Міністерство освіти І науки україни icon

Міністерство освіти І науки україни
НазваМіністерство освіти І науки україни
Сторінка1/3
Дата27.08.2012
Розмір0.69 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3
1. /Криминология ИПС.doc
2. /Права людини ИПС.doc
3. /Транснац. ИПС.doc
4. /УИП ИПС Ягунов 2.doc
5. /виктимология - ИПС.doc
Міністерство освіти І науки україни
Міністерство освіти та науки України
Міністерство освіти І науки україни
Міністерство освіти та науки України
Міністерство освіти та науки України


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний університет «Одеська юридична академія»

Кафедра кримінології та кримінально-виконавчого права


„ЗАТВЕРДЖУЮ”

Президент НУ «Одеська юридична академія»

Академік. ____________________ С.В.Ківалов

„______” ___________________ 2010 р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

на 2010-2011 н.р.


С/к „ТРанснаціональна злочинністьдля спеціальності 7.060101 „Правознавство”

Інституту прокуратури та слідства
Розробили доцент Дрьомін В.М.

доцент Мельничук Т.В.

асистент Ілько С.А


Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри

протокол № 1 від 31 серпня 2010 р.


Затверджено навчально-методичною радою НУ «Одеська юридична академія»

протокол № ___ від « » 2010 р.Одеса – 2010


1. НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН КУРСУ

Форма навчання

Курс

Семестр

Лекції

Практичні (семінарські)

Всього ауд.годин

Курсові роботи

Контрольні роботи

Установ.лекції

Самостійна робота

Всього годин

Іспит

Залік

Денне

5

9

28

22

50


30

80

*

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Актуальність курсу. Завданням даного спецкурсу є поглиблене вивчення найнебезпечнішої форми злочинних проявів - транснаціональної організованої злочинності. Як показує судова практика, ядро злочинності ще зовсім недавно, у радянський і «перебудовний» час, становили рецидивісти і так звані кримінальні «авторитети». Разом з тим в останні роки перші ролі в кримінальному світі прагнуть грати представники нового покоління злочинців, найчастіше раніше не судимі, але ті, що мають величезні доходи кримінального походження. Безумовна влада грошей, підкріплена розгалуженими кримінальними зв'язками, робить багатьох з них невразливими для правоохоронних органів. Організована злочинність вийшла за межі окремих держав і набула тран

снаціонального характеру.

Досить стійке положення в суспільстві організованих злочинних формувань багато в чому пов'язане з масовою корупцією державних службовців, у тому числі співробітників правоохоронних і судових органів. Ці соціальні процеси вимагають відповідної державної реакції, що обумовлює їх всебічне вивчення. Дотепер проблемам трнаснаціональної злочинності в контексті світової глобалізації приділяється недостатня увага. Даний навчальний курс покликаний деякою мірою заповнити цю прогалину.

Мета курсу. У рамках спецкурсу ставиться мета оволодіння основами вчення про транснаціональну злочинність, зокрема, одержання знань про феноменологію і причини транснаціональної злочинності, окремі види транснаціональних злочинів, взаємозв'язки з іншою організованою злочинністю, а також про міри державної, міждержавної й суспільної протидії транснаціональній злочинності.

Досягнення визначеної мети є можливим за умови виконання наступних завдань:

- самостійного узагальнення студентами світової і національної практики боротьби з транснаціональною злочинністю,

- аналізу рівня, динаміки й структури злочиності даного виду в країні й за кордоном

- формулювання висновків про причини і умови транснаціональної злочинності з урахуванням національних і регіональних особливостей;

- вивчення міжнародних та національних правових актів, літературних джерел з проблем протидії транснаціональній злочинності.

Предметом вивчення даного курсу є трнаснаціональна організована злочинність та окремі види злочинів, феноменологія та їх причини, особистість учасників злочиних угруповань, система протидії транснаціональній злочинності.

Після завершення вивчення предмету студент повинен

знати:

 • визначення транснаціональної злочинності, її ознаки, зміст, характеристики та показники;

 • провідні концепції причин транснаціональної злочинності, які застосовуються для пояснення даного явища у вітчизняній та зарубіжній кримінології;

 • характеристики та основні ознаки особистості учасників організованих злочиних угруповань

 • практичне значення теоретичних положень;

 • основні світові системи та особливості вітчизняних підходів протидії транснаціональній злочинності,

 • зміст основних нормативних документів у сфері протидії транснаціональній злочинності,

уміти:

- застосовувати основні методики кримінологічних досліджень стосовно факторів транснаціональної організованої злочинності.

- застосовувати спеціальні прийоми аналізу злочинної поведінки та особистості злочинця

- робити юридичний та кримінологічний аналіз нормативних актів, присвячених протидії транснаціональної злочинності на національному й міжнаціональному рівнях;

- робити аналіз матеріалів кримінальних справ стосовно организованих форм злочинної діяльності.

- аналізувати соціальну та кримінально-правову політику держави та міжнародного співтовариства стосовно протидії транснаціональній організованій злочинності.

-розробляти програми, плани протидії транснаціональній організованій злочинності.

У зв'язку з відсутністю спеціальних навчальних посібників з даних проблем студентам необхідно самостійно вивчити рекомендовану літературу, а також законодавчі й інші нормативні акти. В силу комплексності розглянутих питань приводиться як загальний список джерел, так і список літератури, необхідної при підготовці до кожного практичного заняття.


3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


№ п/п

Тема

Лекції

(год)

Практичні

(год)

Самостійна робота

1

Поняття та правова характеристика організованої злочинності. Транснаціональна організована злочинність (ТОЗ) як вид організованої злочинності


4


2

3

2

Кримінологічна характеристика ТОЗ

4

2

2

3

Види ТОЗ: загальна характеристика

2

2

3

4

Фактори ТОЗ

2

2

2

5

Кримінологічна характеристика транснаціонального наркобізнесу і проблеми протидії

2

2

3

6

Незаконна міграція і торгівля людьми в структурі ТОЗ

2

2

3

7

Контрабанда в структурі ТОЗ і проблеми протидії

2

2

3

8

Транснаціональна корупція і організована злочинність

2

2

3

9

Відмивання доходів, здобутих злочинним шляхом, в структурі ТОЗ

2

2

3

10

Тероризм як глобальна транснаціональна проблема

2

2

3

11

Особливості соціального контролю над ТОЗ. Міжнародне співробітництво у боротьбі з ТОЗ. Основні напрями уніфікації правового поля

4

2

2
Всього

28

22

304. ЗМІСТ ПРОГРАМИ ЗА ТЕМАМИ ЛЕКЦІЙ

Тема 1. Поняття та правова характеристика організованої злочинності. Транснаціональна організована злочинність (ТОЗ) як вид організованої злочинності

Визначення організованої злочинності, її основні ознаки та характеристики.

Тенденції розвитку організованої злочинності в Україні та світі.

Визначення і ознаки ТОЗ.

Визначення та ознаки транснаціонального організованого злочину в науці міжнародного кримінального права.

Визначення основних понять в Конвенції ООН (2000 г.) проти ТОЗ.

Тема 2. Кримінологічна характеристика ТОЗ

Поняття та зміст кримінологічної характеристики ТОЗ.

Стан, структура, динаміка ТОЗ в Україні.

Особливості і тенденції розвитку ТОЗ у світі.

Форми транснаціональної організованої злочинної діяльності.


Тема 3. Види ТОЗ: загальна характеристика

Поняття видів ТОЗ. Економічна природа всіх видів ТОЗ.

ТОЗ у легальній та нелегальній економічній сферах.

Провідні напрями ТОЗ у різних економічних системах.

Співвідношення видів та форм ТОЗ.


Тема 4. Фактори транснаціональної організованої злочинності

Поняття і класифікація факторів транснаціональної злочинності.

Концепції причин ТОЗ у зарубіжній кримінології

Економічні, політичні й культурологічні фактори ТОЗ. Взаємозв'язок криміногенних факторів на національному і міжнародному рівні.

Глобалізація як фактор транснаціональної злочинності. Глобалізація злочинності у світі і ТОЗ.

Методика вивчення факторів ТОЗ на міжнародному та національному рівнях.


Тема 5. Кримінологічна характеристика транснаціонального наркобізнесу і проблеми протидії

Поняття, соціально-правова і кримінологічна характеристика транснаціонального наркобізнесу.

Кримінологічна характеристика наркобізнесу в Україні.

Поняття міжнародних наркокартелей (наркосиндикатів) і механізм функціонування.

Міжнародно-правові й національні нормативні акти в сфері протидії наркобізнесу.

Суб'єкти боротьби з наркобізнесом в Україні.


Тема 6. Незаконна міграція і торгівля людьми в структурі ТОЗ

Поняття і кримінологічна характеристика незаконної міграції як виду транснаціональної злочинності.

Поняття і кримінологічна характеристика торгівлі людьми. Торгівля людьми в Україні як вид транснаціональної організованої злочинності. Причини, умови і попередження торгівлі людьми в Україні.

Міжнародне співробітництво в сфері протидії нелегальній міграції й торгівлі людьми. Додаткові протоколи до Конвенції ООН проти ТОЗ.


Тема 7. Контрабанда в структурі ТОЗ і проблеми протидії

Поняття, види ы кримінологічна характеристика контрабанди.

Регіональні особливості контрабанди. Контрабанда зброї.

Національний і міжнародно-правовий механізм протидії контрабанді.

Суб'єкти протидії контрабанді.

Міжнародне співробітництво в сфері протидії контрабанді.


Тема 8. Транснаціональна корупція і організована злочинність

Поняття і ознаки транснаціональної корупції.

Види корупційних правопорушень згідно законодавства України і міжнародних угод.

Глобалізація і транснаціональна корупція.

Правове регулювання міжнародного співробітництва в протидії транснаціональній корупції.

Проблеми і стандарти криміналізації корупції.


Тема 9. Відмивання доходів, здобутих злочинним шляхом, в структурі ТОЗ

Міжнародно-правові підходи до визначення відмивання доходів, здобутих злочинним шляхом.

Визначення відмивання доходів, здобутих злочинним шляхом, в правовому полі України.

Комплекс заходів з протидії відмиванню доходів, здобутих злочинним шляхом.

Проблеми кримінально-правового регулювання боротьби із відмиванням доходів, здобутих злочинним шляхом.

Система суб’єктів протидії відмиванню доходів, здобутих злочинним шляхом.

Міжнародно-правовий механізм протидії відмиванню доходів.

Проблема кримінальної відповідальності юридичних осіб.


Тема 10. Тероризм як глобальна транснаціональна проблема

Поняття і ознаки тероризму.

Взаємозв'язок тероризму і організованої злочинності.

Суб'єкти протидії тероризму.

Міжнародно-правове і національно-правове регулювання протидії тероризму.

Міжнародне співробітництво в боротьбі з тероризмом.


Тема 11. Міжнародне співробітництво у боротьбі з ТОЗ

Принципи і основні напрямки міжнародного співробітництва в боротьбі з ТОЗ.

Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності (Палермо, 2000 р.). Конвенції Ради Європи в сфері протидії транснаціональній злочинності.

Міжнародно-правові стандарти криміналізації транснаціональних злочинів.

Національні й міжнародні органи й установи як суб'єкти протидії ТОЗ.

Основні напрями уніфікації правового поля.


5. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


Тема 1. Поняття та правова характеристика організованої злочинності. Транснаціональна організована злочинність (ТОЗ) як вид організованої злочинності

Визначення організованої злочинності, її основні ознаки та характеристики.

Визначення і ознаки ТОЗ.

Визначення та ознаки транснаціонального організованого злочину в науці міжнародного кримінального права.

Визначення основних понять в Конвенції ООН (2000 г.) проти ТОЗ.

Реферати:

 1. Поняття транснаціонального організованого злочину.

 2. Поняття і зміст ТОЗ.

 3. Конвенція ООН проти ТОЗ (загальна характеристика).

 4. Поняття організованої злочинності за законодавством України.

 5. Поняття ТОЗ у сучасній зарубіжній кримінології.


Тема 2. Кримінологічна характеристика ТОЗ

Поняття та зміст кримінологічної характеристики ТОЗ.

Стан, структура, динаміка ТОЗ в Україні.

Особливості і тенденції розвитку ТОЗ у світі.

Форми транснаціональної організованої злочинної діяльності.

Реферати:

 1. Стан, структура, динаміка ТОЗ в Україні.

 2. Особливості і тенденції розвитку ТОЗ у світі.

 3. Дослідження форм ТОЗ в зарубіжній кримінології.

 4. Кримінологічна характеристика транснаціональних злочинних корпорацій.


Тема 3. Види ТОЗ: загальна характеристика

Поняття видів ТОЗ. Економічна природа всіх видів ТОЗ.

ТОЗ у легальній та нелегальній економічній сферах.

Провідні напрями ТОЗ у різних економічних системах.

Співвідношення видів та форм ТОЗ.

Реферати:

 1. Поняття тіньової економіки та методики її розрахунку.

 2. Кримінологічна характеристика основних видів кримінального бізнесу

 3. Види ТОЗ у країнах Європи та Азії: порівняльна характеристика.

 4. Організовані злочинні структури в Україні: регіональні особливості економічної активности.


Тема 4. Фактори транснаціональної організованої злочинності

Поняття і класифікація факторів транснаціональної злочинності. Економічні фактори ТОЗ.

Правові і політичні фактори ТОЗ.

Культурологічні фактори ТОЗ.

Взаємозв'язок криміногенних факторів на національному і міжнародному рівні.

Глобалізація як фактор транснаціональної злочинності.

Реферати:

 1. Проблема глобалізації злочинності у вітчизняній кримінології.

 2. Транснационалізація злочинності як властивість сучасної злочинності.

 3. Кримінальна культура як світовий феномен.

 4. Проблема факторів транснаціональної злочинності у зарубіжній кримінології.


Тема 5. Кримінологічна характеристика транснаціонального наркобізнесу і проблеми протидії

Поняття, соціально-правова й кримінологічна характеристика транснаціонального наркобізнесу.

Кримінологічна характеристика наркобізнесу в Україні.

Поняття міжнародних наркокартелей (наркосиндикатів) і механізм функціонування.

Міжнародно-правові й національні нормативні акти в сфері протидії наркобізнесу.

Суб'єкти боротьби з наркобізнесом в Україні.

Реферати:

 1. Проблема наркобізнесу в українській кримінології.

 2. Основні напрямки вивчення наркобізнесу в зарубіжній кримінології.
 1. Кримінологічна характеристика наркобізнесу за кордоном.

 2. Основні міжнародно-правові документи в сфері протидії наркобізнесу.

 3. Проблеми імплементації міжнародно-правових норм у національне законодавство в сфері протидії наркобізнесу.


Тема 6. Незаконна міграція і торгівля людьми в структурі ТОЗ

Поняття і кримінологічна характеристика незаконної міграції як виду транснаціональної злочинності.

Поняття і кримінологічна характеристика торгівлі людьми. Торгівля людьми в Україні як вид транснаціональної організованої злочинності. Причини, умови й попередження торгівлі людьми в Україні.

Міжнародне співробітництво в сфері протидії нелегальної міграції й торгівлі людьми. Додаткові протоколи до Конвенції ООН проти ТОЗ.

Реферати:

 1. Проблеми незаконної міграції у вітчизняній кримінології (основні концепції).

 2. Незаконна міграція як фактор глобалізації.

 3. Торгівля людьми в структурі організованої злочинності.

 4. Взаємозв'язок торгівлі людьми і порнобізнеса.

 5. Система органів в Україні, що здійснюють протидію незаконної міграції й торгівлі людьми.Тема 7. Контрабанда в структурі ТОЗ і проблеми протидії

Поняття, види й кримінологічна характеристика контрабанди.

Регіональні особливості контрабанди.

Транскордонна й транснаціональна контрабанда.

Кримінологічна характеристика предметів контрабанди. Організована злочинність і контрабанда зброї.

Національний і міжнародно-правовий механізм протидії контрабанді.

Суб'єкти протидії контрабанді.

Міжнародне співробітництво в сфері протидії контрабанді.

Реферати:

 1. Проблема контрабанди у вітчизняній кримінології.

 2. Основні концепції факторів контрабанди.

 3. Міжнародно-правові документи у сфері протидії контрабанді (загальна харакетристика).

 4. Транснаціональні форми контрабанди зброї.


Тема 8. Транснаціональна корупція і організована злочинність

Поняття і ознаки транснаціональної корупції.

Види корупційних правопорушень згідно законодавства України і міжнародних угод.

Глобалізація і транснаціональна корупція.

Правове регулювання міжнародного співробітництва в протидії транснаціональній корупції.

Проблеми і стандарти криміналізації корупції.

Реферати:

 1. Дослідження корупції у працях вітчизняних кримінологів.

 2. Проблема корупції в зарубіжній кримінології.

 3. Актуальны проблеми правової регламентації корупційних дій.

Міжнародні стандарти криміналізації корупції ы проблеми імплементації в національне законодавство.


Тема 9. Відмивання доходів, здобутих злочинним шляхом, в структурі ТОЗ

Міжнародно-правові та національний підходи до визначення відмивання доходів, здобутих злочинним шляхом.

Комплекс заходів з протидії відмиванню доходів, здобутих злочинним шляхом.

Система суб’єктів протидії відмиванню доходів, здобутих злочинним шляхом.

Міжнародно-правовий механізм протидії відмиванню доходів.

Реферати:

 1. Відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, та суміжні поняття.

 2. Відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, в структурі тіньової економіки.

 3. Відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, як вторинна злочинна діяльність.Тема 10. Тероризм як глобальна транснаціональна проблема

Поняття і ознаки тероризму.

Взаємозв'язок тероризму і організованої злочинності.

Суб'єкти протидії тероризму.

Міжнародно-правове і національно-правове регулювання протидії тероризму.

Міжнародне співробітництво в боротьбі з тероризмом.

Реферати:

 1. Основні концепції міжнародного тероризму.

 2. Визначення тероризму в зарубіжній кримінології.

 3. Концепція тероризму й терористичної злочинної діяльності в працях вітчизняних учених.

 4. Дослідження проблем міжнародного тероризму в роботах російських учених.

 5. Актуальні проблеми міжнародного співробітництва в протидії тероризму.


Тема 11. Міжнародне співробітництво у боротьбі з ТОЗ

Принципи і основні напрямки міжнародного співробітництва в боротьбі з ТОЗ.

Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності (Палермо, 2000 р.). Конвенції Ради Європи в сфері протидії транснаціональної злочинності.

Міжнародно-правові стандарти криміналізації транснаціональних злочинів.

Національні й міжнародні органи й установи як суб'єкти протидії ТОЗ.

Основні напрями уніфікації правового поля.

Реферати:

 1. Основні напрямки міжнародного співробітництва у сфері протидії ТОЗ.

 2. Загальна характеристика міжнародно-правових документів у сфері протидії ТОЗ.

 3. Огляд додаткових протоколів до конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності (Палермо, 2000 р.).

 4. Регіональні системи протидії ТОЗ.6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


Тема 1. Поняття та правова характеристика організованої злочинності. Транснаціональна організована злочинність (ТОЗ) як вид організованої злочинності

ТОЗ як соціальна и правова проблема.

Концепція транснаціональної злочинності у вітчизняній кримінології

Концепція транснаціональної злочинності в зарубіжній кримінології

Конвенції ООН і Ради Європи у сфері протидії ТОЗ


Тема 2. Кримінологічна характеристика ТОЗ

Кримінологічна характеристика ТОЗ в працях зарубіжних кримінологів.

Документи ООН про ТОЗ.

Транснаціональні злочинні корпорації.


Тема 3. Види ТОЗ: загальна характеристика

Поняття тіньової економіки та методики її розрахунку.

Поняття кримінального бізнесу та його співвідношення із неформальною економікою.

Види ТОЗ та національні економічні системи: основні аспекти взаємовпливу.

Організовані злочинні структури в Україні: регіональні особливості економічної активности.


Тема 4. Фактори транснаціональної організованої злочинності

Глобалізація злочинності в механізмі світової глобалізації.

Міграція як один з факторів ТОЗ.

Правовий нігілізм і недоліки правового регулювання як фактори ТОЗ.

Методика вивчення факторів ТОЗ.


Тема 5. Кримінологічна характеристика транснаціонального наркобізнесу і проблеми протидії

Наркобізнес в Україні як соціально-правова проблема.

Особливості наркотизму в Україні.

Форми й види організованих злочинних груп у сфері наркобізнесу.

Кримінологічна характеристика учасників злочинних груп у сфері наркобізнесу.

Імплементація міжнародно-правових норм у національне законодавство в сфері протидії наркобізнесу.


Тема 6. Незаконна міграція і торгівля людьми в структурі ТОЗ

Документи ООН про незаконну міграцію (загальна харакетристика).

Особливості незаконної міграції в Україні.

Транскордонна й транснаціональна міграція.

Міграція і маргіналізація населення: кримінологічний аналіз

Особливості кримінологічної характеристики торгівлі людьми в Україні.

Проблеми міжнародного співробітництва в протидії торгівлі людьми.


Тема 7. Контрабанда в структурі ТОЗ і проблеми протидії

Кримінологічний аналіз контрабанди в Україні.

Взаємозв'язок організованої злочинності та способів контрабанди.

Контрабанда предметів антикваріату і мистецтва.

Корупція і протидія контрабанді.

Організовані форми контрабанди як вид кримінального бізнесу.


Тема 8. Транснаціональна корупція і організована злочинність

Особливості корупції в Україні.

Фактори корупції в Україні й у зарубіжних державах (порівняльний аналіз).

Організована злочинність і корупція: проблеми взаємодетермінації.

Система органів, що здійснюють протидію корупції в Україні.


Тема 9. Відмивання доходів, здобутих злочинним шляхом, в структурі ТОЗ

Міжнародно-правові та національний підходи до визначення відмивання доходів, здобутих злочинним шляхом.

Комплекс заходів з протидії відмиванню доходів, здобутих злочинним шляхом.


Система суб’єктів протидії відмиванню доходів, здобутих злочинним шляхом.

Міжнародно-правовий механізм протидії відмиванню доходів.


Тема 10. Тероризм як глобальна транснаціональна проблема

Тероризм як соціальна, правова й кримінологічна проблема.

Форми терористичної злочинної діяльності.

Тероризм і терористичні акти: проблеми співвідношення і визначення.

Фактори міжнародного тероризму.

Міжнародно-правові документи у сфері протидії тероризму.


Тема 11. Міжнародне співробітництво у боротьбі з ТОЗ

Система міжнародних органів й установ у сфері протидії ТОЗ.

Інтерпол і Європол як суб'єкти боротьби з ТОЗ.

Конгреси ООН у сфері попередження злочинності.


7. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


Нормативні акти

 1. Конституція України. Прийнята на 5-й сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року.

 2. Закон України „Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю” від 30 червня 1993 р. // Відомості Верховної Ради. - 1993. - № 35. - Ст. 358.

 3. Закон України „Про боротьбу з терроризмом” від 20 березня 2003 року // Відомості Верховної Ради. – 2003. - № 21.

 4. Закон України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом” від 28 листопада 2002 року // Відомості Верховної Ради. - 2002. - № 29.

 5. Закон України „Про боротьбу з корупцією” від 5 жовтня 1995 року // Відомості Верховної Ради. – 1995. - № 34. - Ст. 266.

 6. Закон України „Про прокуратуру” від 5 листопада 1991 року // Відомості Верховної Ради. – 1991. - № 53. - Ст. 793 .

 7. Закон України „Про міліцію” від 20 грудня 1990 року // Відомості Верховної Ради. - 1991. - № 4. - Ст. 20.

 8. Закон України «Прослужбу безпеки України»// Відомості Верховної Ради. – 1992. - № 27.

 9. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» // Відомості Верховної Ради. - № 22. - 1992.

 10. Закон України «Про державну службу» // Відомості Верховної Ради. – 1993. - № 52.

 11. Закон України „Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів” // Відомості Верховної Ради. – 1994. - № 11. - Ст. 50.

 12. Указ Президента України № 396/94 „Про невідкладні заходи щодо посилення боротьби зі злочинністю” від 21 липня 1994 р.

 13. Указ Президента України № 1376/2000 „Про Комплексну програму профілактики злочинності на 2001-2005 роки” від 25 грудня 2000 р.

 14. Програма запобігання торгівлі жінками та дітьми. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 1768 від 25 вересня 1999 р.

 15. Національна програма боротьби з корупцією. Затверджено Указом Президента України від 10 квітня 1997 р. № 319/97.


Міжнародно-правові документи:
  1   2   3

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи