Голова приймальної комісії Кам’янець-Подільського icon

Голова приймальної комісії Кам’янець-Подільського
Скачати 151.78 Kb.
НазваГолова приймальної комісії Кам’янець-Подільського
Дата19.09.2012
Розмір151.78 Kb.
ТипПояснювальна запискаЗАТВЕРДЖУЮ

Голова приймальної комісії

Кам’янець-Подільського

національного університету

імені Івана Огієнка,


ректор ______________О.М. Завальнюк

_______________________ 2012 р.Програма фахового вступного випробування


Комплексний екзамен з фаху


для вступу на навчання за спеціальністю

8.03030101 Журналістика (пресова журналістика, радіо- і теле-журналістика)


Укладачі програми:

доцент кафедри журналістики, кандидат наук із соціальних комунікацій

_____________О.І. Почапська-Красуцька


Кам’янець-Подільський- 2012

^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма вступного випробування “Комплексний екзамен з фаху” базується на освітньо-професійній програмі та освітньо-кваліфікаційній характеристиці підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст” галузі знань 0303 Журналістика та інформація спеціальності 7.03030101 Журналістика, навчальних програмах дисциплін циклу природничо-наукової, професійної та практичної підготовки, визначених навчальним планом, затвердженим ректором Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Вона включає дисципліни, що входять до циклу професійної та практичної підготовки підготовки освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст” галузі знань 0303 Журналістика та інформація спеціальності 7.03030101 Журналістика.

Програма вступного випробування складена для абітурієнтів, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів галузі знань 0303 Журналістика та інформація спеціальності 8.03030101 Журналістика.

До участі у вступному випробуванні допускаються особи, які завершили навчання та здобули диплом спеціаліста галузі знань 0303 Журналістика та інформація спеціальності 7.03030101 Журналістика.

Мета вступного випробування – відбір абітурієнтів на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра.

Вступне випробування проводиться у формі тестування.

Загальна характеристика програми вступного виступу

Програма вступного випробування включає:

1. Перелік розділів і тем.

2. Список літератури для підготовки до іспиту.

3. Критерії оцінювання знань, умінь та навичок абітурієнта

^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програму творчого конкурсу для абітурієнтів, які бажають навчатися за напрямом підготовки 8.03030101 «Журналістика (пресова, радіо- і тележурналістика)» розроблено з урахуванням навчального плану підготовки журналістів за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», затвердженого Кам’янець-Подільським національним університетом імені Івана Огієнка і погодженого із Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

Вступне випробування – професійно зорієнтоване випробування, під час якого вступник демонструє знання й навички, що засвідчують його готовність до опанування журналістського фаху та здатність орієнтуватися.

Мета вступного випробування:

 1. виявити рівень розуміння абітурієнтами актуальних суспільно значущих процесів і проблем, пов’язаних з підготовкою фахівців у сфері медіа;

 2. виявити знання абітурієнтами матеріалу бакалаврату за спеціальністю «журналістика», володіння комунікаційним інструментарієм журналіста, професійними прийомами і методами комунікаційної активності, які здатні забезпечити успішну реалізацію намічених журналістом завдань;

 3. виявити уміння переводити теоретичні знання у площину практичного використання.

Вступники за напрямом підготовки 8.03030101 «Журналістика (пресова, радіо- і тележурналістика)» повинні:

 • виявити здатність мислити творчо, логічно і чітко викладати свої думки, критично оцінювати творче надбання засобів масової комунікації, відбирати з цього надбання те, що має перспективи розвитку й вдосконалення;

 • вміти спостерігати й аналізувати факти, події, явища сучасного життя, визначати найсуттєвіше, ставити факти в причинно-наслідковий зв’язок, порівнювати їх, зосереджувати увагу на основному, що може стати підґрунтям для визначення актуальної проблеми;

 • у викладенні відповідей на запитання проявити рівень теоретичних знань, уміння застосовувати їх під час розв’язання проблемних ситуацій;

 • робити ґрунтовні висновки, визначати найдоцільніші шляхи втілення їх у повсякденне життя, прогнозувати наслідки реалізації таких висновків.

Програма вступного випробування складається з цієї пояснювальної записки, переліку запитань, що виносяться на вступне випробування, системи оцінювання та рекомендованої літератури.


Запитання для підготовки до вступного випробування

  1. Проаналізуйте культурну функцію журналістики.

  2. Інформаційні жанри як складова інформаційного суспільства.

  3. Зародження журналістики. Явища пражурналістики.

  4. Написати замітку про відкриття туристичного сезону у Кам’янці-Подільському (чи будь-якому іншому місті туристичного значення).

  5. Розкрийте основні функції журналістики.

  6. Новина як категорія інформації та основа інформаційних жанрів.

  7. «Харьковский Демокрит» - перше друковане періодичне видання Слобідської України.

  8. Написати портретну замальовку.

  9. Розкрийте поняття цензури.

  10. Способи подачі коротких новин.

  11. Українські альманахи 30-х років ХІХ століття.

  12. Написати нарис на довільну тему.

  13. Охарактеризуйте гуманізм як синтез вимог до журналістської діяльності.

  14. Вихід за межі інформативності в інформаційних жанрах.

  15. Публіцистична та редакторська діяльність Пантелеймона Куліша. «Голос з України».

  16. Написати есе на тему «Робочий тиждень журналіста».

  17. Охарактеризуйте Конституцію України як гарант свободи преси й журналістської діяльності у нашій країні.

  18. Типи подачі новин в інформаційному мовленні.

  19. М. Костомаров: автор, редактор, видавець.

  20. Написати рецензію на художній фільм.

  21. Обов’язки журналіста у справі виготовлення інформації.

  22. Лід як структурний елемент інформаційних жанрів. Різновиди лідів.

  23. «Листи з Парижу» Марка Вовчка.

  24. Створити модель огляду на політичну тематику.

  25. Демократизм як засада журналіста.

  26. Замітка. Класифікація заміток за типом основної інформації. Структурні типи заміток.

  27. Журнал «Основа». Передісторія появи. Редактори. Літературні сили «Основи». Суспільно-політична програма журналу.

  28. Створити модель статті для рубрики «Культура».

  29. Поняття системи. Журналістика як система ЗМІ.

  30. Інформаційна кореспонденція. Жанрові особливості та різновиди. Види коментарю в кореспонденції.

  31. Типологічне розмаїття національних видань у Західній та Східній Україні на початку ХХ століття.

  32. Написати рецензію на книгу.

  33. Рівні і форми існування інформації. Види інформації.

  34. Жанрові особливості звіту. Джерела виникнення звіту. Різновиди звіту.

  35. «Медовий рік» української преси (березень 1917 р. – березень 1918 р.).

  36. Написати звіт про наукову конференцію, в якій брали участь.

  37. Журналістика як соціальний інститут.

  38. Інтерв’ю як один із найпопулярніших жанрів інформаційної журналістики. Види інтерв’ю.

  39. Ленінська доба в історії преси.

  40. Створити модель аналітичної кореспонденції про проблеми сучасних українських бібліотек.

  41. Визначальні особливості преси, радіомовлення і телебачення.

  42. Проблема регулювання авторського права в інтерв’ю.

  43. Преса періоду культу особи.

  44. Створити модель статті для рубрики «Проблеми маленького міста».

  45. Розкрийте зміст поняття «інформаційний простір».

  46. Загальна характеристика аналітичних жанрів.

  47. Розвиток національної періодики початку ХХ ст..

  48. Написати звіт про спортивні змагання.

  49. Обґрунтуйте, в чому виявляється дієвість та ефективність журналістської діяльності.

  50. Кореспонденція. Специфічні жанрові ознаки.

  51. Розвиток сатирично-гумористичної преси в Україні (початок ХХ століття).

  52. Написати репортаж про відкриття фестивалю.

  53. Які існують чинники впливовості журналістських творів.

  54. Кореспонденція. Види кореспонденції.

  55. Журнал «Українська хата» (1909-1914 рр.).

  56. Написати замальовку на довільну тему.

  57. Інформаційні агентства та специфіка їхньої діяльності.

  58. Коментар. Його специфічні жанрові ознаки.

  59. Особливості «партійної» періодики.

  60. Створити модель статті для молодіжного видання про проблеми вищої освіти.

  61. Журналістська праця в структурі масових інформаційних потоків.

  62. Стаття. Специфічні жанрові ознаки.

  63. Українська таборова преса як національно-духовне явище.

  64. Написати лист на екологічну тему.

  65. Галузі творчої діяльності, що створюють інформаційний продукт.

  66. Стаття. Розвиток змісту. Організація матеріалу як єдиного цілого.

  67. «Америка» - перший часопис масової української еміграції.

  68. Написати блок запитань для інтерв’ю з організаторами фестивалю «Земля Героїв».

  69. Планування масових інформаційних потоків як творчий процес.

  70. Визначення й особливості аналітичного звіту.

  71. Преса українських військовополонених періоду Першої світової війни та після її завершення (1914-1920 рр.).

  72. Написати художній репортаж на довільну тему.

  73. Поєднання продуктивних і творчих елементів у діяльності журналіста.

  74. Аналітичне інтерв’ю.

  75. Преса української політичної еміграції між двома світовими війнами (1919-1939 рр.).

  76. Написати замальовку на тему «Вечірнє місто».

  77. Типи інформаційних продуктів, масові інформаційні потоки.

  78. Опитування. Призначення і жанрові особливості.

  79. Тижневик «Нова доба» і журналістська діяльність В. Винниченка.

  80. Написати розширену замітку на соціальну тему.

  81. Форми участі журналіста у процесі обробки інформації.

  82. Жанрові особливості листа.

  83. Перебудова ЗМІ часів Другої Світової війни (1939-1945 рр.).

  84. Створити модель листа на соціальну тему.

  85. Підготовка заявок на публікації і пропозиції по верстці.

  86. Огляд преси як аналітичний жанр.

  87. Формування тоталітарної журналістики.

  88. Створити модель коментарю на культурну подію в Україні.

  89. Масові інформаційні потоки суспільства як умова його оптимального функціонування.

  90. Огляд. Призначення жанру.

  91. Розвиток української преси періоду «відлиги».

  92. Створити модель проблемної статті.

  93. Організаторська робота журналіста.

  94. Бесіда. Призначення і жанрові особливості.

  95. Преса періоду «застою».

  96. Створити модель статті на останню міжнародну політичну подію.

  97. Три ступені розвитку професіонала: навчання, вправність, майстерність.

  98. Дайте визначення поняттю «Фотоілюстрація».

  99. Самвидав в Україні (1957-1980, 2005 рр.).

  100. Створити модель полемічної статті.

  101. Чиновники, що формую систему професійних обов’язків журналіста.

  102. Що таке «золотий перетин»?

  103. Журналістика незалежної України (після 1991 р.).

  104. Створити модель загальнодослідницької статті для рубрики «Людина».

  105. Зародження і розвиток спеціалізованих видів творчості.

  106. Що таке фотоколаж?

  107. Преса української діаспори (1950-2005 рр.): призначення й функціонування.

  108. Створити модель огляду на екологічну тему.

  109. Журналістика як спеціалізована галузь діяльності.

  110. Розкрийте суть інфографіки.

  111. Українська преса Канади.

  112. Створити модель огляду преси (на прикладі місцевої газети).

  113. Аматорство і професіоналізм у журналістиці.

  114. Виникнення і розвиток фотонарису.

  115. Видавнича та публіцистична діяльність Івана Огієнка.

  116. Створити модель колективного листа.

  117. Редакторська робота журналіста.

  118. Жанри фотожурналістики.

  119. Кам’янець-Подільська періодика та її роль в утвердженні національної ідеї.

  120. Створити модель коментарю на останню українську політичну подію.

  121. Ідейно-тематичні особливості журналістського твору.

  122. Співвідношення кольорів в образі ведучих телебачення.

  123. Комунікативні функції мистецтва та культури. Давній Єгипет.

  124. Створити модель коментарю на останні важливі події в житті міста, колективу, університету.

  125. Авторська робота журналіста: створення власних творів.

  126. Картографія в друкованих ЗМІ.

  127. «Акта сенатус». Римська газета. Передача побутової та офіційної інформації.

  128. Створити модель листа-сповіді.

  129. Залежність кола обов’язків журналіста від каналу трансляції масових інформаційних потоків.

  130. Фото в газеті та журналі.

  131. Перші закони щодо друкарського ремесла.

  132. Створити модель політичного огляду.

  133. Безпосередня участь журналіста в конструюванні і випуску масових інформаційних потоків.

  134. Естетична функція зображення.

  135. Шляхи розвитку та головні етапи становлення журналістики в Нідерландах, Англії, Італії.

  136. Створити модель аналітичної кореспонденції.

  137. Підбір матеріалів для ретрансляції.

  138. Художньо-публіцистичні жанри, їх класифікація.

  139. Виникнення в Англії першої друкованої газети.

  140. Створити модель аналітичного інтерв’ю.

  141. Реальна конкретна ситуація і масштабна суспільна проблема як компоненти теми.

  142. Порівняльна характеристика інформаційних, аналітичних та художньо-публіцистичних жанрів журналістики.

  143. Французька преса ХVII століття.

  144. Створити модель історичного репортажу.

  145. Поняття «факт», «ситуація», «проблема».

  146. Нарис. Визначення жанру. Літературний і газетний нариси – подібні та відмінні риси.

  147. Зарубіжна журналістика ХVIIІ століття. Загальна характеристика.

  148. Створити модель коментарю на міжнародну суспільно-політичну подію.

  149. Композиція і монтаж як засоби організації, їх функціональні відмінності.

  150. Стиль і тематика зарисовки.

  151. Англійська преса ХVIIІ століття.

  152. Написати нарис на історичну тему.

  153. Різновиди ситуацій, віддзеркалених у ЗМІ.

  154. «Журналь де деба» та історія виникнення фейлетону.

  155. Розвиток французької публіцистики ХVIIІ століття.

  156. Створити модель проблемного репортажу.

  157. Оцінка якості ідейно-тематичного і структурно-композиційного рішень матеріалу відповідно до певних критеріїв.

  158. Фейлетон і журналістське розслідування.

  159. Виникнення першої щоденної газети в Німеччині.

  160. Написати проблемний аналітичний звіт.

  161. Образний ряд елементарних виразних засобів.

  162. Памфлет. Жанрові форми памфлету.

  163. Видання в колоніях, пов’язані з англійською пресою.

  164. Підготувати бесіду.

  165. Типи зв’язку реальних конкретних ситуацій і масштабних проблем, проблемні журналістські матеріали.

  166. Малі форми сатиричної публіцистики. Особливості засвоєння сучасними ЗМІ.

  167. Особливості преси США.

  168. Написати відкритий лист.

  169. Загальне й особливе в тематичному рішенні матеріалів для періодичного друку, радіо і телебачення.

  170. Рецензія та інші жанрові форми її втілення.

  171. Виникнення громадського телебачення в Німеччині.

  172. Написати лист-звернення.

  173. Методика аналізу праці журналіста.

  174. Специфічні особливості жанру есе, його сюжетно-композиційна структура.

  175. «Німецька хвиля» – незалежне радіо.

  176. Створити модель пропагандистської статті.

  177. Місце професійного аналізу тексту в структурі діяльності журналіста.

  178. Сучасне художньо-публіцистичне мовлення: аналіз тенденцій, перспектив.

  179. Преса СРСР періоду холодної війни.

  180. Написати замітку на останню подію з життя університету.Параметри оцінювання

1 етап

(усна відповідь)

100-140 балів – абітурієнт має системні, дієві знання, виявляє неординарні творчі здібності під час відповідей на запитання; використовує широкий арсенал засобів для обґрунтування та доведення своєї думки; розв’язує складні проблемні ситуації та завдання; схильний до системно-наукового аналізу та прогнозу явищ; уміє ставити і розв’язувати проблеми, самостійно здобувати і використовувати інформацію; логічно і творчо викладає матеріал в усній та письмовій формі; розвиває свої здібності й схильності; використовує різноманітні джерела інформації; моделює ситуації в нестандартних умовах;

60-99 балів – вільно володіє вивченим матеріалом, застосовує знання у дещо змінених ситуаціях, вміє аналізувати і систематизувати інформацію, робить аналітичні висновки, використовує загальновідомі докази у власній аргументації; чітко тлумачить журналістські поняття, категорії;

24-59 балів – абітурієнт розуміє основні положення навчального матеріалу, може поверхнево аналізувати журналістські явища, робить певні висновки; відповідь може бути правильною, проте недостатньо осмисленою; самостійно відтворює більшу частину матеріалу;

0-23 балів – абітурієнт намагається аналізувати на основі елементарних знань і навичок; виявляє окремі закономірності.

^ 2 етап

(письмове завдання)

Максимальна кількість балів — 60

Оцінюються письмове завдання за такими критеріями:

 1. Глибина і повнота розуміння теми і жанрових вимог — 20 б.

 2. Оцінюється оригінальність тематичної інтерпритації, композиції тексту, висновків, наявність жанрових ознак — 25 б.

 3. Знання орфографії й пунктуації, лексична й стилістична вправність — 15 б.^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Алиев Т.А., Заболотская Т.А. Академические работы в вузах: практич. руководство для студентов, магистрантов и аспирантов: Учебно-методическое пособие / Т. А. Алиев, Т. А. Заболотская. - СПб., 2003.

 2. Ахмадулин Е. В. Краткий курс теории журналистики. Учебное пособие. – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: издательский центр «МарТ». – 272 с.

 3. Вальтер фон Ла Рош Вступ до практичної журналістики: Навчальний посібник / За загал. ред. В.Ф.Іванова та А.Коль. — К.: Академія Української Преси, 2005. — 229 с.

 4. Журналистика и социология. Россия, 90-е годы/ Ред.-сост. С. Г. Корконосенко. - СПб., 2001.

 5. Здоровега В.Й. Теорія і методика журналістської творчості: Підручник. — 2-ге вид., перероб. і допов. — Львів: ПАІС, 2004. — 268 с.

 6. Карпенко В. Журналістика: основи професіональної комунікації. — К., 2002. — 348 с.

 7. Мельник Г.С., Тепляшина А.Н. Основы творческой деятельности журналиста. — СПб.: Питер, 272 с.

 8. Михайлин Г.Л. Основи журналістики: Підручник. Вид 3-е доп. і поліпш. — К.: ЦУЛ, 2003. — 284 с.

 9. Моисеев В.А. Журналистика и журналисты. — К.: Дакор, 2002. — 400 с.

 10. Лубкович І. М. Соціологія і журналістика: Підручник. – Львів: ПАІС, 2005. – 176 с.

 11. Матвеева Л.В., Аникеева Т.Я., Мочалова Ю.В. Психология телевизионной коммуникации. - М., 2000.

 12. Мельник Г.С. Психология профессионального общения в журналистике: Учебное пособие. - СПб., 2001.

 13. Монсон Пер. Современная западная социология: теории, традиции, перспективы. - СПб., 1992.

 14. Науменко Т. В. Социология массовой коммуникации: Цчебное пособие. – СПб.: Питер, 2005. – 288 с.

 15. Основи масово-інформаційної діяльності: Підручник / В. З. Москаленко, Л. В. Губернський, В. Ф. Іванов. – К., 1999. – 634 с.

 16. Пітерс, Джон Дарем. Слова на вітрі: історія ідеї комунікації / Пер. з англ. А. Іщенка. – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2004. – 302 с.

 17. Политическая психология: Учебное пособие/ Под общ. ред. А. А. Дергача, В. И. Жукова, Л. Г. Лаптева. - Екатеринбург, 2001.

 18. Потятиник Б. В. Медіа: ключі до розуміння. Серія: Медіакритика. – Львів: ПАІС, 2004. – 312 с.

 19. Самарцев О.Р. Творчекская деятельность журналиста: Почерки теории и практики: Учебное пособие. — М.: Академический Проект, 2007. — 528 с.

 20. Українські та світові періодичні видання.

Схожі:

Голова приймальної комісії Кам’янець-Подільського iconКомплексний екзамен з мовознавчих та літературознавчих дисциплін І методик їх викладання
Голова приймальної комісії Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Голова приймальної комісії Кам’янець-Подільського iconГолова редакційної колегії: С. А. Копилов – доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Відповідальний редактор
Рекомендовано до друку бібліотечною радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Голова приймальної комісії Кам’янець-Подільського iconВ. С. Прокопчук, Л. Ф. Філінюк Бібліотека Кам’янець-Подільського національного університету: роки становлення та розквіту Кам’янець-Подільський
Прокопчук В. С., Філінюк Л. Ф. Бібліотека Кам’янець-Подільського національного університету: роки становлення та розквіту. – Кам’янець-Подільський:...
Голова приймальної комісії Кам’янець-Подільського iconУніверситету
К 17 Календар знаменних і пам’ятних дат Кам’янець-Подільського національного університету на 2009 рік. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський...
Голова приймальної комісії Кам’янець-Подільського iconГолова приймальної комісії Кам’янець-Подільського
Огієнка. Вона включає дисципліни, що входять до циклу професійної та практичної (професійно-орієнтованої) підготовки освітньо-професійної...
Голова приймальної комісії Кам’янець-Подільського iconМіністерство освіти І науки україни кам’янець-подільський національний університет імені івана огієнка
Рекомендовано до друку вченою радою Кам’янець-Подільського національного університету, протокол №4 від 6 травня 2010 р
Голова приймальної комісії Кам’янець-Подільського iconКалендар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2010 рік
Рекомендовано до друку вченою радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, протокол № ? від ?? червня...
Голова приймальної комісії Кам’янець-Подільського iconКам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Поточний покажчик на 2013 рік
Рекомендовано до друку методичною радою наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка,...
Голова приймальної комісії Кам’янець-Подільського iconКалендар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2012 рік
Рекомендовано до друку вченою радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Голова приймальної комісії Кам’янець-Подільського iconКалендар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2011 рік
Рекомендовано до друку вченою радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи