Програма вступних випробувань з біології icon

Програма вступних випробувань з біології
Скачати 316.21 Kb.
НазваПрограма вступних випробувань з біології
Дата12.09.2012
Розмір316.21 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

БІОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

кафедрА фізіології та біохімії

кафедрА біології людини та тварин


“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Ректор ________________В.Д.Будак

“ 22 ” ЛЮТОГО 2012 Р.


ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

З БІОЛОГІЇ


Для абітурієнтів,

що вступають на біологічний факультет


за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»

на денну та заочну форми навчання.


^ Спеціальність: 6.040102. Біологія

Біологія*.


Миколаїв 2012


Розробники: к.м.н., доц. Черно В.С.,

д.м.н., проф. Хилько Ю.К.,

к.б.н., доц. Корольова О.В.,

к.б.н. Вичалковська Н.В.


Затверджено на засіданні кафедри фізіології та біохімії

протокол № 6 від 30 грудня 2011 р.


Затверджено на засіданні вченої Ради біологічного факультету

протокол № 6 від 18 січня 2012 р.

Зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр" здійснюється на конкурсній основі за результатами сертифікатів або вступних випробувань, які проводяться у вигляді тестів або співбесіди.


^ 1.Програма з біології на базі повної загальної середньої освіти

На іспиті з біології вступник до вищого навчального закладу повинен виявити:

 1. знання найголовніших понять, закономірностей і законів, що стосуються будови, життя і розвитку живих організмів, живої природи;

 2. знання будови та процесів життєдіяльності рослин, тварин, грибів, прокаріотів і людини;

 3. знання основних груп рослин і класифікації тварин;

 4. уміння обґрунтовувати висновки, оперувати поняттями при поясненні явищ природи з наведенням прикладів із практики сільськогосподарського і промислового виробництва, охорони здоров'я тощо.

^ Вступ до біології

Біологія - наука про живу природу. Зв'язки біології з іншими науками. Різні організації живої матерії. Основні ознаки живого. Основні методи біологічних досліджень.

Рослини

Ботаніка - наука про рослини. Загальна характеристика царства Рослини. Різноманітність рослинного світу та його поширення на земній кулі. Поняття про флору та рослинність. Поняття про життєві форми рослин. Вегетативні та генеративні органи рослин

Корінь, особливості його будови та функцій. Види коренів. Типи кореневих систем. Основні видозміни кореня. Особливості внутрішньої будови кореня. Характеристика зон кореня, особливості їх будови та функцій. Ґрунт та його значення для життя рослин. Поглинання води та мінеральних речовин з ґрунту. Добрива. Дихання коренів. Ріст кореня та чинники, що впливають на цей процес.

Пагін, особливості його будови та функції. Бруньки вегетативні та генеративні. Особливості їх будови та розміщення на стеблі. Розвиток пагона з бруньки. Ріст пагона у довжину (верхівкових та вставний). Галуження пагона та його типи. Формування крони. Стебло - вісь пагона. Функції стебла. Пересування по стеблу неорганічних та органічних сполук. Внутрішня будова стебла дерев'янистої рослини. Ріст стебла, утворення річних кілець. Видозміни стебла.

Листок - бічна частина пагона. Зовнішня будова листка. Жилкування листків. Типи листкорозташування. Внутрішня будова листка. Функції листка. Випаровування води листками (транспірація). Дихання листків. Видозміни листка. Тривалість життя листків, листопадні та вічнозелені рослини.

^ Квітка, насіння, плід. Квітка - орган насінного розмноження рослин. Будова квітки. Квітки одно- та двостатеві, одно- та дводомні рослини. Суцвіття, їх різноманітність та біологічне значення. Запилення та його способи. Штучне запилення та його значення. Запліднення у рослин. Особливості цього процесу у квіткових рослин. Утворення насіння та плодів.

Особливості будови насіння одно- та двосім'ядольних рослин. Хімічний склад насіння. Різноманітність плодів: плоди соковиті та сухі, прості та збірні, супліддя тощо.

Способи поширення плодів та насіння. Проростання насіння та його умови. Біологічне значення квітки, насіння та плодів, їх роль у житті людини.

^ Вегетативне розмноження рослин у природі та господарстві людини. Біологічні основи вегетативного розмноження. Значення вегетативного розмноження рослин у природі та господарстві людини. Щеплення рослин та його біологічне значення. Рослина - цілісний інтегрований організм. Взаємозв'язок органів рослини. Основні процеси життєдіяльності рослинного організму та їх регуляція.

^ Основні групи рослин. Водорості. Загальні риси, різноманітність та особливості поширення водоростей. Відділ Зелені водорості. Особливості будови, процесів життєдіяльності та поширення (на прикладі хламідомонади та улотриксу). Особливості життєвого циклу вищих спорових рослин.

Відділ Мохоподібні. Загальна характеристика та особливості поширення. Різноманітність. Особливості будови та процесів життєдіяльності мохів на прикладі зозулиного льону. Утворення торфу. Роль мохоподібних у природі та житті людини.

Відділ Плауноподібні. Загальна характеристика та особливості поширення. Різноманітність. Особливості будови та процесів життєдіяльності на прикладі плауна булавоподібного. Роль плауноподібних у природі та житті людини.

Відділ Хвощеподібні. Загальна характеристика та особливості поширення. Різноманітність. Особливості будови та процесів життєдіяльності на прикладі хвоща польового. Роль хвощеподібних у природі та житті людини.

Відділ Папоротеподібні. Загальна характеристика та особливості поширення. Різноманітність. Особливості будови та процесів життєдіяльності на прикладі щитника чоловічого. Давні папоротеподібні та утворення кам'яного вугілля. Роль папоротеподібних у природі та житті людини.

Відділ Голонасінні. Загальна характеристика, різноманітність та особливості поширення. Клас Хвойні, загальна характеристика. Особливості будови та процесів життєдіяльності хвойних на прикладі сосни звичайної. Різноманітність хвойних рослин, їхня роль у природі та житті людини.

Відділ Покритонасінні, або Квіткові рослини. Загальна характеристика. Різноманітність покритонасінних та особливості їх поширення. Панування покритонасінних рослин у сучасній флорі.

Клас Дводольні. Загальна характеристика. Родини Капустяні (Хрестоцвітні), Трояндові, Бобові, Пасльонові, Айстрові (Складноцвітні).

Клас Однодольні. Загальна характеристика. Родини Лілійні, Цибулеві, Злакові. Характерні ознаки, різноманітність, особливості поширення, їх біологічні особливості та господарське значення. Типові дикорослі та культурні представники.

Гриби. Загальна характеристика царства Гриби. Різноманітність грибів. Шапкові гриби, особливості їх будови та процесів життєдіяльності. Умови існування грибів у лісі. Гриби їстівні та отруйні. Цвілеві гриби. Особливості будови та процесів життєдіяльності цвілевих грибів (на прикладі мукора та пеніцила). Дріжджі, особливості їх будови та процесів життєдіяльності (живлення, дихання, розмноження). Гриби - паразити рослин (сажки, ріжки, борошнисто-росяні гриби, трутовики). Роль грибів у природі та житті людини.

Лишайники. Загальна характеристика. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови та процесів життєдіяльності лишайників. Роль лишайників у природі та житті людини.

Бактерії. Загальна характеристика царства. Різноманітність прокаріот (бактерії, ціанобактерії), особливості їх поширення. Особливості будови та процесів життєдіяльності (живлення, дихання, розмноження, спороутворення). Роль бактерій у природі та житті людини.

Тварини

Зоологія - наука про тварин. Загальна характеристика царства Тварини. Положення тварин у систему органічного світу. Різноманітність тварин, особливості їх поширення на планеті.

Підцарство Одноклітинні тварини, або Найпростіші. Загальна характеристика. Особливості будови одноклітинних та процесів їхньої життєдіяльності (живлення, дихання, виділення, осморегуляція, рух, подразливість, розмноження, інцистування). Прісноводні одноклітинні: амеба протей, евглена зелена, інфузорія-туфелька). Морські одноклітинні (форамініфери, радіолярії). Одноклітинні ґрунту та їхня роль у процесах ґрунтоутворення. Паразитичні одноклітинні (дизентерійна амеба, лямблії). Роль одноклітинних у природі та житті людини.

Підцарство ^ Багатоклітинні тварини. Характерні риси багатоклітинних тварин, їх відмінність від одноклітинних.

Тип Кишковопорожнинні. Загальна характеристика типу. Особливості будови та процесів життєдіяльності кишковопорожнинних (на прикладі гідри): радіальна (променева), симетрія, двошаровість, диференціація клітин, кишкова порожнина, рух, живлення, виділення, дихання, розмноження, регенерація. Подразливість. Різноманітність кишковопорожнинних (медузи та поліпи). Роль кишковопорожнинних у природі та житті людини.

^ Тип Плоскі черви. Загальна характеристика типу. Особливості будови: двобічна симетрія тіла, тришаровість, відсутність порожнини тіла, шкірно-м'язовий мішок, травна, видільна, нервова, статева системи. Процеси життєдіяльності: рух, живлення, виділення, дихання, регенерація, розмноження та розвиток плоских черв'яків. Різноманітність плоских черв'яків: класи Війчасті черви (план арія молочно-біла), Сисуни (печінковий сисун). Стьожкові черви (бичачий ціп'як), особливості поширення, будови та процесів життєдіяльності. Цикли розвитку. Пристосованість плоских черв'яків до паразитичного способу життя. Шкода, якої паразитичні черви завдають організмові хазяїна. Боротьба та профілактика захворювань, що викликаються паразитичними плоскими червами.

^ Тип Круглі черви. Загальна характеристика типу: двобічна симетрія, шкірно-м'язовий мішок, первинна порожнина тіла, травна, видільна, нервова, статева системи. Процеси життєдіяльності: рух, живлення, виділення, дихання, розмноження та розвиток круглих черв'яків. Різноманітність круглих червів та середовища їхнього існування. Вільноживучі круглі черви, їх роль у процесах ґрунтоутворення. Круглі черви - паразити рослин (фітонематоди), тварин та людини (аскарида, гострик, трихінела). Захворювання, що ними викликаються. Боротьба та профілактика захворювань, що викликаються паразитичними круглими червами. Роль круглих червів у природі та в житті людини.

^ Тип Кільчасті черви. Загальна характеристика типу: двобічна симетрія, сегментованість тіла, шкірно-м'язовий мішок, вторинна порожнина тіла, травна, видільна, кровоносна, нервова, статева системи, органи чуття. Процеси життєдіяльності: рух, живлення, виділення, дихання, розмноження та розвиток, регенерація кільчастих червів. Різноманітність кільчастих червів та середовища їхнього існування.

Клас Багатощетинкові черви. Клас Малощетинкові (дощовий черв'як, трубковик). Середовища існування спосіб життя. Роль дощових червів у процесах ґрунтоутворення. Клав П'явки (медична п'явка). Роль у природі та в житті людини.

Тип Членистоногі. Загальна характеристика типу: сегментація тіла, поділ на відділи, симетрія, членисті кінцівки, поділ м'язів на групи, змішана порожнина тіла, травна, видільна. Кровоносна, нервова, ендокринна, статева системи, органи чуття. Процеси життєдіяльності: рух, живлення, виділення, дихання, розмноження та розвиток. Різноманітність членистоногих, середовища їхнього існування та спосіб життя.

Ракоподібні. Загальна характеристика, особливості зовнішньої та внутрішньої будови, процесів життєдіяльності. Середовища існування. Різноманітність ракоподібних. їхня роль у природі та в житті людини.

Комахи. Загальна характеристика. Середовища існування. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови, процесів життєдіяльності. Типи ротових апаратів. Особливості поведінки комах. Типи розвитку. Різноманітність комах. Ряди комах з неповним перетворенням. Ряди Прямокрилі, Воші. Ряди комах з повним перетворенням. Ряди Твердокрилі, або Жуки, Лускокрилі, або Метелики, Перетинчастокрилі, Двокрилі, Блохи. Характеристика рядів. Представники. Роль у природі та в житті людини.

Свійські комахи. Застосування комах у біологічному методі боротьби. Охорона комах.

Павукоподібні. Загальна характеристика, особливості зовнішньої та внутрішньої будов, процесів життєдіяльності. Середовища існування. Різноманітність павукоподібних (ряди Павуки, Кліщі). їхня роль у природі та житті людини. Поняття про переносників захворювання.

^ Тип Молюски. Загальна характеристика типу: симетрія тіла, поділ на відділи, мантія та мантійна порожнина, черепашка, поділ м'язів на групи, вторинна порожнина тіла, травна, видільна, кровоносна, нервова, статева системи, органи чуття. Процеси життєдіяльності: рух, живлення ,виділення, дихання розмноження та розвиток. Різноманітність молюсків, середовища їхнього існування та спосіб життя. Класи Черевоногі, Двостулкові, Головоногі. Роль молюсків у природі та в житті людини.

^ Тип Хордові. Загальна характеристика. Середовища існування. Різноманітність хордових.

Підтип Безчерепні. Загальна характеристика.

Клас Головохордові. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови (покриви, м'язова система, порожнина тіла, травна, видільна, кровоносна, дихальна, нервова системи, органи чуття); процесів життєдіяльності (рух, травлення, виділення, дихання, кровообіг, розмноження) на прикладі ланцетника. Подібність ланцетника до безхребетних та хордових тварин.

^ Підтип Хребетні, або Черепні. Загальна характеристика. Клас Хрящові риби. Особливості зовнішньої будови (покриви, м'язова система, скелет, порожнина тіла, травна, видільна, кровоносна, дихальна, нервова системи, органи чуття); процесів життєдіяльності (рух, травлення, виділення, дихання, кровообіг, розмноження, розвиток). Різноманітність хрящових риб (акули і скати). Роль хрящових риб у природі та житті людини.

^ Клас Кісткові риби. Особливості зовнішньої будови (покриви, м'язова система, скелет, порожнина тіла, травна, видільна, плавальний міхур, кровоносна, дихальна, нервова, статева системи, органи чуття); процесів життєдіяльності (рух, травлення, виділення, дихання, кровообіг, розмноження, розвиток). Особливості поведінки риб. Нерест, турбота про нащадків. Різноманітність кісткових риб. Ряди Осетроподібні, Оселедцеподібні, Лососеподібні, Окунеподібні, Коропоподібні. Підкласи Кистепері та Дводишні. Характеристика рядів. Представники. Роль у природі та житті людини. Промисел риб. Раціональне використання рибних ресурсів. Штучне розведення риб. Охорона риб.

^ Клас Земноводні. Загальна характеристика. Особливості зовнішньої будови у зв'язку з виходом на сушу (кінцівки, покриви, м'язова система, скелет, порожнина тіла, травна, видільна, кровоносна, дихальна, нервова, статева системи, органи чуття), процесів життєдіяльності (рух, травлення, виділення, дихання, кровообіг, розмноження, регенерація). Різноманітність земноводних. Ряди Безхвості, Безногі та Хвостаті. Особливості організації. Представники. Роль у природі та житті людини. Охорона земноводних.

^ Клас Плазуни. Особливості зовнішньої будови (кінцівки, покриви, м'язова система, скелет, порожнина тіла, травна, видільна, кровоносна, дихальна, нервова, статева системи, органи чуття), процесів життєдіяльності (рух, травлення, виділення, дихання, кровообіг, розмноження, розвиток, регенерація). Сезонні явища в житті плазунів. Пристосованість плазунів до життя на суші. Різноманітність плазунів: лускаті, черепахи, крокодили. Особливості організації. Представники. Роль у природі та в житті людини. Охорона плазунів.

^ Клас Птахи. Особливості зовнішньої будови (кінцівки, покриви, м'язова система, скелет, порожнина тіла, травна, видільна, кровоносна, дихальна, нервова, статева системи, органи чуття); процесів життєдіяльності (рух, травлення, виділення, дихання в польоті та стані спокою, кровообіг). Сезонні явища в житті птахів. Осілі, кочові та перелітні птахи. Перельоти птахів та способи їх дослідження. Розмноження і розвиток птахів: шлюбна поведінка, влаштування гнізд. Будова яйця птахів та їхня інкубація. Птахи виводкові та нагніздні. Різноманітність птахів: Безкілеві (страуси, казуари, ківі). Птахи Кілегруді (ряди Дятли, Куроподібні, Гусеподібні, Соколоподібні, Совоподібні, Горобцеподібні). Особливості організації. Представники. Роль у природі та в житті людини. Птахівництво. Охорона птахів.

^ Клас Ссавці. Загальна характеристика. Особливості будови (парні кінцівки, покриви та їх похідні, м'язова система, скелет, поділ порожнини тіла на грудну та черевну, травна, видільна, кровоносна, дихальна, нервова, статева системи, органи чуття) та процесів життєдіяльності (рух, травлення, виділення, дихання, кровообіг). Особливості розмноження та розвитку ссавців. Турбота про нащадків. Різноманітність ссавців. Яйцекладні, або Однопрохідні. Сумчасті. Плацентарні (ряди Комахоїдні, Рукокрилі, Гризуни, Зайцеподібні, Хижі, Ластоногі, Китоподібні, Парнокопитні, Непарнокопитні, Примати). Значення ссавців у природі та у житті людини. Свійські тварини. Тваринництво. Охорона ссавців.


Біологія людини

Анатомія, фізіологія, антропологія, генетика та екологія людини. Гігієна – наука про здоров'я та його збереження. Поняття про здоров'я і хворобу людини.

^ Організм людини як цілісна біологічна система. Органи, фізіологічні та функціональні системи органів. Гомеостаз, шляхи його забезпечення. Загальні відомості про нервову, гуморальну та імунну регуляції діяльності організму людини. Поняття про подразливість та рефлекс.

^ Ендокринна система. Роль ендокринної системи в забезпеченні життєдіяльності організму. Загальні уявлення про залози зовнішньої, внутрішньої та змішаної секреції. Поняття про гомони, їх хімічну природу та функції. Залози внутрішньої секреції людини та їхні функції: гіпофіз, щитоподібна і підшлункова залози, наднирники, тимус (вилочкова залоза). Особливості гуморальної регуляції життєвих функцій організму людини. Можливі порушення секреторної діяльності залоз внутрішньої секреції, їх профілактика.

^ Нервова система. Основні уявлення про нервову систему, її значення в регуляції та узгодженні функцій організму людини, у взаємодії організму з середовищем.

Будова та види нейронів. Нерви та нервові вузли. Рефлекторний принцип діяльності нервової системи. Безумовні та умовні рефлекси. Рефлекторна дуга.

Поділ нервової системи на центральну і периферійну. Будова та функції соматичного та вегетативного відділів нервової системи.

Будова та функції спинного мозку. Головний мозок, будова та функції його відділів (довгастого мозку, мозочку, середнього, проміжного і переднього мозку).

Кора великих півкуль та її функції.

Можливі порушення структури та функцій нервової системи, їх профілактика.

Взаємозв'язок нервової та гуморальної регуляції в організмі людини. Поняття про стрес та чинники, які його спричинюють.

^ Опорно-рухова система. Опорно-рухова система людини, її функції та значення. Кісткова та хрящова тканини, зв'язки та сухожилки. Будова, склад, властивості кісток та їх ріст. Типи кісток організму людини. Хрящі. Рухомі, напіврухомі і нерухомі з'єднання кісток. Будова та типи суглобів. Скелет окремих відділів людини: голови ,тулуба, верхніх і нижніх кінцівок та їх поясів. Особливості будови скелету людини у зв'язку з прямоходінням і працею.

М'язи як частина опорно-рухової системи. Особливості будови та функції посмугованих (скелетних) м'язів: їх з'єднання з кістками та шкірою. Роль нервової та гуморальної систем у регуляції діяльності м'язів. Механізми скорочення м'язових клітин. Робота м'язів. Втомлюваність та її фізіологічні причини. Основні групи м'язів: голови, шиї, тулуба (грудної клітки, черева, спини), верхніх і нижніх кінцівок. Регулювання навантаження та відпочинку. Рухова активність і здоров'я. Гіподинамія та запобігання їй. Причини виникнення викривлення хребта і розвитку плоскостопості, заходи запобігання цим аномаліям. Значення праці ,фізичного виховання, заняття спортом та активного відпочинку для правильного формування скелета і розвитку м'язів.

^ Кров та кровообіг. Склад, функції та значення крові. Плазма крові, її хімічний склад та властивості. Будова і функції еритроцитів, тромбоцитів та лейкоцитів. Групи крові та резус-фактор. Правила переливання крові. Зсідання крові.

^ Поняття про імунітет. Види імунітету: клітинний та гуморальний, вроджений та набутий. Механізми формування імунітету. Поняття про антигени та антитіла. Можливі причини пригнічення імунної системи. Проблема відторгнення чужорідних частин при пересадженні тканин і органів. Штучний імунітет (активний та пасивний). Поняття про вакцини та сироватки та їхню роль у профілактиці та лікуванні захворювань. СНІД.

^ Будова та робота серця людини. Автоматія серця. Нервово-гуморальна регуляція серцевого циклу.

Будова та функції кровоносних судин (артерій, вен, капілярів), великого і малого кіл кровообігу. Рух крові по судинах, кров'яний тиск у них. Пульс. Нейрогуморальна регуляція кровообігу.

^ Лімфатична система, лімфо обіг. Склад, утворення та функції лімфи. Особливості будови лімфатичних вузлів та їх роль. Взаємозв'язок між кров'ю, тканинною рідиною та лімфою.

^ Система органів дихання. Будова і функції верхніх (носова порожнина, носоглотка, ротоглотка) і нижніх (гортань, трахея, бронхи) дихальних шляхів. Будова і функції легень, їх розташування в організмі людини. Альвеоли. Процеси вдиху і видиху та їхня регуляція. Газообмін у легенях. Основні показники активності дихання. Обмін газів у тканинах. Нервова і гуморальна регуляція дихання. Профілактика захворювань органів дихання.

^ Система органів травлення та обмін речовин в організмі людини. Значення процесів травлення та всмоктування поживних речовин у шлунково-кишковому тракті для життєдіяльності організму людини. Основні відомості про харчові продукти рослинного і тваринного походження, способи їх зберігання. Методи дослідження процесів травлення.

Будова ротової порожнини та травлення в ній. Будова та функції зубів. Роль язика в перемішуванні їжі та сприйнятті її смаку. Склад слини та її роль у травленні.

Ковтання їжі, механізм його здійснення. Будова та функції стравоходу.

Будова шлунка, травлення у ньому і нервово-гуморальна регуляція його діяльності. Склад шлункового соку, його роль у процесі травлення.

Будова тонкого кишечника, травлення та всмоктування поживних речовин у ньому. Склад кишкового соку, секрети підшлункової залози і печінки, роль жовчного міхура.

Будова товстого кишечника, травлення та всмоктування речовин у ньому.

Формування калових мас та виведення їх із організму. Роль мутуалістичних мікроорганізмів кишечника (кишкова паличка тощо) у забезпеченні травлення та синтезі біологічно активних речовин (вітаміни К та В12 тощо). Гігієна травлення.

Вітаміни та їхня роль у обміні речовин. Поняття про авітамінози, гіпо- та гіпервітамінози. Вміст та способи зберігання вітамінів в основних харчових продуктах. Норми харчування в залежності від вмісту необхідних організму речовин та витрат енергії.

^ Система органів виділення. Необхідність виділення з організму продуктів обміну. Будова та функції органів сечовидільної системи: нирок, сечоводів, сечового міхура, сечовидільного каналу. Утворення сечі, регуляція сечоутворення і сечовиділення.

Профілактика захворювань сечовидільної системи.

Шкіра. Будова та функції шкіри. Похідні шкіри людини - волосся та нігті. Роль шкіри в теплорегуляції організму людини. Гігієна шкіри. Профілактика захворювань шкіри.

^ Розмноження та індивідуальний розвиток людини. Будова та функції чоловічої і жіночої статевих систем. Запліднення, розвиток зародка та плоду (вагітність).

Народження дитини, годування материнським молоком. Ріст та розвиток дитини (грудний (немовля), ясельний, дошкільний та шкільний). Особливості статевого дозрівання хлопчиків і дівчаток. Регуляція народжуваності. Можливі порушення перебігу вагітності, умови їх виникнення та профілактика. Захворювання, що передаються статевим шляхом. СНІД. Профілактика ВІЛ-інфікування.

Тривалість життя людини.

^ Сенсорні системи, або аналізатори. Подразники та їхня природа. Рецептори, органи чуття та їх значення. Будова органів чуття, сприймання ними відповідних подразнень, їх передача, аналіз.

^ Зорова сенсорна система. Будова і функції органів зору. Сприйняття світла, кольору. Акомодація ока. Гігієна зору, запобігання його порушенням.

Слухова сенсорна система. Будова та функції органів слуху (зовнішнє, середнє та внутрішнє вухо). Сприйняття звуків. Гігієна слуху та запобігання його порушенням.

^ Сенсорні системи рівноваги, руху, дотику, температури. Нюхова та смакова сенсорні системи.

Біологічні основи поведінки людини. Вища нервова діяльність. Безумовні рефлекси та інстинкти. Умовні рефлекси, їх утворення, види та значення.

Гальмування рефлексів та його значення для поведінки людини.

Відчуття. Сприйняття подразників як початковий етап психічних процесів. Увага та її роль у сприйнятті інформації.

^ Перша і друга сигнальні системи. Фізіологічні основи мови. Прояви дії вищої нервової системи та їх значення: свідомість, мислення, емоції, мотивації, пам'ять.

Фізіологічні основи пам'яті та її види. Фізіологічні види емоцій. Фізіологічні основи пам'яті та емоцій. Емоційні стреси та їх вплив на організм. Способи керування емоціями.

^ Основні типи вищої нервової системи. Психологічна індивідуальність людини.

Нахили, інтереси, темперамент, характер. Здібності та обдарованість, їх виявлення та розвиток. Поняття про особистість. Біологічні та соціальні потреби людини, їхня мотивація та роль у регуляції поведінки. Біологічна природа особистості.

Поняття про характер. Вплив соціальних чинників та спадковості на формування особистості.

Сон. Характеристика сну і його фізіологічна природа. Добовий ритм сон-неспання та його біологічне значення. Сновидіння. Гіпноз. Порушення нормального сну та його наслідки.

^ Людина і середовище життя. Екологія людини та її значення для гармонізації відносин людства та довкілля. Вплив екологічних чинників на організм людини.

Біологічні засади адаптацій людини до зміни інтенсивності дії екологічних чинників. Комплексна дія екологічних чинників на організм людини та їх взаємодія. Біологічні адаптивні ритми людини (зовнішні та внутрішні), їх роль у забезпеченні здатності організму до підтримування сталості внутрішнього середовища організму і пристосування до змін довкілля. Засоби підвищення адаптаційних можливостей організму людини.

^ Діяльність людини як особливий екологічний чинник та її вплив на навколишнє природне середовище. Сучасні екологічні проблеми, що постають перед людським суспільством. Шляхи розв'язання екологічних проблем та захисту навколишнього середовища від забруднення. Екологічний моніторинг.

^ Людина розумна як біологічний вид. людина розумна (Homo sapiens) - біологічний вид. Критерії та структура виду. Положення людини в системі органічного світу. Походження людини. Антропогенез та його рушійні сили.

Основні етапи розвитку виду Людина розумна. Роль біологічних та соціальних чинників в історичному розвитку людини.


Загальна біологія

Хімічний склад живих організмів. Особливості хімічного складу живих організмів. Співвідношення хімічних елементів у живій та неживій природі.

Властивості води та її функції в організмі. Неорганічні речовини як компоненти живих істот. Органічні сполуки клітини та їхня загальна характеристика. Поняття про біополімери. Особливості будови, властивості та функції вуглеводів. Ліпіди: структура, властивості та функції. Поняття про пептиди і поліпептиди.

Властивості та функції білків у організмі. Поняття про ферменти. Особливості будови, властивості та функції нуклеїнових кислот (ДНК та різних типів РНК).

Самоподвоєння ДНК.

^ Клітина - структурно-функціональна одиниця живих організмів. Будова та життєдіяльність клітин. Цитологія - наука про клітини. Історія вивчення клітини.

Клітинна теорія та її значення для розвитку біології. Методи цитологічних досліджень. Загальні уявлення про будову клітин прокаріот та еукаріот. Поняття про біологічні мембрани - їх структуру, властивості та основні функції.

Плазматична мембрана та її роль. Поверхневий апарат клітини. Будова та функції глікокаліксу, клітинної стінки рослин.

Цитоплазма та її компоненти. Поняття про матрикс цитоплазми, органели та клітинні включення. Клітинний центр. Ендоплазматична сітка, комплекс Гольджі, лізосоми, вакуолі, особливості їхньої будови та функцій. Мітохондрії. Пластиди та їх типи. Поняття про автономію мітохондрій та хлоропластів у клітині.

Органели руху.

Ядро, особливості його будови та функцій. Особливості будови та хімічного складу хромосом. Поняття про каріотин. Провідна роль ядра в процесах спадковості.

Взаємозв'язки між органелами в клітині.

Загальні уявлення про клітинний цикл. Інтерфаза. Мітоз та його фази. Біологічне значення мітозу. Мейоз та його фази. Біологічне значення мейозу.

Порівняльна характеристика клітин прокаріот та еукаріот. Особливості організації клітин прокаріот.

^ Обмін речовин та перетворення енергії в організмі. Загальні уявлення про обмін речовин та перетворення енергії в організмі. АТФ, її структура та функції в організмі. Етапи перетворення енергії в організмі. Анаеробний етап перетворення енергії. Гліколіз та його значення. Бродіння. Кисневий (аеробний) етап перетворення енергії. Аеробне перетворення вуглеводів.

Основні уявлення про пластичний обмін. Біосинтез білків та його етапи.

Генетичний код і його властивості. Поняття про реакції матричного синтезу.

Взаємозв'язок перетворень білків, ліпідів та вуглеводів. Роль ферментів у забезпеченні процесів обміну речовин. Виведення з організмів продуктів обміну речовин.

Загальні уявлення про фотосинтез. Основні реакції світлової та темнової фаз фотосинтезу в хлоропластах. Значення фотосинтезу для існування біосфери.

Поняття про хемосинтез та його значення.

Віруси. Місце вірусів у системі органічного світу. Особливості будови та процесів життєдіяльності вірусів. Механізми проникнення вірусів в організм та клітини хазяїна, їхнє розмноження та шляхи поширення в природі. Вплив вірусів на організм хазяїна. Захисні реакції організму на вірусні інфекції. Роль вірусів у природі та житті людини. ВІЛ.

^ Організм як біологічна система. Одноклітинні, колоніальні та багатоклітинні організми. Поняття про тканину, орган та систему органів. Основні типи тканин судинних рослин (твірні, покривні, механічні, провідні та основна) та багатоклітинних тварин (сполучні, м'язова, нервова, епітеліальна). Особливості їх будови та функцій. Фізіологічні та функціональні системи органів та їхнє значення для забезпечення нормальної життєдіяльності організмів.

Регуляція життєвих функцій. Поняття про нервову та гуморальну регуляцію у тварин та їх взаємозв'язок. Регуляція життєвих функцій організмів рослин.

^ Спадковість і мінливість організмів. Генетика - наука про закономірності спадкової мінливості. Основні генетичні поняття: ген, алель, рецесивність, домінантність, мінливість, спадковість, геном, генотип, фенотип. Методи генетичних досліджень. Закономірності спадковості, встановлені Г. Менделем: закон одноманітності гібридів першого покоління (закон домінування), закон розщеплення ознак, закон незалежного комбінування станів ознак. Статистичний характер законів спадковості Г. Менделя та їхні цитологічні основи. Закон чистоти гамет.

Відхилення при розщепленні від типових кількісних співвідношень, встановлених Г. Менделем, та їх причини. Проміжний характер успадкування, неповне домінування тощо. Явище зчепленого успадкування. Кросинговер, його причини та біологічне значення. Генетичні карти хромосом. Хромосомна теорія спадковості.

Генетика статі. Ауто соми та статеві хромосоми. Визначення статі у різних груп організмів та його генетичні основи. Співвідношення статей у популяції та його регуляція. Успадкування, зчеплене зі статтю.

Генотип як цілісна система. Молекулярна структура гена. Співвідношення ген-ознака. Взаємодія генів та її типи. Множинна дія генів. Позаядерна спадковість та її біологічне значення.

Роль взаємодії генотипу та умов середовища у формуванні фенотипу.

Модифікаційна (неспадкова) мінливість та її властивості. Статистичні закономірності модифікаційної мінливості. Норма реакції.

Спадкова мінливість та її види. Комбінаційна мінливість. Типи мутацій та причини їхнього виникнення. Поняття про мутагенні чинники. Спонтанні (самочинні) мутації. Загальні властивості мутацій. Значення мутацій у природі та житті людини. Закон гомологічних рядів спадкової мінливості організмів М.І. Вавилова.

Генетика популяцій. Генетична структур популяцій. Поняття про генофонд популяції. Накопичення мутацій. Резерв спадкової мінливості. Закон Харді-Вайнберга. Дрейф генів, його причини та наслідки.

^ Основи селекції та біотехнології. Завдання сучасної селекції. Основні методи селекції. Поняття про сорт, породу та штам. Штучний добір та його форми.

Системи схрещувань організмів та їх генетичні наслідки. Явище гетерозису, його причини та біологічне значення. Віддалена гібридизація.

Центри різноманітності та походження культурних рослин. Особливості селекції рослин, тварин та мікроорганізмів. Значення поліплоїдії в селекції рослин.

Біотехнологія. Генетична та клітинна інженерія: основні напрямки досліджень та сучасні досягнення. Клонування організмів. Генетично модифіковані організми.

Розмноження та індивідуальний розвиток організмів. Нестатеве та вегетативне розмноження, їх біологічне значення. Статеве розмноження та його форми.

Будова та процеси формування статевих клітин. Запліднення та його форми.

Партеногенез та його біологічне значення.

Етапи індивідуального розвитку організмів. Особливості онтогенезу тварин.

Зародковий (ембріональний) етап. Дробіння та утворення бластули. Утворення гаструли. Процеси нейруляції. Диференціація клітин, тканин та органів під час зародкового розвитку (гістогенеза та органогенеза). Явище взаємодії частин зародка, що розвивається, та його біологічне значення.

Постембріональний розвиток, його етапи і типи у тварин. Явище регенерації та його біологічне значення.

Поняття про життєвий цикл. Прості та складні життєві цикли. Чергування гамето фіту та спорофіту у рослин та його біологічне значення.

^ Основи екології. Предмет екології та її завдання. Методи екологічних досліджень. Зв'язки екології з іншими науками. Поняття про середовище існування.

Принцип єдності організму та середовища. Екологічні чинники та їх класифікація (абіотичні, біотичні, антропічні). Закономірності дії екологічних чинників на організми. Поняття про обмежуючі (лімітуючи) чинники. Комплексна дія екологічних чинників на організми та їхня взаємодія.

Життєві форми як наслідок адаптацій до певних умов середовища.

Адаптивні біологічні ритми організмів: добові, приливно-відпливні, сезонні, річні, багаторічні. Фотоперіодизм та його біологічне значення. Поняття про біологічний годинник.

Екологічна характеристика та структура виду. Поняття про екологічну нішу.

Особливості структури популяцій (вікова, просторова, часова тощо). Популяційні хвилі та механізми регуляції густини та чисельності популяцій.

Біоценоз, біогеоценоз та екосистема, їхні структури та характеристики.

Властивості біогеоценозів. Взаємозв'язки між популяціями в біогеоценозах.

Перетворення енергії у біогеоценозах. Ланцюги живлення та їх типи. Поняття про харчову (трофічну) сітку. Правило екологічної піраміди. Види екологічних пірамід.

Вплив екологічних чинників на зміни в біогеоценозах. Зміни біогеоценозів з часом. Причини цих процесів. Поняття про сукцесію, типи сукцесій та їх причини.

Саморегуляція біогеоценозів. Агроценози та особливості їхнього функціонування.

Шляхи підвищення продуктивності агроценозів.

^ Людина і біосфера. Оболонки планети Земля. Біосфера та її межі. Жива речовина біосфери, її властивості та функції. Коло обіг речовин у біосфері як необхідна умова її існування. Саморегуляція біосфери. Роль живих організмів у перетворенні оболонок Землі (створенні осадових порід, ґрунтоутворенні, підтриманні сталості газового складу атмосфери тощо).

Вчення В.І. Вернадського про ноосферу. Діяльність людини та стан біосфери.

Сучасні екологічні проблеми, що постають перед людством: зростання населення планети, ерозія та забруднення ґрунтів, зростання великих міст, знищення лісів, нераціональне використання водних та енергетичних ресурсів, можливі зміни клімату, негативний вплив на біологічну різноманітність тощо. Застосування екологічних знань у практичній діяльності людини. Поняття про екологічне мислення.

Охорона і відтворення біологічної різноманітності організмів як необхідна умова підтримання сталості біосфери. Національна система збереження біологічної різноманітності в Україні. Поняття по «Червону книгу». Природоохоронні території та їхня роль у збереженні та відтворенні біологічної різноманітності України. Природоохоронне законодавство України. Значення міжнародного співробітництва для збереження та покращення стану біосфери.

^ Еволюційне вчення. Поняття про еволюцію. Еволюційна гіпотеза Ж.-Б. Ламарка.

Успіхи біології у першій половині XIX ст. як передумова подальшого розвитку еволюційного вчення. Ч. Дарвін та основні положення його еволюційної гіпотези.

Порівняльно-анатомічні, палеонтологічні та ембріологічні дослідження історичного розвитку організмів. Біогенетичний закон Геккеля-Мюллера та сучасні уявлення про нього. Поняття про дивергенцію та конвергенцію, аналогічні та гомологічні органи, рудименти та атавізми.

Синтетична теорія еволюції, її основні положення. Популяція як одиниця еволюції. Елементарні чинники еволюції: хвилі життя, дрейф генів, ізоляція. Види природного добору та його творча роль. Поняття про мікроеволюцію, видоутворення та макроеволюцію. Вид і його критерії. Видоутворення. Поняття про біологічний прогрес та регрес. Шляхи досягнення біологічного прогресу: ароморфоз, ідіоадаптація та загальна дегенерація. Співвідношення між основними шляхами еволюції.

Історичний розвиток органічного світу. Принципи класифікації організмів.

Поняття про наукові назви рослин і тварин. Поняття про штучні та природні (філогенетичні) системи організмів.

Проблема виникнення життя на Землі та пізнання його суті. Огляд основних гіпотез виникнення життя на Землі. Поділ геологічної історії Землі на ери, періоди та епохи. Особливості еволюції прокаріот і еукаріот.

Розвиток життя в кайнозойську еру. Основні еволюційні поділи ери.

Діяльність людини як особливий чинник еволюції. Проблема походження людини та сучасні погляди на неї.

^ 2.Питання з біології, що виносяться на співбесіду для вступу на біологічний факультет

на базі підготовки ОКР «Молодший спеціаліст».


Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр».

Спеціальність: 6.040102 «Біологія».

Спеціальність: 6.040102 «Біологія*». Спеціалізація: психологія, хімія


БОТАНІКА

■Рослинна клітина, хлоропласти.

■Тканини і органи рослин.

■Бактерії. Віруси.

■Гриби.

■Низчі рослини (водорості).

■Вищі рослини (мохи, хвощі, плауни, папороті).

■Вищі рослини (голонасінні, покритонасінні).


ЗООЛОГІЯ

■Будова, розмноження, екологія, значення для людини:

 • Найпростіші.

 • Кишковопорожнинні.

 • Черви, паразитичні черви.

 • Молюски.

 • Членистоногі.

 • Ланцетник.

 • Риби.

 • Амфібії та рептилії.

 • Птахи.

■Ссавці.


^ АНАТОМІЯ, ФІЗІОЛОГІЯ

 • Предмет і значення анатомії людини. Видатні анатоми.

 • Значення кісток, скелету, суглобів.

 • Типи кісток. Будова кістки.

 • Суглоби та їх типи.

 • Будова хребта і хребців. Адаптація до прямоходіння.

 • Кістки черепа.

 • Кістки тазу, грудини, плеча.

 • Нейрон, відростки, синапси, нейромедатори.

 • Центральна та периферична нервова системи.

 • Соматична та вегетативна нервові системи.

 • Будова та функції спинного мозку.

 • Будова та функції підкоркових відділів мозку.

 • Будова та функції кори мозку.

 • Будова та роль зорового аналізатору.

 • Будова та роль слухового аналізатору.

 • Аналізатори.

 • Типи та функції м'язів.

 • Скелетні м'язи кінцівок, спини, міжреберні, їх роль.

 • М'язи мімічні та жувальні, їх роль.

 • Гладенькі м'язи - їх локалізація та регуляція.

 • Будова серця та його роль.

 • Серцевий цикл, автоматія серця.

 • Пульс і артеріальний тиск.

 • Два кола кровообігу - будова і роль, типи крові у кожному.

 • Типи судин.

 • Особливості кровопостачання серця та мозку.

 • Склад, роль і формула крові.

 • Еритроцити - особливості та їх функції.

 • Нейтрофіли, макрофаги, лімфоцити - функції.

 • Запалення.

 • Тромбоцити та зсідання крові.

 • Ішемії. Атеросклероз.

 • Будова і роль дихальної системи.

 • Будова легень.

 • Частота та регуляція дихання.

 • Травний тракт - будова та роль. Ротова порожнина.

 • Процеси травлення у шлунку та тонкому кишечнику.

 • Будова та роль печінки та підшлункової залози.

 • Будова і функції нирок.

 • Утворення сечі та її склад.

 • Шкіра- роль, елементи будови. Гігієна шкіри.

 • Ендокринна система - будова залоз та їх функція (за вибором).

 • Гормони гіпофізу, щитоподібної та підшлункової залоз.

 • Статевий апарат людини, Вагітність.

 • Вітаміни та мікроелементи, що необхідні людини.

 • Білки, нуклеїнові кислоти, вуглеводи, жири - роль в організмі.

 • Хромосоми соматичних та статевих клітин людини. Гени, мутації.

 • Закони Менделя та передача ознак.

 • Гетероплоїдія - наслідки порушення кількості статевих хромосом.

 • Спадкові хвороби. Генетично обумовлена схильність до хвороб.


^ ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ

 • Успадкування в популяціях.

 • Методи дослідження генетики людини. Вчення про раси та екотипи.

 • Предмет, історія та місце генетики в системі наук. Основні розділи генетики та її методи.

 • Спадковість і мінливість, їх види. Закони Менделя.

 • Матеріальні основи спадковості. ДНК - будова і властивості. Прироода гену.

 • Механізми реплікації, транскрипції, трансляції. Репарація ДНК.

 • Взаємодія алельних генів. Види домінування (повне, неповне, проміжне, кодомінування).

 • Взаємодія неалельних генів та успадкування. Комплементарність, епістаз, полімерія. Плейотропія та множинний алелізм.

 • Кросінговер як основа комбінативної мінливості. Хромосомна теорія спадковості. Генетичні карти.

 • Біологія статі, природа, визначення та пере визначення статі. Балансова теорія. Зчеплене зі статтю успадкування.

 • Виникнення, класифікація і властивості мутацій. Генні мутації.

 • Мутації геному - поліплоїдії, гіпоплоїдії, гетероплоїдії, їхні властивості. Наслідки мутацій.

 • Генотип і фенотип, генетична мінливість, адаптація. Предетермінація плану розвитку організму.

 • Фактори диференціальній активності генів. Пенентрантність та експресивність генів. Модифікаційна мінливість.

 • Успадкування в популяціях. Методи дослідження генетики людини. Вчення про раси.

 • Основні групи організмів та розвиток життя на Землі.

 • Еволюційні ідеї та теорія еволюції Ч.Дарвіна.

 • Популяція як елементарна еволюційна одиниця.

 • Генетичні основи еволюції.

 • Мутаційний процес, популяційні хвилі, ізоляція.

 • Природній добір - організуюча та спрямовуюча сила еволюції. Головні форми природного добору : стабілізуючий, рушійний, дизруптивний, інші.

 • Виникнення адаптацій, як результат дії природного добору. Класифікація адаптацій.

 • Вид як основний етап еволюційного процесу. Критерії виду. Головні шляхи та засоби видоутворення.

 • Екологія як наука. Фактори абіотичні, біотичні, антропогенні. Біоценоз, харчові ланцюги. Біосфера і ноосфера.

 • Охорона природи.

^ Питання з біології, що виносяться на співбесіду для вступу на природничий факультет

на базі підготовки ОКР «Молодший спеціаліст»

за напрямом 1201 «Медицина»


Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр».

Спеціальність: 6.040102 «Біологія».

Спеціальність: 6.040102 «Біологія*». Спеціалізація: психологія, хімія

Анатомія, фізіологія, гігієна та медична генетика

 • Предмет і значення анатомії людини. Видатні анатоми.

 • Значення кісток, скелету, суглобів.

 • Типи кісток. Будова кістки.

 • Суглоби та їх типи.

 • Будова хребта і хребців. Адаптація до прямоходіння.

 • Кістки черепа.

 • Кістки тазу, грудини, плеча.

 • Нейрон, відростки, синапси, нейромедатори.

 • Центральна та периферична нервова системи.

 • Соматична та вегетативна нервові системи.

 • Будова та функції спинного мозку.

 • Будова та функції підкоркових відділів мозку.

 • Будова та функції кори мозку.

 • Будова та роль зорового аналізатору.

 • Будова та роль слухового аналізатору.

 • Аналізатори.

 • Типи та функції м'язів.

 • Скелетні м'язи кінцівок, спини, міжреберні, їх роль.

 • М'язи мімічні та жувальні, їх роль.

 • Гладенькі м'язи - їх локалізація та регуляція.

 • Будова серця та його роль.

 • Серцевий цикл, автоматія серця.

 • Пульс і артеріальний тиск.

 • Два кола кровообігу - будова і роль, типи крові у кожному.

 • Типи судин.

 • Особливості кровопостачання серця та мозку.

 • Склад, роль і формула крові.

 • Еритроцити - особливості та їх функції.

 • Нейтрофіли, макрофаги, лімфоцити - функції.

 • Запалення.

 • Тромбоцити та зсідання крові.

 • Ішемії. Атеросклероз.

 • Будова і роль дихальної системи.

 • Будова легень.

 • Частота та регуляція дихання.

 • Травний тракт - будова та роль. Ротова порожнина.

 • Процеси травлення у шлунку та тонкому кишечнику.

 • Будова та роль печінки та підшлункової залози.

 • Будова і функції нирок.

 • Утворення сечі та її склад.

 • Шкіра - роль, елементи будови. Гігієна шкіри.

 • Ендокринна система - будова залоз та їх функція (за вибором).

 • Гормони гіпофізу, щитоподібної та підшлункової залоз.

 • Статевий апарат людини, Вагітність.

 • Вітаміни та мікроелементи, що необхідні людини.

 • Білки, нуклеїнові кислоти, вуглеводи, жири - роль в організмі.

 • Хромосоми соматичних та статевих клітин людини. Гени, мутації.

 • Закони Менделя та передача ознак.

 • Гетероплоїдія - наслідки порушення кількості статевих хромосом.

 • Спадкові хвороби. Генетично обумовлена схильність до хвороб.


^ 3.Критерії оцінювання

Оцінка "відмінно" (180-200 балів) ставиться, якщо абітурієнт:

 • показав повне знання фактичного матеріалу;

 • повністю розкрив і строго довів всі твердження питань білету;

 • вільно володіє понятійним і термінологічним апаратом;

 • показав вміння розв'язувати навчальні задачі.

Оцінка "добре" (150-179 балів) ставиться, якщо абітурієнт показав:

 • показав повне знання фактичного матеріалу, але з деякими неточностями;

 • повністю довів всі твердження питань білету, але з деякими неточностями;

 • в цілому володіє понятійним і термінологічним апаратом;

 • показав вміння розв'язувати навчальні задачі за стандартним алгоритмом.

Оцінка "задовільно" (124-149 балів) ставиться, якщо абітурієнт показав:

 • неповне знання фактичного матеріалу;

 • задовільне володіння базовою термінологією;

 • вміє пояснити способи розв'язування навчальних задач зі сторонньою допомогою.

Оцінка "незадовільно" (100-123 бали) ставиться за умови, що абітурієнт:

 • має уяву щодо змісту фактичного матеріалу, але відповідь не наповнюється реальним змістом;

 • не володіє понятійним і термінологічним апаратом;

 • не може пояснити способи розв'язування навчальних задач навіть зі сторонньою допомогою.Схожі:

Програма вступних випробувань з біології iconПрограма вступних випробувань з біології
Зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр" здійснюється на конкурсній основі за результатами сертифікатів...
Програма вступних випробувань з біології iconЗатверджую ректор кнутд І. М. Грищенко 2012 р. Програма з біології для вступних випробувань
«Ботаніка та клітинна біологія», «Фізіологія з основами анатомії людини», «Загальна біологія», «Біохімія з основами молекулярної...
Програма вступних випробувань з біології iconПрограма вступних випробувань з конституційного права україни для ІІ- vі курсів пояснювальна записка
Програма вступних випробувань з Конституційного права України розроблена на основі чинних програм з Конституційного права України,...
Програма вступних випробувань з біології icon2011 р. Іноземна мова програма з іноземних мов  вступних випробувань до магістратури   
Програма вступних випробувань у формі тестування з іноземних мов розроблена з урахуванням вимог чинних програм для вищих навчальних...
Програма вступних випробувань з біології icon2012 р. Іноземна мова програма з іноземних мов  вступних випробувань до магістратури   
Програма вступних випробувань у формі тестування з іноземних мов розроблена з урахуванням вимог чинних програм для вищих навчальних...
Програма вступних випробувань з біології iconПрограма вступних випробувань за спеціальністю 03050803 «Оподаткування»
Програма вступних випробувань за спеціальністю 03050803 «Оподаткування» з подальшим здобуттям кваліфікаційного рівня «спеціаліст»...
Програма вступних випробувань з біології iconПрограма вступних випробувань за спеціальністю 03050803 «Оподаткування»
Програма вступних випробувань за спеціальністю 03050803 «Оподаткування» з подальшим здобуттям кваліфікаційного рівня «магістр» містить...
Програма вступних випробувань з біології iconПрограма вступних випробувань з англійської мови з напряму підготовки 020303 Філологія спеціальності 02030304 «Переклад»
...
Програма вступних випробувань з біології iconО.Є. Ходосовцев програма фахових вступних випробувань з іспанської мови та літератури
Програма вступних випробувань абітурієнтів для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст», «магістр» з іспанської мови....
Програма вступних випробувань з біології iconПрограма вступних випробувань зі спеціальності «Правознавство» 030401)
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи