Програма співбесіди з фізики icon

Програма співбесіди з фізики
Скачати 81.81 Kb.
НазваПрограма співбесіди з фізики
Дата12.09.2012
Розмір81.81 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

МЕХАНІКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ФІЗИКИ


“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Ректор ________________В.Д.Будак

“ 22 ” ЛЮТОГО 2012 Р.


ПРОГРАМА СПІВБЕСІДИ

З ФІЗИКИ


Для абітурієнтів, що вступають

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «БАКАЛАВР» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»

на денну та заочну форму навчання


^ Напрям підготовки 0402 Фізико-математичні науки

Спеціальність 6.040203 Фізика


Миколаїв 2012

Прийом на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» здійснюється на конкурсній основі за результатами сертифікатів або вступних випробувань.


Розробник: доц. кафедри фізики Махровський В.М.


Затверджено на засіданні кафедри фізики

Протокол № 6 від 17 січня 2012 року.


Затверджено на засіданні вченої Ради механіко-математичного факультету

Протокол № 5 від 25 січня 2012 року.

^ 1.Програма співбесіди з фізики для вступу на

механіко-математичний факультет


Механіка

Основи кінематики

Механічний рух. Відносність руху. Система відліку. Матеріальна точка. Траєкторія. Шлях і переміщення. Рівномірний, рівноприскорений рухи. Швидкість руху. Додавання швидкостей (перетворення Галілея). Прискорення. Графіки залежностей кінематичних величин від часу при рівномірному та рівноприскореному прямолінійному рухах.

Рівномірний рух по колу. Період і частота обертання. Кутова, лінійна швидкості. Доцентрове прискорення (без виво­ду формул).

Основи динаміки

Перший закон Ньютона. Інерціальні системи відліку. Маса. Сила. Додавання сил. Другий закон Ньютона. Третій закон Ньютона

Гравітаційні сили. Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Центр мас. Перша космічна швидкість. Сила пружності. Закон Гука. Вага тіл, що рухаються з прискоренням вертикально. Невагомість. Сили тертя. Коефіцієнт тертя. Ковзання. Момент сил. Умови рівноваги тіл. Гідростатичний тиск. Архімедова сила. Умови плавання тіл.

Рух під дією сил тяжіння, тертя, пружності: рух штучних супутників, рух по параболі, на поворотах, по коловій траєкторії у вертикальній або горизонтальній площинах, по похилій площині.

Механічні коливання

Гармонічні коливання. Амплітуда, період, частота, фаза коливань. Вільні коливання.

Математичний маятник. Період коливань математичного маятника. Пружинний маятник. Період коливань пружин­ного маятника.

Перетворення енергії при коливальному русі. Вимушені коливання.
Резонанс.

Поширення коливань у пружних середовищах. Поперечні і поздовжні хвилі. Довжина хвилі. Зв’язок між довжиною хвилі, швидкістю її поширення та
періодом (частотою).

Звукові хвилі. Швидкість поширення звуку. Гучність звуку та висота тону. Акустика. Акустичний резонанс. Луна. Інфразвуки. Ультразвуки.

Закони збереження в механіці

Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу. Реактивний рух.

Механічна робота і потужність. Кінетична і потенціальна енергія. Закон збереження енергії в механічних процесах.

Залежність тиску рідини від швидкості її течії. Підіймальна сила крила
літака.


^ Молекулярна фізика і термодинаміка

Основні положення молекулярно-кінетичної теорії та їх дослідне обґрунтування. Маса і розмір молекул. Дослід Штерна. Броунівський рух. Взаємодія атомів і молекул речовин у різних агрегатних станах.

Ідеальний газ. Основне рівняння МКТ ідеального газу. Температура та її вимірювання. Абсолютна температурна шкала. Рівняння стану ідеального газу. Рівняння Менделєєва - Клапейрона. Ізопроцеси в газах.

Насичена і ненасичена пара. Кипіння. Залежність температури кипіння рідини відтиску. Вологість повітря. Вимірю­вання вологості повітря.

Властивості поверхні рідини. Поверхневий натяг рідин. Сила поверхневого натягу. Змочування. Капілярні явища.

Кристалічні та аморфні тіла. Поняття про рідкі кристали. Механічні властивості твердих тіл. Види деформацій. Мо­дуль Юнга.

Внутрішня енергія тіла і способи її зміни.

Кількість теплоти. Нагрівання та охолодження речовини. Питома теплоємність. Плавлення та тверднення. Питома теплота плавлення. Випаровування та конденсація. Питома теплота пароутворення. Згоряння. Питома теплота згорян­ня. Рівняння теплового балансу.

Робота газу. Перший закон термодинаміки і його застосування до ізопроцесів. Адіабатний процес.

Необоротність теплових процесів.

Принцип дії теплових двигунів. ККД теплових двигунів і його максимальне значення. Шляхи підвищення ККД. Еко­логічні проблеми, породжені використанням теплових двигунів.


^ Основи електродинаміки

Електричне поле. Електричний заряд. Закон збереження електричного
заряду. Закон Кулона.

Електричне поле. Напруженість електричного поля. Принцип суперпозиції
полів.

Провідники в електричному полі. Електростатичний захист. Діелектрики в електричному полі. Діелектрична про­никність речовин.

Робота електричного поля під час переміщення електричного заряду. Потенціал. Різниця потенціалів. Напруга. Зв’язок напруженості електричного поля з напругою.

Електроємність. Конденсатор. Види конденсаторів. Ємність плоского конденсатора. З’єднання конденсаторів.

Енергія електричного поля.

Електричний струм

Електричний струм. Умови, необхідні для існування електричного струму.

Закон Ома для ділянки кола. Опір. Послідовне і паралельне з’єднання провідників. Робота і потужність електрично­го струму. Електрорушійна сила джерела струму.

Електричний струм у металах. Електронна провідність металів. Залежність опору від температури. Надпровідність. Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів. Закони електролізу. Застосування електролізу. Електричний струм у вакуумі. Термоелектронна емісія. Діод. Електронно-променева трубка.

Електричний струм у газах. Самостійний і несамостійні розряди. Використання газових розрядів у техніці. Плазма.

Електричний струм у напівпровідниках. Власна і домішкова провідність напівпровідників. Залежність електро­провідності від температури та освітленості. Напівпровідниковий діод і транзистор. Використання напівпровідникових при­ладів у техніці.

Магнітне поле.

Взаємодія струмів. Магнітне поле. Індукція магнітного поля. Закон Ампера. Сила Лоренца.

Магнітні властивості речовин. Магнітна проникність. Феромагнетизм.

Електромагнітна індукція.

Електромагнітна індукція. Магнітний потік. Закон електромагнітної індукції. Правило Ленца. Самоіндукція. Індук­тивність. Енергія магнітного поля струму.

Електромагнітні коливання і хвилі

Гармонічні коливання. Амплітуда, частота, період, зміщення, фаза коливань. Вільні електромагнітні коливання в ко­ливальному контурі. Власна частота коливань. Формула Томсона. Перетворення енергії при гармонічних коливаннях.

Вимушені електричні коливання. Автоколивання. Генератор незатухаючих коливань на транзисторі.

Змінний електричний струм. Генератор змінного струму. Резонанс у колах змінного струму.

Трансформатор. Холостий хід. Коефіцієнт трансформації. Передача електроенергії на великі відстані.

Електромагнітне поле. Електромагнітні хвилі та швидкість їх поширення. Енергія електромагнітної хвилі.

Принципи радіозв’язку. Найпростіший радіоприймач.

Шкала електромагнітних хвиль. Електромагнітне випромінювання електромагнітних хвиль з різних діапазонів. Вла­стивості та застосування цих випромінювань.


Оптика

Прямолінійне поширення світла. Швидкість світла та її вимірювання. Закони відбивання світла. Побудова зобра­жень у плоскому дзеркалі.

Закони заломлення світла. Абсолютний і відносний показники заломлення світла. Повне відбивання. Дисперсія світла.

Лінза. Оптична сила лінзи. Побудова зображень у лінзах.

Інтерференція світла. Досліди Френеля. Дифракція світла. Дифракційна решітка. Вимірювання довжини світлової хвилі за допомогою дифракційної решітки.

Поляризація світла.

Елементи теорії відносності

Принцип відносності Ейнштейна. Швидкість світла у вакуумі як
«гранична» швидкість. Зв’язок між масою та енергією.


^ Квантова фізика

Світлові кванти. Фотоефект та його закони. Квант світла. Рівняння Ейнштейна для фотоефекту. Стала Планка. Застосування фото­ефекту. Напівпровідниковий фотоелемент.

Фотон. Енергія та імпульс фотона. Тиск світла. Дослід Лебедєва. Корпускулярно-хвильовий дуалізм.

Атом та атомне ядро

Класичне уявлення про будову атома. Дослід Резерфорда.

Квантові постулати Бора. Випромінювання і поглинання світла атомом. Неперервний та лінійчатий спектри. Спек­тральний аналіз. Лазер.

Склад ядра атома. Ізотопи. Енергія зв’язку атомних ядер. Термоядерні
реакції.

Поділ ядер урану. Ядерні реакції. Ланцюгова реакція. Ядерний реактор. Енергетичний вихід ядерної реакції.

Проблеми розвитку ядерної енергетики в Україні.

Радіоактивність. Альфа-, бета-, гама-промені. Методи реєстрації іонізуючих випромінювань. Поглинена доза ви­промінювання. Біологічна дія радіоактивного випромінювання та захист від нього.


^ 2.Критерії оцінювання


Оцінка «відмінно» (180-200 балів) ставиться, якщо абітурієнт:

 • показав повне знання фактичного матеріалу;

 • повністю розкрив і строго довів всі твердження питань білету;

 • вільно володіє понятійним і термінологічним апаратом;

 • показав вміння розв’язувати навчальні задачі.


Оцінка «добре» (150-179 балів) ставиться, якщо абітурієнт показав:

 • показав повне знання фактичного матеріалу, але з деякими неточностями;

 • повністю довів всі твердження питань білету, але з деякими неточностями;

 • в цілому володіє понятійним і термінологічним апаратом;

 • показав вміння розв’язувати навчальні задачі за стандартним алгоритмом.

Оцінка «задовільно» (124-149 балів) ставиться, якщо абітурієнт показав:

 • неповне знання фактичного матеріалу;

 • задовільне володіння базовою термінологією;

 • вміє пояснити способи розв’язування навчальних задач зі сторонньою допомогою.


Оцінка «незадовільно» (100-123 бали) ставиться за умови, що абітурієнт:

 • має уяву щодо змісту фактичного матеріалу, але відповідь не наповнюється реальним змістом;

 • не володіє понятійним і термінологічним апаратом;

 • не може пояснити способи розв’язування навчальних задач навіть зі сторонньою допомогою.3.Література

 1. Зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів 2008 р.: Інформаційні матеріали. – Київ, 2007. – C. 188-204

 2. Коршак Є.В. та ін. Фізика 9, 10, 11 кл. Підручник для серед. загально освіт. школи. – Київ, 2000-2002рр.

 3. Гончаренко С.У. Фізика: Підруч. для 10,11 кл. серед. загальноосв. шк.. – К.: Освіта, 2000-2002рр.

 4. Элементарный учебник физики под ред. акад. Г.С. Ландсберга. –Т. 1, 2, 3. – М., – 1970-1973гг.

 5. Є.С.Клос, Ю.В.Караван. Малий фізичний довідник. – Львів: Світ, 1997. – 272 с.

 6. Рымкевич А.П. Рымкевич П.А. Сборник задач по физике для 8-10 классов средней школы. –8-е изд. М.: Просвещение, 1983. – 192с.

 7. Гончаренко С.У. Конкурсні задачі з фізики. –К.: 1979. – 448с.

 8. Гельфгат И.М., Л.Э. Генденштейн, Л.А. Кирик 1001 задача по физике с решениями. – Харьков – Москва: 1995г. – 591с.

 9. Гольдфарб Н.И. Сборник вопросов и задач по физике. – М.: 1975. – 368 с.


Схожі:

Програма співбесіди з фізики iconПрограма співбесіди з фізики
...
Програма співбесіди з фізики iconПрограма співбесіди з фізики
...
Програма співбесіди з фізики iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет фізики, математики та інформатики кафедра фізики затверджую
Програма дек з фізики складена на основі програм зовнішнього незалежного оцінювання з фізики
Програма співбесіди з фізики iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет фізики, математики та інформатики кафедра фізики затверджую
Програма дек з фізики складена на основі програм зовнішнього незалежного оцінювання з фізики
Програма співбесіди з фізики iconПрограма співбесіди з фізики
Прийом на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» здійснюється на конкурсній основі за результатами сертифікатів...
Програма співбесіди з фізики iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Фізико-технологічний факультет Кафедра методики викладання фізики І хімії
Програма співбесіди для вступників до Рівненського державного гуманітарного університету
Програма співбесіди з фізики iconПрограма співбесіди з історії України
Галуха Л., Давидюк Р., Десятничук І., Шеретюк В. Історія України. Програма співбесіди за напрямом 0203 «Гуманітарні науки» на здобуття...
Програма співбесіди з фізики icon«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма співбесіди для вступників напряму підготовки
Програма співбесіди розроблена для вступників, які бажають здобути освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавра» за спеціальністю „Соціальна...
Програма співбесіди з фізики icon«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма співбесіди для вступників напряму підготовки
Програма співбесіди розроблена для вступників, які бажають здобути освітньо-кваліфікаційний рівень «магістра» за спеціальністю “Соціальна...
Програма співбесіди з фізики icon«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма співбесіди для вступників напряму підготовки
Програма співбесіди розроблена для вступників, які бажають здобути освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліста» за спеціальністю...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи