Програма вступного іспиту назва дисципліни: англійська мова шифр. Напрям підготовки: 0203 гуманітарні науки шифр. Спеціальность: 02030302 «мова І література» icon

Програма вступного іспиту назва дисципліни: англійська мова шифр. Напрям підготовки: 0203 гуманітарні науки шифр. Спеціальность: 02030302 «мова І література»
Скачати 103.16 Kb.
НазваПрограма вступного іспиту назва дисципліни: англійська мова шифр. Напрям підготовки: 0203 гуманітарні науки шифр. Спеціальность: 02030302 «мова І література»
Дата12.09.2012
Розмір103.16 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ

КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ


“ЗАТВЕРДЖУЮ”

РЕКТОР_____________ В.Д.БУДАК

“ 22 ” ЛЮТОГО 2012 Р.


ПРОГРАМА

ВСТУПНОГО ІСПИТУ


НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ: АНГЛІЙСЬКА МОВА

ШИФР. НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ: 0203 ГУМАНІТАРНІ НАУКИ

ШИФР.СПЕЦІАЛЬНОСТЬ: 7.02030302 «мова і література»

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ «МАГІСТР»


^ МИКОЛАЇВ – 2012


Розробники програми проф. Мироненко Т.П., доц. Добровольська Л.С.


Затверджено на засіданні кафедри англійської філології

протокол № 3 від 20.09.2011р.


Затверджено на засіданні вченої Ради факультету іноземної філології

протокол № 2 від 21.09.2011р.

І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Євроінтеграційні процеси в Україні та Болонський процес передбачають створення єдиної єврозони вищої освіти задля забезпечення конкурентоспроможності українських фахівців у світі. Це вимагає від майбутніх магістрів певного рівня володіння іноземною мовою, яка повинна стати важливим елементом їх професійної підготовки.

Згідно з положенням про магістратуру, затвердженим Міністерством освіти і науки України, прийом до магістратури відбувається на конкурсній основі. До складу вступних екзаменів до магістратури внесено екзамен з іноземної мови, який відбувається за поданням рекомендацій випускових кафедр та заяв студентів, які отримали ступінь бакалавра і мають намір продовжувати свою освіту у магістратурі.

Вимоги вступного екзамену до магістратури з іноземної мови  базуються на вимогах рівня володіння іноземною мовою В2, який є стандартом для ступеня бакалавра і який є загальним для студентів різних спеціальностей. Ці вимоги передбачають вміння, які проявляються в різних типах мовленнєвої поведінки і відповідають рівню В2.

 

^ Мета проведення вступного екзамену з іноземної мови на освітньо-кваліфікаційний рівень “Магістр” за напрямами підготовки № 8.010103 «Англійська мова за професійним спрямуванням» - інтегровані технології – перевірка знань, практичних навичок та вмінь, пов’язаних зі всіма видами мовленнєвої діяльності, говоріння, аудіювання, читання та письма, які отримані в процесі оволодіння іноземною мовою (за професійним спрямуванням) на рівні “Бакалавр”.

 

^ Характеристика змісту програми

Програма вступного екзамену з дисципліни «Англійська мова (за професійним спрямуванням)» базується на:

              дескрипторах рівнів володіння мовою, запропонованих Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти у сфері викладання, вивчення та оцінювання мов (2001р.)

              вимогах освітньо-кваліфікаційних характеристик (ОКХ) випускників, затверджених Міністерством освіти і науки України

              результатах допроектного дослідження викладання іноземної мови у вищих навчальних закладах України  (2004р.)

^ Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів.

Для успішного засвоєння освітньо-професійної програми магістра абітурієнти повинні мати вищу освіту за однойменною спеціальністю на рівні “Бакалавр” та здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навичками в галузі прикладних, точних, природничих та гуманітарних наук. Обов’язковою умовою є вільне володіння державною мовою.

 


^ Абітурієнти повинні:

        уміти читати та повністю розуміти іноземні тексти з побутової, країнознавчої, суспільно-політичної, економічної та фахової тематики;

        вільно володіти усним монологічним та діалогічним мовленням у межах вищезазначеної тематики;

        сприймати іноземне мовлення, яке виголошено в нормальному темпі;

        володіти навичками перекладу як з іноземної мови на рідну, так і з рідної на іноземну в межах суспільно-політичної, загальноекономічної, країнознавчої та фахової тематики;

 

Мовленнєві вміння

1. Аудіювання

        розуміти основні ідеї та розпізнавати відповідну інформацію в ході обговорень, дебатів, доповідей, бесід, що за темою пов’язані з навчанням та спеціальністю;

        розуміти обговорення проблем загальнонаукового та професійно-орієнтованого характеру, що має на меті досягнення порозуміння;

        розуміти повідомлення та інструкції в академічному та професійному середовищі;

        розуміти намір мовця і комунікативні наслідки його висловлювання;

        визначити позицію і точку зору мовця.

 

2. Говоріння

а) Діалогічне мовлення

        реагувати на основні ідеї та розпізнавати суттєво важливу інформацію під час обговорень, дискусій, бесід, що пов’язані з навчанням та професією. Володіння лексичним мінімумом ділових контактів, нарад;

        чітко аргументувати відносно актуальних тем в академічному та професійному житті (на конференціях, дискусіях в академічному навчальному середовищ). Володіння мовленнєвим етикетом спілкування: мовні моделі звертання, ввічливості, вибачення, погодження тощо;

        поводитись адекватно у типових академічних і в професійних ситуаціях (на конференціях, дискусіях в академічному навчальному середовищі )

        дотримуватись мовленнєвого етикету світського спілкування;

        пристосовуватися до змін, які зазвичай трапляються під час бесіди і стосуються її напряму, стилю та основних наголосів;

        виконувати широку низку мовленнєвих функцій і реагувати на них, гнучко користуючись загальновживаними фразами.

 

б) Монологічне мовлення

        чітко виступати з підготовленими індивідуальними презентаціями, щодо широкого кола тем академічного та професійного спрямування;

        продукувати чіткий, детальний монолог з широкого кола тем, пов’язаних з навчанням та спеціальністю;

        користуватися базовими засобами зв’язку для поєднання висловлювань у чіткий, логічно поєднаний дискурс.

 

3. Читання

        розуміти автентичні тексти, пов'язані з навчанням та спеціальністю, з підручників, газет, популярних і спеціалізованих журналів та інтернетівських джерел;

        розуміти головну ідею та знаходити необхідну інформацію в неадаптованій технічній літературі за фахом;

        здійснювати ознайомче читання неадаптованих технічних текстів для отримання інформації;

        накопичувати інформацію з різних джерел для подальшого її використання (на презентаціях, конференціях, дискусіях в академічному навчальному середовищі, а також у подальшій науковій роботі);

        здійснювати вивчаюче читання з метою поповнення термінологічного тезаурусу;

        розуміти інформацію рекламних матеріалів;

        розрізняти різні стилістичні регістри усного та писемного мовлення з друзями, незнайомцями, колегами, працедавцями та з людьми різного віку і соціального статусу, коли здійснюються різні наміри спілкування.

 

4. Письмо

        писати анотації до неадаптованих технічних текстів за фахом;

        писати реферати на основі автентичної технічної літератури за фахом;

        укладати термінологічні словники за фахом на базі автентичної технічної літератури;

        складати тексти презентацій, використовуючи автентичні науково-технічні матеріали за фахом;

        писати зрозумілі, деталізовані тексти різного спрямування, пов’язані з особистою та професійною сферами;

        користуватись базовими засобами зв'язку для поєднання висловлювань у чіткий, логічно об'єднаний дискурс

        виконувати цілу низку мовленнєвих функцій та реагувати на них, гнучко користуючись загально вживаними фразами

 

^ Для вступу в магістратуру студенти повинні мати знання:

        граматичних структур, що є необхідними для гнучкого вираження відповідних функцій та понять, а також для розуміння і продукування широкого кола текстів в академічній та професійній сферах;

        правил синтаксису, щоб дати можливість розпізнавати і продукувати широке коло текстів в академічній та професійній сферах;

        широкого діапазону словникового запасу (у тому числі термінології ), що є необхідним в академічній та професійній сферах;

        мовних форм, властивих для офіційних та розмовних реєстрів.

 

ГРАМАТИКА

Граматична компетенція як знання та вміння користуватися граматичними ресурсами мови розглядається як цілісний механізм виконання комунікативних завдань в рамках даної ситуації. Мовні функції, необхідні для виконання комунікативних завдань, визначаються контекстом, пов’язаним із навчанням і спеціалізацією. Хоча викладання/вивчення англійської мови професійного спрямування зосереджено скоріше на значенні, ніж на формі, воно все ж таки не виключає навчання граматичних явищ тоді, коли вони з’являються у навчальному контексті. Отже основні граматичні структури, що є необхідними для гнучкого вираження відповідних функцій та понять, а також для розуміння і продукування широкого кола текстів в академічній та професійній сферах.

Граматичний матеріал перевіряється в тісному зв’язку з лексичним. Основна увага приділяється володінню студентами граматичною компетенцією, а також стилістичному і прагматичному використанню граматичних структур в реальній мовній комунікації.

Граматичні явища перевіряються у межах наступного граматичного матеріалу:

Англійська мова

1.           Prepositions.

2.           Article.

3.           Present Simple.

4.           Participle 1.

5.           Present Continuous.

6.           Present Simple or Present Continuous.

7.           Future Tenses.

8.           Impersonal sentences.

9.           Degrees of comparison (adjectives and adverbs).

10.       Past Simple.

11.       Present Perfect Simple.

12.       Past Simple or Present Perfect Simple.

13.       Past Participle

14.       Present Perfect Continuous

15.       Past Continuous

16.       Past Perfect Simple

17.       Past Perfect Continuous

18.       Conditional Sentences

19.       Modal verbs

20.       Passive Voice

21.       Countable and Uncountable Nouns. Quantifiers Used with Countable and Uncountable Nouns.

22.       Reported Speech

23.       Infinitive. Complex Object. Complex Subject. For-Phrase

24.       Gerund

25.       Gerund or Infinitive

26.       Subjunctive


ІІ. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

 


Білет вступного іспиту до магістратури складається з трьох питань:


1.  Монологічне мовлення за однією з тем, які вивчалися протягом курсу «Іноземна мови (за професійним спрямуванням)».

2. Реферування наукового тексту за фахом (1200 знаків).

3.  Читання, переклад і переказ тексту публіцистичного стилю.


Теми для монологічного мовлення:

1. Особа та її характеристика.

2. Будинок. Житло.

3. Опис місцевості.

4. Повсякденне життя.

5. Стосунки між людьми.

6. Охорона навколишнього середовища.

7. Відпочинок, розваги та захоплення.

8. Подорожі та поїздки.

9. Сфера послуг.

10. Вивчення мови.

11. Видатні письменники України.

12. Видатні письменники Великобританії.

13. Видатні письменники США.

14. Країна, мова якої вивчається, її географічні та природні особливості, визначні місця, видатні особистості.

15. Київ – сучасне європейське місто.

16. Мегаполіси Сполучених Штатів Америки.

17. Лондон – столиця Великої Британії.

18. Науково-технічний прогрес.

19. Сучасний світ професій.

20. Засоби масової інформації та інформаційні технології в сучасному світі.

21. Мистецтво.

22. Вища освіта в Україні.

23. Вища освіта у Великій Британії.

24. Вища освіта у США.

25. Організація здорового способу життя.


ІІІ. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ


Оцінка “відмінно180-200 балів ставиться, якщо студент показав:

 • науково-конкретне знання термінології;

 • вміння володіти нормативною літературною мовою;

 • вміння реферувати статті публіцистичного тексту та текстів за науковим спрямуванням;

 • вміння вести бесіду з запропонованої теми.

Оцінка добре 150-179 бала ставиться, якщо студент показав:

 • науково-конкретне знання термінології, але були допущені деякі недоліки у її застосуванні;

 • грамотне володіння мовою, але мали місце мовленнєві огріхи;

 • вміння реферувати статті публіцистичного тексту та текстів за науковим спрямуванням, але у недостатньому об’ємі теоретичних знань;

 • вміння вести бесіду з запропонованої теми.

Оцінка “задовільно” 124- 149 бала ставиться, якщо студент показав:

 • неповне знання термінології; у його відповіді були допущені недоречності та невідповідності;

 • недостатній рівень вмінь реферувати статті публіцистичного тексту та текстів за науковим спрямуванням;

 • недостатнє вміння вести непідготовлену бесіду з запропонованої теми, у мовленні багато помилок як граматичного, так і стилістичного та лінгвістичного характеру.

Оцінка “незадовільно” до 123 балів ставиться при умові, що студент має уяву щодо змісту теоретичних питань іноземної мови, але його відповідь не була наповнена реальним змістом.


^ IV. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

а) основна література:

 1. Анфиногенова А.И., Буров И.И., Силинский И.И. Практикум по разговорному английскому языку и переводу. Учебн.пособие. – СПб.: Издательство «Союз», 2003. – 416 с.

 2. Маскимова С.Є. Методичні вказівки до написання та оформлення курсових і дипломних робіт. – Київ. – 2001.

 3. Шелягова Т.Г. Методические рекомендации по развитию навыков устной речи на английском языке по теме «Научно-исследовательская работа» - Минск. 1987. – 87 с.

 4. Jordan R. Academic writing course. – Collins E&T., 1990.

 5. Fulwiler T., Hayakawa A.R. The Blair Handbook. – 2nd ed. – Upper Saddle River, N., 1997.

 6. Schifforst G.J., Pharr D., The short handbook for writers. – The McGraw-Hill Companies, 1991.

 7. Hedge T. Writing. – Oxford, 1995.

б) додаткова література:

1. Одинцов В.В. Стилистка текста. – М., 1980.

2. Collins. Руско-английсский, англо-русский словарь. – Harper Collins Publishers, 1994.- 563p.

3. Hamp-Lyons L., Heasby B. Study of writing: a course in written English for academic and professional purposes. – Cambridge University Press, 1987.

4. Kennedy J., Hunston S. Patterns in reading and writing English for academic purposes. – E.Arnold., 1982.


Схожі:

Програма вступного іспиту назва дисципліни: англійська мова шифр. Напрям підготовки: 0203 гуманітарні науки шифр. Спеціальность: 02030302 «мова І література» iconПрограма вступного іспиту назва дисципліни: англійська мова шифр. Напрям підготовки: 0203 гуманітарні науки шифр. Спеціальность: 02030302 «мова І література»
Філологія*. Мова І література (англійська)” є не лише перевіркою якості професійної підготовки викладачів іноземної мови, а й свідченням...
Програма вступного іспиту назва дисципліни: англійська мова шифр. Напрям підготовки: 0203 гуманітарні науки шифр. Спеціальность: 02030302 «мова І література» iconПрограма вступного іспиту до магістратури основна мова спеціальність 02030302 Іноземна мова англійська
Програма вступного іспиту в магістратуру (напрям 0203 – філологія, спеціальність 02030302- іноземна мова і література) складена на...
Програма вступного іспиту назва дисципліни: англійська мова шифр. Напрям підготовки: 0203 гуманітарні науки шифр. Спеціальность: 02030302 «мова І література» iconПрограма вступного іспиту до магістратури основна мова спеціальність 02030302 Іноземна мова англійська
Програма вступного іспиту в магістратуру (напрям 0203 – філологія, спеціальність 02030302- іноземна мова І література) складена на...
Програма вступного іспиту назва дисципліни: англійська мова шифр. Напрям підготовки: 0203 гуманітарні науки шифр. Спеціальность: 02030302 «мова І література» iconПрограма вступного іспиту назва дисципліни: історія україни шифр. Напрям підготовки: 0203 гуманітарні науки шифр. Спеціальность: 020302 «історія»
України, який викладається як окремий самостійний предмет в руслі цивілізаційних підходів до всесвітньої історії. В умовах становлення...
Програма вступного іспиту назва дисципліни: англійська мова шифр. Напрям підготовки: 0203 гуманітарні науки шифр. Спеціальность: 02030302 «мова І література» iconПрограма вступного іспиту до магістратури основна мова спеціальність 02030302 „Іноземна мова (німецька) та література”
Програма вступного іспиту в магістратуру (напрям 020303 філологія, спеціальність 02030302 іноземна мова і література) складена на...
Програма вступного іспиту назва дисципліни: англійська мова шифр. Напрям підготовки: 0203 гуманітарні науки шифр. Спеціальность: 02030302 «мова І література» iconПрограма вступного іспиту до магістратури Основна мова Спеціальність 020303 "Іноземна мова ( французька ) та література"
Програма вступного іспиту до магістратури (напрям 020303 – філологія, спеціальність 02030302 іноземна мова і література) складена...
Програма вступного іспиту назва дисципліни: англійська мова шифр. Напрям підготовки: 0203 гуманітарні науки шифр. Спеціальность: 02030302 «мова І література» iconРобоча програма навчальної дисципліни інтелектуальна власність
Напрями підготовки: 02030304, 02030304 «Переклад», 02030302, 02030302 – «Філологія англійська, німецька, французька, іспанська мова...
Програма вступного іспиту назва дисципліни: англійська мова шифр. Напрям підготовки: 0203 гуманітарні науки шифр. Спеціальность: 02030302 «мова І література» iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 0305 Філологія Спеціалізація Мова та література (французька)
Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної вищої освіти за спеціалізацією «Мова та література (французька)» вступають до...
Програма вступного іспиту назва дисципліни: англійська мова шифр. Напрям підготовки: 0203 гуманітарні науки шифр. Спеціальность: 02030302 «мова І література» iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 0305 Філологія Спеціалізація Мова та література (німецька)
Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної вищої освіти за спеціалізацією «Мова та література (німецька)» вступають до магістратури...
Програма вступного іспиту назва дисципліни: англійська мова шифр. Напрям підготовки: 0203 гуманітарні науки шифр. Спеціальность: 02030302 «мова І література» iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 0305 Філологія Спеціалізація Мова та література (німецька)
Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної вищої освіти за спеціалізацією «Мова та література (німецька)» вступають до магістратури...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи