Міністерство освіти І науки україни icon

Міністерство освіти І науки україни
НазваМіністерство освіти І науки україни
Сторінка1/6
Дата27.08.2012
Розмір1.3 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6
1. /Криминология ИПС.doc
2. /Права людини ИПС.doc
3. /Транснац. ИПС.doc
4. /УИП ИПС Ягунов 2.doc
5. /виктимология - ИПС.doc
Міністерство освіти І науки україни
Міністерство освіти та науки України
Міністерство освіти І науки україни
Міністерство освіти та науки України
Міністерство освіти та науки України


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний університет «Одеська юридична академія»

Кафедра кримінології та кримінально-виконавчого права


„ЗАТВЕРДЖУЮ”

Президент НУ «Одеська юридична академія»

Академік ____________________ С.В.Ківалов

„______” ______________________ 2010 р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

на 2010-2011 н.р.


КРИМІНОЛОГІЯДля спеціальності 7.060101 „Правознавство”


Інституту прокуратури та слідства


Розробили: доцент Дрьомін В.М.;

доцент Мандриченко Ж.В.

доцент Мельничук Т.В.;

доцент Стрелковська Ю.О.

асистент Ілько С.А.

асистент Цитряк В.Я.


Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри

протокол № 1 від 31 серпня 2010 р.


Затверджено навчально-методичною радою НУ «Одеська юридична академія»

протокол № ___ від „ ___” ____________ 2010 р.


Одеса – 20101. НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН КУРСУ
Форма навчання

Курс

Семестр

Лекції

Практичні (семінарські)

Всього ауд.годин

Курсові роботи

Контрол. роботи

Установ.лекції

Самостійна робота

Всього годин

Іспит

Залік


Ін-т прокуратури та слідства
4


7, 8


22

32


22

28


44

60


*
29

29


162*


*2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


№ п/п

Тема

Лекції

(год)

Практичні

(год)

Самостійна робота (год)
1.

Вступ до кримінології. Поняття, предмет, історія розвитку.

2

2

2

2

Злочинність та її характеристики. Злочинність як система.

2

2

3

3

Кримінологічна характеристика злочинності в Україні та світі. Показники злочинності. Регіональні та структурні тенденції злочинності.

2

2

3

4

Особи, що вчинили злочини: кримінологічна характеристика, типологія, особливості

2

2

3

5

Кримінологічні теорії пояснення злочинності. Сучасні фактори злочинності в Україні.

4

4

3

6

Індивідуальна злочинна поведінка, причини та її механізм.

2

2

3

7

Методологія та методика кримінологічних досліджень. Прогнозування та планування у профілактичної діяльності.

2

2

3

8

Концепції протидії злочинності

2

2

3

9

Кримінологічні основи віктимології

4

4

3

10

Вивчення та протидія економічній злочинності

4

2

3

11

Вивчення та протидія загальнокримінальній корисливій злочинності

4

2

3

12

Вивчення та протидія насильницькій злочинності

4

4

2

13

Вивчення та протидія рецидивній та професійній злочинності

2

2

2

14

Вивчення та протидія організованій злочинності

4

4

3

15

Вивчення та протидія корупційній злочинності

2

2

3

16

Вивчення та протидія злочинності неповнолітніх

4

4

3

17

Вивчення та протидія жіночій злочинності

2

2

2

18

Вивчення та протидія злочинності у сфері обігу наркотиків

2

2

3

19

Маргінальна злочинність

2

2

3

20

Вивчення та протидія пенітенціарній злочинності

2

2

254

50

583. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Кримінологія як соціально-правова наука про злочинність, причини злочинності та окремих злочинів, суб’єктів кримінальних конфліктів та засоби контролю, стримання та обмеження злочинності набуває все більшого значення в останній час. Це відображає серйозність і значущість проблеми пізнання та контролю, стримання та профілактики злочинності на національному та міжнародному рівнях.

Актуальність курсу. У другій половині ХХ сторіччя проблема злочинності набула планетарного значення. Користуючись розвитком сучасних технологій, транспортних комунікацій та можливостями нелегального переказу грошових коштів, сучасні світові злочинні клани, за оцінками експертів ООН, отримують до одного триліону доларів щорічного прибутку від злочинної діяльності. Постійно зростаюча злочинність загрожує безпеці громадян та їх сімей, підриває підвалини демократії та соціальної справедливості у суспільстві, слугує знаряддям перерозподілу національного доходу, підриваючи економіку кожної держави. В таких умовах вивчення кримінологічних аспектів об`єктивної реальності є вельми значущим для юристів.

Мета курсу. Метою вивчення даного курсу є оволодіння основами сучасної кримінологічної науки, методики прикладних кримінологічних досліджень, спеціальними прийомами аналізу злочинної поведінки, її причин і умов, особистості злочинця, а також системою апробованих методик обмеження і стримання кримінальної активності.

Досягнення визначеної мети є можливим за умови виконання наступних завдань:

- самостійного узагальнення судової практики, аналізу статистики злочинності,

- складання кримінологічних правових документів;

- формулювання висновків про причини і умови вчинення злочинів по матеріалах архівних кримінальних справ;

- вивчення міжнародних та національних правових актів, літературних джерел.

Предметом вивчення даного курсу є злочинність та окремі види злочинів, їх причини та особистість злочинця, системи профілактики злочинності.

Після вивчення курсу студент повинен

знати:

 • визначення феномену злочинності, її ознаки, характеристики та показники;

 • провідні теорії причин злочинності, які застосовуються для пояснення даного явища у вітчизняній та зарубіжних кримінологічних традиціях;

 • характеристики та основні ознаки особистості злочинця, практичне значення її вивчення;

 • основні методики проведення кримінологічних досліджень;

 • основні світові системи профілактики злочинності, особливості вітчизняних підходів до профілактичної роботи;

 • основні нормативні документи в сфері профілактики злочинності.

уміти:

 • робити аналіз нормативних актів, присвячених профілактиці злочинності на національному і міжнаціональному рівнях;

 • робити аналіз матеріалів кримінальних справ стосовно кримінологічно значущих питань;

 • орієнтуватись у кримінально-правовій політиці держави та міжнародного співтовариства.4. ЗМІСТ ПРОГРАМИ ЗА ТЕМАМИ ЛЕКЦІЙ


Тема 1. Вступ до кримінології. Її поняття, предмет, історія розвитку.

Поняття кримінології та її предмета. Основні поняття кримінології.

Історія виникнення та розвитку кримінології як самостійної науки

Розвиток вітчизняної кримінології: радянський та пострадянський період.

Завдання кримінології на сучасному етапі.


Тема 2. Злочинність та її характеристики. Злочинність як система.

Проблеми визначення злочинності в кримінологічній науці.

Практичне значення визначення злочинності.

Ознаки злочинності

Властивості та функції злочинності


Тема 3. Кримінологічна характеристика злочинності в Україні та світі. Показники злочинності. Регіональні та структурні тенденції злочинності

Показники злочинності: поняття та система.

Статистичний аналіз злочинності в Україні: стан, динаміка, структура, географічні закономірності її розповсюдження.

Латентна злочинність: поняття та значення для аналізу злочинності.

Регіональні та світові тенденції розвитку злочинності.


Тема 4. Особи, що вчинили злочини: кримінологічна характеристика, типологія, особливості.

Кримінологічна характеристика осіб, які вчиняють злочини.

Особистість особи, яка вчиняє злочини: проблеми визначення в кримінологічній науці. Співвідношення із суміжними поняттями.

Структура особистості особи, яка вчиняє злочин.

Типологія та класифікація осіб, які вчиняють злочини, її практичне значення.

Мотивація злочинної поведінки. ЇЇ складові, практичне значення вивчення.


Тема 5. Кримінологічні теорії пояснення злочинності. Сучасні фактори злочинності в Україні

Проблема пояснення злочинності в кримінологічній науці. Методологічні основи причинності та детермінації злочинності.

Класифікація причин та умов злочинності.

Класична школа кримінального права у поясненні злочинності.

Біологічні концепції причин злочинності.

Психологічні та психіатричні концепції пояснення злочинності.

Соціологічний напрямок у вивченні причин злочинності:

Теорія аномії. Вчення Р.Мертона.

Теорія диференційованих зв’язків та соціального навчання.

Теорії конфлікту культур та субкультур.

Теорія інтеракціонізму та стигматизації.

Теорії конфлікту.

Економічний детермінізм та критична (радикальна) кримінологія

Віктимологічний напрямок.

Постмодерністські концепції девіантної та злочинної поведінки.

Інтегративні концепції.

Концепція причин злочинності у вітчизняній кримінології: радянський та пострадянський період.

Проблема дослідження соціального механізму розширеного відтворення злочинності.

Протиріччя суспільного розвитку та злочинність. Матеріальна диференціація населення. Бідність. Безробіття.

Відставання параметрів соціокультурного розвитку від темпів соціальних змін.

Дисфункції соціальних інститутів, організаційно-управлінські та соціально-економічні фактори злочинності.

Вивчення криміногенних аспектів демографічних процесів. Урбанізація як фактор злочинності. Криміногенний вплив міграцій населення.

Соціальна мобільність та стратифікація. Маргіналізація сучасного українського суспільства як фактор злочинності.

Криміналізація свідомості і злочинність.

Ксенофобія як фактор злочинності.

Деструктивний вплив неформальних субкультур.

Криміногенна роль ЗМІ.

Страх перед злочинністю як криміногенний фактор.


Тема 6. Індивідуальна злочинна поведінка, її причини та механізм

Особливості та класифікація причин та умов конкретного злочину. Умови несприятливого формування особистості.

Ситуація вчинення злочину та її кримінологічне значення.

Механізм злочинної поведінки: поняття та сутність. Стадії механізму злочинної поведінки.

Кримінальна мотивація та її складові. Мотиви злочинів.

Прийняття та виконання рішень. Місце та роль антисуспільної настанови у механізмі злочинної поведінки.

Мотивування злочинів.

Основні типи механізмів злочинної поведінки.


Тема 7. Методологія та методика кримінологічних досліджень. Прогнозування та планування у профілактичної діяльності.

Методологія та методика кримінологічних досліджень. Загальна характеристика та класифікація методів кримінологічних досліджень.

Програма, план та етапи кримінологічного дослідження.

Загальнонаукові методи пізнання у кримінології (гіпотеза, сходження від абстрактного до конкретного, системно-структурний аналіз, порівняння, історичний)

Вибіркове дослідження, його репрезентативність та способи проведення.

Спеціальні методи пізнання в кримінології. Конкретно-соціологічні, психологічні, математичні методи та їх застосування при проведенні кримінологічних досліджень.

Поняття кримінологічного прогнозування. Співвідношення прогнозу та гіпотези.

Суб`єкти, методи та види прогнозування злочинності (за термінами, обсягами).

Особливості прогнозування індивідуальної поведінки, його практичне значення.

Кримінологічне планування: поняття, види, суб`єкти.


Тема 8. Концепції протидії злочинності

Протидія злочинності як вид соціального контролю: поняття, мета, об’єкти та принципи. Співвідношення понять «попередження злочинності», «протидія», «запобігання», «профілактика», «контроль», «боротьба» та ін.

Стратегії попередження злочинності.

Система заходів протидії злочинності:

 1. загальносоціальне та спеціальнокримінологічне попередження злочинності

 2. загальносуспільне, групове та індивідуальне

 3. загальнодержавне, регіональне, об’єктове

 4. економічні, соціальні, культурологічні, організаційні, технічні та ін.

 5. рання та ситуативна профілактика злочинів

 6. віктимологічна профілактика злочинів

Правова основа протидії злочинності: міжнародні та внутрішньодержавні нормативно-правові акти. Характеристика чинної державної програми боротьби зі злочинністю в Україні.

Суб’єкти протидії злочинності. Спеціально уповноважені державні органи протидії злочинності. Форми участі громадськості у протидії злочинності.

Основні напрямки міжнародного співробітництва у протидії злочинності.


Тема. 9. Кримінологічні основи віктимології

Поняття та розвиток віктимології в Україні на сучасному етапі

Антисуспільна поведінка жертви як предмет кримінологічного вивчення.

Типологія і класифікація жертв злочину.

Криміногенне значення віктимності та її основні компоненти.

Закономірності віктимізації стосовно різних складів злочинів та типів жертв.

Роль жертви в механізмі злочинної поведінки.

Міжнародно-правові акти, присвячені захисту жертв злочинів.

Організація поводження з жертвами злочинів

Суб’єкти віктимологічної профілактики злочинів.

Стратегія нейтралізації криміногенного конфлікту. Методика підготовки профілактичних пам’яток.


Тема 10 Вивчення та протидія економічній злочинності

Поняття та ознаки економічної злочинності. Місце економічної злочинності у структурі тіньової економіки.

Рівень, динаміка, структура та географія економічної злочинності в Україні (1991-2008 роки).

Проблема латентності економічних злочинів.

Фактори економічної злочинності. Зв`язок економічної злочинності з негативними соціально-правовими явищами.

Особливості осіб, які вчиняють економічні злочини. Індивідуальна та групова психологія.

Загальна характеристика системи та суб`єкти попередження економічної злочинності в Україні;

Міжнародні та внутрішньодержавні нормативні акти в сфері попередження економічної злочинності.

Протидія легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом. Система фінансового моніторингу в Україні.


Тема 11. Вивчення та протидія загальнокримінальній корисливій злочинності

Визначення загальнокримінальної корисливої злочинності та її основні ознаки.

Кримінологічні показники та порівняльний аналіз загальнокримінальної корисливої злочинності в УРСР (70-80-ті роки) та в сучасній Україні (1991-2008 рр.): рівень, структура, динаміка, географія.

Кримінологічна характеристика осіб, які вчиняють загальнокримінальні корисливі злочини. Психологічна характеристика користі як властивості особи злочинця.

Основні напрямки, рівні та зміст протидії загальнокримінальній корисливій злочинності.

Компетенція спеціальних суб`єктів протидії загальнокримінальній корисливій злочинності.


Тема 12. Вивчення та протидія насильницькій злочинності

Поняття насильства та його види; співвідношення понять «насильство», «агресія».

Визначення насильницької злочинності та її основні ознаки.

Показники насильницької злочинності в Україні (1991-2008 рр.): рівень, структура, динаміка, географія.

Тероризм та терористичні форми насильницької злочинності: кримінологічна характеристика.

Кримінологічна характеристика осіб, які вчиняють насильницькі злочини.

Детермінація насильницької злочинності (соціально-економічні та соціально-політичні фактори; маргіналізація населення; культурологічні особливості середовища).

Вплив факторів мікросередовища та глобалізаційних факторів на вчинення насильницьких злочинів.

Особливості детермінації актів тероризму.

Віктимологічні фактори детермінації насильницьких злочинів.

Загальна характеристика системи та правове забезпечення попередження насильницької злочинності в Україні.

Основні суб’єкти попередження насильницької злочинності та їх компетенція.

Протидія тероризму: міжнародний досвід та законодавство України.


  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи