Пояснювальна записка Програма вступного випробування з російської мови розроблена на основі програми зовнішнього незалежного оцінювання з російської мови (Наказ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 14. 07. 2011 р. №791) icon

Пояснювальна записка Програма вступного випробування з російської мови розроблена на основі програми зовнішнього незалежного оцінювання з російської мови (Наказ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 14. 07. 2011 р. №791)
Скачати 97.02 Kb.
НазваПояснювальна записка Програма вступного випробування з російської мови розроблена на основі програми зовнішнього незалежного оцінювання з російської мови (Наказ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 14. 07. 2011 р. №791)
Дата19.09.2012
Розмір97.02 Kb.
ТипПояснювальна записка
«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова приймальної комісії

Кам’янець-Подільського

національного університету

імені Івана Огієнка,


ректор ______________О.М. Завальнюк

(підпис)

«_____»__________________ 2012 р.
Програма вступного випробування

з російської мови


для вступників на навчання

за освітньо-професійними програмами підготовки бакалавра


Укладач програми:

доцент кафедри слов'янської філології та загального мовознавства, кандидат філологічних наук, доцент

____________________ Н.І. Дворницька


Кам'янець-Подільський – 2012


^ Пояснювальна записка

Програма вступного випробування з російської мови розроблена на основі програми зовнішнього незалежного оцінювання з російської мови (Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.07.2011 р. № 791).

Програма охоплює весь зміст шкільних курсів з російської мови 5-11 класів.

Метою вступного випробування з російської мови є виявлення рівня сформованості мовної компетенції абітурієнта, визначення відповідності навчальних досягнень вступника освітньому стандарту та чинній навчальній програмі.

Матеріал програми розподілено за такими розділами: «Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография», «Лексикология. Фразеология», «Состав слова. Словообразование. Орфография», «Морфология. Орфография», «Синтаксис. Пунктуация».

Вступне випробування проводиться у формі тестування.

Програма вступного випробування складається з пояснювальної записки, переліку розділів і тем, рекомендованої літератури, критеріїв оцінювання.

Русский язык


^ ФОНЕТИКА. ОРФОЭПИЯ. ГРАФИКА. ОРФОГРАФИЯ

Звуки речи. Гласные и согласные звуки. Согласные твёрдые и мягкие, звонкие и глухие. Обозначение мягкости согласных на письме. Знаки письма. Алфавит. Слог. Основные правила переноса. Ударение. Гласные ударные и безударные, их произношение и обозначение на письме.

Основные орфоэпические нормы.

Безударные гласные в корне слова. Согласные в корне слова.


^ ЛЕКСИКОЛОГИЯ. ФРАЗЕОЛОГИЯ

Слово и его роль в языке. Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слова. Группы слов по значению: синонимы, антонимы, омонимы.

Словарное богатство русского языка. Общеупотребительные (нейтральные) и стилистически окрашенные слова; диалектные слова; профессиональные слова и термины. Исконно русские и заимствованные слова. Устаревшие слова. Новые слова (неологизмы). Фразеологизмы. Пословицы, поговорки й афоризмы как разновидности фразеологизмов.


^ СОСТАВ СЛОВА. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ, ОРФОГРАФИЯ

Корень, суффикс, префикс и окончание - значимые части слова (морфемы). Основа слова. Однокоренные слова. Изменение и образование слов. Способы словообразования. Сложные и сложносокращенные слова.

Правописание корней, префиксов и суффиксов. Правописание сложных

слов.


^ МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ


Имя существительное

Имя существительное: общее значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. Существительные одушевлённые и неодушевлённые, собственные и нарицательные. Род. Число.

Склонение имён существительных. Типы склонения имён существительных. Правописание имён существительных.

^ Имя прилагательное

Имя прилагательное: общее значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. Качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные. Степени сравнения качественных прилагательных и их образование. Полные и краткие качественные прилагательные, их роль в

предложении.

Способы образования имён прилагательных. Правописание имён прилагательных.

^ Имя числительное

Имя числительное: общее значение, морфологические признаки, синтаксическая роль.

Числительные количественные (обозначающие целые числа, дробные, собирательные) и порядковые. Числительные простые и составные.

Склонение числительных. Правописание имён числительных.

Местоимение

Местоимение: общее значение, морфологические признаки, синтаксическая роль, . Разряды местоимений. Склонение местоимений. Правописание местоимений.


Глагол

Глагол: общее значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. Неопределённая форма (инфинитив). Переходные и непереходные глаголы. Вид глагола. Наклонение глагола (изъявительное, условное, повелительное). Время глагола. Лицо и число (в настоящем и будущем времени), род и число (в прошедшем времени) глаголов. I и II спряжения глаголов. Разноспрягаемые глаголы. Правописание глаголов.

Причастие

Причастие как особая форма глагола: общее значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. Действительные и страдательные причастия, их образование. Краткие страдательные причастия, их роль в предложении. Причастный оборот. Правописание причастий.

Деепричастие

Деепричастие как особая форма глагола: общее значение; морфологические признаки, синтаксическая роль.

Деепричастия совершенного и несовершенного вида, их образование. Деепричастный оборот. Правописание деепричастий.

Наречие

Наречие: общее значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. Степени сравнения наречий. Способы образования наречий.

Наречие как средство связи предложений в тексте, а также как способ повышения изобразительности речи и выражения оценки. Правописание наречий.

Предлог

Предлог как служебная часть речи.

Особенности употребления отдельных предлогов в русском языке (в сопоставлении с украинским). Употребление предлогов в, на, с, из. Употребление существительных с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки. Использование в речи предлогов-синонимов. Правописание предлогов.


Союз

Союз как служебная часть речи. Союзы сочинительные и подчинительные. Употребление союзов в простом и сложном предложениях. Правописание союзов.

Частица

Частица как служебная часть речи. Употребление частиц в речи. Формообразующие, отрицательные и модальные частицы. Правописание частиц.

Междометие

Междометие как часть речи, его назначение.

Междометие как средство повышения выразительности речи. Знаки препинания при междометиях.


^ СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ

Словосочетание. Предложение.

Словосочетание, его назначение в языке. Строение и виды словосочетаний по способу выражения главного слова. Словосочетания, в которых допускаются ошибки в форме зависимого слова (в т, ч. словосочетания, различающиеся в русском и украинском языках). Использование в речи синонимичных словосочетаний.

Предложение, его роль в языке. Виды предложений по цели высказывания; восклицательные предложения. Предложения двусоставные и односоставные, простые и сложные предложения.

Порядок слов в предложении.

Логическое ударение.

Знаки препинания в простых предложениях (в конце простого предложения).


^ Двусоставное простое предложение Главные н второстепенные члены предложения.

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Способы выражения подлежащего. Простое и составное сказуемое (глагольное и именное).

Второстепенные члены предложения: определение, дополнение и обстоятельство. Приложение как разновидность определения (ознакомление). Виды обстоятельств (по значению). Сравнительный оборот.

Знаки препинания в простых предложениях (тире между подлежащим и сказуемым; написание одиночных предложений через дефис; приложения, выделяемые кавычками; выделение запятыми сравнительного оборота; тире в неполных предложениях).

^ Односоставные предложения.

Односоставные простые предложения с главным членом в форме сказуемого (определённо-личные, неопределённо-личные, безличные) и подлежащего (назывные), их роль в языке.

Различие в употреблении безличных предложений в русском и украинском языках. Предложения двусоставные и односоставные (разных видов) как синтаксические синонимы.

^ Неполные предложения.

Неполные предложения, их роль в языке.

Употребление неполных предложений в диалоге, а также в составе сложных предложений для предупреждения неоправданных повторений.

Знаки препинания в простых предложениях (тире в неполных предложениях).

^ Предложения с однородными членами

Однородные члены (с союзной, бессоюзной и смешанной связью), их роль в предложении.

Однородные и неоднородные определения.

Обобщающие слова в предложениях с однородными членами.

Предложения с союзами не толькопо и.,.; как..., так и,..; не столько, сколько... Синонимия рядов однородных членов с разными видами связи между ними.

Знаки препинания в простых предложениях (запятая между однородными членами; двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях с однородными членами).

^ Предложения с обращениями* вводными словами, (словосочетаниями, предложениями)

Обращение, его назначение в языке. Нераспространённое и распространённое обращение.

Вводные слова (словосочетания, предложения), их роль в языке.

Использование обращений для передачи отношения к адресату речи. Употребление вводных слов для выражения отношения к сообщаемому, для связи предложений в тексте. Синонимия вводных слов.

Знаки препинания в простых предложениях (знаки препинания при обращении; знаки препинания при вводных словах (словосочетаниях, предложениях)).

^ Предложения с обособленными членами.

Понятие об обособлении. Обособленные второстепенные члены (в т. ч. уточняющие), их роль в предложении.

Построение предложений с причастными и деепричастными оборотами. Деепричастные обороты как средство связи предложений в тексте.

Знаки препинания в простых предложениях (знаки препинания при обособленных членах предложения).

^ Прямая и косвенная речь.

Прямая и косвенная речь как способы передачи чужой речи. Замена прямой речи косвенной. Цитата как способ передачи чужой речи. Диалог.

Синонимия различных способов передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи, диалоге и цитатах.

^ Сложное предложение. Сложносочинённое предложение.

Сложное предложение и его признаки. Роль сложного предложения в языке. Сложное предложение без союзов и с союзами, с сочинительной и подчинительной связью.

Сложносочиненное предложение; его строение и средства связи в нём. Смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения. Синонимия сложносочиненных предложений с различными союзами, а также сложносочиненного предложения и ряда простых.

Знаки препинания в сложносочинённых предложениях.

^ Сложноподчинённое предложение

Сложноподчинённое предложение, его строение и средства связи. Основные виды придаточных предложений: определительные, изъяснительные, обстоятельственные (места, времени, образа действия и степени, сравнительные, причины, следствия, цели, условия, уступки).

Сложноподчинённое предложение с несколькими придаточными.

Синонимия союзных сложных предложений, сложноподчинённых и простых с обособленными членами. Знаки препинания в сложноподчинённых предложениях.

^ Бессоюзное сложное предложение.

Бессоюзное сложное предложение, смысловые отношения между его частями.

Синонимия сложных предложений с союзами, без союзов и простых предложений.

Знаки препинания в бессоюзных сложных предложениях.

^ Сложное предложение с разными видами связи.

Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи, знаки препинания в нем. Знаки препинания в сложных предложениях с разными видами связи.

^ Связная речь

Понятие об общении и речи, об адресате речи. Виды речевой деятельности (слушание, чтение, говорение, письмо). Диалогическая и монологическая речь; устная и письменная речь. Основные правила общения, речевой этикет. Тема и основная мысль высказывания. Свойства хорошей речи (правильность, логичность, последовательность, богатство, точность, выразительность, уместность).

Текст, его основные признаки; деление текста на абзацы. Средства связи предложений в тексте (повтор, использование синонимов, однокоренных слов, местоимений, союзов).

Стили речи: разговорный, официально-деловой, научный, художественный, публицистический. Сфера использования каждого из них.

Типы речи (повествование, описание, рассуждение).
^ Критерії оцінювання знань, умінь та навичок абітурієнта

Абітурієнтам пропонуються завдання одного рівня складності. За виконання завдань абітурієнт може отримати максимум 100 балів. Запропоновано 100 тестових завдань, кожне з них оцінюється в 1 бал. Потрібно обрати один із запропонованих варіантів відповіді (букву обраної відповіді потрібно зазначити у екзаменаційній роботі).

Рівень

Вага одного завдання в балах

Кількість завдань

Сума балів

1

1

100

100

Всього
100


Підрахунок балів здійснюється за шкалою від 100 до 200 балів.


Схожі:

Пояснювальна записка Програма вступного випробування з російської мови розроблена на основі програми зовнішнього незалежного оцінювання з російської мови (Наказ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 14. 07. 2011 р. №791) icon«затверджую» Голова приймальної комісії
Програма вступного випробування розроблена на основі програми зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови (Додаток №3 до...
Пояснювальна записка Програма вступного випробування з російської мови розроблена на основі програми зовнішнього незалежного оцінювання з російської мови (Наказ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 14. 07. 2011 р. №791) iconПрограма вступних випробувань з іноземної мови (англійської) вступ
Програма співбесіди розроблена на основі програми зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови (Наказ Міністерства освіти...
Пояснювальна записка Програма вступного випробування з російської мови розроблена на основі програми зовнішнього незалежного оцінювання з російської мови (Наказ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 14. 07. 2011 р. №791) icon«затверджую» Голова приймальної комісії
Програма вступного випробування з історії України для абітурієнтів розроблена з урахуванням чинних програм з історії для 5-11 класів...
Пояснювальна записка Програма вступного випробування з російської мови розроблена на основі програми зовнішнього незалежного оцінювання з російської мови (Наказ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 14. 07. 2011 р. №791) icon«затверджую» Голова приймальної комісії
Програма вступного випробування з історії України для абітурієнтів розроблена з урахуванням чинних програм з історії для 5-11 класів...
Пояснювальна записка Програма вступного випробування з російської мови розроблена на основі програми зовнішнього незалежного оцінювання з російської мови (Наказ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 14. 07. 2011 р. №791) icon«затверджую» Голова приймальної комісії
Програму вступного випробування з географії розроблено на основі програми зовнішнього незалежного оцінювання з географії (наказ Міністерства...
Пояснювальна записка Програма вступного випробування з російської мови розроблена на основі програми зовнішнього незалежного оцінювання з російської мови (Наказ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 14. 07. 2011 р. №791) icon«затверджую» Голова приймальної комісії
Програму вступного випробування з біології розроблено на основі програми зовнішнього незалежного оцінювання з біології (наказ Міністерства...
Пояснювальна записка Програма вступного випробування з російської мови розроблена на основі програми зовнішнього незалежного оцінювання з російської мови (Наказ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 14. 07. 2011 р. №791) iconПояснювальна записка програму вступного випробування з математики укладено на основі чинних програм з математики для 5-11 класів та програми зовнішнього незалежного оцінювання з математики в 2012 р.
Програму вступного випробування з математики укладено на основі чинних програм з математики для 5-11 класів та програми зовнішнього...
Пояснювальна записка Програма вступного випробування з російської мови розроблена на основі програми зовнішнього незалежного оцінювання з російської мови (Наказ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 14. 07. 2011 р. №791) icon«затверджую» Голова приймальної комісії
Програму співбесіди з географії розроблено на основі програми зовнішнього незалежного оцінювання з географії (наказ Міністерства...
Пояснювальна записка Програма вступного випробування з російської мови розроблена на основі програми зовнішнього незалежного оцінювання з російської мови (Наказ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 14. 07. 2011 р. №791) icon«затверджую» Голова приймальної комісії
Програму співбесіди з біології розроблено на основі програми зовнішнього незалежного оцінювання з біології (наказ Міністерства освіти...
Пояснювальна записка Програма вступного випробування з російської мови розроблена на основі програми зовнішнього незалежного оцінювання з російської мови (Наказ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 14. 07. 2011 р. №791) iconПрограма вступних випробувань з історії україни для вступників до одеського національного економічного університету пояснювальна записка
Програми з історії України для 11-річної школи та Програми зовнішнього незалежного оцінювання випускників загальноосвітніх навчальних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи