«затверджую» Голова приймальної комісії icon

«затверджую» Голова приймальної комісії
Скачати 341.99 Kb.
Назва«затверджую» Голова приймальної комісії
Дата19.09.2012
Розмір341.99 Kb.
ТипПояснювальна записка

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова приймальної комісії

Кам’янець-Подільського

національного університету

імені Івана Огієнка,

ректор___________О.М.Завальнюк

(підпис)

«_____»_________________2012 р.


Програма фахового вступного випробування

з екології


Для вступу на навчання на спеціальність

8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища»

(на основі ОКР спеціаліста галузі знань 0401 «Природничі науки»)


Укладачі програми:

_______________І.В.Федорчук

завідувач кафедри загальної екології, кандидат біологічних наук, доцент;

_______________Л.С.Балашов доктор біологічних наук, старший науковий співробітник;

_______________Л.Г.Любінська професор кафедри біології та методики її викладання, кандидат біологічних наук


Кам’янець – Подільський - 2012

^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма вступного випробування “Комплексний екзамен з фаху” базується на освітньо-професійній програмі та освітньо-кваліфікаційній характеристиці підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст” 0401 Природничі науки спеціальності 7.04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища, навчальних програмах дисциплін циклу професійної та практичної (професійно-орієнтованої) підготовки, визначених навчальним планом, затвердженим ректором Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Вона включає дисципліни, що входять до циклу професійної та практичної (професійно-орієнтованої) підготовки освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст” галузі знань 0401 Природничі науки спеціальності 7.04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища.

Програма вступного випробування складена для абітурієнтів, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів галузі знань 0401 Природничі науки спеціальності 8.04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища.

До участі у вступному випробуванні допускаються особи, які завершили навчання та здобули диплом спеціаліста галузі знань 0401 Природничі науки спеціальності 7.04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища.

Мета вступного випробування – відбір абітурієнтів на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра.

Вступне випробування проводиться у формі тестування.

Загальна характеристика програми вступного виступу

Програма вступного випробування включає:

1.Перелік розділів і тем.

2. Список літератури для підготовки до іспиту.

3. Критерії оцінювання знань, умінь та навичок абітурієнта

Програма фахового вступного випробування

Державна екологічна інспекція Міністерства охорони навколишнього природного середовища: склад, завдання, повноваження, обов’язки. Порядок проведення інспекторських перевірок по дотриманню природокористувачами вимог законодавства по охороні навколишнього природного середовища. Відповідальність за порушення природоохоронного законодавства. Повноваження громадських інспекторів з охорони довкілля. Порядок здійснення державного контролю за охороною, захистом, використанням, відтворенням лісів та інших рослинних ресурсів. Порядок здійснення державного контролю у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу і рибних ресурсів. Порядок здійснення державного контролю за дотриманням заповідного режиму на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду.

Порядок вилучення знарядь незаконного добування природних ресурсів і продукції, що з них виготовлена. Порядок здійснення державного контролю за охороною та раціональним використанням водних ресурсів. Проведення державного контролю за охороною навколишнього природного середовища в автотранспортних підприємствах. Здійснення державного контролю за станом атмосферного повітря. Контроль за дотриманням природоохоронного законодавства в сільському господарстві. Здійснення державного контролю за охороною земельних ресурсів та утворенням, розміщенням та утилізацією відходів. Взаємодія органів виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища. Екологічний контроль у пунктах пропуску через державний кордон України.

Теоретичні основи стандартизації: мета, завдання, правові основи, порядок впровадження стандартів і нагляд за їх додержанням. Вимоги до змісту нормативних документів: поняття, види, позначення, зміст.Міжнародна діяльність зі стандартизації та участь у ній України. Екологічна стандартизація: системи стандартів у сфері охорони навколишнього середовища. Відповідальність за порушення законодавства про стандартизацію і сертифікацію. Законодавча база створення і функціонування державної системи сертифікації України. Загальні правила, схеми та порядок проведення сертифікації. Екологічне маркування товарів. Розвиток і правове забезпечення сертифікації. Українська державна система сертифікації УкрСЕПРО.

Екологічне маркування продукції. Сертифікація систем менеджменту якості і систем екологічного менеджменту.

Базові основи екологічного управління. Стан екологічного менеджменту в Україні. Міжнародний підхід до екологічного менеджменту. Екологічний моніторинг

Шумове та радіоактивне забруднення. Органи управління у сфері екологічного аудиту. Сертифікація екоаудиторів. Економічні, екологічні і соціальні результати природоохоронної діяльності. Права екоаудиторів та екоаудиторських організацій. Обов'язки екоаудиторів та екоаудиторських організацій. Види і масштаби забруднення

Спеціальні функції державного екологічного управління. Екоаудитори у сучасній економіці Україні. Теоретичні основи формування екологічного аудиту. Основи розвитку екологічного аудиту. Методи екологічного аудиту. Загальна характеристика механізмів екологічного управління. Досвід формування системи екологічного аудиту в Україні. Досвід формування системи екологічного аудиту за кордоном. Система управління екологічною безпекою. Концепція стійкого розвитку екологічного маркетингу.

Світовий досвід екологічного страхування. Можливості проведення екострахування в Україні. Напрями екологічного маркетингу. Поняття «забруднення» в екологічному страхуванні, класифікація збитків. Розвиток екологічних потреб і формування екологічного підприємництва в Україні. Сучасні вимоги до екологічного управління

Екологічна політика, програми, стратегічні плани дій. . Поняття екологічної сертифікації .Завдання екологічної сертифікації. Функція державної системи екологічного управління. Законодавчі засади громадського екологічного управління. Ієрархія державної системи екологічного управління. Загальні положення системи громадського екологічного управління. Мета екологічного ліцензування. Принципи екологічного ліцензування

Сучасна проблема відходів. Напрями міжнародної співпраці у сфері поводження з відходами. Система управління ТВ і ТПВ на державному, регіональному і місцевому рівнях. Система природоохоронних дозволів (суть комплексного дозволу). Терміни, що визначені в Законі України «Про відходи». Основні завдання законодавства про відходи. Сфера дії Закону про відходи. Основні принципи і напрями державної політики у сфері поводження з відходами. Стандартизація і нормування у сфері поводження з відходами. Основні принципи державної політики у сфері поводження з радіоактивними відходами. Державний кадастр сховищ радіоактивних відходів. Заходи, направлені на зменшення обсягів утворення відходів та впровадження маловідходних технологій. Вимоги до місць зберігання та видалення відходів. Відповідальність за порушення законодавства про відходи.

Проблеми збереження земельних ресурсів Аргентини, Бразилії і Парагвая. Національні парки і заповідники. Екологічні проблеми території України. Прояв у Африці всіх глобальних проблем людства. Система норм і принципів, що визначають правове положення різних морських просторів. Шляхи вирішення екологічних проблем: аукціонний продаж квот на забруднення повітря, приборний контроль, налоговий податок, створення національних парків. Екологічні проблеми Євразії, що обумовлені природними факторами і господарською діяльністю людей. Аналіз структури земельного фонду Австралії. Зональні типи екологічної дестабілізації ландшафтів України. Види антропогенного впливу на природу. Фізико-географічні особливості Чорного і Азовського морів. Типи забруднень морських водойм. Проблеми раціонального використання ресурсів Світового океану: гідрологічних, хімічних, енергетичних, біологічних, геологічних. Оцінка антропогенного тиску на Світовий океан. Урбанізація, висока щільність населення, перегрузка міст автотранспортом, забруднення шкідливими речовинами і шкода, що наноситься промисловістю і с/г.

Підходи до проблем охорони навколишнього середовища різних груп країн Сх, Пд, Пд-сх Азії та Європи. Скорочення територій вологих екваторіальних лісів, розміщення забруднюючих галузей промисловості.

Продовольча безпека і екологія харчування.Класичні і альтернативні теорії та концепції харчування. Процес травлення і його типи. Стан голоду апетиту і спраги. Якісний склад харчового раціону. Фізіологічно-гігієнічні вимоги до організації раціонального харчування людини. Зниження харчової цінності продукції під час збирання і перероблення. Нормативно-законодавча база безпечності харчової продукції в Україні. Урбанізація та її екологічні чинники, що знижують якість продуктів. Харчові інфекції і харчові отруєння. Нова стратегія одержання їжі і критичні технології. Конструювання та проектування харчових продуктів. Функціональні продукти і біологічно активні добавки. Принципи зберігання харчових продуктів. Втрати продовольчих товарів. Упаковка харчових продуктів, як зберігальний фактор. Ідентифікація харчової продукції: ідентифікація, фальсифікація, маркування. Інформаційні знаки і штрихове кодування продовольчих товарів.

Форми організації спортивно-оздоровчого туризму. Місце екотуризму в структурі туристичної діяльності. Особливості організації водної туристичної діяльності. Функції екологічного туризму. Проблеми розвитку екотуризму. Поняття Зелений туризм. Статус та підходи до визначення зеленого туризму. Структура зеленого туризму. Перспективи розвитку зеленого туризму. Національні природні парки як центри екотуристичної діяльності.

Історія виникнення терміну «Біологічне різноманіття». Загроза тропічним лісам як причина формування програми «Біологічне різноманіття». Біологічне різноманіття в контексті структури і функціонування екосистем. Біологічне різноманіття та розвиток людства. Параметри біорізноманіття. Біологічне різноманіття та стійка біосфера.

Фундаментальні проблеми різноманіття. Програма «Біологічне різноманіття» як стратегічна програма Міжнародного спілки біологічних наук. Міжнародна конвенція по збереженню біологічного різноманіття (Бразилія, 1992). Завдання України у виконанні Конвенції по збереженню біологічного різноманіття. Вплив людства на біологічне різноманіття. Зникнення видів. Небезпека втрати біологічного різноманіття. Міжнародна співпраця у області охорони біорізноманіття. Міжнародні законодавчі акти. Альфа-, бета-, гамма- і епсилон- різноманіття. Видовий склад, видове різноманіття, велика кількість видів, таксономічне різноманіття.

Об'єкт та предмет ландшафтознавства. Основні завдання та функції ландшафтознавства. Місце ландшафтознавства в системі природничих наук. Поняття про географічний ландшафт. Основні ознаки географічного ландшафту. Горизонтальна структура ландшафту. Вертикальна структура ландшафту. Суть та принципи фізико-географічного районування України. Природні зони України. Особливості висотної поясності Українських Карпат та Кримських гір. Фіторізноманіття. Зоорізноманіття. Ґрунтове різноманіття. Структура ієрархії природного різноманіття. Методи ландшафтного проектування. Забезпечення збалансованого розвитку природних та антропогенних ландшафтів. Роль ландшафтного різноманіття у виділенні об'єктів екомереж.

Природозберігаючі технології: становлення і розвиток, їх роль і місце в системі наук. Науково-технічний прогрес і вплив техногенних чинників на природу. Загальні теоретичні основи природозберігаючих технологій. Технологічні особливості використання природних ресурсів: експлуатація, переробка (обробка), відтворення і охорона. Особливості раціонального вибору: технологій та ресурсів, напрямки їх використання. Неконкурентноздатна технологія або неконкурентоздатний ресурс. Проблеми складування, захоронения та утилізації промислових відходів гірничо-металургійної та хімічної промисловості. Поводження з твердими побутовими відходами (TПB) та методи їх переробки Використання вторинних енергоресурсів.

Технології утилізації вторинної сировини та можливі шляхи її подальшого використання. Механізми управління природозберігаючими технологіями. Державна політика у сфері природозберігаючих технологій. Поновлювані джерела енергії. Нанотехнології. Енергозбереження у різних галузях народного господарства.

Розкрити тематику, зміст і призначення дрібномасштабних екологічних карт. Зв'язок екологічної картографії з конструктивною географією, прикладною екологією та природоохоронною діяльністю. Тематика, зміст і призначення великомасштабних екологічних карт. Природно-географічні елементи екологічної карти. Проаналізувати найважливіші кількісні абсолютні показники екологічного картографування. Дати приклади. Охарактеризувати суспільно-географічні елементи екологічної карти.

Проаналізувати найважливіші кількісні відносні показники екологічного картографування. Порівняти між собою способи картографування, виходячи з потреб екологічного картографування. Порівняти між собою аналітичні, комплексні і синтетичні карти в структурі екологічної науки. Охарактеризувати об’єкт, предмет і методи дослідження екологічної картографії. Розкрити тематику, зміст і призначення оціночних екологічних карт. Охарактеризувати зв’язки екологічної картографії з суміжними науками.

Основні поняття: метеорологія, кліматологія, атмосфера, погода, клімат, мікроклімат. Поняття про кліматичні процеси і географічні фактори клімату.

Метеорологічні установи і організації. ВМО і ВСП. ГМС України. Метеорологічна площадка. Терміни спостережень.

Хімічний склад сухого повітря та його зміни з висотою. Водяна пара. Аерозолі. Забруднення верхніх шарів атмосфери.

Вертикальна будова атмосфери. Основні шари та їх відмінні особливості. Атмосферний тиск та його вимірювання.

Основне рівняння статики атмосфери. Вертикальний баричний градієнт і баричний ступінь.

Зміна тиску з висотою і його приведення до рівня моря. Адіабатичні процеси. Сухоадіабатичний, вологоадіабатичний та псевдоадіабатичний процеси. Поняття про адіабатну діаграму.

Барометричне нівелювання та формула Бабине. Прилади для вимірювання атмосферного тиску.

Поняття про радіацію. Спектральний склад сонячної радіації. Інтенсивність радіації. Сонячна константа.

Трансформація сонячної радіації в атмосфері. Поняття про коефіцієнт прозорості і фактор мутності атмосфери. Поглинання радіації в атмосфері.

Причини змін температури повітря. Тепловий баланс земної поверхні. Тепловий режим грунту і водойм (добовий і річний хід температури, амплітуди, розповсюдження тепла вглиб. Вимірювання температури грунту і води).

Вимірювання температури повітря. Добовий хід температури повітря та його зміни з висотою.Неперіодичні і міждобові зміни температури. Заморозки.

Річний хід температури повітря, річна амплітуда і континентальність клімату. Типи річного ходу температури повітря.

Характеристика вологості повітря. Вимірювання вологості повітря. Психрометричний метод. Добовий і річний хід вологості повітря. Утворення хмар. Класифікація хмар. Оптичні явища в хмарах. Електрика атмосфери. Хмарність, її добовий та річний хід і географічний розподіл. Спостереження за хмарами.

Серпанок, імла, тумани. Утворення туманів та особливості їх географічного розподілу.

Види опадів, що випадають з хмар. Наземні гідро метеори. Поняття про режим опадів та їх добовий хід. Вимірювання опадів. Вітер, швидкість і напрям вітру. Спостереження за вітром. Роза вітрів. Карти вітрів, лінії току, ізотахи. Геострофічний вітер. Градієнтний вітер. Вплив тертя на вітер, геотриптичний вітер. Баричний закон вітру. Поняття про термічний вітер.

Атмосферні фронти і вітер. Струменеві течії. Повітряні маси і кліматичні фронти.

Взаємозв'язок між екологічною безпекою та іншими науками: управлінням, економікою, природокористуванням, екологією, екологічним правом, екологічною економікою, міжнародним правом.

Принципи та елементи екологічної безпеки. Технологія криз 70-х років XX ст. та шляхи і механізми виходу з неї. Основні засади екологічної безпеки сучасного суспільства. Пріоритетні напрями державної політики з питань екологічної безпеки. Суб'єкти забезпечення національної екологічної безпеки, їх повноваження та функції. Негативні соціально-економічні наслідки Чорнобильської катастрофи?

Роль громадських організацій екологічного спрямування як складову екологічної безпеки в Україні. Основні завдання глобальної системи моніторингу навколишнього середовища. Основні чинники забруднення водного басейну України. Проблеми моніторингу повітряного басейну. Політика охорони атмосферного повітря та шляхи її реалізації.

Поняття природно-кліматичних зон. Складові природних систем. Ризики для життя і здоров'я людини. Стокгольмська (1972) Декларація. Рішення ухвалені на Всесвітньому екологічному форумі в Ріо-де-Жанейро (Ріо-92). Програма ООН з проблеми навколишнього середовища (ЮНЕП).

Рекомендації Ради з організації економічного співробітництва та розвитку щодо забруднювачів довкілля. Кіотський протокол про зміни клімату та його основні положення. Рішення екологічного спрямування, прийняті на Всесвітньому самміті зі сталого розвитку в Йоганнесбурзі (2002 p.). Законодавство України про тваринний і рослинний світ.
Предмет, мета й завдання радіоекології. Історія становлення і розвитку радіоекології. Типи та характеристика іонізуючих випромінювань. Інтерфазна загибель опромінених клітин. Кількісна оцінка виживаності. Фізичний захист організму від опромінення.

Будова атома. Суть радіоактивності. Типи ядерних перетворень. Природний радіаційний фон, джерела природної радіоактивності. Взаємодія різних типів випромінювань із речовиною. Хімічний та біологічний протирадіаційний захист. Космічне випромінювання: первинне галактичне та первинне сонячне космічне випромінювання, вторинне космічне випромінювання. Поняття про радіобіологічний ефект та міри ефектів. Одиниці міри.

Проліферативна загибель опромінених клітин. Кількісна оцінка виживаності. Вплив іонізуючих випромінювань на плід людини й тварин. Променева хвороба: ознаки та наслідки. Пізні ефекти опромінення.

Діюче законодавство про відходи. Основні принципи та напрями державної політики у сфері поводження з відходами. Суб’єкти у сфері поводження з відходами, їх права та обов’язки.

Повноваження місцевих державних адміністрацій у сфері поводження з відходами. Заходи щодо запобігання або зменшення обсягів утворення відходів, заходи щодо обмеження та запобігання негативному впливу відходів. Контроль та нагляд у сфері поводження з відходами. Правопорушення у сфері поводження з відходами та відповідальність за них.

Закон України «Про поводження з радіоактивними відходами». Основні терміни, поняття та їх визначення. Основні принципи державної політики в сфері поводження з радіоактивними відходами.

Законодавство з питань перевезення небезпечних вантажів. Визначення термінів. Неякісна та небезпечна продукція. Терміни та їх визначення. Загальнодержавна програма поводження з токсичними відходами. Види класифікації відходів. Міжнародні коди ідентифікації відходів.

Утилізація вторинної сировини (пластмас, шкло бій, макулатури, автошини, акумулятори, металолом). Характеристика полігонів для складування (захоронення) відходів. Класифікація відходів за агрегатним станом, за природою виникнення.

Джерела забруднення довкілля та їх класифікація. Характеристика основних типів забруднень. Вимоги до проведення досліджень до у галузі охорони навколишнього природного середовища та здоров’я і життя людей. Права, обов’язки і відповідальність лабораторій екологічного контролю. Процедури та методики проведення вимірювань. Вимоги до методик проведення досліджень.

Основнi поняття про вимірювання. Засоби вимірювальної техніки, випробувальної техніки, допоміжне обладнання. їх повірка та атестація. Відбір, транспортування та зберігання проб повітря, води, грунту. Методи підготовки проб до аналізу в лабораторії.

Класифікація методів дослідження стану довкілля. Предмет, об’єкт і завдання екології людини. Еволюція взаємовідносин людини з природою

Будова нашої Галактики і її вплив на Землю та людський організм. Фізичні параметри і внутрішня будова Землі. Будова, фізичні параметри, склад, |споруда|властивості і функції атмосфери Землі. Магнітне поле Землі. Гравітаційне поле Землі

Залежність здоров’я людини від фізичних полів Землі. Метео-кліматичні фактори та їх вплив на людину. Атмосферний тиск. Біологічна дія пониженого та підвищеного тиску Температура. Біологічна дія високих та низьких температур. Вологість. Біологічна дія вологості.

Взаємодія сонячного випромінювання з біосферою Землі. Біологічна дія ультрафіолетового випромінювання. Біологічна дія інфрачервоного випромінювання

Фізичні основи та біологічна дія електромагнітного випромінювання. Фізичні основи та біологічна дія іонізуючого випромінювання. Шум. Фізичні основи та біологічна дія. Вібрація. Фізичні основи та біологічна дія біологічна дія хімічних речовин. Адитивність, синергізм, антагонізм

Віддалені наслідки впливу хімічних речовин. Наркотичні і токсичні речовини. Їх вплив на організм людини. Пил. Біологічна дія на організм людини

Аероіонізація. Фізичні основи та біологічна дія. Порушення біоінформаційних зв’язків як причина виникнення патологічних станів людини. Небезпечні і шкідливі виробничі фактори. Вплив екологічних і соціальних факторів на демографічні процеси.

Взаємодія людини з симбіотичними живими організмами. Взаємодія людини з патогенними живими організмами. Взаємодія людини з паразитичними живими організмами. Адаптація людини до стресових чинників. Фази розвитку процесу адаптації людини до навколишнього середовища.

Суть, мета і завдання екологічного нормування. Санітарно-гігієнічне нормування. Екологічне нормування. Нормативи. Основні принципи Концепції екологічного нормування. Види стандартизації та стандартів. Класифікація факторів антропогенного забруднення за типом походження. Класифікація шкідливих хімічних речовин. Нормування з урахуванням типу біологічного ефекту внаслідок дії хімічних речовин (підсумовування, потенціювання, антагонізм). Нормування з урахуванням віддалених наслідків впливу хімічних чинників навколишнього середовища на організм людини (онкогенна, мутагенна, тератогенна та ін.)

Нормування шкідливих факторів виробничого середовища. Класифікація та види джерел викидів забруднюючих речовин. Показники нормування забруднюючих речовин в повітрі. Організація санітарно-захисної зони підприємства.

Інвентаризація викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Порядок розробки ГДВ. Регулювання викидів за несприятливих метеорологічних умов. Нормування шумового навантаження. Нормування в галузі радіаційної безпеки. Нормування якості питної води. Оцінювання якості води в річках і водоймищах в умовах антропогенної дії. Нормативи гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти. Порядок розробки ГДС. Правила приймання стічних вод підприємств до комунальної каналізації.

Регулювання антропогенного навантаження на рослинні угрупування. Регулювання антропогенного навантаження на тваринний світ. Регулювання антропогенного навантаження на ґрунти. Дозволи на користування ділянками надр. Регулювання в сфері поводження з відходами. Санітарно-захисна зона (СЗЗ) підприємства. Категорія небезпечності підприємства. Уточнення СЗЗ. Об’єкти підвищеної небезпеки. Категорії. Порогові маси. Порядок ідентифікації

Сутність, об'єкт, предмет, методи моніторингу довкілля. Моніторинг як система спостережень за впливом на довкілля антропогенних факторів. Напрямки спостережень. Моніторинг як система оцінювання. Критерії оцінки. і прогнозування майбутнього стану довкілля. Моніторинг як система прогнозування. Методи прогнозування.
Спеціальні методи спостережень за рівнем забруднення природного середовища. Принципи класифікації систем моніторингу. Рівні моніторингу

Екологічний моніторинг і його завдання. Рівні обов’язкових спостережень, види спостережень. Фоновий моніторинг, його складові та роль в оцінюванні і прогнозуванні глобального стану біосфери. Глобальна система моніторингу довкілля. Завдання та рівні реалізації.

Кліматичний моніторинг і його завдання. Загальні вимоги до організації спостережень за забрудненням атмосферного повітря. Види постів спостережень, програми і терміни спостережень.

Метеорологічні спостереження. Спостереження за димовим факелом. Основні завдання і організація роботи системи моніторингу поверхневих вод. Принципи організації спостережень і контролювання якості поверхневих вод. Пункти спостережень. Категорії пунктів стаціонарних спостережень. Принципи організації спостережень і контролювання якості поверхневих вод. Контрольні створи, вертикаль та горизонт створу

Програми спостережень за гідрологічними і гідрохімічними показниками вод. Гідробіологічні спостереження за якістю води і донними відкладеннями. Повна і скорочена програми спостережень. Правила відбору проб.

Оцінювання і прогнозування якості поверхневої води. ЛОШ. Принцип адитивності. Оцінювання і прогнозування якості питної води. Оцінювання і прогнозування якості стічної води (скид до міської комунальної мережі). Система оцінки якості поверхневих вод суші та естуаріїв України за блоками показників. Завдання і основні види комплексного глобального моніторингу океану. Джерела і види забруднень.

Організація спостережень за станом вод морів і океанів. Категорії пунктів спостережень. Типи програм спостережень. .Кількість та місцезнаходження вертикалей та горизонталей спостереження

Концепція ґрунтового моніторингу землі (України). Об’єкти ґрунтового моніторингу. Критерії оцінювання і види грунтово-екологічного моніторингу. Принципи спостереження за рівнем хімічного забруднення ґрунту. Рослини-індикатори і рослини-монітори. Біомоніторинг ґрунтів і водних ресурсів. Моніторинг довкілля з використанням ГІС. Територіально-ієрархічні рівні (масштаби) моніторингу. |вступ|Предмет урбоекології|. Місце|місце-миля| урбоекології| в системі екологічних наук. Історія і перспективи урбанізації. Суть|сутність| урбанізації.

Навколишнє середовище міста. Територіальні можливості|спроможності| розвитку урбанізації. Екологічна ефективність різних видів і форм розселення. Місто як складна поліструктурна| система. Дія|тиснення| абіотичних| компонентів біосфери на місто, масштаби деформації і зворотні реакції.Геологічне середовище|середовище| міста. Небезпечні геологічні процеси на міських територія, методи захисту.

Водні об'єкти міст. Централізоване водопостачання. Децентралізоване водопостачання.

Загальноміські очисні споруди|спорудження|. Методи очищення|очистки| виробничих стічних вод. Процеси формування якості поверхневих|поверхових| вод. Методи захисту і відновлення водних об'єктів.Зони санітарної охорони свердловинних| водозаборів.

Основні джерела викидів забруднюючих атмосферу речовин та процеси формування складу атмосферного повітря в населеному пункті. Розсіювання забруднюючих речовин в атмосфері. Смоги. Заходи щодо захисту повітряного басейну.

Архітектурно-планувальні заходи. Технічні засоби|кошти| і технології очищення|очистки| викидів.

Мікроклімат міського середовища. Магнітні, електричні і електромагнітні поля і випромінювання. Акустичні дії і вібрація

Вплив міст на рослинний і тваринний світ. Роль тварин і рослин в урбоекосистемах|. Значення міської флори і фауни для людини. Принципи створення|створіння| насаджень в містах і приміських зонах. Шляхи|колії| формування флори і фауни міст.

Функції рослинного покриву в містах. Фітомеліоратівні системи і їх класифікація.

Властивості рослин, використовуваних у складі міських і приміських насаджень. Принципи створення|створіння| насаджень в містах і приміських зонах. Комплексні зелені зони міст. Призначення, структура і статус комплексних зелених зон міст. Охорона і використання лісів, зелених зон міст.

Енергетика сучасного міста. Енергетичні об'єкти міст - основний техногенний чинник|фактор| дії на біосферу. Виробництво і споживання|вжиток| енергії. Енергетичні об'єкти як один з головних|чільних| чинників|факторів| життєзабезпечення міста.

Негативна дія на навколишнє середовище міста і його околиць. Виробнича і побутова діяльність людини. Утворення твердих відходів. Методи переробки і знешкодження відходів. Утилізація. Реутилізація. Класифікація відходів. Збір|збирання|, видалення|віддалення| і утилізація твердих побутових відходів.

Прибирання міських територій. Сміттєпереробні заводи.Сміттєспалювальні заводи. Характеристика твердих промислових відходів. Утилізація промислових відходів.

Правові основи управління безпекою міста. Організаційна система управління. Розвиток міст XXI сторіччі. Загальні положення і проблеми. Стратегії адаптації і виживання. Перші кроки в рішенні проблеми розвитку міст в майбутньому

Коротка історія становлення екології як науки. Екологічні дослідження в Україні. Визначення, предмет і завдання екології. Екологічні закони та категорії. Екологічні закони Коммонера та Чіраса. Методи дослідження в екології.

Уявлення про середовища існування. Водне, ґрунтове, повітряне середовище. Відмінності середовища життя і соціального середовища.

Екологічні фактори. Класифікація екологічних факторів та їх принципи дії на живі організми. Класифікація екологічних факторів за Мончадським. Абіотичні фактори. Лімітуючі фактори. Закон мінімуму Лібіха. Взаємодія екологічних факторів. Закон толерантності Шелфорда. Біотичні фактори. Форми біотичних відносин. Антропогенні фактори.

Популяція як загально біологічна одиниця. Менделівська популяція. Механізми ізоляції популяцій. Відмінності популяцій рослин і тварин.

Вчення про екологічну нішу. Чисельність популяції. Методи абсолютного обліку чисельності. Щільність популяції. Індекси щільності. Статева структура популяції. Вікова структура популяції.

Просторова структура популяції. Народжуваність. Біотичний потенціал. Смертність. Типи кривих виживання. Показниковий (експоненціальний) тип росту чисельності популяції. Модель Мальтуса (мальтузіанський ріст). Логістичний (лімітований) тип росту чисельності. Модель Ферхлюста. r- і K- стратеги. Віоленти, патієнти і експлеренти. Циклічний тип росту чисельності популяції.

Біоценози (угруповання). Їх таксономічний та функціональний склад. Систематика біоценозів. Видове насичення та видове багатство. Індекси біорізноманіття. Трофічна структура біоценозу. Концепція біотичного угруповання. Динаміка біоценозу, сукцесивні зміни. Клімакс.

Співвідношення понять “біогеоценоз” (В.М.Сукачова) та “екосистема” (А.Тенслі). Екологічна піраміда. Піраміди маси, чисел та енергії. Поняття про біосферу. Структура біосфери. Жива речовина та її функції.. Розподіл життя у біосфері. Біогеохімічні цикли. Кругообіг важливих хімічних елементів у біосфері. Ноосфера – найвищий етап еволюційного розвитку біосфери.

Охорона повітряного середовища. Охорона водного середовища. Охорона ґрунтів.

Предмет і завдання курсу екологічної токсикології. Методи дослідження забруднювачів за стадіями екотоксикологічних досліджень.

Основні класи токсикологічних речовин. Вплив факторів середовища й властивостей організмів на ступінь токсичного ефекту. Канцерогенез. Молекулярно-біологічні ефекти впливу токсикантів на живі системи. Біоакомуляція. Біоконцентрування. Токсикологічне нормування. Поняття ГДК, CL50 (CL100), DL50 (DL100), uniac тощо. Ксенобіоики. Ксенобіотичний профіль середовища. Основні типи поведінки хімічних речовин у навколишньому середовищі. Рівні (стадії) дослідження шкідливих речовин. Оцінка біологічних впливів хімічних речовин. Екотоксикодинаміка. Пряма, опосередкована та змішана дія екотоксикантів.

Визначення й зміст гідробіології. Сучасні напрямки гідробіології. Сучасні методи збору й обробки планктону. Біологічна продуктивність водних екосистем та шляхи її підвищення.

Біологічні ресурси гідросфери, їхнє освоєння й відтворення промислових гідробіонтів. Біологічне самоочищення водойм й формування якості води. Біологічна індикація забруднення водойм. Водосховища. Процеси формування флори й фауни водосховищ.

Методи гідрологічних досліджень. Основні фізичні властивості води.

Взаємодія вод атмосфери, суші та Світового океану. Річка, її притоки, річкова система, річковий басейн. Річкова долина, русло ріки. Типи поперечних перерізів річкових долин. Морфометричні характеристики річок та їх басейнів.

Рух води у природі. Число Рейнольдса. Методи вимірювання швидкості течії річок. Розподіл швидкості в живому перерізі водного потоку. Середня швидкість потоку. Визначення середньої швидкості за формулою Шезі. Джерела живлення річок. Класифікація річок за джерелами живлення. Фази водного режиму. Класифікація річок за характером водного режиму. Основні характеристики стоку. Формування стоку річок. Типові гідрографи стоку.

Рівняння водного балансу. Вплив природних факторів і господарської діяльності людини на річковий стік. Температурний режим річок. Фази льодового режиму. Льодові утворення на річках. Формування річкових наносів. Схилова і руслова ерозія. Походження озер. Будова озерного ложа. Основні морфометричні характеристики озера. Штучні водойми та їх основні характеристики. Походження боліт. Морфологія боліт. Типи боліт. Джерела живлення боліт.

Світовий океан і його частини. Рельєф дна Світового океану, донні відклади

Основні поняття і визначення екологічної експертизи. Основні розділи "Закону України про екологічну експертизу». Загальні положення методики проведення екологічної експертизи. Види експертиз. Характеристика проведення державної експертизи. Повноваження кожного виду екологічної експертизи. Об’єкти та суб’єкти екологічної експертизи документації. Правила формування комісій. Строки проведення екологічної експертизи та терміни дії висновків експертизи. Права державного експерта та його обов’язки.

Зміст, визначення та об’єкти заповідної справи. Наукові засади заповідної справи. Історичні віхи заповідної справи в Україні . Законодавча база: сутність, базові принципи

Правовий режим територій та об’єктів природно-заповідного фонду . Право власності на території та об’єкти природно-заповідного фонду. Категорії природно-заповідного фонду України. Категорії природно-заповідних територій Міжнародного союзу охорони. природи та природно-заповідного фонду України. Міжнародні природоохоронні конвенції та угоди, „червоні” переліки видів. Етапи створення територій природно-заповідного фонду . Території та об’єкти природно-заповідного фонду як елементи національної екомережі. Природоохоронна діяльність на територіях та в об’єктах природно- заповідного фонду України. Загальний порядок використання та контролю територій та об’єктів природно-заповідного фонду . Відновлення екосистем та їх компонентів. Рекреаційна діяльність у межах природно-заповідного фонду. Наукові дослідження територій та об’єктів природно-заповідного фонду. Освітньо-виховна діяльність.


Участь громадськості у природоохоронній діяльності. Юридична відповідальність за порушення законодавства про природно- заповідний фонд. Структура та зонально-регіональні особливості природно- заповідного фонду України. Облік територій і об’єктів природно-заповідного фонду. Загальна характеристика природно-заповідного фонду України. Зонально-регіональний огляд заповідників і національних природних парків України .

Екологія як комплексна наука. Історія розвитку екології. Екологічні фактори та біотичні взаємозв’язки. Екологічне середовище. Поняття про екосистему, біосферу та ноосферу. Кваліфікаційні вимоги до фахівця-еколога. Структура природоохоронних органів. Адміністративна структура міністерства охорони навколишнього середовища. Завдання, функції діяльності міністерства. Підвідомчі структури. Міждержавні та недержавні природоохоронні організації. Роль і функції ЮНЕСКО, МСОП. Міжнародні правові документи. НУО : Грінпіс, Зелений світ, Еколіга тощо та їх призначення.

Відповідальність за екологічні правопорушення.

Предмет, метод та принципи екологічного права. Джерела екологічного права. Право природокористування.

Система Кодексів України, що регулюють природокористування.

Право користування природно-заповідним фондом. Правове регулювання використання та охорони атмосферного повітря. Правова охорона навколишнього природного середовища в національному господарстві. Правова охорона навколишнього середовища населених пунктів.

Основні етапи розвитку Землі та її рельєфу. Геохронологічна шкала.. Екологічні зміни природного середовища при вулканізмі та метаморфізмі. Землетруси та тектонічні рухи, форми їх прояву і розповсюдження, їх вплив на формування рельєфу та зміну природного середовища Природно-техногенні геосистеми і екосистеми. Техногенні (антропогенні) ландшафти, їх зміни та методи оптимізації. Комп'ютерне картографування, моделювання і прогнозування змін природно-антропогенних екосистем (геосистем) та заходи щодо їх екологічної та техногенної безпеки.

Методологічна основа економіки природокористування та методи досліджень. Господарський механізм природокористування. Економічна ефективність природоохоронних заходів. Економічний механізм регулювання. Критерії та показники економічної ефективності природоохоронних заходів.

Контроль і нормування забруднень атмосферного повітря. Очищення атмосферного повітря від забруднюючих речовин. Екологічний та соціально-економічний збиток від забруднення навколишнього середовища. Основні терміни та поняття економіки природокористування. Основні принципи плати за забруднення ресурсів.

Порядок стягнення плати за забруднення довкілля. Економічні санкції за забруднення компонентів довкілля. Загальна характеристика органічних сполук клітин. Світлова та тіньова фази фотосинтезу. Організм людини як біологічна система. Поняття про біологічні системи.

Будова скелету як основи опорно-рухової системи. Закони Г. Менделя, їх статистичний характер і цитологічні основи. Закон Харді-Вайнберга, його коротка характеристика та значення. Загальна характеристика процесу біосинтезу білка.

Загальна характеристика будови кровоносної системи людини. Будова і функції органів дихання. Молекулярні основи спадковості


Список літератури


 1. Кобецька Н.Р. Екологічне право України: Навч. посібник – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 352 с.

 2. Кожушко Л.Ф., Скрипчук П.М. Екологічний менеджмент: Підручник. – Київ: ВЦ “Академія”, 2007. – 432 с.

 3. Солодкий В.Д., Товажнянський Л.Л. та ін. Природоохоронне інспектування: Навч. посібник. – Чернівці: Зелена Буковина, 2005. – 264 с.

 4. Солодкий В.Д. Основи прикладної екології: Навчальний посібник. – Чернівці: Зелена буковина, 2004. – 544 с.

 5. Товажнянський Л.Л., Хлистун Н.Я., Масікевич Ю.Г., Солодкий В.Д., Сакара Ю.Д., Моісеєв В.Ф. Управління природоохоронною діяльністю: Навч. Посібник. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2002. – 304 с.

 6. Артемов В.Г., Голубев С.М. Справочное пособие для работников метрологических служб: В 2 кн. – М.: Изд-во стандартов, 1990.

 7. Бакка М.Т., Тарасова В.В. Метрологія, стандартизація, сертифікація і акредитація. Ч.2. Стандартизація, сертифікація і акредитація. Навчальний посібник з грифом МОН України. – Житомир, ЖІТІ, 2002. – 384 с.

 8. Державна система стандартизації. – К.: Дрежстандарт України, 1994.

 9. Долина Л.Ф. Стандартизація та метрологія у сфері охорони довкілля: Навч.посібник. – К.: Знання, 2007. – 276 с.

 10. Клименко М.О., Скрипчук П.М. Стандартизація і сертифікація в екології. Підручник. – Рівне: УДУВГП, 2003. – 202 с.

 11. Клименко М.О., Скрипчук П.М. Метрологія, стандартизація і сертифікація в екології. Підручник. – К.: ВЦ “Академія”, 2006. – 368 с.

 12. Кожушко Л.Ф., Скрипчук П.М. Екологічний менеджмент. Підручник. – К.: ВЦ “Академія”, 2007. – 432 с.

 13. Міронова Н.Г., Білецька Г.А. Екологічна стандартизація і сертифікація. Навчальний посібник. – Л.: “Новий Світ 2000”, 2006. – 140 с.

 14. Міжнародна стандартизація та сертифікація систем якості: Довідник /

 15. Койфман Ю.І. та ін. – Л.; К.: Управління якістю і забезпечення якості, 1995.

 16. Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення: Декрет Кабінету Міністрів України // Урядовий кур’єр. – 1993. – №56 (166) – 20 квітня.

 17. Про стандартизацію і сертифікацію: Декрет Кабінету Міністрів України // Голос України. – 1993. – №99 (599) – 29 травня.

 18. Саранча Г.А. Метрологія і стандартизація. – К.: Либідь, 1997. – 192 с.

 19. Сиситема сертификации CERTEX: новая форма добровольной сертификации продукции // Посредник. – 1996. – №29 (486). – 17 июля. – С.55.

 20. Тарасова В.В., Малиновський А.С., Рибак М.Ф. Екологічна стандартизація і нормування антропогенного навантаження на природне середовище / заг.ред. професора В.В.Трасової. Навч.посібник.– К.: Центр учбової літератури, 2007. – 276 с.

 21. Шаповал М.І. Основи стандартизації, управління якістю і сертифікації: Підручник. – 3-тє вид. – К.: Європ. ун-т фінансів, інформації, систем, менеджменту і бізнесу, 2000. – 174 с.

 22. Білявський Г.О., Падун М.М., Фурдуй Р.С. Основи загальної екології. – К.: Либідь, 1993. – 62-80 с.

 23. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С., Костіков І.Ю. Основи екологічних знань. – К.: Либідь, 2000. – 54-99 с.

 24. Семенова В.Ф., Михайлик О.Л. екологічний менеджмент – Київ: Знання, 2006.- 289с.

 25. Ступеня М.Г. Теоретичні основи державного земельного кадастру. – Львів: Новий світ, 2006.- 230-336с.

 26. Шевчук В.Я., Саталкін Г.О., Білявський Г.О.Екологічне управління. – К.: Либідь, 2004. – 9-396 с.

 27. Злобін Ю.А. Основи екології. – К.: «Лібра», 1998. – 31-52 с.

 28. Конвенція про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі (Берн, 1979 рік). – К., 1998. – 76 с.

 29. Коробкин В.И., Передельский Л.В. Экология. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2003. – 43-47, 151-177, 207-227 с.

 30. Кучерявий В.П. Екологія. – Львів: Світ, 2001. – 23-27, 27-37, 124-136, 450-457 с.

 31. Поташ А.Ф., Медвідь В.Г., Гвоздецький О.Г., Козак З.Я. Екологія: основи теорії і практикум. – Львів: «Новий Світ-2000», 2004. – 157-181 с.

 32. Білявський Г.О., Бутченко Л.І. Основи екології: теорія та практикум. Навч. посібник – К.: Лібра. 2004. – 368 с.

 33. Білявський Г.О., Падун М.М., Фурдуй Р.С.Основи загальної екології . – 2-е видання, зі змінами. К.: Либідь, 1995. – 368 с.

 34. Воїнственський М.А., Стойко С.М. Охорона природи. Посібник для вчителів. – К.: Радянська школа, 1977. – 144 с.

 35. Дерій С.І., Ілюха В.О. Основи екології // К.: Видавництво Українського фітосоціологічного центру, 2000. – 200 с.

 36. Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища: Навч. посіб. - 5-те вид., випр. і допов. - К.: Т-во “Знання”, КОО, 2007. - 422с.

 37. География и мониторинг биоразнообразия. Под ред. акад. Касимова Н.С. Серия учебных пособий «Сохранение биоразнообразия». М.: НУМЦ, 2002. – 253 с.

 38. Сохранение и восстановление биоразнообразия. Под ред. акад. Гусева М. В. Серия учебных пособий «Сохранение биоразнообразия». М.: НУМЦ, 2002. – 156 с.

 39. Шварц. Е.А. Сохранение биоразнообразия: сообщества и экосистемы. – М.: КМК, 2004. – 112 с.

 40. Антропогенные факторы в истории современных экосистем. Под ред. акад. Сидоренко А.В. Учеб. для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Наука, 1981. – 246 с.

 41. Емельянов И.Г. Разнообразие и его роль в функциональной устойчивости и эволюции экосистем. Киев, 1999. – 168 с.

 42. Рослини та тварини Червоної книги України. - К.: Вид-во Укр. енциклопедії, 1994.- С. 16-17.

 43. Социально-экономические и правовые основы сохранения биоразнообразия. Под ред. акад. Медведевой О.Г. Серия учебных пособий «Сохранение биоразнообразия». М.: НУМЦ, 2002. – 253 с.

 44. Ветошкин А.Г. Защита литосферы от отходов. Учебное пособие. – Пенза: Изд-во Пенз. гос. ун-та, 2005. - 190 с.

 45. Ветошкин А.Г., Таранцева К.Р. Технология защиты окружающей среды (теоретические основы). Учебное пособие. /Под ред. доктора технических наук, профессора, академика МАНЭБ и АТП РФ А.Г.Ветошкина – Пенза: Изд-во Пенз. технол. ин-та, 2004. - 250 с.

 46. Краснянский М.Е. Утилизация и рекуперация отходов: Учебное пособие – издание 2-е, исправленное и дополненное – Харьков: Бурун и К, Киев: КНТ, 2007, - 288 с.

 47. Макарова Н.С., Гармідер Л.Д., Михальчук Л.В. Економіка природокористування: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007 – 322 с.

 48. Некос В.Ю., Максименко Н.В., Владимирова О.Г. Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище: Навчальний посібник для студентів екологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. – Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2005. – 184 с.

 49. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С., Костіков І.Ю. Основи екологічних знань. – К.: Либідь, 2000. – С. 158-210, 264-288.

 50. Закон УРСР про охорону навколишнього природного середовища (26 червня 1991 р.)

 51. Михеев А.В., Галушин В.М., Гладков Н.А. Охрана природы: Учеб. для студентов биол. спец. пед. ин-тов. – М.: Просвещение, 1987. – 57-97 с.

 52. Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В. Екологія. Охорона природи: Словник-довідник. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2002. – 550 с.

 53. Коробкин В.И., Передельский Л.В. Экология. Изд. 6-е, доп. И переработ. – Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2003. – С. 417-563.

 54. Актуальні проблеми міжнародного права навколишнього середовища. Підручник /Під заг.ред. проф. С.М.Кравченко-Львів: вид.центр ЛНУ, 2002.-336с.

 55. Відходи виробництва і споживання та їх вплив на ґрунти і природні води : Навчальний посібник / За ред. В.К. Хільчевського. – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2007.– 152 с.

 56. Закон України «Про відходи» 1998 р.

 57. Закон України «Про поводження з радіоактивними відходами» від 30.12.1995р. № 255/95

 58. Закон України «Про Загальнодержавну програму поводження з токсичними відходами» від 14.09.2000 р. № 1989-ІІІ.

 59. Азбука харчування. Профілактичне харчування: Довідник / За ред. Г.І.Столмакової, І.О.Мартинюка. – Львів: Світ, 1993. – 220 с.

 60. Алексеев Ю.В. Тяжелые металлы в почвах и растениях. — Л.: Агропромиздат, 1987. —142 с.

 61. Аналітична хроматографія / К.I.Сакодинський, В.В.Бранніков, С.А.Волков та ін. — М.: Хімія, 1993. — 464 с.

 62. Анохіна В.І., Овчіннікова І.Φ., Кононенко Л.В., Прокудина В.Ю. Нітрати у ранніх овочах та заходи щодо їх зниження / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Екологія й економіка». — Львів: ЛКА, 1997. — С.709.

 63. Антипова Л.В., Глотова И.Α., Рогов И.А. Методы исследования мяса и мясных продуктов. —М.: Колос, 2004. —571 с.

 64. Береза В.Я. Питание при умственном труде. – К.: Здоров’я, 1987. – 56 с.

 65. Бременер С.М. Витамины в домашнем питании. – М.: Пищевая промышленность, 1974. – 71 с.

 66. Будариков В.Α., Киршин В.Α., Антонечко А.В. Радиобиологический справочник. — Минск: Ураджай, 1992. —336 с.

 67. Василенко И.Я. Канцерогенная опасность радиоактивного цезия // Вопросы онкологии. — 1991.— №4.— С.9-11.

 68. Возіанов О.Ф. Харчування та здоров’я населення України // Журнал Академії медичних наук України. – 2002. – Т. 8, № 4. – С.645-657.

 69. Вельтищев Ю.В. Экология и питание детей // Вопросы питания. – 7996. – № 5. – С.14-17.

 70. Високоефективна тонкошарова хроматографія / А.Златкіс, Р.Кайзер, переклад з англ. за ред. В.Г.Березкіна. — Μ.: Мир, 1979. — 345 с.

 71. Войціцький В.М. Радіобіологія. — К.: Либідь, 1990. — 70 с.

 72. Воробьев Р.И. Питание и здоровье. – М.: Медицина, 1990. – 160 с.

 73. Гигиена питания / В.Д.Ванханен, П.Н.Майструк, А.И.Столмакова и др. – К.: Здоров’я, 1980. – 304 с.

 74. Губергриц А.Я., Линевский Ю.В. Лечебное питание. – К.: Вища школа, 1985. – 296 с.

 75. ГОСТ 28038-97. «Продукты переработки плодов и овощей. Метод определения микотоксина патулина».

 76. Даценко І.І. Гігієна та екологія людини. Навчальний посібник. – Львів: Афіша, 2000. – 248 с

 77. Демографічна криза в Україні: її причини і наслідки: 3б. матеріалів / Верховна Рада України. Комітет національної безпеки і оборони. - К., 2003. – 430 с.

 78. Донченко Л.В., Надыкта В.Д. Безопасность пищевой продукции. - М.: Пищепромиздат, 2001. – 528 с.

 79. Экология человека. Учебное пособие / Т.И.Алексеева, А.И.Козлов, О.Л.Курбатова и др. – М.: Изд-во МНЭПУ, 2001. – 400 с.

 80. Книга о вкусной и здоровой пище / Под ред. акад. А.И.Опарина. – М.: Пищевая промышленность, 1965. – 447 с.

 81. Косицкий Г.И. Физиология человека. – М., 1985. – С.325-328, 338-340.

 82. Матюхина З.П. Основы физиологии питания, санитарии и гигиены. – М.: Высш. шк., 1984. – 96 с.

 83. Малыгина В.Ф., Рубина ЕЛ. Основы физиологии питания, гигиена и санитария. – М.: Экономика, 1988. – 223 с.

 84. Мищенко В.П., Жукова М.Ю., Соколенко В.Н. Физиология системы пищеварения (учебное пособие для студентов-медиков и врачей). – Полтава, 1997. – 69 с.

 85. Николаева М.А. Товароведение потребительских товаров. Теоретические основы. Учебник для вузов. – М.: НОРМА, 1998. – 283 с.

 86. Сердюк А.М. Еколого-гігієнічні проблеми харчування // Журнал Академії медичних наук України. – 2002. – Т. 8. – №4. – С.677-684.

 87. Сидоров М.А., Корнелаева Р.П. Микробиология мяса и мясопродуктов / 3-е изд., исправл. – М.: Колос, 2000. – 240 с.

 88. Сирохман І.В., Задорожній І.М., Пономарьов П.Х. Товарознавство продовольчих товарів. – К.: Лібра, 1997. – 632 с.

 89. Смолянский Б.Л., Григоров Ю.Г. Религия и питание. – К.: Здоровье, 1995. – 176 с.

 90. Смоляр В.И. Рациональное питание. – К.: Наук, думка, 1991. – 368 с.

 91. Україна в цифрах у 2001 році. – К.: Держкомстат, 2001. – 261 с.

 92. Українські страви / М.І.Георгієвський, О.С.Шемякінський, О.Г.Вищепан та ін. – К.: Державне видавництво технічної літератури УРСР, 1963. – 451 с.

 93. Філімонов В.І. Нормальна фізіологія. – К.: Здоров’я, 1994. – С.441-479.

 94. Шаталова Г.С. Целебное питание на основах энергетической целесообразности. – М.: Культуры и традиции, 1995. – 288 с.

 95. Косенко В.М. Групові багатоденні пішохідні мандрівки. Практичний порадник. – Видавництво Семенко Сергія «Мустанг», 2002. – 240 с.

 96. Костриця М.Ю., Обозний В.В. Шкільна краєзнавчо-туристична робота:
  Навч. посібник. - К.: Вища шк., 1995. - С. 22-92., 116-120.

 97. Крачило М.П. Краєзнавство і туризм: Навч. Посібник. – К.: Вища школа, 1994. – 191 с.

 98. Обозний В.В. краєзнавство: Навчальний посібник-практикум. – 2-е вид., доп. – К.: Видавництво «Науковий світ», 2004. – 240 с.

 99. Соціально-економічна географія України: Навч. Посібник / За ред. Проф. Шаблія О.І. – Львів: Світ, 2000.

 100. Шаблій О.І. Суспільна географія: теорія, історія, українознавчі студії. Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2001.-С. 174-238,318-343, 546-573,601-612.

 101. Мариняк Я. Географічне краєзнавство. Текст лекції: "Історія розвитку українського краєзнавства: основні етапи і сучасний стан". - Тернопіль, ТДІЇУ. 2001. -32 с.

 102. Косенко В.М. Групові багатоденні пішохідні мандрівки. Практичний порадник. – Видавництво Семенко Сергія «Мустанг», 2002. – 240 с.

 103. Костриця М.Ю., Обозний В.В. Шкільна краєзнавчо-туристична робота:
  Навч. посібник. - К.: Вища шк., 1995. - С. 22-92., 116-120.

 104. Крачило М.П. Краєзнавство і туризм: Навч. Посібник. – К.: Вища школа, 1994. – 191 с.

 105. Обозний В.В. краєзнавство: Навчальний посібник-практикум. – 2-е вид., доп. – К.: Видавництво «Науковий світ», 2004. – 240 с.

 106. Соціально-економічна географія України: Навч. Посібник / За ред. Проф. Шаблія О.І. – Львів: Світ, 2000.

 107. Шаблій О.І. Суспільна географія: теорія, історія, українознавчі студії. Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2001.-С. 174-238,318-343, 546-573,601-612.

 108. Мариняк Я. Географічне краєзнавство. Текст лекції: "Історія розвитку українського краєзнавства: основні етапи і сучасний стан". - Тернопіль, ТДІЇУ. 2001. -32 с.


Критерії оцінювання знань, умінь та навичок абітурієнта

спеціальності 8.04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища*


Абітурієнтам пропонуються завдання одного рівня складності. За виконання завдань абітурієнт може отримати максимум 100 балів.

Потрібно обрати один із запропонованих варіантів відповіді (букву обраної відповіді необхідно зазначити у екзаменаційній роботі). Пропонується 100 тестових завдань, кожне з них оцінюється в 1 (один) бал.


Рівень

Вага одного завдання в балах

Кількість завдань

Сума балів

1

1

100

100

Всього

100Схожі:

«затверджую» Голова приймальної комісії icon«затверджую» Голова Приймальної комісії

«затверджую» Голова приймальної комісії iconЗатверджую голова приймальної комісії М.І. Степаненко

«затверджую» Голова приймальної комісії iconЗатверджую голова приймальної комісії М.І. Степаненко

«затверджую» Голова приймальної комісії iconЗатверджую голова приймальної комісії М.І. Степаненко

«затверджую» Голова приймальної комісії iconЗатверджую голова приймальної комісії М.І. Степаненко

«затверджую» Голова приймальної комісії iconЗатверджую голова приймальної комісії М.І. Степаненко

«затверджую» Голова приймальної комісії icon«Затверджую» Голова приймальної комісії О. Я. Чебикін

«затверджую» Голова приймальної комісії iconЗатверджую голова приймальної комісії М.І. Степаненко

«затверджую» Голова приймальної комісії iconЗатверджую голова приймальної комісії пует, ректор

«затверджую» Голова приймальної комісії iconЗатверджую: Голова приймальної комісії Ступнік М.І. 2013р

«затверджую» Голова приймальної комісії iconЗатверджую голова приймальної комісії Ректор М.І. Звєряков “ ” 2014р. Програма

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи