Загальна характеристика програми вступного випробування icon

Загальна характеристика програми вступного випробування
Скачати 103.79 Kb.
НазваЗагальна характеристика програми вступного випробування
Дата19.09.2012
Розмір103.79 Kb.
ТипПояснювальна записка

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова приймальної комісії

Кам’янець-Подільського

національного університету

імені Івана Огієнка,


ректор __________О.М.Завальнюк

(підпис)


____________________ 2012 р.


Програма творчого конкурсу з музики


для вступу на навчання

за напрямом підготовки

6.020204 Музичне мистецтво*

(на основі повної загальної середньої освіти)


Укладачі програми:


доцент кафедри методики музичного виховання, вокалу і диригування, кандидат педагогічних наук, доцент _______________ О.С. Аліксійчук;

доцент кафедри теорії, історії музики і гри на музичних інструментах, кандидат педагогічних наук, доцент _______________ І.Г. Маринін;

старший викладач кафедри методики музичного виховання, вокалу і диригування

_______________ М.В. Кузів


Кам’янець-Подільський – 2012


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма фахового вступного випробування «Творчий конкурс з музики» відповідає змісту навчальних програм загальноосвітніх, спеціалізованих шкіл та ліцеїв мистецтв з відповідної дисципліни.

Програма вступного випробування складена для абітурієнтів, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки бакалаврів галузі знань 0202 Мистецтво напряму підготовки 6.020204 Музичне мистецтво*.

До участі у вступному випробуванні допускаються особи, які завершили навчання у загальноосвітньому навчальному закладі та отримали атестат про повну загальну середню освіту.

Мета вступного випробування – відбір абітурієнтів на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра.

Вступне випробування передбачає перевірку теоретичних знань з музики та навичок володіння музичним інструментом .

Загальна характеристика програми вступного випробування

Програма вступного випробування включає:

 1. Перелік розділів і тем.

2. Список літератури для підготовки до іспиту.

 1. Критерії оцінювання знань, умінь та навичок абітурієнта.

Програма фахового вступного випробування

«Творчий конкурс з музики»

для абітурієнтів напряму підготовки

6.020204 Музичне мистецтво*

(на базі повної загальної середньої освіти)


 1. Теоретичні знання з елементарної теорії музики i сольфеджіо

Звук. Властивості музичного звуку. Натуральний звукоряд. Музична система. Октави. Музичний стрій. Темперований стрій. Альтерація. Діатонічні i хроматичні тони, пiвтони. Енгармонізм звуків. Позначення звуків у буквеннiй системі. Нотне письмо. Ритм i метр. Основний i довiльний подiл тривалостей. Метр. Розмір. Прості, складні i мішані метри й розмiри. Групування тривалостей в них. Темп. Інтервали: прості, складні, консонуючi й дисонуючі, діатонічні i хроматичні. Енгармонічна рівність iнтервалiв. Обернення iнтервалiв. Лад. Стійкі й нестiйкi звуки ладу, їх розв’язання. Мажорний i мiнорний лади, та їх види. Назви, позначення й властивості їх ступенiв. Тональність. Дієзні й бемольнi тональностi. Кварто квiнтове коло тональностей. Енгармонiчно рiвнi, однойменнi та паралельні тональності. Iнтервали в тональностях мажору i мiнору. Характернi iнтервали, їх розв’язання. Акорд. Тризвук та його види. Консонуючi й дисонуючі тризвуки. Обернення тризвукiв. Головні та побiчнi тризвуки мажору й мiнору. Септакорд. Домінантсептакорд, ввiднi септакорди, септакорд II ступеня. Їх обернення. Лади народної музики, пентатоніка. Спорідненість тональностей. Хроматизм. Правопис хроматичної гами. Транспозиція, її види. Модуляція, відхилення, модуляційне зіставлення. Мелодія. Основні систематичні елементи побудови мелодії. Динамічні відтінки та їх зв’язок з мелодичним розвитком. Мелізми. Знаки основних прийомів виконання;


 1. ^ Практичні навики i вміння з елементарної теорії музики i сольфеджіо

 • сольфеджування одноголосних вправ у простих, складних, мішаних i перемінних розмірах в усіх видах мажору i мінору, а також в діатонічних ладах з використанням модуляцій i відхилень в споріднені тональності;

 • побудова, розв’язання та інтонування інтервалів, тризвуків, септакордів та їх обернень від звука i в ладу;

 • побудова i спів гами основних видів мажору i мінору, діатонічних ладiв;

 • вiдгадуваня на слух ладів, а також послідовностей інтервалів, акордів від звука i в ладу;

 • групування тривалостей в простих, складних i мішаних метрах i розмірах;

 • пiдбiр на музичному інструменті від заданої ноти чи в заданiй тональності знайомих мелодiй.


^ 3. Співацькі уміння i навички

 • виконати два вокальні твори різного характеру народна пісня, романс, пісня шкільної програми i т.п., проiлюструвати точну інтонацію, чiтку дикцію, виразність i емоційність;


^ 4. Музичний iнструмент

фортепiано, баян, акордеон, скрипка, бандура та інші iнструменти

Виконати 2 інструментальні твори, контрастних за характером i рiзних за стилем, формою i жанром.

КРИТЕРІЇ

оцінювання фахового вступного випробування

«Творчий конкурс з музики» для абітурієнтів

напряму підготовки 6.020204 Музичне мистецтво *^ Оцінка в балах (за

шкалою від

100 до 200 балів)


Критерії оцінювання

100-123

-Абітурієнт володіє незначною частиною тематичного матеріалу з елементарної теорії музики, демонструє недостатню сформованість практичних навичок сольфеджування музичного матеріалу, інтонування та визначення на слух, має обмежений термінологічний та словниковий запас;

-абітурієнт виявляє часткове знання нотного матеріалу вокальних творів, презентує недостатньо сформовані вокально-виконавські уміння й навички,

-інструментально-виконавський рівень абітурієнта досить низький, представлені інструментальні твори характеризуються відсутністю технічної та примітивністю художньо-образної проблематики, знання нотного матеріалу фрагментарне, відсутні навички виконання різнохарактерної інструментальної музики.

124-132

- Застосування абітурієнтом знань та спеціальної музичної термінології на практиці задовільне, володіє музично-теоретичним матеріалом на початковому рівні.

-абітурієнт здатний співати вокальні твори на репродуктивному рівні, але не розуміє художньо-образної сфери музичного матерілу;

-інструментальне виконавство абітурієнта носить відтворювальний характер, відсутнє усвідомлення відповідної стилістики музики, наявні суттєві технічні та художньо-виконавські прогалини.

133-141

-Рівень володіння абітурієнтом музично-теоретичним матеріалом вищий за початковий, однак допускаються суттєві помилки в процесі слухового аналізу та сольфеджування;

-абітурієнт володіє навичками й уміннями, які дають змогу вокально виконати пісенний матеріал, однак засвідчує обмеженість практичних умінь у сфері голосоутворення, дихання, динамічного прочитання нотного тексту;

-інструментальне виконавство абітурієнта загалом засвідчує початковий рівень сформованості навичок відтворення нотного матеріалу, однак не дотримуються авторські вказівки щодо динаміки, темпу, характеру виконання, відсутні навички інтерпретації музичних творів, часто допускаються серйозні помилки у нотному тексті.

142-150

- Абітурієнт виявляє розуміння основних тематичних положень елементарної теорії музики, однак у сформованості практичних навичок сольфеджування, інтонування та слухового аналізу помітні суттєві прогалини;

- абітурієнт презентує достатній рівень сформованості вокально-виконавських умінь, однак має слабко сформоване художнє мислення, що відображається на якості вокального виконавства, не усвідомлює шляхів подолання вокальних труднощів, допускає неточності у презентації нотного тексту вокальних творів;

-абітурієнт загалом відтворює музичний матеріал інструментальних творів, однак допускаються помилки у нотному матеріалу, технічні навички потребують значного доопрацювання, не виявляє здатності до аналізування та інтерпретування художньо-образної тематики виконуваних творів.

положень, але не завжди вміє самостійно зробити аналіз-інтерпретацію музичного твору, порівняння, висновок щодо виконаної музики, відтворити значну частину музично-теоретичного матеріалу.

151-159

- Абітурієнт знає найважливіший тематичний музично-теоретичний матеріал, але знання нестійкі, спостерігається часткова здатність до систематизації та аналізу основних музичних явищ, виявляються сформовані навички сольфеджування, інтонування та визначення на слух основних компонентів музичної мови, слухового аналізу, однак в їх процесі допускаються деякі неточності, виправлення яких становить певні труднощі;

- спостерігаються помітні позитивні якості вокально-виконавської діяльності абітурієнта, проте існують проблеми у постановці голосу, співацькому диханні, відтворенні художньо-образної тематики пісенного репертуару;

- абітурієнт здатний виконувати інструментальні твори, але не в повній мірі вирішує технічні та художні проблеми, допускає неточності у інтерпретації музичного матеріалу.

160-168

-Абітурієнт володіє основними знаннями з питань елементарної теорії музики та має сформовані навички у сфері сольфеджіо, однак інколи припускається неточностей у визначенні на слух інтервалів та акордів, їх інтонуванні;

- абітурієнт на належному рівні представляє вокальний матеріал, спостерігаються сформовані навички голосоутворення, голосоведення, дикції, артикуляції тощо, однак відчувається деяка невпевненість у власних співацьких потенціях, існують порушення у дотриманні темпових, динамічних, характерних авторських вказівок, недостатньо розкрито художньо-образний зміст виконуваних творів;

-абітурієнт уміє виконувати інструментальні музичні твори, досить повно розкриває художньо-образний зміст твору, але має стандартне мислення, йому бракує умінь інтерпретації музичного матріалу, відчувається скутість у подоланні технічних труднощів.

169-177

-Абітурієнт виявляє глибоке засвоєння тематичного матеріалу з елементарної теорії музики та сольфеджіо, але допускає несуттєві неточності у використанні спеціальної музичної термінології, які потребують зауважень чи коригування, не завжди самостійно систематизує та узагальнює музично-теоретичний матеріал;

- абітурієнт виявляє сформовані навички вокального воконавства, однак трапляються поодинокі недоліки у виконанні вокальної музики, розкритті художньо-образного змісту пісенного репертуару;

-абітурієнт засвідчує належний рівень інструментального виконавства, однак припускається деяких несуттєвих технічних та текстових порушень.

178-185

-Абітурієнт володіє глибокими і міцними музично-теоретичними знаннями, а також сформованими навичками слухового аналізу музичного матеріалу, сольфеджування та інтонування,однак не завжди обгрунтовано може довести свою думку щодо музичних явищ, допускає термінологічні неточності, які може самостійно виправляти;

- абітурієнт демонструє високий рівень вокального виконавства, однак відсутнім є застосування елементів авторської інтерпретації музичного матеріалу;

- презентований абітурієнтом рівень сформованості інструментально-виконавських умінь та навичок характеризується як високий, виявляються сформовані початкові навички творчого опрацювання музичного матеріалу.186-193

-Абітурієнт володіє тематичним музичним матеріалом у повному обсязі, вміє використовувати набуті знання, уміння і здібності у практичних завданнях, демонструє повноту знань спеціальної музичної термінології, їх усвідомлення та міцність;

- абітурієнт виявляє високий рівень сформованості умінь у сфері вокального виконавства, здатність до самостійної інтерпретації музичних явищ, володіння специфічними прийомами підсилення емоційного впливу на слухацьку аудиторію, високорозвиненими артистичними уміннями;

- інструментально-виконавські уміння абітурієнта є високорозвиненими, гра на музичному інструменті відзначається технічною вправністю та художньо-образною довершеністю.

194 -200

-Абітурієнт має глибокі, свідомі знання тематичного музично-теоретичного матеріалу, здатний їх систематизувати, узагальнювати, вільно володіє навичками аналізу широкого спректру музичних явищ;

- вокальному виконавству абітурієнта притаманні: вільне володіння усіма прийомами голосоутворення, голосоведення, широка темпова, динамічна та штрихова палітра, сформовані навички роботи над музичним та текстовим матеріалом, володіння специфічними прийомами підсилення емоційного впливу на слухацьку аудиторію, високорозвиненими артистичними уміннями, а також наявність авторського підходу до реалізації вокально-виконавських завдань;

-рівень розвиненості інструментально-виконавських умінь абітурієнта оптимальний: вирізняється відшліфованістю усіх технічних деталей, особливою динамічною виразністю, адекватним застосуванням широкого спректру агогічних ресурсів, обгрунтованістю й логічністю музичної думки, застосуванням оригінальних прийомів концертної презентації інструментальної музики, найвищим рівнем творчого самовираження.Список рекомендованої літератури:

 1. Алексеев Б., Мясоедов А. Элементарная теория музыки / Б.Алексеев, А.Мясоедов. – М.: Музыка, 1986. – 224 с.

 2. Вахромеев В. Элементарная теория музыки / В.Вахромеев // М.: МУЗГИЗ,1962. – 255с.
  3. Вахромеева Т.А. Справочник по музыкальной грамоте и сольфеджио / Т.Вахромеева. – М., 2004. – 236с.

 3. Краткий музыкальный словарь /Сост. Ю. Булычевский, В. Фомин. – Л: Музыка, 1996. – 185с.

 4. Способин И.В. Элементарная теория музыки / И.Способин. – М., 1991. – 202с.

 5. Упражнения по элементарной теории музыки: Учебное пособие /Сост. Н. Афонина, Т. Бабанина, С. Белкина и др. – Л.: Музыка, 1986. – 134с.

 6. Крунтяева Т., Молокова Н. Словарь иностранных музыкальных терминов /Т.Крунтяева, Н.Молокова. – М., 1968. – 478с.Джерела Інтернет:

 1. Бритва: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=852367
  2. Способин: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=774046

 2. Гурулев, Низяев: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=714050
  4. Варламова, Семченко, Фридкин, Виноградов: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=582537
  5. Варламова-Семченко, Давыдова, Андреева: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=224575
  6. Вахромеева: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=225145
  7. Элементарная теория музыки. Авторы: Мясоедов А.Н., Алексеев Б.К. [1986, DOC] http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=665931

Схожі:

Загальна характеристика програми вступного випробування iconХарактеристика тесту з журналістики
Програми вступного випробування «Творчий конкурс» напряму підготовки 030301 «Журналістика» до Національного авіаційного університету....
Загальна характеристика програми вступного випробування iconПрограма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «спеціаліст» зі спеціальності 03060104
Гсво мон „ Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра з напряму „Менеджмент”, з використанням загальнодержавних методів комплексної...
Загальна характеристика програми вступного випробування iconПрограма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «магістр»
Гсво мон „ Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра/спеціаліста з напряму „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, з...
Загальна характеристика програми вступного випробування iconПрограма вступного випробування з математики для абітурієнтів напрямів підготовки
Програму вступного випробування з математики розроблено з урахуванням вимог чинної програми з математики для 5–11 класів, затвердженої...
Загальна характеристика програми вступного випробування iconПриватний вищий навчальний заклад донецький інститут соціальної освіти. Програма вступного випробування
Програма вступного випробування з психології для секції перепідготовки складена на основі чинної навчальної програми з біології для...
Загальна характеристика програми вступного випробування iconЗміст: вступ розділ I. Поняття та загальна характеристика економічних злочинів в україні
Загальна характеристика злочинних технологій збагачення з використанням легальних форм господарської діяльності
Загальна характеристика програми вступного випробування iconПрограма фахового вступного випробування зі спеціальностей 03060101 Менеджмент організацій І адміністрування
Програма фахового вступного випробування складена відповідно до гсвоу мону „Освітньо-кваліфікаційної програми” підготовки бакалавра...
Загальна характеристика програми вступного випробування iconПрограма фахового вступного випробування зі спеціальностей 03060101 Менеджмент організацій І адміністрування
Програма фахового вступного випробування складена відповідно до гсвоу мону „Освітньо-кваліфікаційної програми” підготовки бакалавра...
Загальна характеристика програми вступного випробування iconПрограма фахового вступного випробування зі спеціальностей 03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності»
Програма фахового вступного випробування складена відповідно до гсвоу мону „Освітньо-кваліфікаційної програми” підготовки бакалавра...
Загальна характеристика програми вступного випробування iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Програма фахового вступного випробування розроблена на підставі освітньо-професійної програми (опп) підготовки бакалаврів напряму...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи