Пояснювальна записка програма вступного випробування \"Комплексний екзамен з фаху\" базується на освітньо-професійній програмі та освітньо-кваліфікаційній характеристиці підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем \"спеціаліст\" галузі знань 0402 Фізико-математичні науки спеціальності 0402010 icon

Пояснювальна записка програма вступного випробування "Комплексний екзамен з фаху" базується на освітньо-професійній програмі та освітньо-кваліфікаційній характеристиці підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем "спеціаліст" галузі знань 0402 Фізико-математичні науки спеціальності 0402010
Скачати 71.28 Kb.
НазваПояснювальна записка програма вступного випробування "Комплексний екзамен з фаху" базується на освітньо-професійній програмі та освітньо-кваліфікаційній характеристиці підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем "спеціаліст" галузі знань 0402 Фізико-математичні науки спеціальності 0402010
Дата19.09.2012
Розмір71.28 Kb.
ТипПояснювальна записка

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова приймальної комісії

Кам’янець-Подільського

національного університету

імені Івана Огієнка,


ректор __________ О.М.Завальнюк

«_____» ________________2012 р.


Програма

Комплексного екзамену з фаху

для вступу на навчання

за спеціальністю 8.04020101 Математика*


Укладачі програми:

_________Ю.В.Теплінський, професор кафедри диференціальних рівнянь і прикладної математики, доктор фізико-математичних наук, професор,

_________Л.О.Сморжевський, професор кафедри диференціальних рівнянь і прикладної математики, кандидат педагогічних наук, доцент

_________В.А.Сорич, доцент кафедри диференціальних рівнянь і прикладної математики, кандидат фізико-математичних наук, доцент


Кам’янець-Подільський

2012


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма вступного випробування “Комплексний екзамен з фаху” базується на освітньо-професійній програмі та освітньо-кваліфікаційній характеристиці підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст” галузі знань 0402 Фізико-математичні науки спеціальності 7.04020101 Математика, навчальних програмах дисциплін циклу професійної та практичної (професійно-орієнтованої) підготовки, визначених навчальним планом, затвердженим ректором Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Вона включає дисципліни, що входять до циклу професійної та практичної (професійно-орієнтованої) підготовки освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст” галузі знань 0402 Фізико-математичні науки спеціальності 7.04020101 Математика.

Програма вступного випробування складена для абітурієнтів, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів галузі знань 0402 Фізико-математичні науки спеціальності 8.04020101 Математика.

До участі у вступному випробуванні допускаються особи, які завершили навчання та здобули диплом спеціаліста галузі знань 0402 Фізико-математичні науки спеціальності 7.04020101 Математика.

Мета вступного випробування – відбір абітурієнтів на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра.

Вступне випробування проводиться у формі тестування.

Загальна характеристика програми вступного виступу

Програма вступного випробування включає:

1. Перелік розділів і тем.

2. Список літератури для підготовки до іспиту.

3. Критерії оцінювання знань, умінь та навичок абітурієнта

Математична фізика

 1. Загальні відомості про диференціальні рівняння з частинними похідними.

 2. Диференціальні рівняння другого порядку з двома незалежними змінними та їх класифікація.

 3. Класифікація диференціальних рівнянь другого порядку з багатьма незалежними змінними.

 4. Канонічні форми лінійних диференціальних рівнянь другого порядку зі сталими коефіцієнтами.

 5. Хвильове рівняння. Телеграфне рівняння. Рівняння Максвела.

 6. Рівняння теплопровідності. Рівняння дифузії.

 7. Рівняння Лапласа-Пуассона. Рівняння Гельмгольца.

 8. Початкові та крайові умови.

 9. Задачі Коші, крайові та мішані задачі.

 10. Коректність за Адамаром. Приклад Адамара.

 11. Вільні коливання необмеженої струни. Задача Коші. Метод біжучих хвиль. Формула Даламбера.

 12. Вільні коливання напівобмеженої струни. Метод продовження.

 13. Вільні коливання обмеженої струни. Метод Фур’є.

 14. Вимушені коливання струни.

 15. Теореми єдиності розв’язків мішаних задач для хвильового рівняння.

 16. Коливання струни в реальному середовищі.

 17. Коливання прямокутної мембрани.

 18. Коливання кругової мембрани.

 19. Поширення тепла в необмеженому стержні. Задача Коші. Метод Фур’є. Формула Пуассона.

 20. Поширення тепла в напівобмеженому стержні. Початково-крайові задачі. Метод продовження.

 21. Поширення тепла в обмеженому стержні. Початково-крайові задачі. Метод Фур’є.

 22. Неоднорідне рівняння теплопровідності.

 23. Задачі теплопровідності тонких пластин.

 24. Стаціонарна задача теплопровідності для двоскладових циліндричних просторів.

 25. Стаціонарна задача теплопровідності для багатошарових циліндричних тіл.

 26. Нестаціонарні задачі теплопровідності в напівобмежених багатошарових циліндричних областях.


Література

1. Владимиров В.С. Уравнения математической физики. – М.: Наука, 1967. – 436 с.

2. Перестюк М.О., Маринець В.В. Теорія рівнянь математичної фізики. – К.: Либідь, 2001. – 336 с.

3. Петровский И.Г. Лекции об уравнениях с частными производными. – М.: Наука, 1972. – 400 с.

4. Тихонов А.Н., Самарский А.А. Уравнения математической физики. – М.: Наука, 1972. – 735 с.

5. Конет І.М. Диференціальні рівняння математичної фізики. – Кам’янець-Подільський: Абетка-Світ, 2008. – 128 с.


Методика навчання математики у старших класах

 1. Аналіз програм з математики для старшої школи.

 2. Підручники з математики для старшої школи.

 3. Організація навчання математики у вечірніх і заочних школах.

 4. Особливості навчання математики в середніх профтехучилищах.

 5. Факультативи з математики в старшій школі.

 6. Методика ознайомлення учнів з аксіомами стереометрії.

 7. Методика вивчення наслідків з аксіом стереометрії.

 8. Методика вивчення паралельності прямих у просторі.

 9. Методика вивчення паралельності прямої і площини.

 10. Методика вивчення паралельності площин.

 11. Методика вивчення перпендикулярності прямих у просторі.

 12. Методика вивчення перпендикулярності прямої і площини.

 13. Методика вивчення перпендикулярності площин.

 14. Методика розв’язування стереометричних задач на побудову.

 15. Методика розв’язування стереометричних задач на обчислення.

 16. Методика розв’язування стереометричних задач на доведення.

 17. Методика введення декартових координат в просторі.

 18. Методика вивчення геометричних перетворень в просторі.

 19. Методика вивчення векторів у просторі.

 20. Методика вивчення призми і її видів.

 21. Методика вивчення паралелепіпеда і його видів.

 22. Методика вивчення піраміди і її видів.

 23. Методика вивчення циліндра.

 24. Методика вивчення конуса.

 25. Методика вивчення кулі.

 26. Методика вивчення об’єму паралелепіпеда.

 27. Методика вивчення об’єму призми.

 28. Методика вивчення об’єму піраміди.

 29. Методика вивчення об’єму циліндра.

 30. Методика вивчення об’єму конуса.

 31. Методика вивчення об’єму кулі і її частин.

 32. Методика вивчення площ поверхонь тіл обертання.

 33. Методика вивчення тригонометричних функцій.

 34. Методика вивчення тригонометричних тотожностей додавання.

 35. Методика вивчення тригонометричних рівнянь.

 36. Методика вивчення тригонометричних нерівностей.

 37. Методика вивчення степеневої функції.

 38. Методика вивчення показникової функції.

 39. Методика розв’язування показникових рівнянь.

 40. Методика розв’язування показникових нерівностей.

 41. Методика вивчення логарифма числа.

 42. Методика вивчення логарифмічної функції.

 43. Методика розв’язування логарифмічних рівнянь.

 44. Методика вивчення логарифмічних нерівностей.

 45. Методика вивчення послідовності і її границь.

 46. Методика вивчення границі функції.

 47. Методика вивчення похідної.

 48. Методика вивчення застосування похідної.

 49. Методика вивчення первісної.

 50. Методика вивчення визначеного інтеграла.

 51. Методика вивчення застосування інтеграла.

 52. Методика вивчення елементів комбінаторики.

 53. Методика вивчення початків теорії ймовірностей.

 54. Методика вивчення елементів статистики.

 55. Методика підготовки і проведення зовнішнього незалежного тестування з математики.


Основна література

1. Бевз Г.П. Методика викладання математики. К., 1989.

2. Методика преподавания математики в средней школе. Частная методика. Составитель Мишин В.И. М., 1987.

3. Методика викладання математики. Упорядники Р.С.Черкасов, А.А.Столяр. Харків, 1992.

4. Жовнір Я.М., Євдокимов В.І. П’ятсот задач з методики викладання математики. Харків, 1997.

5. Математика в школе. Сборник нормативных документов. М., 1988.

6. Методика викладання математики. Практикум. К., 1981.

7. Програми, підручники і навчальні посібники з математики для середньої школи.


Додаткова література

1. Слєпкань З.И. Психолого-педагогические основы обучения математики. К., 1983.

2.Тесленко І.Ф. Формування діалектико-матеріалістичного світогляду учнів в процесі навчання математики. К., 1979.

3.Столяр А.А. Педагогика математики. Минск, 1986.

4. Журнали “Математика в школі” за 1998 – 200... рр.

5. Газета “Математика”, видавництво “1 вересня” з 1998 р.


Числові системи

 1. Кризові явища в математиці та необхідність обґрунтування її основ. Парадокс Бернарда Рассела.

 2. Аксіоматика півкільця натуральних чисел.

 3. Аксіоматика кільця цілих чисел.

 4. Поняття моделі. Несуперечливість системи аксіом цілих чисел (довести, що модель цілих чисел задовольняє аксіоми кільця).

 5. Аксіоматика поля раціональних чисел.

 6. Несуперечливість системи аксіом раціональних чисел.

 7. Аксіоматика поля дійсних чисел.

 8. Несуперечливість системи аксіом дійсних чисел (довести виконання аксіоми повноти).

 9. Аксіоматика поля комплексних чисел.

 10. Несуперечливість системи аксіом комплексних чисел.


Література

1. ВивальнюкЛ.М., Григоренко В.К., Левіщенко С.С Числові системи. – К.: Вища школа. Головне видавництво, 1988.

2. Нечаев В.И. Числовые системы. – М.: Просвещение, 1975.

3. Новиков П.С. Конструктивная математическая логика с точки зрения классической. – М.: Наука, 1977.

4. Проскуряков И.В. Числа и многочлены. – М.: Просвещение, 1965.

5. Сорич В.А., Сорич Н.М. Числові системи. – Кам’янець-Подільський, 1996.


Схожі:

Пояснювальна записка програма вступного випробування \"Комплексний екзамен з фаху\" базується на освітньо-професійній програмі та освітньо-кваліфікаційній характеристиці підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем \"спеціаліст\" галузі знань 0402 Фізико-математичні науки спеціальності 0402010 iconПояснювальна записка програма вступного випробування "Комплексний екзамен з фаху" базується на освітньо-професійній програмі та освітньо-кваліфікаційній характеристиці підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем "спеціаліст" галузі знань 0402 Фізико-математичні науки спеціальності 0402030
П. С. Атаманчук, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої...
Пояснювальна записка програма вступного випробування \"Комплексний екзамен з фаху\" базується на освітньо-професійній програмі та освітньо-кваліфікаційній характеристиці підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем \"спеціаліст\" галузі знань 0402 Фізико-математичні науки спеціальності 0402010 iconПояснювальна записка програма вступного випробування "Комплексний екзамен з фаху" базується на освітньо-професійній програмі та освітньо-кваліфікаційній характеристиці підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем "спеціаліст" галузі знань 0301 Соціально-політичні науки спеціальності 030102
...
Пояснювальна записка програма вступного випробування \"Комплексний екзамен з фаху\" базується на освітньо-професійній програмі та освітньо-кваліфікаційній характеристиці підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем \"спеціаліст\" галузі знань 0402 Фізико-математичні науки спеціальності 0402010 iconПояснювальна записка програма вступного випробування "Комплексний екзамен з фаху" базується на освітньо-професійній програмі та освітньо-кваліфікаційній характеристиці підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем "спеціаліст" галузі знань 0102 Фізичне виховання,
М. С. Солопчук, завідувач, професор кафедри теорії І методики фізичного виховання, кандидат педагогічних наук, професор
Пояснювальна записка програма вступного випробування \"Комплексний екзамен з фаху\" базується на освітньо-професійній програмі та освітньо-кваліфікаційній характеристиці підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем \"спеціаліст\" галузі знань 0402 Фізико-математичні науки спеціальності 0402010 iconКомплексний екзамен з англійської мови та фахової методики
Вона включає дисципліни, що входять до циклу професійної та практичної (професійно-орієнтованої) підготовки освітньо-професійної...
Пояснювальна записка програма вступного випробування \"Комплексний екзамен з фаху\" базується на освітньо-професійній програмі та освітньо-кваліфікаційній характеристиці підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем \"спеціаліст\" галузі знань 0402 Фізико-математичні науки спеціальності 0402010 iconКомплексний екзамен з німецької мови та фахової методики
Вона включає дисципліни, що входять до циклу професійної та практичної (професійно-орієнтованої) підготовки освітньо-професійної...
Пояснювальна записка програма вступного випробування \"Комплексний екзамен з фаху\" базується на освітньо-професійній програмі та освітньо-кваліфікаційній характеристиці підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем \"спеціаліст\" галузі знань 0402 Фізико-математичні науки спеціальності 0402010 iconКомплексний екзамен з музики
Огієнка. Вона включає дисципліни, що входять до циклу професійної та практичної (професійно-орієнтованої) підготовки освітньо-професійної...
Пояснювальна записка програма вступного випробування \"Комплексний екзамен з фаху\" базується на освітньо-професійній програмі та освітньо-кваліфікаційній характеристиці підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем \"спеціаліст\" галузі знань 0402 Фізико-математичні науки спеціальності 0402010 iconЗміст пояснювальна записка Зміст фахових вступних випробувань в розрізі навчальних дисциплін Критерії оцінювання фахового вступного випробування пояснювальна записка
Програма фахового вступного випробування з спеціальності 03050801 «Фінанси і кредит» розроблена відповідно освітньо-професійної програми...
Пояснювальна записка програма вступного випробування \"Комплексний екзамен з фаху\" базується на освітньо-професійній програмі та освітньо-кваліфікаційній характеристиці підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем \"спеціаліст\" галузі знань 0402 Фізико-математичні науки спеціальності 0402010 iconЗміст пояснювальна записка Зміст фахових вступних випробувань в розрізі навчальних дисциплін Критерії оцінювання фахового вступного випробування пояснювальна записка
Програма фахового вступного випробування з спеціальності 03050803 «Оподаткування» розроблена відповідно освітньо-професійної програми...
Пояснювальна записка програма вступного випробування \"Комплексний екзамен з фаху\" базується на освітньо-професійній програмі та освітньо-кваліфікаційній характеристиці підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем \"спеціаліст\" галузі знань 0402 Фізико-математичні науки спеціальності 0402010 iconКомплексний екзамен з педагогіки
Огієнка. Вона включає дисципліни, що входять до циклу професійної та практичної (професійно-орієнтованої) підготовки освітньо-професійної...
Пояснювальна записка програма вступного випробування \"Комплексний екзамен з фаху\" базується на освітньо-професійній програмі та освітньо-кваліфікаційній характеристиці підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем \"спеціаліст\" галузі знань 0402 Фізико-математичні науки спеціальності 0402010 iconЗміст пояснювальна записка Зміст фахових вступних випробувань в розрізі навчальних дисциплін Критерії оцінювання фахового вступного випробування пояснювальна записка
Програма фахового вступного випробування з спеціальності 03050801 «Фінанси і кредит» розроблена відповідно освітньо-професійної програми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи