Комплексний екзамен з музики icon

Комплексний екзамен з музики
Скачати 193.31 Kb.
НазваКомплексний екзамен з музики
Дата19.09.2012
Розмір193.31 Kb.
ТипПояснювальна записка

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова приймальної комісії

Кам’янець-Подільського

національного університету

імені Івана Огієнка,


ректор __________О.М.Завальнюк

(підпис)


____________________ 2012 р.


Програма фахового вступного випробування


Комплексний екзамен з музики


для вступу на навчання

за спеціальністю 8.02020401 Музичне мистецтво*


Укладачі програми:

доцент кафедри методики музичного виховання, вокалу і диригування, кандидат педагогічних наук, доцент _______________ О.С. Аліксійчук;

доцент кафедри теорії, історії музики і гри на музичних інструментах, кандидат педагогічних наук, доцент _______________ І.Г. Маринін;

старший викладач кафедри методики музичного виховання, вокалу і диригування

_______________ М.В. Кузів


Кам’янець-Подільський - 2012

^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма вступного випробування “Комплексний екзамен з фаху” базується на освітньо-професійній програмі та освітньо-кваліфікаційній характеристиці підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст” галузі знань 0202 Мистецтво спеціальності 7.02020401 Музичне мистецтво, навчальних програмах дисциплін циклу професійної та практичної (професійно-орієнтованої) підготовки, визначених навчальним планом, затвердженим ректором Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Вона включає дисципліни, що входять до циклу професійної та практичної (професійно-орієнтованої) підготовки освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст” галузі знань 0202 Мистецтво спеціальності 7.02020401 Музичне мистецтво.

Програма вступного випробування складена для абітурієнтів, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів галузі знань 0202 Мистецтво спеціальності 8.02020401 Музичне мистецтво.

До участі у вступному випробуванні допускаються особи, які завершили навчання та здобули диплом спеціаліста галузі знань 0202 Мистецтво спеціальності 7.02020401 Музичне мистецтво.

Мета вступного випробування – відбір абітурієнтів на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра.

Вступне випробування проводиться в усній формі, за білетами.

Загальна характеристика програми вступного виступу

Програма вступного випробування включає:

 1. Перелік розділів і тем.

 2. Список літератури для підготовки до іспиту.

 3. Критерії оцінювання знань, умінь та навичок абітурієнта.
^

Програма вступного випробування

«Комплексний екзамен з фаху»


для абітурієнтів спеціальності 8.02020401 Музичне мистецтво*

Програма вступного випробування «Комплексний екзамен з фаху» розроблена на основі вимог, які ставляться перед сучасною національною школою з урахуванням завдань музичного виховання в загальноосвітній школі та школах різного типу навчання.

Перше питання включає загальні проблеми історії, теорії музичної педагогіки, друге питання вимагає знань та практичних навичок абітурієнта з музичного інструмента, вокалу, диригування.

Усі завдання з методики музичного виховання за складністю завдань рівнозначні, сформульовані конкретно і зрозуміло. Кожне завдання складається з теоретичної і практичної частин, і охоплює матеріал, необхідний для фахової підготовки: а) з методики проведення уроків музики в школі, а саме (написання конспекту уроку чи його фрагмента; проведення різних видів музичної діяльності на уроках музики; визначення мети уроку, чи проведення окремого його етапу (фрагмента), визначення мети проведення окремого виду музичної діяльності; проведення позакласної музично-виховної роботи).

Друге питання вимагає перевірки володіння:

 • музичним інструментом, при цьому враховується грамотне і виразне виконання музичних творів (культура звуку, голосоведення, фразування, педалізація, артикуляція, динамічна іиразність, техніка виконання, музичне мислення, творча уява). Виконуваний репертуар має складатися з поліфонії, твору великої форми, п’єси;

 • співацькими навичками, враховується культура звуковедення, володіння співацьким диханням, чіткою дикцією, умінням розкрити художній образ вокального твору. Виконуваний репертуар має складатися з творів вітчизняної і зарубіжної класики, творів сучасних композиторів, українських народних пісень (всього три твори);

 • навичок диригування (уміти продемонструвати схеми тактування різних розмірів, робити аналіз хорового твору). Диригувати два твори (з супроводом і а-капела).


Орієнтовний список теоретичних питань з історії музичної педагогіки, методики музичного виховання

 1. Види музичної діяльності учнів на уроках музики.

 2. Використання міжпредметних зв’язків, як засіб активізації музичного сприйняття.

 3. Використання музичного фольклору у вихованні школярів.

 4. Використання музично-ритмічних рухів на уроках музики.

 5. Виховна функція музичного мистецтва.

 6. Вокальні вправи різного типу, методика їх використання у процесі хорового співу.

 7. Гігієна, режим і охорона співацького голосу. Особливості вокально-хорової роботи з учнями у мутаційний період.

 8. Дидактичні принципи музичного виховання.

 9. З історії становлення музичного виховання в Україні.

 10. Мета і завдання інструментальної діяльності. Характеристика дитячих музичних інструментів.

 11. Методи музичного виховання учнів на уроках.

 12. Методика вивчення нотної грамоти.

 13. Методика використання елементарних музичних інструментів на уроках музики.

 14. Методика ознайомлення учнів із системою звуковисотності.

 15. Методика позакласної музично-виховної роботи в школі.

 16. Методика проведення слухання музики в початкових класах.

 17. Методика проведення слухання музики в середніх класах.

 18. Методика проведення уроків музики в 1-8му класах.

 19. Методика роботи з учнями, які не точно інтонують.

 20. Методика роботи з шкільним оркестром.

 21. Методика роботи над засвоєнням навичок двоголосся.

 22. Методика формування співацьких умінь молодших школярів.

 23. Методика формування співацьких умінь учнів 5-8-их класів.

 24. Музична творча діяльність учнів на уроках музики.

 25. Музичне виховання в Болгарії (методи Б.Трічкова).

 26. Організація гурткової роботи, планування, форми обліку, звітність.

 27. Організація інтегрованих, нестандартних уроків.

 28. Організація масової виховної роботи, планування, форми обліку, звітність.

 29. Організація творчої діяльності на уроках музики. Музично-дидактичні ігри.

 30. Особливості дитячого голосу.

 31. Особливості музичного сприймання та педагогічні проблеми його розвитку в учнів 1-4 класів.

 32. Особливості співацького виховання школярів. Методика проведення розспівок на уроці музики.

 33. Особливості співацького розвитку учнів 5-8 класів.

 34. Педагогічні ідеї К.Стеценка та їх значення для сучасної музичної педагогіки.

 35. Педагогічні ідеї В.Верховинця та їх значення для сучасної музичної педагогіки.

 36. Педагогічні ідеї М.Леонтовича та їх значення для сучасної музичної педагогіки.

 37. Педагогічні ідеї М.Колесси та їх значення для сучасної музичної педагогіки.

 38. Педагогічні ідеї М.Лисенка та їх значення для сучасної музичної педагогіки.

 39. Педагогічні ідеї С.Людкевича та їх значення для сучасної музичної педагогіки.

 40. Педагогічні ідеї Я.Степового та їх значення для сучасної музичної педагогіки.

 41. Принципи відбору пісенного матеріалу для вокально-хорової роботи з учнями різного віку.

 42. Проблема оцінки та контролю музичних знань, умінь і навичок музичної діяльності учнів. Критерії оцінки досягнутого школярами рівня музичної культури.

 43. Провідні педагогічні ідеї музичної педагогіки ХХ ст.

 44. Розвиток музичних здібностей учнів на уроках музики.

 45. Розвиток сприйняття музики – основа виховання музичної культури учнів.

 46. Роль хорового співу в процесі музичного виховання учнів.

 47. Специфіка проведення уроків музики у 1-му класі.

 48. Сутність педагогічної концепції 3.Кодая, її вплив на сучасну методику музичного виховання.

 49. Сутність педагогічної концепції Дм.Кабалевського, її наступність і новизна.

 50. Сутність педагогічної концепції Е.Жак-Далькроза, її вплив на сучасну методику музичного виховання.

 51. Сутність педагогічної концепції К.Орфа, її вплив на сучасну методику музичного виховання.

 52. Типи уроків музики. Планування як творчість учителя музики.

 53. Урок музики як урок мистецтва, сучасні вимоги до його проведення.

 54. Характеристика альтернативних програм з музики.

 55. Характеристика діючої типової програми з музики для загальноосвітніх шкіл.

 56. Скласти план та проілюструвати вивчення поспівки з використанням методів відносної сольмізації.

 57. Розробити фрагмент уроку музики.

 58. Методика написання сценарію масового музично-виховного заходу, визначення мети його проведення.

 59. Розробити фрагмент уроку з вивчення нотної грамоти (1-ий кл., на матеріалі поспівки з використанням ручних знаків).

 60. Розробити фрагмент уроку … (1-ий кл.) з використанням елементарних музичних інструментів.

 61. Організація роботи оперної студії в школі.

 62. Організація роботи вокально-хорових колективів у школі.

 63. Організація роботи інструментальних колективів у школі.

 64. Сучасні українські композитори, які пишуть музику для дітей.

 65. Прийоми педагогічного контролю на уроці музики.

 66. Використання музично-ритмічних рухів на уроках музики.

 67. Здійснення художньо-педагогічного аналізу музичних творів.

 68. Характеристика методичної літератури з методики музичного виховання.

 69. Структура уроку спеціального музичного інструменту в ДМШ. Види освітньої діяльності в дитячій музичній школі.

 70. Організація і структура музичних занять у дитячому садку.

 71. Предметно-інтегративний підхід до мистецької освіти.

 72. Функції мистецької діяльності школярів.

 73. Естетотерапевтичні можливості інтегрованих уроків мистецтва.

 74. Міркування музичних педагогів щодо доцільності взаємопоєднання різних видів мистецтва у художньо-педагогічній роботі із дітьми.КРИТЕРІЇ

оцінювання вступного випробування «Комплексний екзамен з фаху» для абітурієнтів спеціальності 8.02020401 Музичне мистецтво *


^ Оцінка в балах (за

шкалою від

1 до 100 балів)


Критерії оінювання

1-23

-Абітурієнт володіє незначною частиною тематичного матеріалу з елементарної теорії музики, демонструє недостатню сформованість практичних навичок сольфеджування музичного матеріалу, інтонування та визначення на слух, має обмежений термінологічний та словниковий запас;

-абітурієнт виявляє часткове знання нотного матеріалу вокальних творів, презентує недостатньо сформовані вокально-виконавські уміння й навички,

-інструментально-виконавський рівень абітурієнта досить низький, представлені інструментальні твори характеризуються відсутністю технічної та примітивністю художньо-образної проблематики, знання нотного матеріалу фрагментарне, відсутні навички виконання різнохарактерної інструментальної музики;

-диригентські уміння слабко розвинені, знання партитур творів часткове, відчувається скутість диригентського апарату.

24-32

- Застосування абітурієнтом знань та спеціальної музичної термінології на практиці задовільне, володіє музично-теоретичним матеріалом на початковому рівні.

-абітурієнт здатний співати вокальні твори на репродуктивному рівні, але не розуміє художньо-образної сфери музичного матерілу;

-інструментальне виконавство абітурієнта носить відтворювальний характер, відсутнє усвідомлення відповідної стилістики музики, наявні суттєві технічні та художньо-виконавські прогалини;

-абітурієнт виявляє частково сформовані навички диригентського виконавства, однак мануальна техніка та засоби диригентської виразності потребують значного доопрацювання.

33-41

-Рівень володіння абітурієнтом музично-теоретичним матеріалом вищий за початковий, однак допускаються суттєві помилки в процесі слухового аналізу та сольфеджування;

-абітурієнт володіє навичками й уміннями, які дають змогу вокально виконати пісенний матеріал, однак засвідчує обмеженість практичних умінь у сфері голосоутворення, дихання, динамічного прочитання нотного тексту;

-інструментальне виконавство абітурієнта загалом засвідчує початковий рівень сформованості навичок відтворення нотного матеріалу, однак не дотримуються авторські вказівки щодо динаміки, темпу, характеру виконання, вісутні навички інтерпретації музичних творів, часто допускаються серйозні помилки у нотному тексті;

- абітурієнт засвідчує початковий рівень володіння навичками диригентської роботи над музичним матеріалом, однак виявляє фрагментарне знання партитури, голосових партій та обмеженість засобів диригентської техніки й художньої виразності.

42-50

- Абітурієнт виявляє розуміння основних тематичних положень елементарної теорії музики, однак у сформованості практичних навичок сольфеджування, інтонування та слухового аналізу помітні суттєві прогалини;

- абітурієнт презентує достатній рівень сформованості вокально-виконавських умінь, однак має слабко сформоване художнє мислення, що відображається на якості вокального виконавства, не усвідомлює шляхів подолання вокальних труднощів, допускає неточності у презентації нотного тексту вокальних творів;

-абітурієнт загалом відтворює музичний матеріал інструментальних творів, однак допускаються помилки у нотному матеріалу, технічні навички потребують значного доопрацювання, не виявляє здатності до аналізування та інтерпретування художньо-образної тематики виконуваних творів;

- рівень сформованості навичок диригентського виконавства та роботи над нотними партитурами характеризується як достатній, однак припускаюься помилки у диригуванні схем, відтворенні динаміки та темпових позначень.

51-59

- Абітурієнт знає найважливіший тематичний музично-теоретичний матеріал, але знання нестійкі, спостерігається часткова здатність до систематизації та аналізу основних музичних явищ, виявляються сформовані навички сольфеджування, інтонування та визначення на слух основних компонентів музичної мови, слухового аналізу, однак в їх процесі допускаються деякі неточності, виправлення яких становить певні труднощі;

- спостерігаються помітні позитивні якості вокально-виконавської діяльності абітурієнта, проте існують проблеми у постановці голосу, співацькому диханні, відтворенні художньо-образної тематики пісенного репертуару;

- абітурієнт здатний виконувати інструментальні твори, але не в повній мірі вирішує технічні та художні проблеми, допускає неточності у інтерпретації музичного матеріалу;

- абітурієнт виявляє розвинені диригентські уміння й навички, однак допускає суттєві неточності у відтворенні штрихів, динаміки, темпу, послуговується обмеженим арсеналом засобів диригентської передачі художнього образу.

60-68

-Абітурієнт володіє основними знаннями з питань елементарної теорії музики та має сформовані навички у сфері сольфеджіо, однак інколи припускається неточностей у визначенні на слух інтервалів та акордів, їх інтонуванні;

- абітурієнт на належному рівні представляє вокальний матеріал, спостерігаються сформовані навички голосоутворення, голосоведення, дикції, артикуляції тощо, однак відчувається деяка невпевненість у власних співацьких потенціях, існують порушення у дотриманні темпових, динамічних, характерних авторських вказівок, недостатньо розкрито художньо-образний зміст виконуваних творів;

-абітурієнт уміє виконувати інструментальні музичні твори, досить повно розкриває художньо-образний зміст твору, але має стандартне мислення, йому бракує умінь інтерпретації музичного матріалу, відчувається скутість у подоланні технічних труднощів;

- рівень сформованості диригентсько-виконавських умінь абітурієнт належний, однак спостерігаються ознаки проблемності у застосуванні необхідних засобів мануальної техніки, навичок трансформації музично-образного матеріалу у площину диригентського жесту, авторській інтерпретації нотного матеріалу.

69-77

-Абітурієнт виявляє глибоке засвоєння тематичного матеріалу з елементарної теорії музики та сольфеджіо, але допускає несуттєві неточності у використанні спеціальної музичної термінології, які потребують зауважень чи коригування, не завжди самостійно систематизує та узагальнює музично-теоретичний матеріал;

- абітурієнт виявляє сформовані навички вокального воконавства, однак трапляються поодинокі недоліки у виконанні вокальної музики, розкритті художньо-образного змісту пісенного репертуару;

-абітурієнт засвідчує належний рівень інструментального виконавства, однак припускається деяких несуттєвих технічних та текстових порушень;

-абітурієнт засвідчує грунтовну розвиненість диригентських умінь та навичок, однак епізодично зустрічаються недостатньо відшліфовані фрагменти диригентської презентації нотної партитури, трактування художньо образної тематики характеризується певною стереотипністю;

78-85

-Абітурієнт володіє глибокими і міцними музично-теоретичними знаннями, а також сформованими навичками слухового аналізу музичного матеріалу, сольфеджування та інтонування,однак не завжди обгрунтовано може довести свою думку щодо музичних явищ, допускає термінологічні неточності, які може самостійно виправляти;

- абітурієнт демонструє високий рівень вокального виконавства, однак відсутнім є застосування елементів авторської інтерпретації музичного матеріалу;

- презентований абітурієнтом рівень сформованості інструментально-виконавських умінь та навичок характеризується як високий, виявляються сформовані початкові навички творчого опрацювання музичного матеріалу;

- абітурієнт засвідчує високий рівень розвиненості диригентських умінь та навичок, виконавський процес насичений широким спректром засобів диригентської виразності, однак не завжди адекватно застосовуються мануально-технічні елементи та мімічні засоби;86-93

-Абітурієнт володіє тематичним музичним матеріалом у повному обсязі, вміє використовувати набуті знання, уміння і здібності у практичних завданнях, демонструє повноту знань спеціальної музичної термінології, їх усвідомлення та міцність;

- абітурієнт виявляє високий рівень сформованості умінь у сфері вокального виконавства, здатність до самостійної інтерпретації музичних явищ, володіння специфічними прийомами підсилення емоційного впливу на слухацьку аудиторію, високорозвиненими артистичними уміннями;

- інструментально-виконавські уміння абітурієнта є високорозвиненими, гра на музичному інструменті відзначається технічною вправністю та художньо-образною довершеністю;

- абітурієнт презентує високий рівень сформованих практичних навичок володіння усіма засобами диригентської виразності, активність диригентського апарату, довершеність у творчому вирішенні художньо-образної тематики.

94 -100

-Абітурієнт має глибокі, свідомі знання тематичного музично-теоретичного матеріалу, здатний їх систематизувати, узагальнювати, вільно володіє навичками аналізу широкого спректру музичних явищ;

- вокальному виконавству абітурієнта притаманні: вільне володіння усіма прийомами голосоутворення, голосоведення, широка темпова, динамічна та штрихова палітра, сформовані навички роботи над музичним та текстовим матеріалом, володіння специфічними прийомами підсилення емоційного впливу на слухацьку аудиторію, високорозвиненими артистичними уміннями, а також наявність авторського підходу до реалізації вокально-виконавських завдань;

-рівень розвиненості інструментально-виконавських умінь абітурієнта оптимальний: вирізняється відшліфованістю усіх технічних деталей, особливою динамічною виразністю, адекватним застосуванням широкого спректру агогічних ресурсів, обгрунтованістю й логічністю музичної думки, застосуванням оригінальних прийомів концертної презентації інструментальної музики, найвищим рівнем творчого самовираження;

-абітурієнт виявляє повну компетентність у питаннях диригентської майстерності, володіє широким спектром високорозвинених практичних умінь і навичок диригентського виконавства, пропонує нетипові, оригінальні зразки інтерпретації музичного матеріалу, виконання відзначається активним застосуванням акторських елементів, наявністю авторської творчої концепції.

^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  1. Вендрова Т.Е.Художественно-педагогический анализ на уроке музыки / Т.Е.Вендрова //. – Музыка в школе – 1989. – №3. – С.10-16.

  2. Горбенко С.С. Дитяче хорове виховання в Україні/ С.С.Горбенко. – К., ІЗМН., 1999. – 270с.

  3. Гумінська О.О. Уроки музики в загальноосвітній школі: Методичний посібник /О.О.Гумінська. – Тернопіль. 2003. – 230с.

  4. Загвязинський В.І. Педагогічна творчість учителя/ B.I. Загвязинський // Педагогічна творчість і майстерність: хрестоматія / укл. Н.В. Гузій. – К.: ІЗМН, 2000. – 168 с.

  5. Зязюн І.А., Сагач Г.М. Краса педагогічної дії: навчальний посібник/ І.А. Зязюн, Г.М. Сагач. – К., 1997. – 302 с.

  6. Ковалів В. Методика музичного виховання на релятивній основі. – К.:, 1973. – 149с.

  7. Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа)// Педагогічна газета. – 2002. - №1.

  8. Костюк О.Г. Сприймання музики і художня культура слухача/ О.Г. Костюк. – К.: Наукова думка, 1965. – 117с.

  9. Критерії оцінювання навчальних досягнень у системі загальної середньої освіти. 12-бальна система. – К., 2000.

  10. Лисенко М. Молодощі / М.Лисенко. – К.: Муз.Україна, 1990.

  11. Леонтович М.Д. Практичний курс навчання співу у середніх школах України. (З педагогічної спадщини композитора)/ М.Д.Леонтович. – К.: Муз. Україна, 1089. – 134 с.

  12. Масол Л.М. Методика навчання мистецтва у початковій школі: Посібник для вчителів /Л.М.Масол. – Харків, 2006 – 255с.

  13. Масол Л.М. Концепція художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах. //Шкільний світ/ Л.М. Масол. – 2002. – 2002. – № 9.

  14. Масол Л.М. Школа культури виховує людину, яка містить і прагне творити //Початкова школа/ Л.М Масол. – 2001. - №4. – С.42-44.

  15. Масол Л.М. Образ–слово-думка: полікультурний діалог в освітньому просторі // Мистецтво та освіта/ Л.М. Масол – 1999. - №4. – С.38-45.

  16. Масол Л.М., Миропольська Н.Є. програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Художньо-естетичний цикл 5-11 класи. – Київ, 2005. – С.184-231.

  17. Орієнтовне календарне планування змісту уроків за програмою інтегрованого курсу «Мистецтво» // Масол Л.М. Методика навчання мистецтва у початковій школі: Посібник для вчителів /Л.М.Масол, О.В.Гайдамака, Є.В.Бєлкіна, О.В.Калініченко, І.В.Руденко. – Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2006. – С.131-196.

  18. Падалка Г.М. Мистецька освіта: сучасні проблеми розвитку/ Г.М.Падалка// Науковий часопис НПУ ім.М.П.Драгоманова. серія 14. Теорія і методика мистецької освіти: Збірник наукових праць. Вип.17 (12) – К.:НПУ, 2009.

  19. Падалка Г. Учитель, музика, діти/ Г. Падалка. – К.: Муз.Україна, 1982. –285с.

  20. Печенюк М.А. Буквар сопілкаря: навч.-метод. посіб./ М.А.Печенюк, П.П.Леонтієв. – Вид. 2-ге випр. І допов. – Хмельницький: Поділля, 2004. – 135.

  21. Печенюк М.А. Дзвінкі голоси: музична хрестоматія: пісенний матеріал: навч.-метод. посіб. 1-2 кл./ М.А.Печенюк, П.П.Леонтієв. – Тернопіль: Астон, 1999. – 114 с.

  22. Печенюк М.А. Дзвінкі голоси: музична хрестоматія: пісенний матеріал: навч.-метод. посіб. 3 кл./ М.А.Печенюк, П.П.Леонтієв. – Тернопіль: Астон, 1999. – 75 с.

  23. Печенюк М.А. Дзвінкі голоси: музична хрестоматія: пісенний матеріал: навч.-метод. посіб. 4 кл./ М.А.Печенюк, П.П.Леонтієв. – Тернопіль: Астон, 1999. – 88 с.

  24. Печенюк М.А. Дзвінкі голоси: музична хрестоматія: пісенний матеріал: навч.-метод. посіб. 5 кл./ М.А.Печенюк, П.П.Леонтієв. – Тернопіль: Астон, 2000. – 100 с.

  25. Печенюк М.А. Дзвінкі голоси: музична хрестоматія: пісенний матеріал: навч.-метод. посіб. 6 кл./ М.А.Печенюк, П.П.Леонтієв. – Тернопіль: Астон, 2000. – 75 с.

  26. Печенюк М.А. Дзвінкі голоси: музична хрестоматія: пісенний матеріал: навч.-метод. посіб. 7 кл./ М.А.Печенюк, П.П.Леонтієв. – Тернопіль: Астон, 2001. – 106 с.

  27. Печенюк М.А. Дзвінкі голоси: музична хрестоматія: пісенний матеріал: навч.-метод. посіб. 8 кл./ М.А.Печенюк, П.П.Леонтієв. – Тернопіль: Астон, 2003. – 164 с.

  28. Печерська Е.П. Уроки музики в початкових класах: Навчальний посібник/ Е.П.Печерська. – К.:Либідь, 2001, с.65-84.

  29. Предтеченская Л.М., Пешикова Л.В. МХК. Методические рекомендации для преподавания МХК.- М., 2001. – 150 с.

  30. Програми та поурочні методичні розробки для загальноосвітніх шкіл. Музика: 1-4 класи/укл. О.Я.Ростовський, Р.О.Марченко, Л.О.Хлєбнікова, З.Т.Бервецький. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2000. – 112с.

  31. Програми та поурочні методичні розробки для загальноосвітніх шкіл. Музика: 5-8 класи/ укл. О.Я.Ростовський, Р.О.Марченко, Л.О.Хлєбнікова, З.Т.Бервецький. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2000. – 94с.

  32. Пучков С.В. Музыкальные компьютерные технологии как новый инструментарий современного творчества / С.В.Пучков. – СПб., 2002. – 270 с.

  33. Ростовський О.Я. Педагогіка музичного сприймання : навчально-методичний посібник/О.Я. Ростовський. – К. : ІЗМН, 1997. – 248 с.

  34. Ростовський О.Я. Методика викладання музики в основній школі/О.Я.Ростовський. – Тернопіль: Навч. книга, 2001. – 271 с.

  35. Ростовський О.Я. Методика викладання музики у початкових класах/О.Я.Ростовський. – К., 1997. – 202 с.

  36. Рудницька О.П. Музика і культура особистості: проблеми сучасної педагогічної освіти/ О.П.Рудницька. – К.: ІЗМН, 1998. – 280с.
   Хлебнікова Л.О. Виховання музикою // Навчання і виховання шестирічних першокласників: Зб. Ст. Упор. К.Прищепа. – К.: Рад. Шк., 1990. – С.155-168.

  37. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук. –метод. Посібник /Пометун О., Пироженко Л. – К.: В.С.К., 2004. – 192 с.

  38. Формування образного мислення [Науково-методичне видання] / за ред. Л.Масол, В. Рагозіної, М.Скирди. – Ньою-Йорк; К., 2001. – 78с.

  39. Химик И. Как преподавать МХК. М., «Просвещение», 1994. – 152 с.

  40. Юсов Б. Взаимосвязь культурогенных факторов в формировании современного художественного мышления учителя образовательной области «Искусство» // Избранные труды по истории, теории и психологии художественного образования и полихудожественного воспитания детей. – М.: Компания “Спутник +”, 2004. – 253с.

  41. Юцевич Ю.А. Теорія і методика формування та розвитку співацького голосу/О.А.Юцевич. – К., 1998. 159 с.Схожі:

Комплексний екзамен з музики iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет культури І мистецтв Кафедра вокалу та хорових дисциплін Кафедра інструментального виконавства та теорії музики
Екзамен має комплексний характер, включає питання з теорії та історії музики, методики музичного виховання в загальноосвітній школі,...
Комплексний екзамен з музики iconМіністерство освіти І науки України Херсонський державний університет Факультет культури І мистецтв Кафедра вокалу та хорових дисциплін Кафедра інструментального виконавства та теорії музики
Екзамен має комплексний характер, включає питання з методики музичного виховання та ряд виконавських завдань, які дають можливість...
Комплексний екзамен з музики iconПояснювальна записка Комплексний державний екзамен з корекційної педагогіки, логопедії з психологією мовлення та спеціальної психології передбачає перевірку
Комплексний державний екзамен з корекційної педагогіки, логопедії з психологією мовлення та спеціальної психології передбачає перевірку...
Комплексний екзамен з музики iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет культури І мистецтв Кафедра вокалу та хорових дисциплін Кафедра інструментального виконавства та теорії музики
Екзамен має комплексний характер, включає виконання творів на музичних інструментах, вокальних номерів, які дають можливість виявити...
Комплексний екзамен з музики iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет культури і мистецтв Кафедра вокалу та хорових дисциплін Кафедра музичного мистецтва і хореографії
Екзамен має комплексний характер, включає питання з теорії та історії музики, методики музичного виховання в загальноосвітній школі,...
Комплексний екзамен з музики iconПояснювальна записка Комплексний державний екзамен з логопедії, психології дітей з вадами розвитку, олігофренопедагогіки та передбачає перевірку знань студентів
Комплексний державний екзамен з логопедії, психології дітей з вадами розвитку, олігофренопедагогіки та передбачає перевірку знань...
Комплексний екзамен з музики iconКомплексний екзамен з фаху
Фізичне виховання, спорт І здоров’я людини спеціальності 01020302 Фізична реабілітація
Комплексний екзамен з музики iconКомплексний екзамен з мовознавчих та літературознавчих дисциплін І методик їх викладання
Голова приймальної комісії Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Комплексний екзамен з музики iconПерелік вступних випробувань Для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра
Комплексний фаховий екзамен з педагогіки, психології та відповідної спеціалізації
Комплексний екзамен з музики iconПрограма фахових вступних випробувань англійська мова І переклад
Комплексний державний екзамен з англійської мови І перекладу виконує роль вступного іспиту до Сумду зі спеціальності «Переклад» за...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи