«затверджую» Голова приймальної комісії icon

«затверджую» Голова приймальної комісії
Скачати 144.06 Kb.
Назва«затверджую» Голова приймальної комісії
Дата19.09.2012
Розмір144.06 Kb.
ТипПояснювальна записка

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова приймальної комісії

Кам’янець-Подільського

національного університету

імені Івана Огієнка,

ректор ______________О.М. Завальнюк

(підпис)

«_____»__________________ 2012 р.


Програма фахового вступного випробування

Коплексний екзамен з логопедіїдля вступу на навчання

за спеціальністю 8.01010501 Корекційна освіта. Логопедія


Укладачі програми:


доцент кафедри логопедії та спеціальних методик, кандидат психологічних наук, доцент _______________Н.С. Гаврилова

^

Кам’янець-Подільський - 2012


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма вступного випробування “Комплексний екзамен з логопедії” базується на освітньо-професійній програмі та освітньо-кваліфікаційній характеристиці підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст” галузі знань 0101 Педагогічна освіта спеціальності 7.01010501 Корекційна освіта. Логопедія, навчальних програмах дисциплін циклу професійної та практичної підготовки, визначених навчальним планом, затвердженим ректором Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Вона включає дисципліни, що входять до циклу професійної та практичної підготовки освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст” галузі знань 0101 Педагогічна освіта спеціальності 7.01010501 Корекційна освіта. Логопедія.

Програма вступного випробування складена для абітурієнтів, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів галузі знань 0101 Педагогічна освіта спеціальності 8.01010501 Корекційна освіта. Логопедія.

До участі у вступному випробуванні допускаються особи, які завершили навчання та здобули диплом спеціаліста галузі знань 0101 Педагогічна освіта спеціальності 7.01010501 Корекційна освіта. Логопедія.

Мета вступного випробування – відбір абітурієнтів на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра.

Вступне випробування проводиться у формі тестування.

Загальна характеристика програми вступного виступу

Програма вступного випробування включає:

    1. Перелік розділів і тем.

2. Список літератури для підготовки до іспиту.

3. Критерії оцінювання знань, умінь та навичок абітурієнта.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ
^

ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ЛОГОПЕДІЇРозділ І. Науково-теоретичні основи логопедії.

Тема 1. Науково-теоретичні основи логопедії як науки.

Зміст, мета, завдання логопедії як науки. Об’єкт, предмет, мета, завдання цієї навчальної дисципліни. Принципи і методи логопедії як науки. ЇЇ категоріальний апарат. Історія розвитку вчення про порушення мовлення.

Тема 2. Особливості розвитку мовлення в процесі нормального онтогенезу.

Характеристика послідовності появи у дітей мовленнєвих реакцій і значимих одиниць мовлення. Специфіка розвитку у дітей мовної компетентності і мовленнєвої діяльності.

Тема 3. Анатомо-психо-неврологічні основи розвитку та функціонування мовлення у дітей та дорослих.

Характеристика анатомо-фізіологічних, неврологічних, соціально-психологічних передумов успішного розвитку мовлення у дитини (таким чином як вони розглядаються у таких науках як анатомія, нейрофізіології, нейропсихологія, психолінгвістика, психологія). Загальна характеристика можливих наслідків порушення біологічних і соціальних умов розвитку дитини.

Тема 4. Етіологія виникнення порушень мовлення у дітей та дорослих.

Характеристика функціональних, екзогенно-органічних і спадкових причин виникнення порушень мовлення у дітей і дорослих. Локальні і тотальні ураження центрального і периферійного відділів мовленнєвого апарату, як причина виникнення порушень мовлення у дітей та дорослих.

Тема 5. Класифікації порушень мовлення у дітей.

Характеристика клініко-педагогічної і психолого-педагогічної класифікації порушень мовлення. Класифікації вторинних порушень мовлення у дітей. Характеристика залежностей між усіма класифікаціями. Можливості поєднання декількох порушень мовлення у однієї дитини чи дорослого.

Розділ ІІ.^ Порушення фонації у дітей та дорослих.

Тема 1. Клінічна характеристика людей з порушеннями голосу.

Характеристика специфічних особливостей голосу у хворих з гіпертонусною (гіпотонусною) дисфонією, афонією. Особливості голосу у дітей з фонастенією. Причини виникнення порушень голосу у дітей і дорослих.

Тема 2. Специфіка обстеження мовлення і голосу в дітей і дорослих з дисфонією, афонією чи фонастенією.

Характеристика прийомів і методів обстеження особливостей голосу, інтонаційно-мелодичного боку мовлення у хворих з дисфонією, афонією і фонастенією. Специфіка вивчення особливостей їх дихання, емоційно-вольової сфери. Аналіз специфіки симптомів. Які вказують на наявність порушень голосу у дітей та дорослих.

Розділ ІІІ.^ Виправлення порушень голосу у дітей та дорослих.

Тема 1. Методика корекції порушень голосу у дітей.

Специфіка організації логопедичної допомоги дітям в умовах дитячого саду чи школи.

Тема 2. Методика корекції порушень голосу у дорослих.

Специфіка організації логопедичної допомоги в умовах стаціонарного лікування хворих чи амбулаторних умовах. Особливості організації психологічної допомоги хворим з порушеннями голосу.

Тема 3. Прийоми і методи виправлення порушень голосу і інтонаційно-мелодичного боку мовлення.

Характеристика прийомів і методів корекції порушень дихання, голосу, інтонаційного, мелодійного боку мовлення у дітей, дорослих і підлітків. Структура, особливості організації і проведення логопедичних занять по корекції голосу у дітей, дорослих і підлітків.

Розділ ІV.^ Недорозвиток фонетичного боку мовлення у дітей.

Тема 1. Клінічна характеристика дітей з порушенням фонетичного боку мовлення.

Характеристика причин виникнення дислалії, ринолалії і дизартрії у дітей. Клінічні класифікації дислалії, ринолалії і дизартрії. Характеристика дизартриків з точки зору синдромологічного підходу.

Тема 2. Особливості звуковимови у дітей з порушенням фонетичного боку мовелння.

Характеристика порушень вимови звуків мовлення у дітей з дислалією, ринолалією і дизартрією. Поліморфні і мономорфні порушення вимови звуківмовелння. Симптоматика яка вказує на наявність порушення вимови звуків мовлення і термінологія, що характеризує їх специфіку. Фонетичний підхід до аналізу вад вимови фонем у дітей.

Тема 3. Обстеження порушень звуковимови у дітей та причин, що їх обумовлюють.

Прийоми і методи вивчення порушень вимови звуків мовлення у дітей та причин, що їх обумовлюють. Характеристика критеріїв оцінки особливостей виконання діагностичних завдань дітьми з дислалією, ринолалією і дизартрією.

Розділ V.^ Виправлення порушень фонетичного боку мовлення у дітей.

Тема 1. Підготовка дітей з порушенням розвитку вимови фонем до постановки звуків.

Робота по встановленню контакту з дитиною, особливості формування взаєморозуміння між дитиною логопедом і її найближчим оточенням. Логопедичний масаж, артикуляційна і дихальна гімнастика. Специфіка їх використання на підготовчому етапі роботи з дитиною.

Тема 2. Постановка звуків мовлення у дітей.

Правильна артикуляція звуків мовлення. Характеристика їх порушеної вимови. Особливості постановки кожного зі звуків в залежності від причин, що обумовили це порушення.

Тема 3. Специфіка організації і проведення постановки звуків мовлення у дітей з дислалією.

Специфіка організації і проведення постановки звуків у дітей з дислалією в умовах дитячого саду і шкільного логопункту, а також у дорослих людей на індивідуальних та підгрупових заняттях.

Тема 4. Специфіка організації і проведення постановки звуків у дітей з ринолалією.

Специфіка організації і проведення постановки звуків у дітей з ринолалією в умовах дитячого саду і шкільного логопункту, а також у дорослих людей на індивідуальних та підгрупових заняттях.

Тема 5. Специфіка організації і проведення постановки звуків мовлення у дітей з дизартрією.

Специфіка організації і проведення постановки звуків у дітей з дизартією в умовах дитячого саду і шкільного логопункту, а також у дорослих людей на індивідуальних та підгрупових заняттях.

Тема 6. Методика проведення фронтальних логопедичних занять по автоматизації і введенню звуків в мовлення у дітей з дислалією, ринолалією і дизартрією.

Структура логопедичних заняття по підготовці і постановці звуків мовлення у дітей. Особливості організації логопедичної роботи по автоматизації, диференціації і введенню звуків в мовлення. Структура занять по автоматизації, диференціації і введенню звуків в мовлення.

Розділ VІ.^ Фонетико-фонематичний недорозвиток мовлення (ФФН).

Тема 1. Клінічна характеристика дітей з порушеннями фонематичного боку мовлення.

Причини виникнення порушень фонематичного боку мовлення у дітей. Структура фонематичного порушення і механізми його прояву.

Тема 2. Особливості розвитку фонематичного слуху у дітей з ФФН.

Характристика симптомів, що вказують на наявність порушень фонематичного слуху у дітей. Класифікація порушень фонематичних процесів у дітей.

Тема 3. Обстеження фонематичного боку мовлення у дітей з ФФН та причин, що його обумовлюють.

Характеристика прийомів і методів дослідження фонематичного боку мовлення у дітей та аналіз симптомів, які вказують на специфіку розвитку (недорозвитку) цього боку мовлення у дітей. Прийоми і методи вивчення причин порушень фонематичного боку мовлення у дітей

Розділ VІІ.^ Виправлення порушень фонематичного боку мовлення у дітей.

Тема 1. Прийоми і методи виправлення порушень фонематичного слуху у дітей з ФФН.

Характеристика прийомів і методів корекції і розвитку звуковимови і фонематичних процесів (фонематичного сприймання і диференціацій, фонематичного уявлення, фонематичного аналізу, фонематичного синтезу) в дітей з ФФН.

Тема 2. Особливості організації і проведення логопедичної роботи по подоланню порушень фонематичного слуху у дітей з ФФН дошкільного віку.

Характристика особливостей комплексної організації логопедичної роботи з ддошкільниками з ФФН з урахуванням наявності у них системності порушення. Поєднання індивідуальної і фронтальної корекційної роботи з дітьми з ФФН. Перспективне планування фронтальної логопедичної роботи в умовах дитячого садка. Структура фронтальних логопедичних занять метою яких є подолання ФФН у дошкільнят.

Тема 3. Особливості організації і проведення логопедичної роботи по подоланню порушень фонематичного слуху у дітей з ФФН шкільного віку.

Характеристика особливостей комплексної організації логопедичної роботи зі школярами з ФФН з урахуванням наявності у них системності порушення. Поєднання індивідуальної і фронтальної корекційної роботи з дітьми з ФФН. Перспективне планування фронтальної логопедичної роботи в умовах загальноосвітньої школи. Структура фронтальних логопедичних занять метою яких є подолання ФФН в учнів.

Розділ VІІІ. ^ Загальне недорозвинення мовлення (ЗНМ).

Тема 1. Клінічніа характеристика дітей з загальним недорозвиненням мовлення.

Характеристика причин, що обумовлюють виникнення у дітей загального недорозвитку мовлення. Клінічна класифікація ЗНМ у дітей.

Тема 2. Психолого-педагогічна характеристика дітей з загальним недорозвиненням мовлення.

Особливості розвитку у дітей з ЗНМ процесів і функцій пізнавальної діяльності, можливості і перспектива подолання цих порушень та оптимальні психолого-педагогічні умови подолання цього порушення мовлення у дітей.

Тема 3. Обстеження лексичного і граматичного боків мовлення у дітей з загальним недорозвиненням мовлення.

Характеристика прийомів і методів дослідження лексичного і граматичного боку мовлення у дітей та аналіз симптомів, які вказують на специфіку розвитку (недорозвитку) цього боку мовлення у дітей.

Тема 4. Обстеження причин, що обумовлюють загальне недорозвинення мовлення у дітей.

Характеристика прийомів і методів вивчення особливостей розвитку у дітей з ЗНМ процесів і функцій пізнавальної діяльності, та аналіз симптомів, які вказують на стан їх розвитку (недорозвитку). Встановлення залежностей між причинами і специфікою недорозвитку граматичного і лексичного боку мовлення у дітей з ЗНМ.

Розділ ІХ. ^ Виправлення порушень усного мовлення у дітей з ЗНМ.

Тема 1. Особливості корекції загального недорозвинення мовлення у дітей дошкільного віку.

Характеристика прийомів і методів корекції порушень лексичного і граматичного боку мовлення у дітей з ЗНМ дошкільного віку. Структура логопедичних занять по корекції порушень мовлення у дошкільників з ЗНМ.

Тема 2. Особливості корекції загального недорозвинення мовлення у дітей молодшого шкільного віку.

Характеристика прийомів і методів корекції порушень лексичного і граматичного боку мовлення у дітей з ЗНМ шкільного віку. Структура логопедичних занять по корекції порушень мовлення у школярів з ЗНМ.


^ СПИСОК НАУКОВИХ ДЖЕРЕЛ

Основна література

1. Логопедия: Учебник для студентов дефектологических факультетов пед. высш. учеб. заведений / Под ред. Л.С.Волковой. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Гуманитар. Изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 704 с.

2. Логопедія. Підручник, друге видання, перероблене та доповнене. За ред. М.К.Шеремет. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2010. – 672с.

3. Хрестоматия по логопедии (извлечения и тексты): Учебное пособие для студентов высших и средних специальных педагогических учебных заведений: В 1, 2 тт. Т. ІІ / Под ред. Л.С.Волковой и В.И. Селивёрстова. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1997. – 656с.

^ Додаткова література.

Алмазова Е.С. Логопедическая работа по восстановлению голоса у детей: практ. Пособие / Е.С. Алмазова; под общ. Ред. Г.В.Чиркиной. – 2-е изд., испр. – М.: Айрис-пресс, 2005. – 192с.

Артюх М.А. Логопедична допомога дітям з фонетико-фонематичними вадами мови: Методичні рекомендації. Ч.П. Звуки “л” і “р”. – К.: ІЗМН, 1996. – 100с.

Бадалян Л.О. Детская неврология: Учеб. пособие. - М.: ООО “МЕДпресс”, 1998. - 576с.

Бєлая А.Й. Подолання нерізко вираженого загального недорозвитку мовлення у молодших школярів (Методичні рекомендації для вчителів –логопедів). – Хмельницький: ТУП, 2001, - 100 с.

Белякова Л.И., Дьякова Е.А. Заикание. Учебное пособие для студентов педагогических институтов по специальности “Логопедия” – М.: В.Секачёв, 1998. – 304с.

Блінова Г.Й., Черпіта О.Р. Дидактичний матеріал для подолання дислексії у дітей. – К.: Радянська школа, 1984. – 128с.

Быстрова Г.А., Сизова Э.А., Шуйская Т.А. Логопедические игры и задания. – С.-Пб.: «Каро», 2000. – 96с.

Большакова С.Е. Речевые нарушения и их преодоление: Сборник упражнений. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 128с.

Винокур А.С. Подолання мовного недорозвинення у дітей молодшого шкільного віку. – К. Радянська школа, 1977. – 144 с.

Вступ до спеціальності: Логопедія (Текст): навчальний посібник / І.М. Омельченко, В.В. Тарасун, Л.О. Федорович. – Кременчук: Християнська Зоря, 2011. – 416с.

Гаврилова Н.С. Порушення фонетичного боку мовлення у дітей. Монографія. – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друк-Сервіс», 2011. – 200с.

Гуцал Л.Л. Миронова С.П. Теоретичні аспекти та методика подолання заїкання у молодших школярів: Навчально-методичний посібник. – Хмельницький: Поділля, 2001р. – 91с.

Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в условиях дошкольного образовательного учреждения: Сб. методических рекомендаций. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕС, 2001. – 240 с.

Ермакова И.И. Коррекция речи при ринолалии у детей и подростков: Кн. для логопеда / под ред. С.Л.Таптаповой. - М.: Просвещение, 1984. – 143с.

Ефименкова Л.Н. Коррекция звуков речи у детей: Кн. для логопеда. – М.: Просвещение, 1987. – 200с.

Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов: Кн. для логопедов. – М.: Просвещение, 1991. – 224с.

Ефименкова Л.Н., Мисаренко Г.Г. Организация и методы коррекционной работы логопеда на школьном логопункте: Пособие для логопеда. – М.: Просвещение, 1991. – 239с.

Жукова Н.С. и др. Логопедия. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников: Кн. для логопеда / Н.С.Жукова, Е.М.Мастюкова, Т.Б.Филичева. екатеринбург: Изд-во АРД ЛТД, 1998. – 320с.

Ипполитова А.Г. Открытая ринолалия: Учеб. пособие для студентов дефектол. фак. пед. ин-тов/Под ред. О.Н.Усановой. – М.: Просвещение, 1983. – 95с.

Козлова В.А., Максименко В.С. Навчально-методичний посібник: Фронтальна робота з усунення лексико-граматичного недорозвинення мовлення у дошкільників (лексико-граматична ланка) – Кіровоград: Видавництво КОІППО імені Василя Сухомлинського, 2005. – 91с.

Корнев А.Н. Нарушения чтения и письма у детей. – С-Пб.: Издательский дом ”МіМ”,1997. – 286с.

Лалаєва Р.И. Нарушения чтения и пути их коррекции у младших школьников: Учебное пособие. – СПб.: Союз, 1998. – 224с.

Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. – М.: Просвещение, 1968. – 367с.

Лурия А.Р. Основы нейропсихологии. Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. - М.: Издательский центр «Академия», 2003. - 384с.

Малярчук А.Я., Урбанская Л.П., Белоусова Е.И. Методические рекомендации по организации логопедической работы с детьми, имеющими фонетико-фонематические нарушения речи. Часть І. Свистящие и шипящие звуки. – К. РУМК Министерство народного образования УССР, 1988. – 124 с.

Миронова С.А. Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях: Кн. для логопеда. – М.: Просвещение, 1991. – 208с.

Мовні ігри та вправи зі словом / Упоряд. В.Л. Сухар. – Х.: Веста: Вид-во «Ранок», 2008. – 176с.

Монакова С.М. Заикание. Устранение заикания и оздоровление по методу Григория Грабового. – СПб.: Издательство «ДИЛЯ», 2005. – 128 с.

Нарушения речи у дошкольников. Сост. Р.А.Белова-Давид. - М., Просвещение, 1972. – 232с.

Жукова Н.С. и др. Логопедия. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников: Кн. для логопеда / Н.С.Жукова, Е.М.Мастюкова, Т.Б.Филичева. – Екатеринбург: Изд-во АРД ЛТД, 1998. – 320с.

Одинцова Т.С. Заикание у детей. Серия «Медицина для Вас». Ростов н/Д: Феникс, 2000. – 288с.

Поваляева М.А. Справочник логопеда. – Ростов-на Дону: «Феникс», 2001. – 448с.

Розвиток розуміння мови у молодших школярів з мовленнєвим недорозвиненням: Методичні рекомендації / Укл. В.В.Тарасун, М.В.Шевченко. – К.: РУМК, 1992. – 124с.

Савченко М.А. Методика виправлення вад вимови фонем у дітей. – 2-е вид., доп. – К.: Освіта, 1992. – 176с.

Садовникова И.Н. Нарушения письменной речи и их преодоление у младших школьников: Учебное пособие. – М.: «Гуманит. изд. центр ВЛАДОС», 1997 – 256с.

Свиридов О.І. Анатомія людини: Підручник / за ред. І.І.Бобрика. - К.: Вища шк., 2001. - 399с.

Соботович Е. Ф. Нарушения речевого развития у детей и пути их корекции: Навчально-методичний посібник. – К.: ІСДО, 1995. – 204 с.

Спирова Л.Ф. Особенности речевого развития учащихся с тяжёлыми нарушениями речи (І-ІV классы); Науч. исслед. ин-т дефектологии АПН СССР. – М.: Педагогика, 1980. –192с.

Селивёрстов В.И. Заикание у детей. – М.: ВЛАДОС, 1994 – 200с.

Семенович А.В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском возрасте: Учеб. пособие для высш. учеб. заведений. – М.: Издательсуий центр «Академия», 2002. – 232с.

Сиротюк А.Л. Нейропсихологическое сопровождение обучения. – М.: ТЦ Сфера, 2003. – 288с.

В.В.Тарасун Логодидактика. Навчальний посібник для вищих навчальних закладів. – К.: Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, 2004.–348 с.

Теорія і практика сучасної логопедії: Збірник наукових праць: Спеціальний випуск – К.: Актуальна освіта, 2006. – 98с.

Теорія і практика сучасної логопедії: Збірник наукових праць: Випуск 1. – К.: Актуальна освіта, 2006. – 168с.

Теорія і практика сучасної логопедії: Збірник наукових праць: Випуск 2. – К.: Актуальна освіта, 2006. – 98с.

Филичева Т.Б., Чевелёва Н.А., Чиркина Г.В. Основы логопедии. – М.: Просвещение, 1989. – 222с.

Хомская Е.Д. Нейропсихология: Учебник для вузов. 3-е изд. - Спб.: Питер, 2003. - 496с.

Цвєткова Л.С. Афазия и восстановительное обучение: Учеб. пособие для студентов дефектол. фак. пед. ин-тов. – М.: Просвещение, 1988. – 207 с.

Цвєткова Л.С. Методика нейропсихологической диагностики детей. Изд. 3-е, исправленое и дополненое. – М.: Педагогическое общество России, 2000. –128 с.

Цвєткова Л.С. Нейропсихология счёта, письма и чтения: нарушение и восстановление. – М.: Юристь, 1997. – 256с.

Шеремет М.К., Ревуцька О.В. Логопедія (корекційна робота при дислалії): навчальний посібник. – К. 2009. – 244с.

Шохор-Троцкая (Бурлакова) М.К. Стратегия и тактика восстановления речи. – М.: Изд-во ЄКСМО-Пресс, В. Секачёв, 2001. – 432с.

Ястребова А.В., Спирова Л.Ф., Бессонова Т.П. Учителю о детях с недостатками речи./Изд. 2-е – М.: АРКТИ, 1997. – 131с.


Критерії оцінювання

вступного випробування

«Комплексний екзамен з логопедії»

для абітурієнтів спеціальності

8.01010501 Корекційна освіта. Логопедія


Абітурієнтам пропонуються тестові завдання. Потрібно обрати один або декілька із запропонованих варіантів відповіді. (букву чи букви обраної відповіді потрібно зазначити у екзаменаційній роботі). Пропонується 50 тестових завдань, кожне з яких оцінюється в 2 бали. Частково правильна відповідь оцінюється в 1 бал. Після оцінювання бали підсумовуються.

Схожі:

«затверджую» Голова приймальної комісії icon«затверджую» Голова Приймальної комісії

«затверджую» Голова приймальної комісії iconЗатверджую голова приймальної комісії М.І. Степаненко

«затверджую» Голова приймальної комісії iconЗатверджую голова приймальної комісії М.І. Степаненко

«затверджую» Голова приймальної комісії iconЗатверджую голова приймальної комісії М.І. Степаненко

«затверджую» Голова приймальної комісії iconЗатверджую голова приймальної комісії М.І. Степаненко

«затверджую» Голова приймальної комісії iconЗатверджую голова приймальної комісії М.І. Степаненко

«затверджую» Голова приймальної комісії icon«Затверджую» Голова приймальної комісії О. Я. Чебикін

«затверджую» Голова приймальної комісії iconЗатверджую голова приймальної комісії М.І. Степаненко

«затверджую» Голова приймальної комісії iconЗатверджую голова приймальної комісії пует, ректор

«затверджую» Голова приймальної комісії iconЗатверджую: Голова приймальної комісії Ступнік М.І. 2013р

«затверджую» Голова приймальної комісії iconЗатверджую голова приймальної комісії Ректор М.І. Звєряков “ ” 2014р. Програма

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи