Галузь знань: 0305 „Економіка І підприємництво Спеціальність: 030508 «Фінанси І кредит» icon

Галузь знань: 0305 „Економіка І підприємництво Спеціальність: 030508 «Фінанси І кредит»
Скачати 86.73 Kb.
НазваГалузь знань: 0305 „Економіка І підприємництво Спеціальність: 030508 «Фінанси І кредит»
Дата12.09.2012
Розмір86.73 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ

КАФЕДРА ФІНАНСІВ ТА КРЕДИТУ


“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Ректор ________________В.Д.Будак

“ 22 ” ЛЮТОГО 2012 Р.


ПРОГРАМА СПІВБЕСІДИ

З ФІНАНСІВ


Для абітурієнтів, що вступають

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «БАКАЛАВР» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»

на денну та заочну форму навчання.


^ Галузь знань: 0305 „Економіка і підприємництво

Спеціальність: 6.030508 «Фінанси і кредит»


Миколаїв 2012


Розробник к.е.н., доц.. Корнєва Н.О.


Затверджено на засіданні кафедри фінансів та кредиту

Протоколом № 5 від 28 грудня 2011 р.


Затверджено на засіданні вченої Ради факультету економіки

Протоколом №6 від 17 січня 2012 р.


Програма співбесіди з фінансів складена на підставі галузевого стандарту вищої освіти України, освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за спеціальностями галузі 0305 – "Економіка і підприємництво" напряму 6.030508 "Фінанси і кредит" згідно навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр з фінансів", затвердженого ректором МНУ імені В.О. Сухомлинського.


^ 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДІОМОСТІ


Вивчення курсу “Фінанси” повинне забезпечити формування у майбутнього бухгалтера вміння аналізувати та оцінювати показники бюджету; визначити ефективність державного кредиту; встановлювати величину зовнішнього та внутрішнього державного боргу та безпечність рівня його обслуговування; визначити величини виторгу від реалізації продукції, фонду оплати праці, балансового та чистого прибутку підприємства; потребу в оборотних коштах та показники стану й ефективності їх використання; оцінювати фінансовий стан підприємства; розрахувати величини податків та зборів згідно існуючого законодавства; обчислювати величини ризиків; визначати доходи, витрати, фінансові результати страхових операцій; визначати поточну вартість та прибутковість цінних паперів; розрахувати крос-курси валют; визначити ефективність зовнішньоекономічних операцій.

Теоретичною базою для вивчення курсу “Фінанси” є дисципліни мікро- і макроекономіка, економічна теорія, економічна історія економічних вчень. В свою чергу курс “Фінанси” є основою для подальшого вивчення фінансів підприємств, бюджетної системи, страхування, інвестування, податкової системи, банківських операцій та ін.


Мета співбесіди – формування у студентів спеціальності 6.030508 - "Фінанси і кредит" професійних знань теорії, методології та основ організації фінансової роботи на підприємствах різних форм власності у сучасних умовах ринкових відносин, отримання практичних навичок у використанні техніки фінансування, кредитування, оподаткування, раціональної організації самостійної роботи і нового економічного мислення майбутніх фахівців, що випливає з вимог законодавчих та нормативних актів України.


Завдання співбесіди - формування базових знань з теорії фінансів, засвоєння закономірностей їх функціонування на макро- і мікрорівнях як теоретичної основи фінансової політики і розвитку фінансової системи.

^ 2.Перелік питань для співбесіди з фінансів


 1. Виникнення фінансів.

 2. Розвиток науки про фінанси.

 3. Взаємозв’язок фінансів з економічними законами та категоріями.

 4. Фінансова система. Поняття та складові.

 5. Фінансові ресурси.

 6. Загальні поняття, джерела формування.

 7. Функції фінансів.

 8. Роль фінансів у процесі розширеного відтворення.

 9. Підсистема загальнодержавних фінансів.

 10. Підсистема місцевих фінансів.

 11. Зміст та значення фінансової політики.

 12. Фінансовий механізм, його роль у реалізації фінансової політики.

 13. Сучасна фінансова політика України.

 14. Управління фінансами: загальне поняття, об’єкти, суб’єкти, функції управління фінансами на різних рівнях.

 15. Фінансове планування. Значення та зміст, функції на різних рівнях.

 16. Фінансовий контроль. Значення та зміст, організація на різних рівнях.

 17. Суть та роль державного бюджету.

 18. Бюджетна система та бюджетний устрій.

 19. Бюджетний процес.

 20. Економічний зміст та джерела формування доходів держбюджету.

 21. Видатки держбюджету.

 22. Бюджетний дефіцит.

 23. Виникнення податків. Розвиток науки про податки.

 24. Економічна сутність податків, загальна характеристика.

 25. Поняття податкової системи. Принципи її побудови.

 26. Види податків (класифікація).

 27. Система оподаткування в Україні.

 28. Загальнодержавні податки та збори в Україні.

 29. Місцеві податки та збори в Україні.

 30. Прямі податки в системі оподаткування в Україні.

 31. Непрямі податки в системі оподаткування в Україні.

 32. Елементи податку.

 33. Економічна суть та мета створення позабюджетних цільових фондів. Їх види.

 34. Фонди соціального страхування. Джерела їх надходжень та напрями використання коштів.

 35. Пенсійний фонд. Джерела надходжень та напрями використання коштів.

 36. Суть і роль державного кредиту.

 37. Види та форми державного кредиту.

 38. Державний борг. Джерела і методи погашення.

 39. Суть місцевих фінансів, їх роль у розвитку територій. Фінансові ресурси місцевого самоврядування.

 40. Доходи місцевих бюджетів.

 41. Видатки місцевих бюджетів.

 42. Місцеві бюджети.

 43. Позабюджетні кошти місцевого самоврядування.

 44. Суть та функції фінансів підприємств.

 45. Особливості фінансів підприємств різних сфер економіки та різних організаційно правових форм підприємства.

 46. Фінансові ресурси підприємства.

 47. Управління фінансами підприємств.

 48. Фінансовий стан підприємства.

 49. Банкрутство. Санація підприємства.

 50. Фінансові аспекти приватизації.

 51. Основні фонди підприємства.

 52. Оборотні кошти підприємства.

 53. Фінансове планування на підприємстві.

 54. Фінансовий аналіз на підприємстві.

 55. Організаційна структура управління фінансами підприємства.

 56. Грошовий обіг на підприємстві, розрахунки.

 57. Прибуток підприємства. Формування та розподіл.

 58. Економічна суть та функції страхування.

 59. Види страхування.

 60. Доходи, видатки, прибуток страховика.

 61. Форми організації страхового фонду.

 62. Страховий ринок. Його елементи, учасники.

 63. Державний нагляд за страховою діяльністю в Україні.

 64. Сутність та роль фінансового ринку.

 65. Структура фінансового ринку.

 66. Фінансові інструменти.

 67. Посередники на фінансовому ринку.

 68. Правове регулювання фінансового ринку в Україні.

 69. Розвиток фінансового ринку в Україні.

 70. Грошовий ринок. Загальна характеристика, інструменти, сучасний стан.

 71. Ринок капіталів. Загальна характеристика, інструменти, сучасний стан.

 72. Роль фінансів у міжнародному інтеграційному процесі. Поняття фінансового механізму ЗЕВ.

 73. Валютна система.

 74. Валютний ринок.

 75. Валютний курс.

 76. Платіжний баланс.

 77. Валютне регулювання.

 78. Митне регулювання.

 79. Особливості фінансів ЗЕВ підприємств.

^ 3.Критерії оцінювання


Високий рівень знань (180-200 балів):

 • показав повне знання законодавчо-нормативних документів з фінансів;

 • повністю довів всі твердження теоретичних питань;

 • вільно володіє понятійним і термінологічним апаратом;

 • показав вміння розв'язувати практичні ситуації.


Достатній рівень знань (124-179 балів):

 • показав повне знання законодавчо-нормативних документів, але з деякими неточностями;

 • повністю довів всі твердження з теоретичних питань, але з деякими неточностями;

 • в цілому володіє понятійним і термінологічним апаратом; показав вміння розв'язувати практичні ситуації з фінансів.Недостатній рівень знань (100-123 балів):

 • має уяву щодо змісту теоретичного матеріалу, але відповідь не наповнюється реальним змістом;

 • не володіє понятійним і термінологічним апаратом з економічних питань;

 • не може пояснити способи розв'язування практичних завдань навіть зі сторонньою допомогою;

 • відповідь не відповідає питанню.^ 4.Законодавчо-нормативні документи


 1. Бюджетний кодекс України. – Київ: Атіка, 2002 р // www.rada.gov.ua

 2. Господарський кодекс України. – Київ: Атіка, 2004 р.// www.rada.gov.ua

 3. Податковий кодекс України .К., 2011р.// www.rada.gov.ua

 4. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997р. // www.rada.gov.ua

 5. Про утворення Державної податкової адміністрації України та місцевих державних податкових адміністрацій: Указ Президента України від 22.08.1996 р. /із змінами від 05.02.1998 р. // www.rada.gov.ua

 6. Про систему валютного регулювання і валютного контролю. 19.02.1993 р. // www.rada.gov.ua

 7. Про страхування: Закон України від 04.10.2001р. / www.rada.gov.ua

 8. Про цінні папери і фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006 р. //. www.rada.gov.ua

 9. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12.07.2001.// www.rada.gov.ua

^ 5.Основна література

 1. Владимиров К.М., Чуйко Н.І., Рогальський О.Ф. Місцеві фінанси: Навч. Посібник.-Херсон: Олді-плюс; 2006.-352с.

 2. Вовчак О.Д. Страхування: Навч. посібник Львів: «Новий світ -2000», 2006.-480с.

 3. Григораш Г.В., Григораш Т.Ф., Олійник В.Я. Система соціального страхування зарубіжних країн: Навч. посбіникК.: Центр учбової літератури, 2008.-144с.

 4. Загородній А.Г. , Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. Фінансовий словник.- 4-е вид., випр. та доп.- К.: Знання, КОО; Л.: Вид-во Львів.банк.ін-ту НБУ, 2002.-566с.

 5. Карілн М.І. Фінанси України та сусідних держав: Навч. посібник.- К.: Знання, 2007.-589с.

 6. Карлін М.І. Фінансова система України: Навч. посібник.- К.:Знання, 2007.-324с.

 7. Ковальчук С.В., Форкун І.В. Фінанси: Навч. Посібник.-Львів: «Новий світ - 2000», 2006.-568с.

 8. Криховецька з.М., Тру фанова С.О. Фінанси (у питаннях і відповідях): Навчальний посібник.- К.: Центр навчальної літератури, 2006.-120с.

 9. Козак Ю.Г., Логвинова Н.С., Ковалевський В.В. Міжнародні фінанси: Навч.посбіник. Видання 3-тє, перероб та доп.- К.: ЦУЛ, 2007.-640с.

 10. Місцеві фінанси: Підручник/ За ред.. О.П.Кириленко.- К.:Знання, 2006.-677с.

 11. Романенко О.Р. Фінанси: Підручник.- К.6 Центр навчальної літератури, 2006.-312с.

 12. Стеців Л.П., Копилюк О.І. Фінанси: Навч. Посібник.- К.6 Знання, 2007.- 235с.

 13. Фінанси: Навчальний посібник / За ред.. В.І.Оспіщева .- 2-ге видання, перероб та доп.- К.: Знання, 2008.-366с.

Додаткова література:

 1. Василик О.Д. Теорія фінансів: К.: Підручник. - К.:НІОМ, 2001.-416с.

 2. Вівчар О.Й., Лобурко Я. Місцеві фінанси: Навч. посіб. - Львів: Львівська політехніка, 2007.-132с.

 3. Говорушко Т.А. Страхові послуги: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005.-400с.

 4. Гусак Н.Б., Гусак Ю.Д. Контроль податкових органів за діяльністю підприємств: Навч. посібник. – К.: ЦУЛ, 2007.-320с.

 5. Машина Н.І. Міжнародне страхування. : Навчальний посібник. – К.: ЦНЛ, 2006.-504с.

 6. Романенко О.Р. Фінанси. : Підручник.-К. КНЕУ, 2004.-241с.

 7. Сердюк О.М. Податкова система (практикум): Навч. посібник.-К.: ЦУЛ, 2007.-328с.


Схожі:

Галузь знань: 0305 „Економіка І підприємництво Спеціальність: 030508 «Фінанси І кредит» iconГалузь знань – 0305 «Економіка та підприємництво» Напрям підготовки – 030508 «Фінанси І кредит»
Модульна організація курсу «Англійська мова для професійного спілкування» ?1 рік підготовки
Галузь знань: 0305 „Економіка І підприємництво Спеціальність: 030508 «Фінанси І кредит» iconГалузь знань – 0305 «Економіка та підприємництво» Напрям підготовки – 030508 «Фінанси І кредит»
Модульна організація курсу «Англійська мова для професійного спілкування» ? 2 рік підготовки
Галузь знань: 0305 „Економіка І підприємництво Спеціальність: 030508 «Фінанси І кредит» iconГалузь знань – 0305 «Економіка та підприємництво» Напрям підготовки – 030508 «Фінанси І кредит»
Модульна організація курсу «Англійська мова для професійного спілкування» ? 3 рік підготовки
Галузь знань: 0305 „Економіка І підприємництво Спеціальність: 030508 «Фінанси І кредит» iconПрограма Фахового вступного випробування зі спеціальності 03050801 «Фінанси І кредит», спеціалізована програма «Фінанси», галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст
Ця програма складена відповідно до галузевого стандарту вищої освіти України «Засоби діагностики якості вищої освіти бакалавра галузі...
Галузь знань: 0305 „Економіка І підприємництво Спеціальність: 030508 «Фінанси І кредит» iconПрограма Фахового вступного випробування зі спеціальності 03050801 «Фінанси І кредит», спеціалізована програма «Фінанси», галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр
Ця програма складена відповідно до галузевого стандарту вищої освіти України «Засоби діагностики якості вищої освіти бакалавра галузі...
Галузь знань: 0305 „Економіка І підприємництво Спеціальність: 030508 «Фінанси І кредит» iconЗміст пояснювальна записка Зміст фахових вступних випробувань в розрізі навчальних дисциплін Критерії оцінювання фахового вступного випробування пояснювальна записка
Програма фахового вступного випробування з спеціальності 030508 «Фінанси і кредит» розроблена відповідно освітньо-професійної програми...
Галузь знань: 0305 „Економіка І підприємництво Спеціальність: 030508 «Фінанси І кредит» iconКафедра «Фінанси»
Робоча програма з дисципліни “Ринкова трансформація економіки регіонів ”, галузь знань 0305 “Економіка та підприємництво”, напрям...
Галузь знань: 0305 „Економіка І підприємництво Спеціальність: 030508 «Фінанси І кредит» iconГалузь знань – 0305 “Економіка І підприємництво” Напрям підготовки – 030504 “Економіка підприємства”
Фахове спрямування – Економіка І фінанси підприємств агропромислового виробництва
Галузь знань: 0305 „Економіка І підприємництво Спеціальність: 030508 «Фінанси І кредит» iconПрограма Фахового вступного випробування зі спеціальності 030508 «Фінанси І кредит», напрям підготовки 0305 «Економіка І підприємництво», освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр
Ця програма складена відповідно до галузевого стандарту вищої освіти України «Засоби діагностики якості вищої освіти молодшого спеціаліста...
Галузь знань: 0305 „Економіка І підприємництво Спеціальність: 030508 «Фінанси І кредит» iconРобоча програма навчальної дисципліни інтелектуальна власність Факультет
Галузь знань: 0305 – «Економіка і підприємництво»; Напрями підготовки: 03050401; 03050401 – «Економіка підприємства»; 03050801; 03050801...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи