункам в бухгалтерському обліку?

 51. Яку роль виконує аналітичний облік: а) у здійсненні виробничого процесу; б) у контролі за збереженням майна підприємства?

 52. Які зміни у складі активів підприємства викликають господарські операції придбання виробничих запасів?

 53. Що розуміють під первісною вартістю придбаних підприємством виробничих запасів?

 54. Які показники можна використовувати для оцінки ефективності процесу придбання виробничих запасів?

 55. Як класифікуються виробничі витрати за ознакою способу їх розподілення і включення у собівартість об'єктів обліку?

 56. Який нормативний документ визначає склад і механізм розподілення загальновиробничих витрат підприємства?

 57. Які відмінності існують між поняттями "елемент витрат на виробництво" та "стаття калькулювання собівартості продукції"?

 58. Які рахунки в обліку процесу виробництва виконують роль збірно-розподільного рахунку і роль калькуляційного рахунку?

 59. Яку роль виконує інвентаризація незавершеного виробництва на кінець звітного періоду в калькулюванні виробничої собівартості готової продукції?

 60. Як визначається чистий дохід від реалізації продукції?

 61. Які витрати діяльності підприємства, які не пов'язані із збутом продукції, включаються у собівартість реалізованої продукції?

 62. На якій стадії кругообігу господарських засобів підприємства утворюються витрати на збут і чи впливають ці витрати на рівень собівартості реалізованої продукції?

 63. Чи впливає господарська операція отримання підприємством коштів за продукцію, що реалізується покупцям на формування у системі бухгалтерського обліку доходу від реалізації?

 64. Який показник можна використовувати для оцінки вигідності продукції, що реалізується підприємством?

 65. На яких рахунках бухгалтерського обліку формуються складові фінансових результатів діяльності підприємства, які знижують його прибуток?

 66. На яких рахунках бухгалтерського обліку формуються складові фінансових результатів діяльності підприємства, які підвищують його прибуток?

 67. Дати характеристику субрахунку 792 "Результат фінансових операцій" з точки зору економічного змісту відображених на рахунку операцій і механізму записів, що здійснюються?

 68. На які цілі може бути використаний прибуток підприємства у звітному періоді і на якому бухгалтерському рахунку узагальнюються відповідні операції?

 69. За інформацією якого бухгалтерського рахунку можна судити про ефективність діяльності підприємства?

 70. Якими нормативними документами встановлений порядок оцінки майна підприємств (основних засобів, нематеріальних активів, виробничих запасів)?

 71. Що розуміють під амортизуємою вартістю основних засобів і в чому полягає її відмінність від ліквідаційної вартості основних засобів?

 72. За якою вартістю зараховуються на баланс підприємства придбані (утворені) ним нематеріальні активи?

 73. У чому полягає сутність оцінки запасів підприємства, що вибувають за методом ідентифіцірованої собівартості одиниці продукції?

 74. У чому полягають відмінності між об'єктами обліку витрат на виробництво і об'єктами калькулювання собівартості продукції?

 75. У чому полягає прогресивність нормативного методу обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції?

 76. Який нормативний документ визначає вимоги до складу та змісту статей калькулювання виробничої собівартості готової продукції?

 77. Які вимоги пред'являються до записів у касових і банківських документах?

 78. На якій стадії документообігу проводиться бухгалтерська перевірка документів за їх формальною та змістовною правильністю?

 79. Як класифікуються документи за ознакою змісту операцій, які відображаютья у них?

 80. У чому полягають відмінності накопичувальних та зведених документів?

 81. Якими законодавчо-нормативними документами встановлені вимоги до проведення на підприємствах інвентаризацій?

 82. Якими записами на бухгалтерських рахунках відображається нестача виробничих запасів на складі підприємства, якщо на момент встановлення нестачі винуватець не був виявлений?

 83. Яка бухгалтерська проводка дається на оприбуткування надлишків, що виявлені при інвентаризації виробничих запасів?

 84. Які особливості має інвентаризація засобів підприємства, які знаходяться у розрахунках?

 85. Як класифікуються регістри, які використовують у бухгалтерському обліку?

 86. Які облікові регістри застосовуються при журнально-ордерній формі бухгалтерського обліку і які з них являються основними, в яких оформлюються бухгалтерські проводки?

 87. В якому регістрі журнально-ордерної форми бухгалтерського обліку здійснюється звід місячних оборотів та залишків по синтетичних рахунках?

 88. Який регістр журнально-ордерної форми бухгалтерського обліку використовується для складання балансу підприємства?

 89. У чому полягає схожість форм та відмінність ознак побудови журналів-ордерів і Головної книги?

 90. У чому полягають особливості і прогресивність машиноорієнтованої форми бухгалтерського обліку?

 91. Як класифікуються господарські засоби підприємства та джерела їх утворення?

 92. Які вимірники використовуються в бухгалтерському обліку?

 93. Чим відрізняється бухгалтерський облік від інших видів господарського обліку?

 94. Які функції виконує бухгалтерський облік у процесі управління підприємством?

 95. У чому виявляється взаємозв'язок елементів методу бухгалтерського обліку?

 96. В чому полягає різниця балансового групування засобів та джерел утворення засобів підприємства від їх групування за економічним змістом?

 97. У чому полягає різниця комплексних статей балансу від одноелементних статей балансу?

 98. Які принципи покладені до основи формування статей балансу?

 99. Чим відрізняються логіко-математичні моделі відображення оборотів та сальдо у активних та пасивних рахунках?

 100. У чому полягають особливості економічного змісту запису операції на активно-пасивному рахунку?

 101. Які є різновиди між сальдовими та безсальдовими операційними рахунками?

 102. Як здійснюється взаємозв'язок між операційно-підсумковими та фінансово-результативними рахунками?

 103. В чому полягають особливості логіко-математичної моделі відображення оборотів та сальдо по контрольно-плановому рахунку?

 104. В чому полягає взаємозумовленість запису операцій на забалансових та синтетичних рахунках?

 105. В чому полягає взаємозв'язок синтетичних рахунків, субрахунків та аналітичних рахунків?

 106. В чому полягає взаємозв'язок основних та регулюючих рахунків?

 107. Які принципи покладені в основу групування та нумерації рахунків у плані рахунків бухгалтерського обліку?

 108. Який економічний зміст мають поняття "подвійний запис операцій" та "кореспонденція рахунків"?

 109. Які різноманітності є між простими та складними бухгалтерськими проводками?

 110. Який взаємозв'язок існує між бухгалтерськими рахунками та оборотним відомостями до рахунків?

 111. Які види оборотних відомостей застосовуються в бухгалтерському обліку?

 112. Яким вимогам повинна відповідати вірно складена оборотна відомість по синтетичних рахунках?

 113. Які синтетичні рахунки використовуються для обліку процесу виробництва?

 114. Які синтетичні рахунки використовуються для обліку процесу заготівлі?

 115. Які відмінності є між поняттями "об'єкт обліку витрат" та "об'єкт калькулювання собівартості продукції"?

 116. Які види калькуляційних одиниць використовуються в бухгалтерському обліку процесу виробництва?

 117. Як класифікуються виробничі витрати за ознаками їх економічного змісту та цільового призначення?

 118. Як класифікуються виробничі витрати за ознакою їх ролі в виробництві та зв'язку з виконанням технологічних операцій?

 119. Як класифікуються витрати за ознакою їх залежності від об'єму виробництва та способу розподілу та списання?

 120. В чому полягає особливість калькулювання собівартості продукції при нормативному методі?

 121. В чому полягає особливість попередільного методу калькулювання собівартості продукції від простого методу?

 122. В чому полягає відмінність позаказного методу калькулювання собівартості продукції від коефіцієнтного методу?

 123. Які синтетичні рахунки використовуються для обліку процесу реалізації?

 124. Які синтетичні рахунки використовуються для обліку процесу розподілу?

 125. Які відмінності є між поняттям документ та документація?

 126. Що розуміють під уніфікацією та стандартизацією документів?

 127. Що розуміють під документообігом?

 128. Які відмінності є між перевіркою документів за формою та за змістом?

 129. Яку роль відіграє інвентаризація у системі бухгалтерського обліку?

 130. Який порядок проведення і виявлення підсумків інвентаризації?

 131. В чому полягає взаємозв'язок інвентаризації та бухгалтерських рахунків?

 132. Яке призначення мають облікові регістри?

 133. Як класифікуються облікові регістри?

 134. Якими способами виправляються помилкові записи в облікових регістрах?

 135. Що розуміється під формою бухгалтерського обліку?

 136. Що розуміється під сучасними формами бухгалтерського обліку, які їх види?

 137. Які відмінні особливості мають журнально-ордерна та машинно-орієнтована форми бухгалтерського обліку?

 138. Які законодавчо-нормативні акти визначають порядок організації бухгалтерського обліку на підприємствах України?

 139. Що розуміють під централізацією та децентралізацією бухгалтерського обліку та бухгалтерського апарату на підприємствах?

 140. У чому проявляється вплив ринкових відносин на бухгалтерські рахунки та баланс підприємства?

 141. У чому полягає значення міжнародних стандартів бухгалтерського обліку для реформування національного рахівництва України?

 142. Які національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку складають нормативну базу бухгалтерського обліку в Україні на сучасному етапі?^ 3.КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Оцінка «відмінно» (180-200 балів) ставиться, якщо студент:

 • показав повне знання законодавчо-нормативних документів з обліку і аудиту;

 • повністю довів всі твердження теоретичних питань;

 • вільно володіє понятійним і термінологічним апаратом;

 • показав вміння розв'язувати практичні ситуації.


Оцінка «добре» (150-179 бали) ставиться, якщо студент показав:

 • повне знання законодавчо-нормативних документів з обліку і аудиту, але з деякими неточностями;

 • повністю довів всі твердження з теоретичних питань, але з деякими неточностями;

 • в цілому володіє понятійним і термінологічним апаратом; показав вміння розв'язувати практичні ситуації з обліку і аудиту.


Оцінка «задовільно» (124-149 бали) ставиться, якщо студент показав:

 • неповне знання теоретичного матеріалу з обліку і аудиту;

 • задовільне володіння базовою термінологією, законодавчо-нормативними документами;

 • вміє пояснити способи розв'язування практичних завдань зі сторонньою допомогою.


Оцінка «незадовільно» (менше 124 балів) ставиться за умови, що абітурієнт:

 • має уяву щодо змісту теоретичного матеріалу, але відповідь не наповнюється реальним змістом;

 • не володіє понятійним і термінологічним апаратом з економічних питань;

 • не може пояснити способи розв'язування практичних завдань навіть зі сторонньою допомогою;

 • відповідь не відповідає питанню.


^ 4.РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Законодавчо-нормативні документи:


 1. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. № 996 - ХІV.

 2. Порядок подання фінансової звітності, затверджений постановою Кабінетом Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419.

 3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87.

 4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87.

 5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87.

 6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87.

 7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87.

 8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок та зміни в фінансових звітах", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28 травня 1999 р. № 137.

 9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 р. № 246.

 10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Доход", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 1999 р. № 290.

 11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 р. № 318.

 12. План рахунків бухгалтерського звіту активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. № 291.

 13. Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. № 291.

 14. Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів та розрахунків (зі змінами), затверджена наказом Міністерства фінансів України від 11 серпня 1994 р. № 69.

 15. Положення про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 р. № 88.

 16. Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2000 р. № 356.


Основна література:


 1. Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку. Підручник. - К.: 2008. - 692 с.

 2. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку. Підручник. Житомир: ЖІТІ, 2009. - 640 с.

 3. Кужельний М.В., Лінник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку. Підручник. - К.:КНЕУ, 2006. - 334 с.

 4. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2009. – 444с.


Додаткова література:


 1. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 2008 Пер. з англ./ Науковий редактор к.е.н. С.Ф.Голов. - К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 2008. - 731 с.

 2. Сопко В.В. Бухгалтерський облік : Навчальний посібник. – 3-тє видання, вид. , перероб. і доп. - К:КНЕУ, 2009.- 578с.


Схожі:

Програма співбесіди з обліку І аудиту iconПрограма співбесіди з обліку І аудиту
...
Програма співбесіди з обліку І аудиту iconПитання, що виносяться на залік з курсу “інформаційні системи І технології обліку І аудиту”
Задачі обліку, що розв`язуються на армб з обліку, контролю, аналізу та аудиту фінансово-розрахункових операцій
Програма співбесіди з обліку І аудиту iconШкабрій Н. О. викладач Національна академія статистики, обліку та аудиту проблемні питання бухгалтерського обліку та аудиту зобов’язань в агропромисловому комплексі
Проблемні питання бухгалтерського обліку та аудиту зобов’язань в агропромисловому комплексі
Програма співбесіди з обліку І аудиту iconІнформації про оплату праці чинить значний вплив на фінансовий результат господарської діяльності. Предметом дослідження є сукупність теоретичних засад бухгалтерського обліку та аудиту виплат працівникам в інформаційному середовищі підприємства
Організація обліку І аудиту виплат працівникам в середовищі інформаційної системи підприємства
Програма співбесіди з обліку І аудиту iconНауковий вісник державної академії статистики, обліку та аудиту
Пилипенко, В. О. Шевчук. Професійна компетентність фахівців з аудиту: освітні та наукові аспекти розвитку
Програма співбесіди з обліку І аудиту iconПлан роботи науково теоретичного семінару кафедри обліку І аудиту на 2010-2011 навчальний рік
Технологічні та організаційні особливості внутрішньогосподарського обліку геологорозвідувальних робіт
Програма співбесіди з обліку І аудиту iconПлан роботи науково теоретичного семінару кафедри обліку І аудиту на 2010-2011 навчальний рік
Технологічні та організаційні особливості внутрішньогосподарського обліку геологорозвідувальних робіт
Програма співбесіди з обліку І аудиту iconВ. О. Сухомлинського факультет економіки кафедра обліку та економічного аналізу "затверджую" ректор в. Д. Будак "20" лютого 2014р. Програма
Завдання: вивчення методів раціональної організації та проведення аудиту на підприємствах. Набуття методичних навичок аудиторської...
Програма співбесіди з обліку І аудиту iconБурденко І. М. к е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку І аудиту методологічні аспекти бухгалтерського обліку хеджування анотація
Анотація. У статті розглянуто основні методологічні аспекти обліку хеджування. Автором наданий стислий огляд основних термінів, критеріїв...
Програма співбесіди з обліку І аудиту iconСтатистики, обліку та аудиту прикладна статистика: проблеми теорії та практики Збірник наукових праць Випуск 8 Київ 2011
Прикладна статистика: проблеми теорії та практики. Зб наук пр. Вип. 8 / Держ акад статистики, обліку та аудиту; Ред кол.: І.І. Пилипенко...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи