Міністерство освіти та науки України icon

Міністерство освіти та науки України
НазваМіністерство освіти та науки України
Сторінка1/9
Дата27.08.2012
Розмір0.7 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
1. /Криминология ИПС.doc
2. /Права людини ИПС.doc
3. /Транснац. ИПС.doc
4. /УИП ИПС Ягунов 2.doc
5. /виктимология - ИПС.doc
Міністерство освіти І науки україни
Міністерство освіти та науки України
Міністерство освіти І науки україни
Міністерство освіти та науки України
Міністерство освіти та науки України


Міністерство освіти та науки України

Національний університет «Одеська юридична академія»


Кафедра кримінології та кримінально-виконавчого права


„ЗАТВЕРДЖУЮ”

Президент НУ «Одеська юридична академія»

Академік ____________________ С.В.Ківалов

„______” ______________________ 2010 р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

на 2010-2011 н.р.


С/к „Права людини в сфері кримінальної юстиції”для спеціальності 8.060101 „Правознавство”

Інституту прокуратури та слідстваРозробили: доцент Дрьомін В.М.

доцент Ягунов Д.В.


Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри

протокол № 1 від „ 31 „ серпня 2010 р.


Затверджено навчально-методичною радою НУ «Одеська юридична академія»

протокол № ___ від „ ___” ______________ 2010 р.


Одеса – 2010

1. НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН КУРСУ

Форма навчання

Курс

Семестр

Лекції

Практичні (семінарські)

Всього ауд.годин

Курсові роботи

Контрольні роботи

Установ.лекції

Самостійна робота

Всього годин

Іспит

Залік


Денне5


10


20


16


3654


90

*2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН№ п/п

Тема

Лекції

(рік)

Практичні

(рік)

Самостійна робота (рік)

1

Основи сучасної концепції прав людини

2

1

4

2

Універсальні міжнародно-правові стандарти і механізми забезпечення прав людини у сфері кримінального правосуддя

2

2

7

3

Європейська система захисту прав людини у сфері кримінальної юстиції

2

2

8

4

Право на життя

2

2

5

5

Право на фізичну недоторканність: заборона катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання

2

1

5

6

Право на свободу і особисту недоторканність у контексті кримінального правосуддя

2

1

5

7

Право на повагу приватного життя, недоторканності житла і таємниці кореспонденції

2

1

5

8

Право на справедливий судовий розгляд

2

1

5

9

Міжнародно-правові стандарти поводження з особами, позбавленими волі

2

2
10

Права ув'язнених

1

1

5

11

Міжнародне співробітництво з протидії злочинності і права людини

1

2

5
Всього


20


16


543. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Одним з найважливіших напрямків загальносвітового гуманітарного процесу є розвиток системи захисту прав людини в сфері кримінального правосуддя. Як підкреслюється в Керівних принципах в галузі попередження злочинності і кримінального правосуддя в контексті розвитку і нового міжнародного економічного порядку (1990), «справедлива, безстороння і гуманна система кримінального правосуддя є необхідною умовою здійснення основних прав людини громадянами всіх країн. Вона сприяє створенню рівних можливостей в галузі економічного, соціального і культурного життя...».

У числі інших цілей у Програмі дій ООН в галузі попередження злочинності і кримінального правосуддя вказується «більш діюче і ефективне відправлення правосуддя при належній повазі прав людини всіх осіб, які зштовхнулися зі злочинністю, і всіх, хто має відношення до системи правосуддя; сприяння дотриманню найвищих стандартів справедливості, гуманності, правосуддя і професійного поводження». Програма передбачає дослідження і розробки на національному, регіональному і глобальному рівнях з конкретних проблем попередження злочинності і заходам, які відносяться до сфери кримінального правосуддя. У числі першочергових завдань Програми називається захист прав людини при відправленні правосуддя.

Важливим напрямком забезпечення досягнень цілей кримінального юстиції є впровадження міжнародно-правових стандартів кримінального правосуддя в законодавчу і правозастосовну практику держав.

Запропонований навчальний курс спрямований на підготовку фахівців, що володіють гуманітарним мисленням, великими знаннями в галузі прав людини і міжнародного права та здатні виконувати складні завдання, пов'язані зі здійсненням міжнародно-правових стандартів прав людини в правоохоронній діяльності.

Ціллю цього спеціального курсу є вивчення міжнародних стандартів прав людини в галузі кримінального судочинства і пенітенціарної системи, щоб дозволити студентам застосувати їх у своїй майбутній професійній діяльності в національних органах кримінального юстиції.

Завданнями курсу є вивчення основних цивільних прав людини в контексті кримінального судочинства, міжнародних угод, універсальних і регіональних механізмів захисту прав людини; навчання студентів застосуванню міжнародно-правових стандартів прав людини в їх професійній діяльності.

У результаті вивчення спеціального курсу магістранти повинні знати:

- теоретичні основи гуманітарного права;

- існуючі механізми захисту прав людини;

- нормативні джерела і правозастосовну практику щодо захисту прав людини;

а також вміти:

- самостійно аналізувати правові ситуації, пов'язані з порушенням (або майбутнім порушенням) прав людини, обирати механізми їх захисту і відновлення;

- орієнтуватися в практиці міжнародних юрисдикційних організацій і застосовувати її положення;

- складати процесуальні документи, пов'язані із захистом прав людини.

Більша частина літературних видань на французькій і англійській мовах, присвячених питанням цього спецкурсу, люб'язно надана Центром прав людини Школи права Ноттінгемського університету.

Істотну допомогу студентам у підготовці до семінарських занять можуть надати ресурси Інтернету, що стосуються проблем прав людини, розміщені зокрема за наступними адресами:

http://www.un.org/russian/ - сайт ООН

http://www.unhchr.ch/hchr_un.htm - сайт Верховного Комісаріату ООН з прав людини.

http://www.coe.int – сайт Ради Європи

www.coe.kiev.ua – сайт Українського бюро інформації Ради Європи з прав людини

http://www.echr.coe.int або www.dhcour.coe.fr Сайт Європейського Суду з прав людини (European Court of Human Rights or/ou Cour europeenne des Droits de l'Homme)

http://index.org.ru/othproj/crimcrt/ - сайт Міжнародного кримінального суду (International Criminal Court)

http://www.un.org/icty/ - сайт Міжнародного Трибуналу для обвинувачення осіб, відповідальних за серйозні порушення міжнародного гуманітарного права, вчинені на території колишньої Югославії, починаючи з 1991 року (ICTY)

http://www.ictr.org/ - сайт Міжнародного Карного Трибуналу по Руанді (ICTR)

http://www.rada.kiev.ua/ - сайт Верховної Ради України

http://w3.acdi-cida.qc.ca/virtual.nsf - Virtual Library on International Development (Загальна інформація і соціальні показники з прав людини і розвитку. Основні доповіді ООН у цій галузі)

http://www.spfo.unibo.it/spolfo/HRLAW.htm - Researsh GuidetoHumanRights (ресурси з прав людини)

http://www.hrw.org/russian "Human rights what’s"

http://www.khpg.org - сайт Харківської правозахисної групи

http://www.human-rights.net/hrschool - сайт Московської школи прав людини

http://www.hro.org/ngo/mhg/mhg-a.htm - сайт Московської Гельсінської групи

http://www.hro.org/editions/bulletin/index.htm - Бюлетень "Права людини в Росії"

http://erc.hrea.org - Electronic Resource Centre for Human Rights Education

http://www.nottingham.ac.uk/law/hrlc/index.html - сайт Центра прав людини Школи права Ноттінгемського університету

http://www2.essex.ac.uk/human_rights_centre/ - сайт Центра прав людини Ессекського університету (Human Rights Centre University of Essex)

Більша частина нормативно-правових і літературних джерел, рекомендованих при вивченні цого спецкурсу розміщеніі на Веб-Сайті кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Академії www.criminology.org.ua, а також на сайті Одеського інформаційно-аналітичного центра з проблем протидії організованої злочинності, створеного Одеською національною юридичною академією і Центром по вивченню транснаціональної злочинності і корупції при Американському університеті (Вашингтон, США) - www.inter.criminology.org.ua

Допомогу в розумінні проблем, які існують у вітчизняній і зарубіжній правозастосовчій практиці у сфері кримінального юстиції і пенітенціарній системі, можуть надати рішення Європейського Суду з прав людини, які в Україні публікуються в збірнику «Практика Європейського суду з прав людини: Рішення. Коментарі», журналах «Право України», «Вісник Верховного Суду України» і інших виданнях, Комітету проти катувань (доступні публікації на французькій і англійській мовах у збірниках International Human Rights reports).

При ознайомленні із джерелами англійською мовою може надати вагому допомогу наступний посібник: Купрієвич О. Англійська мова для юристів. Захист прав людини. Навчальний посібник. За ред. В. Мармазова. - К.: Юрид. книга, 2001. - 189 с. /УДК 811.111; 341.231.14/

З рекомендованими нормативними актами студенти можуть ознайомитися в різних збірниках, зокрема:

  • Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи. - Київ, 1992

  • Сборник документов Совета Европы в области защиты прав человека и борьбы с преступностью / Сост.: Т. Н. Москалькова и др. — М., 1998.

  • Европейский суд по правам человека. Избранные решения. В 2 т. / Председатель ред. коллегии В. А. Туманов. — М.: Изд «НОРМА», 2000.


Підготовка до семінарських занять передбачає значну самостійну роботу студентів, що складається не тільки з ознайомлення з теоретичною літературою, але й із судовою і правозастосовною практикою, у тому числі міжнародних юрисдикційних організацій. Підсумком самостійної роботи може бути реферат на запропоновану тему або сформульовану студентом самостійно (повинна бути попередньо погоджена із викладачем). Реферат повинен бути оформлений згідно поставленим до такого роду роботам вимогам (зокрема, шрифт Times New Roman, кегль - 14, інтервал - 1,5). Обсяг реферату (основного тексту - без врахування титульного аркуша і списку використаної літератури) повинен становити не менше 15 сторінок, по змісту реферат повинен розкривати питання його теми. До реферату повинен додаватися список використаної літератури.

4. ЗМІСТ ПРОГРАМИ ЗА ТЕМАМИ ЛЕКЦІЙ
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Міністерство освіти та науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти та науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти та науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти та науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти та науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти та науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти та науки України iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти та науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти та науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти та науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти та науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи