Голова приймальної комісії Кам’янець-Подільського icon

Голова приймальної комісії Кам’янець-Подільського
Скачати 105.08 Kb.
НазваГолова приймальної комісії Кам’янець-Подільського
Дата19.09.2012
Розмір105.08 Kb.
ТипПояснювальна запискаЗАТВЕРДЖУЮ

Голова приймальної комісії

Кам’янець-Подільського

національного університету

імені Івана Огієнка,


ректор ______________О.М. Завальнюк

_______________________ 2012 р.Програма фахового вступного випробування


Комплексний екзамен з біології


для вступу на навчання

за спеціальністю 8.04010201 Біологія*


Укладачі програми:

професор кафедри біології та методики її викладання, кандидат біологічних наук, доцент

__________________Л.Г. Любінська;

завідувач, професор кафедри біології та методики її викладання, доктор біологічних наук

__________________Л.С. Балашов;

доцент кафедри біології та методики її викладання, кандидат біологічних наук

__________________О.М. Оптасюк;

доцент кафедри біології та методики її викладання, кандидат біологічних наук, доцент

__________________М.Д. Матвєєв


Кам’янець-Подільський- 2012

^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма вступного випробування “Комплексний екзамен з біології” базується на освітньо-професійній програмі та освітньо-кваліфікаційній характеристиці підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст” галузі знань 0401 Природничі науки спеціальності 7.04010201 Біологія, навчальних програмах дисциплін циклу професійної та практичної (професійно-орієнтованої) підготовки, визначених навчальним планом, затвердженим ректором Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Вона включає дисципліни, що входять до циклу професійної та практичної (професійно-орієнтованої) підготовки освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст” галузі знань 041 Природничі науки спеціальності 7.04010201 Біологія.

Програма вступного випробування складена для абітурієнтів, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів галузі знань 0401 Природничі науки спеціальності 8.04010201 Біологія.

До участі у вступному випробуванні допускаються особи, які завершили навчання та здобули диплом спеціаліста галузі знань 0401 Природничі науки спеціальності 7.04010201 Біологія.

Мета вступного випробування – відбір абітурієнтів на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра.

Вступне випробування проводиться у формі тестування.

Загальна характеристика програми вступного виступу

Програма вступного випробування включає:

1. Перелік розділів і тем.

2. Список літератури для підготовки до іспиту.

3. Критерії оцінювання знань, умінь та навичок абітурієнта.

Програма вступного випробування «Комплексний екзамен з біології»

(загальна екологія та біоценологія, фізіологія ВНД, імунологія,

біологія індивідуального розвитку, геоботаніка)

для абітурієнтів

спеціальності 8.04010201 Біологія*


2012 р.


^ ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ ТА БІОЦЕНОЛОГІЯ. Теоретичні основи науки «Загальна екологія та біоценологія». Методи дослідження в екології та біоценології. Організм і середовище існування. Рівні організації органічного світу. Принципи існування та функціонування живої матерії. Екологічні фактори, їх класифікація. Екологія популяції. Особливості популяцій рослин і тварин. Екосистеми – основні структурні одиниці біосфери. Кругообіг речовин у біосфері, трансформація енергії у біосфері. Біоценоз, як природна система, класифікація, властивості, структура. Еколого-флористичний аналіз фітоценозів. Синфітосозологія в системі охорони природи. Охорона раритетних видів різних типів фітоценозів. Принципи виділення та оцінки рідкісних типів угруповань. Класифікація екологічних факторів середовища. Закономірності дії екологічних факторів. Світло як екологічний фактор. Групи рослин по відношенню до світла. Групи рослин по відношенню до ґрунту. Групи рослин по відношенню до водного середовища. Життєві форми рослин за К. Раункієром. Чисельність та просторова структура ценопопуляцій. Класифікація типів лісу за В.М. Сукачовим. Еколого-фітоценотичні ряди. Охарактеризуйте флористичні царства північної півкулі. Охарактеризуйте флористичні царства південної півкулі. Охарактеризуйте флористичні царства Європи. Генезис та ознаки фітоценозу. Формування фітоценозу та морфологія фітоценозу. Межі фітоценозу та його ознаки. Склад і структура фітоценозу. Видовий склад фітоценозів. Ярусність. Мозаїчність. Синузіальність. Аспектність, рясність, проективне покриття. Фактори, що зумовлюють флористичне багатство фітоценозу. Роль видів у будові та функціонуванні фітоценозу. Фітоценотипи та їх роль у фітоценозі. Флористичний склад та життєвість виду. Щільність (густота) виду та константність або сталість виду. Добові та сезонні зміни фітоценозів. Різнорічні зміни фітоценозів (флюктуації). Сукцесії та класифікація елементарних змін.


^ ФІЗІОЛОГІЯ ВИЩОЇ НЕРВРВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Поняття вищої нервової діяльності (ВНД). Відмінні ознаки нижчої і вищої рефлекторної регуляції функцій. Основні відмінності умовних та безумовних рефлексів. Поняття основного обміну та додаткових енерговитрат. Кінцеві продукти обміну білків, жирів і вуглеводів. Гомеостатичні константи систем крові і кровообігу. Морфофункціональні особливості системи дихання. Нормативні величини частоти і глибини дихання людини. Фізіологічні організми підтримання температурного гомеостазу організму людини. Поняття гуморальної і гормональної регуляції функцій. Залози внутрішньої секреції та їх гормони. Загальна характеристика аналізаторів. Зоровий аналізатор. Адаптивна роль гормонів. Внутрішньо-секреторна функція гіпофіза і наднирників.

ІМУНОЛОГІЯ. Антигени, їх властивості. Субпопуляції Т-лімфоцитів, їх маркери, функції. Реакції гуморального імунітету. Властивості і функції мієлоїдних клітин. Класи імуноглобулінів, їх будова та властивості. Генетична організація локусу генів системи гістосумісності людини. Прояви імунітету. Роль макрофагів і нейтрофілів у захисних реакціях організму. Імунохімічні методи аналізу імунної системи. Органи і тканини імунної системи. Реакції гуморального імунітету. Поняття про імуномодулятори і імуносупресори. Особливості структури і функції антитіл різних класів. Лейкоцити моноцитарного ряду, їх фагоцитарна функція та здатність до презентації антигенів. Вакцини і сироватки. Шляхи проникнення антигену в організм. Транспорт антигену у вторинні органи.

^ БІОЛОГІЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ. Розмноження. Статеве і безстатеве розмноження. Статеве розмноження у рослин. Статеве розмноження у людини. Філогенез статевого розмноження у хребетних. Статева система і розвиток статевих клітин. Загальна характеристика чоловічої і жіночої статевої системи. Гаметогенез. Сперматогенез. Овогенез. Загальні закономірності ембріонального розвитку тварин. Осіменіння і запліднення. Дроблення і бластогенез. Гаструляція і утворення осьового комплексу зачатків. Гісто- і органогенез. Основи ембріології (І). Ембріональний розвиток анамній. Ембріональний розвиток ланцетника. Ембріональний розвиток земноводних. Ембріональний розвиток хрящових риб. Основи ембріології (ІІ). Ембріональний розвиток амніот. Ембріональний розвиток птахів. Ембріональний розвиток ссавців. Ембріональний розвиток людини. Репродукційний, або статевий цикл. Особливості будови яйцеклітини людини. Провізорні органи. Основні морфологічні процеси у різні періоди внутрішньоутробного розвитку людини. Внутрішньоутробний ріст і розвиток зародка людини. Ріст і розвиток. Поняття росту і розвитку. Типи росту. Регуляція росту і розвитку. Розвиток. Морфогенез. Характеристика життєвого циклу вищих рослин. Поняття життєвого циклу (онтогенезу) рослин. Класифікація рослин за тривалістю життєвого циклу і за строками плодоношення. Основні життєві форми вищих рослин. Фенологічні фази, вікові періоди, стадії розвитку і росту рослин.

ГЕОБОТАНІКА. Геоботаніка як наука. Місце геоботаніки в системі споріднених наук і основні напрями її розвитку. Геоботанічні школи та історія розвитку геоботаніки в Україні. Методи досліджень геоботаніки. Структурна організація геоботаніки. Фітоценоз як об’єкт дослідження в геоботаніці. Склад фітоценозу: флористичний склад (флористичні багатство, повночленність і неповночленність, екологічні групи видів, склад екобіоморф, географічні елементи); фітоценотипний склад (характеристика компонентів); ценопопуляційний склад. Структура фітоценозу: ярусність, фітоценотичні горизонти, синузіальність, мозаїчність, комплексність, континуальність. Ознаки фітоценозу: площа, межі, виявлення флори, спільні та відмінні риси з біоценозом, біогеоценозом та екосистемою. Структура рослинності: територіальні поняття, дискретність і неперервність. Функціональна організація фітоценозу. Типи біотичних взаємовідношень: паразитизм (мікотрофний, фітотрофний), симбіоз (мікосимбіотрофний, бактеріосимбіотрофний, фікосимбіотрофний), епіфіти, ліани; взаємовідношення між тваринами і рослинами (механічні, сапротрофні, трансінфекційні, фітофагія, запилення, зоохорія (епі-, син, ендохорія). Типи фітоценотичних взаємовідношень: контактні взаємовідношення (взаємовигідне зростання коріння, пригнічення), трансабіотичні взаємовідношення (конкуренція, аллелопатія), трансбіотичні (вплив через посередній організм), сукупна взаємодія (утворення ценосередовища). Фітоіндикація. Екологічна ніша. Продуктивність фітоценозу. Життєві стратегії видів рослин. Динаміка рослинності. Змінність фітоценозів: добова, сезонна (аспективні, продукційні зміни), флуктуаційні зміни (екотопічні, фітоциклічні, зоогенні, фітопаразитарні, антропогенні). Вікові і часові зміни (первинні, вторинні). Класифікація сукцесій: типи – автогенні (підтипи – сингенетичні, ендоекогенетичні), аллогенні (підтипи – гейтогенетичні, гологенетичні). Варіанти сукцесій: за тривалістю часу, за ознакою зворотньості, за ступенем постійності, історичності, антропогенності та характером зміни структури та функції. Характеристика антропогенних сукцесій. Еволюція або філоценогенез рослинності: природний і антропогенний шлях. Класифікація форм антропогенної еволюції. Класифікація та ординація рослинності. Асоціація – головна одиниця класифікації. Основні підходи до класифікації рослинності: екологічна, фізіономічно-екологічна, динамічно-генетична, історично-генетична, флористична, біогеоценотична, домінантна класифікації. Розвиток класифікацій в Україні. Ординація рослинності: загальні відомості, методи, градієнтний аналіз. Поняття про еколого-фітоценотичні ряди. Ординація лісових фітоценозів. Екологія та географія рослинності України. Екологічні умови поширення рослинності в Україні: зональність, азональність та інтразональність, вертикальна поясність рослинності. Рослинність природно-географічних регіонів України – лісова зона, лісостепова зона, степова зона. Основні типи рослинності України: ліси, чагарники, степи, томіляри, луки, болота, галофітна, петрофітна, водна, синантропна рослинність. Рідкісні фітоценози України. Стан охорони рослинності України. Використання природної рослинності України в ландшафтній архітектурі.

^ БОТАНІКА ( Лікарські рослини, дендрологія). Поняття про фармакологію. Видове різноманіття лікарських рослин. Види лікувальних препаратів з лікарських рослин. Застосування лікарських рослин. Методика визначення запасів лікарських рослин. Поширення лікарських рослин в Україні. Охорона рідкісних лікарських рослин.

Поняття про дендрологію. Визначення життєвих форм. Класифікація дендрофлори. Видове різноманіття. Поширення та використання дендрофлори. Основні види дендрофлори України.

ЛІТЕРАТУРА


 1. Білявський Г.О., Падун М.М., Фурдуй Р.С.Основи загальної екології . – 2-е видання, зі змінами. К.: Либідь, 1995. – 368 с.

 2. Білявський Г.О., Фурдун Р.С., І.Ю. Костіков. Основи екології. – Підручник. К.: Либідь, 2004. – 408 с.

 3. Біологічний словник. / Редколегія. 2-е вид. К. Головна редакція УРЕ. 1986. 680 с., іл..

 4. Біологія: Навч. посіб. / А.О.Слюсарєв, О.В.Самсонов, В.М.Мухін та ін.; За ред. та пер. з рос. В.О.Мотузного. — 3-тє вид., випр. і допов. — К.: Вища школа, 2002. — 622 с.: іл.

 5. Воронов А.Г., Дроздов Н.Н., Криволуцкий Д.А., Мяло Е.Г. Биогеография с основами экологии: Учебник. М.: ИКЦ «Академкнига», 2003. – 408 с., ил.

 6. Григора І.М., Соломаха В.А. Основи фітоценології. – Київ: Фітосоціоцентр, 2000. – 240 с.

 7. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология: В 3-х т. Т. 1.: Пер. с англ./ Под ред. Р.Сопера. — М.: 1990. — 368 с.

 8. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология: В 3-х т. Т. 2.: Пер. с англ./ Под ред. Р.Сопера. — М.: 1990. — 325 с.

 9. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология: В 3-х т. Т. 3.: Пер. с англ./ Под ред. Р.Сопера. — М.: 1990. — 376 с.

 10. Электронный учебник Stat Soft. http://www. statistica.ru

 11. Злобін Ю.А., Кочубей Н.В. Загальна екологія: Навчальний посібник. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2003. – 416 с.

 12. Комфорт А. Биология старения / под ред. и с предисловием проф. В.В.Алпатова. — М., «Мир» 1967. — 400 с.

 13. Лаптєв О.О. Екологія рослин з основами біогеоценології. – Київ: Фітосоціоцетр, 2001. – 144 с.

 14. Лархер В. Экология растений. – М.: Из-во «Мир», 1978. – 175 с.

 15. Мусієнко М.М., Екологія рослин. – Київ: Либідь, 2006. – 426с.

 16. Наумов Н.П. Экология животных. М.: Из-во «Высшая школа», 1963.

 17. Объекты биологии развития. М., «Наука», 1975. — 580 с.

 18. Одум Ю.П. Экология. Пер. с англ.// М.: Мир, 1986. – 175 с.

 19. Ольгович О.П., Мусієнко М.М. фітоіндикація та Фітомоніторинг. – Київ: Фітосоціоцентр, 2005. – 64с.

 20. П. Д. Плахтій. *Фізіологія людини : у 3 ч. Ч. 2 : практикум : навч. посіб. / П. Д. Плахтій. – Кам’янець-Подільський : ПП Мошак М. І., 2005. – 240 с.

 21. П. Д. Плахтій. *Фізіологія людини : у 3 ч. Ч. 3 : тести залікових модулів : навч. посіб. / П. Д. Плахтій. – Кам’янець-Подільський : ПП Мошак М. І., 2005. – 180 с.

 22. П.Д.Плахтій. *Фізіологія людини. Обмін речовин і енергозабезпечення м’язової діяльності : [навч. посіб.]. – Вид. 2-ге, допов. і переробл. / П. Д. Плахтій. – К. : Професіонал, 2006. – 464 с.

 23. П. Плахтій, О. Кучерук. *Фізіологія людини. Нейрогуморальна регуляція функцій : [навч. посіб.]. – Вид. 2-ге, допов. і переробл. / П. Плахтій, О. Кучерук. – К.: Професіонал, 2007. – 336 с.

 24. Потіш.А.Ф., Медвідь В.Г., Гвоздецький О.Г., Козак З.Я. Екологія: основи теорії і практикум. Навчальний пеосібник для студентів вищих навчальних закладів. – Львів: «Новий Світ-2000», «Магнолія плюс», 2003.

 25. Харман Гарри. Современный факторный анализ. – М.: Статистика., 1972. – 484 с.

 26. Холлендер М, Вульф Д. Непараметрические методы статистики. – М.: Финансы и статистика, 1983. – 518 с.

 27. Шуст І.В. Гістологія з основами ембріології: Навчальний посібник. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2004. — С. 85-120.

Критерії оцінювання знань, умінь та навичок абітурієнта


Абітурієнтам пропонуються завдання одного рівня складності. За виконання завдань абітурієнт може отримати максимум 100 балів.

Потрібно обрати один із запропонованих варіантів відповіді (букву обраної відповіді необхідно зазначити у екзаменаційній роботі). Пропонується 100 тестових завдань, кожне з них оцінюється в 1 (один) бал.


Рівень

Вага одного завдання в балах

Кількість завдань

Сума балів

1

1

100

100

Всього

100

Схожі:

Голова приймальної комісії Кам’янець-Подільського iconКомплексний екзамен з мовознавчих та літературознавчих дисциплін І методик їх викладання
Голова приймальної комісії Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Голова приймальної комісії Кам’янець-Подільського iconГолова редакційної колегії: С. А. Копилов – доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Відповідальний редактор
Рекомендовано до друку бібліотечною радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Голова приймальної комісії Кам’янець-Подільського iconВ. С. Прокопчук, Л. Ф. Філінюк Бібліотека Кам’янець-Подільського національного університету: роки становлення та розквіту Кам’янець-Подільський
Прокопчук В. С., Філінюк Л. Ф. Бібліотека Кам’янець-Подільського національного університету: роки становлення та розквіту. – Кам’янець-Подільський:...
Голова приймальної комісії Кам’янець-Подільського iconУніверситету
К 17 Календар знаменних і пам’ятних дат Кам’янець-Подільського національного університету на 2009 рік. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський...
Голова приймальної комісії Кам’янець-Подільського iconГолова приймальної комісії Кам’янець-Подільського
Огієнка. Вона включає дисципліни, що входять до циклу професійної та практичної підготовки підготовки освітньо-професійної програми...
Голова приймальної комісії Кам’янець-Подільського iconМіністерство освіти І науки україни кам’янець-подільський національний університет імені івана огієнка
Рекомендовано до друку вченою радою Кам’янець-Подільського національного університету, протокол №4 від 6 травня 2010 р
Голова приймальної комісії Кам’янець-Подільського iconКалендар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2010 рік
Рекомендовано до друку вченою радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, протокол № ? від ?? червня...
Голова приймальної комісії Кам’янець-Подільського iconКам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Поточний покажчик на 2013 рік
Рекомендовано до друку методичною радою наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка,...
Голова приймальної комісії Кам’янець-Подільського iconКалендар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2012 рік
Рекомендовано до друку вченою радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Голова приймальної комісії Кам’янець-Подільського iconКалендар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2011 рік
Рекомендовано до друку вченою радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи