Комплексний екзамен з фахових дисциплін початкового навчання (технології вивчення галузі «Мови І літератури», технології вивчення галузі «Математика», інтегроване вивчення навчальних предметів галузі «Мистецтво», технології вивчення галузі «Людина І світ») icon

Комплексний екзамен з фахових дисциплін початкового навчання (технології вивчення галузі «Мови І літератури», технології вивчення галузі «Математика», інтегроване вивчення навчальних предметів галузі «Мистецтво», технології вивчення галузі «Людина І світ»)
Скачати 154.81 Kb.
НазваКомплексний екзамен з фахових дисциплін початкового навчання (технології вивчення галузі «Мови І літератури», технології вивчення галузі «Математика», інтегроване вивчення навчальних предметів галузі «Мистецтво», технології вивчення галузі «Людина І світ»)
Дата19.09.2012
Розмір154.81 Kb.
ТипПояснювальна записка

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова приймальної комісії

Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка,

ректор______________ О.М.Завальнюк

(підпис)


_____ _______________2012 р.


Програма фахового вступного випробування


Комплексний екзамен з фахових дисциплін початкового навчання (технології вивчення галузі «Мови і літератури», технології вивчення галузі «Математика», інтегроване вивчення навчальних предметів галузі «Мистецтво», технології вивчення галузі «Людина і світ»)


для вступу на навчання

за спеціальністю 8.01010201 Початкова освіта


^ Укладачі програми:

професор кафедри педагогіки та методик дошкільної і початкової освіти, кандидат педагогічних наук, доцент

____________________ Г.П. Ткачук;

доцент кафедри математики і природознавства з методикою викладання, кандидат педагогічних наук, доцент

____________________ Н.Д. Моцик;

Доцент кафедри методики музичного виховання, вокалу і хорового диригування, кандидат педагогічних наук

____________________ Т.В. Борисова;

професор кафедри математики і природознавства з методикою викладання, кандидат сількогосподарських наук, доцент

____________________ З.Є. Запорожан;


Кам’янець-Подільський

2012

^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма вступного випробування “Комплексний екзамен з фахових дисциплін початкового навчання (технології вивчення галузі “Мови і літератури”; технології вивчення галузі “Математика”; інтегроване вивчення навчальних предметів галузі “Мистецтво”; технології вивчення галузі “Людина і світ”)” базується на освітньо-професійній програмі та освітньо-кваліфікаційній характеристиці підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст” галузі знань 0101 Педагогічна освіта спеціальності 7.01010201 Початкова освіта, навчальних програмах дисциплін циклу професійної та практичної (професійно-орієнтованої) підготовки, визначених навчальним планом, затвердженим ректором Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Вона включає дисципліни, що входять до циклу професійної та практичної (професійно-орієнтованої) підготовки освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст” галузі знань 0101 Педагогічна освіта спеціальності 7.01010201 Початкова освіта.

Програма вступного випробування складена для абітурієнтів, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів галузі знань 0101 Педагогічна освіта спеціальності 8.01010201 Початкова освіта.

До участі у вступному випробуванні допускаються особи, які завершили навчання та здобули диплом спеціаліста галузі знань 0101 Педагогічна освіта спеціальності 7.01010201 Початкова освіта.

Мета вступного випробування – відбір абітурієнтів на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра.

Вступне випробування проводиться у формі тестування.

Загальна характеристика програми вступного виступу

Програма вступного випробування включає:

1. Перелік розділів і тем.

2. Список літератури для підготовки до іспиту.

3. Критерії оцінювання знань, умінь та навичок абітурієнта.

Зміст програми

Технології вивчення галузі «Мови і літератури»

Загальні засади педагогічної інноватики галузі «Мови і літератури»

Т.1. Інноваційність – важлива ознака освіти

Базові цінності шкільної і педагогічної освіти: Особливості вивчення навчальних предметів інваріативної складової галузі «Мови і літератури». Державний стандарт початкової загальної освіти.

^ Т.2. Сутність сучасних педагогічних технологій. Сучасні педагогічні технології в початковій школі, їх класифікація і характеристика. Основні ознаки і вимоги до педагогічних технологій. Гуманістична спрямованість освітніх інноваційних процесів.

^ Т.3. Інноваційні педагогічні технології, їх ознаки і системність. Антропософські школи Р.Штейнера. Концептуальні засади і зміст вольдорфської педагогіки Р.Штейнера, «Школи-діалогу культур» В.Біблера.

Концептуальні засади педагогічної технології «Будинок вільної дитини» М.Млнтесорі, «Школи успіху і радості» С.Френе.

^ Т.4. Технології раннього навчання читання. Концептуальні засади і особливості змісту педагогічних технологій раннього навчання читання М.Зайцева, Г.Домана, В.Едігея. Інноваційні технології навчання дітей читання з використанням кубиків, таблиць складів, зорових диктантів, ребусів, анограм, киптограм, ігри в буквене та складове лото, прийомів усічення та нарощування. Технології розвитку творчої особистості.

^ Т.5. Технології видів мовленнєвої діяльності і роботи з дитячою книжкою в період навчання грамоти.

Види мовленнєвої діяльності. Психолого-педагогічні особливості умінь сліхати і розуміти висловлювання. Розвиток мовленнєвих умінь. Сучасні технології побудови уроків і занять з аудіювання, говоріння, читання і письма.

^ Т.6. Технолого-методичні умови формування читацької самостійності під час роботи з дитячою книжкою. Структура заняття роботи з дитячою книжкою. Інноваційні технології побудови занять з дитячою книжкою.

^ Т.7. Моделювання уроків за різними технологіями. Базова модель уроку – професійна зорієнтованість на процес навчання. Технології і етапи моделювання уроку за різними навчальними технологіями. Технології взаємодії вчителя й учнів на різних етапах уроку.

Форми та методи інтерактивного навчання, етапи їх впровадження. Інтерактивні технології організації навчальної діяльності.

^ Технології формування першооснов самостійної читацької діяльності

Т.8. Технології формування читацької діяльності молодших школярів у взаємозв’язку всіх змістових ліній програми літературного компонента.

Мета і завдання початкової літературної освіти відповідно вимог Державного стандарту. Характеристика змістових ліній та функцій методичного апарату підручників з читання. Інноваційні настанови до формування навичок читацької діяльності з урахуванням всіх змістових ліній програми та сучасних технологій.

^ Т.9. Технології побудови уроків літературного читання. Форми і сучасні технології навчальної діяльності молодших школярів. Етапи особистісно орієнтованої технології на уроках літературного читання. Види вправ і завдань як засіб реалізації інноваційних технологій на уроках читання.

^ Т.10. Технології літературно-методичного аналізу художнього тексту.

Основні інноваційні види роботи на уроках читання. Етапи цілісного аналізу художнього тексту на уроках читання, їх інноваційність. Варіативність побудови уроків. Види вправ і завдань на етапі поглибленого аналізу тексту. Технології їх реалізації.

^ Т.11. Технології розвивального навчання.

Розвивальне навчання в концепції вітчизняної педагогічної думки.

Складові цілісної системи розвивального навчання. Мета і дидактичні принципи системи розвивального навчання. Інноваційна система розвивального навчання. Форми організації навчання за розвивальною системою. Рівні результативності навчання за розвивальною системою.

^ Т.12. Інтерактивні технології вивчення української мови та розвитку мовленнєвої діяльності.

Інноваційні технології вивчення розділів «Мова і мовлення», «Слово», «Речення», «Текст».

Зв’язне мовлення, особливості оволодіння ним молодшими школярами. Розвиток комунікативних умінь під час опрацювання програмового матеріалу з мови. Технології організації навчання зв’язним висловлюванням.

Т.13. Інноваційні прийоми навчання зв’язним висловлюванням, умінню орієнтуватись в умовах спілкування. Технології й інтерактивні прийоми навчання усним і письмовим переказам, творам.

^ Список літератури

1. Державний стандарт початкової загальної освіти. Проект. // Початкова освіта, № 28, липень, 2010 р.

2. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний посібник/ І.М.Дичківська. – К.: Академвидав, 2004. – С.17-32; 64-78.

3. Освітні технології: Навч.-метод, посібник /За заг.^ед, О.М. Пєхоти. -Київ: А.С.К., 2003. -255с.

4. Селевко Г.К. Современнне педагогические технологии: Учебное пособие /Г.К. Селевко. - М.: Народное образование. – 1998. – 256 с.

5. Коваль Л.В. Сучасні навчальні технології в початковій школі/'Л.В. Коваль. - Д.: ТОВ «Юго-Восток», 2006. - 227с.

6. Пометун О.І., Пироженко Л.В. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. – К.: А.С.К., 2004. – С.33-80.

7. Сучасні педагогічні технології. Навчально-методичний посібник /Автор-укладач Федорчук Е.І. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2006. – С.120-154

Технології вивчення галузі «Математика»

Т.1. Інноваційність – важлива ознака освіти. Мета і завдання початкової математичної освіти відповідно вимог Державного стандарту. Характеристика змістових ліній та функцій методичного апарату підручників з математики. Інноваційні настанови до формування математичних знань, умінь та навичок з урахуванням всіх змістових ліній програми та сучасних технологій.

^ Т.2. Сутність сучасних педагогічних технологій. Сучасні педагогічні технології в початковій школі, їх класифікація і характеристика. Основні ознаки і вимоги до педагогічних технологій. Гуманістична спрямованість освітніх інноваційних процесів.

^ Т.3. Пояснювально-ілюстративні технології навчання математики в початкових класах. Пояснювально-ілюстративні технології та їх особливості. Застосування їх при вивченні математики в початкових класах.

Т.4. Ігрові технології навчання. Побудова навчального процесу шляхом заохочення учнів до навчання через участь у грі.

Т.5. Технологія проблемного навчання. Проблемна ситуація та її створення при вивченні математики в початкових класах.

Т.6. Перспективно-випереджуюча технологія вивчення математики з використанням опорних схем і коментованого керування навчальним процесом (методика С.М. Лисенкової). Перспективно-випереджуюче навчання, опорні схеми, коментоване керування навчальним процесом.

^ Т.7. Технологія диференційованого навчання математики у початкових класах. Зміст і методика диференційованого навчання. Особливості диференційового навчання в 1-2 класах. Ускладнені форми диференціації в 3-4 класах.

^ Т.8. Технології розвивального навчання.

Розвивальне навчання в концепції вітчизняної педагогічної думки.

Складові цілісної системи розвивального навчання. Мета і дидактичні принципи системи розвивального навчання. Інноваційна система розвивального навчання. Форми організації навчання за розвивальною системою. Рівні результативності навчання за розвивальною системою.

^ Т.9. Технології побудови уроків математики. Форми і сучасні технології навчальної діяльності молодших школярів. Етапи особистісно орієнтованої технології на уроках математики. Види вправ і завдань як засіб реалізації інноваційних технологій на уроках математики.

^ Т.10. Інтерактивні технології вивчення математики.

Сутність і особливості інтерактивних технологій навчання. Класифікація та характеристика інтерактивних методів навчання.

Інтерактивні технології кооперативного навчання, колективно-групового навчання, ситуативного моделювання, а також технології опрацювання дискусійних питань.


Література


 1. Богданович М.В., Козак М.В., Король Я.А. Методика викладання математики в початкових класах. –Тернопіль: “Навчальна книга - Богдан”, 2006. -336 с.

 2. Бантова М.О., Бельтюкова Г.В. та ін. Методика викладання математики в початкових класах. –К.: Вища школа, 1986. –282 с.

 3. Василенко І.З. Методика викладання математики в початкових класах. –К.: Вища школа, 1971. –376 с.

 4. Богданович М.В. Методика розв’язування задач у початковій школі. –К.: Вища школа, 1990. –183 с.

 5. Великохатська Л.Ф., Кочина Л.П. Наочність на уроках математики в 1-3 класах. –К.: Рад. школа, 1979. –76 с.

 6. Король Я.А. Практикум з методики викладання математики в початкових класах. –Тернопіль; Мандрівець, 1998. –136 с.

 7. Клименченко Д.В. Збірник вправ з математики для початкових класів. –К.: Рад. школа, 1987. –96 с.

 8. Микитинська М.І., Мацько Н.Д. Математичні ігри в 1-3 класах. –К.: Рад. школа, 1980. –128 с.

 9. Іванова Л.С. Календарне планування з математики. 1-4 класи. –Кам’янець-Подільський: Абетка-Нова, 2004. -84 с.

 10. Програми для середньої загальноосвітньої школи. 1-4 класи. –К.: «Початкова школа», 2006. -432 с.

11. Савченко О.Я. Сучасний урок у початкових класах. –К: “Магістр - S”, 1997. –256 с.

 1. Корчевська О. Робота над завданнями підвищеної складності з математики в початкових класах. –Тернопіль: Підручники і посібники, 2001. – 112с.

 2. Корчевська О., Кордуба Н. Конспекти уроків з математики у 1 класі. Тернопіль: «Підручники і посібники», 2002. -224 с.

 3. Козак М.В., Корчевська О.П., Маланюк К.П. Уроки математики в 2 класі. – Тернопіль: «Астон», 2003. -304 с.

 4. Козак М.В., Корчевська О.П. Уроки математики. 3 клас. Посібник для вчителя. – Тернопіль: «Навчальна книга – Богдан», 2004. -280 с.

 5. Бакан Н.В., Шост Н.Б. Уроки математики. 4 клас. Посібник для вчителя. – Тернопіль: «Навчальна книга – Богдан», 2005. -320 с.

21.Фадєєва Т.О. Цікаві задачі логічного характеру. – Донецьк, 1998. – 32с.


Інтегроване вивчення навчальних предметів галузі «Мистецтво»

Т.1 Передумови та сутність інтеграції в шкільній мистецькій освіті

Філософські передумови інтегрування мистецтв у школі. Мистецько-культурологічні передумови. Психологічні передумови. Дидактичні передумови. Художньо-педагогічні передумови.

^ Т.2. Концептуальні основи інтегрованого курсу “Мистецтво” у школі

Предметно-інтегративний підхід до мистецької освіти. Функції і принципи загальної мистецької освіти. Мета і завдання інтегрованого вивчення курсу “Мистецтво”. Базові компетентності школяра, що набуваються внаслідок вивчення курсу “Мистецтво”. Зміст і структура програми “Мистецтво”. Мистецький тезаурус як фактор інтеграції.

^ Т.3. Загальні організаційно-методичні підходи до навчання мистецтва в контексті художньої дидактики

Технологія проективного моделювання уроків. Типи, види і структура уроків. Художньо-педагогічна драматургія. Єдність видів діяльності учнів на уроках мистецтва. Взаємоузгодження домінантних змістових ліній. Інтегрування синтетичних мистецтв у домінантні.

^ Т.4. Художньо-педагогічні технології на уроках мистецтва

Сутність педагогічної технології. Інтегративні художньо-педагогічні технології. Проблемно-евристичні художньо-педагогічні технології. Інтерактивні художньо-педагогічні технології. Ігрові художньо-педагогічні технології. Сугестивні та терапевтичні художньо-педагогічні технології. Технології оцінювання результатів мистецької освіти. Орієнтовне календарне планування змісту уроків за програмою інтегрованого курсу “Мистецтво”.


^ Перелік літератури для підготовки вступного іспиту з дисципліни Інтегроване вивчення навчальних предметів галузі «Мистецтво»


 1. Гончаренко С. Український педагогічний словник.— К.,1997

 2. Дмитрієва Л. Г., Червоненко Н. М. Методика музичного виховання у школі: Підр. для студ. серед, пед. закладів.— М.: Видавничий центр «Академія», 2000.—С. 100—124.

 3. Масол Л.М. Мистецтво. 1-4 кл. Навчальний посібник. - К.: Райдуга. - 138 с.

 4. Масол Л. М. Методика навчання мистецтва у початковій школі: Посібник для вчителів / Л. М. Масол, О. В. Гайдамака, Е. В. Бєлкіна, О. В. Калініченко, І. В. Руденко. – Х. : Веста: Видавництво «Ранок», 2006. – 256 с.

 5. Масол Л. Образ — слово — думка: полікультурний діалог в освітньому просторі // Мистецтво та освіта.— 1999.— № 4.— С. 38—45.

 6. Масол Л. Школа культури виховує людину, яка мислить і прагне творити / Л. Масол // Початкова шк. – 2001. – № 5. – С. 42- 44.

 7. Миропольська Н. Є. Виміри сформованості художньої культури школярів / Н. Є. Миропольська // Мистецтво та освіта. – № 3. – 2001. – С. 20.

 8. Миропольська Н. Є. Театральне мистецтво в школі / Н. Є. Миропольська // Мистецтво та освіта. – 2002. – № 1. – С. 25-27.

 9. Миропольська Н. Є. Художня культура особистості / Н. Є. Миропольська // Мистецтво та освіта. – 2000. – № 3. – С. 40-45.

 10. Мистецтво. Навчальна програма для чотирирічної початкової школи / Л. М. Масол та ін. // Програми для середньої загальноосвітньої школи. 1-4 кл. – К. : Поч. школа, 2006. – С. 304-343.

 11. Олексюк О. М. Педагогіка духовного потенціалу особистості: сфера музичного мистецтва / О. М. Олексюк, М. М. Ткач. –К. : Знання України, 2004. – 264 с.

 12. Освітні технології: Навчально-методичний посібник / За ред. О. Пєхо­ти— К., 2002.

 13. Основи педагогічної майстерності / За ред. І. Зязюна.- К.: Вища школа, 1987.— 207 с.

 14. Пальчевський С. Сугестопедичне навчання на уроках образотворчого мистецтва // Мистецтво та освіта.— 2005.— № 3.— С. 10—13.

 15. Педагогічний словник / За ред. М. Ярмаченка.— К., 2001.

 16. Ростовський О. Я. Методика викладання музики в початковій школі.— Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2000.

 17. Рудницъка Л. Педагогіка: загальна та мистецька: Навч. посібник.— К., 2002.—270 с.

Технології вивчення галузі «Людина і світ»

Загальні засади педагогічної інноватики галузі «Людина і світ»

^ Т.1. Інноваційність – важлива ознака освіти

Базові цінності шкільної і педагогічної освіти: Особливості вивчення навчальних предметів інваріативної складової галузі «Людина і світ». Державний стандарт початкової загальної освіти. Характеристика змістових ліній галузі «Людина і світ» та функції методичного апарату підручників з «Я і Україна».

^ Т.2. Технологічний підхід в освіті. Історія виникнення та концептуальні положення технологічного підходу в освіті. Еволюція поняття «педагогічна технологія». Сучасні педагогічні технології в початковій школі, їх класифікація і характеристика. Основні ознаки і вимоги до педагогічних технологій.

^ Т.3. Особистісно орієнтовані технології. Особистісний підхід у педагогіці: історія виникнення, мета і завдання особистісно орієнтованого навчання. Особистісно орієнтовані технології. Історія виникнення, концептуальні засади і зміст вольдорфської педагогіки Р.Штейнера.

^ Т.4. Технологія організації групової навчальної діяльності. Концептуальні засади, зміст, вимоги до особистості педагога.

Т.5. Технології розвивального навчання. Розвивальне навчання в концепції вітчизняної педагогічної думки.

Складові цілісної системи розвивального навчання. Мета і дидактичні принципи системи розвивального навчання. Інноваційна система розвивального навчання. Форми організації навчання за розвивальною системою. Рівні результативності навчання за розвивальною системою.

^ Т.6. Технологія навчання як дослідження (дослідницька технологія). Історія виникнення, концептуальні положення і зміст технології. Вимоги до особистості педагога.

Т.7. Проектна технологія. Історія виникнення, концептуальні положення і зміст технології. Вимоги до особистості педагога.

^ Т.8. Педагогічна технологія «Створення ситуації успіху» (за А.С.Бєлкіним). Історія виникнення, концептуальні положення і зміст технології. Вимоги до особистості педагога. Види навчальних проектів на уроках з «Я і Україна» («Я і природа», «Я і суспільство»). Структура занять.

^ Т.9. Інтерактивні технології навчання у початкових класах при вивченні галузі «Людина і світ». Інтерактивна модель навчання: суть, переваги та недоліки.

Т.10. Інтерактивні технології кооперативного навчання. Робота в парах. Ротаційні (змінні) трійки. Два-чотири – всі разом. Карусель. Робота в малих групах. Акваріум.

Т.11. Технології колективно-групового навчання. Мікрофон. Мозковий штурм. Навчаючи – вчуся. Ажурна пилка. Незакінчені речення. Дерево вирішень.

Т.12. Технології ситуативного моделювання. Симуляції, або імітаційні ігри. Рольова гра. Драматизація.

^ Т.13. Моделювання уроків за різними технологіями. Структура уроків із застосуванням інтерактивних технологій. Етапи моделювання уроку за різними навчальними технологіями. Технології взаємодії вчителя і учнів на різних етапах уроку. Оцінювання діяльності учнів на інтерактивному уроці.


Література:


 1. Андрущенко В., Михальченко М. Сучасна соціальна філософія. К., 1993.

 2. Арцишевський Р. Світ і людина. К., 2001.

 3. Вілков В., Салтовський О. Людина і світ. К., 2004.

 4. Вілков В.Ю, Ніколаєвський В.М., Омельченко В.В., Салтовський О.І. Людина і світ. Харків, 2004.

 5. Гісем О.В., Мартинюк О.О. Людина і світ. Кам’янець-Подільський, “Абетка”, 2002.

 6. Діденко В., Діденко Л., Кондратова-Діденко В. Людина і світ.Словник.К., 1998.

 7. Людина і світ /за ред. Л.Губерського/, К., 2007.

 8. Людина в сучасному світі. К., 1997.

 9. Філософія /За ред М.Горлача, В.Кременя, В.Рибалка/. Харків, 2001.
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана

Критерії оцінювання

вступного фахового випробування

«Комплексний екзамен з фахових дисциплін початкового навчання (технології вивчення галузі «Мови і літератури», технології вивчення галузі «Математика», інтегроване вивчення навчальних предметів галузі «Мистецтво», технології вивчення галузі «Людина і світ»)»

(тестування)

для абітурієнтів спеціальності 8.01010201 Початкова освіта

Абітурієнтам пропонуються завдання трьох рівнів складності. За виконання завдань абітурієнт може отримати максимум 100 балів.

^ Перший рівень: Пропонується 20 тестових завдань, кожне з яких оцінюється в 1 бал.

Другий рівень: Виконання завдань здійснюється шляхом встановлення відповідності між визначенням і його тлумаченням, між частинами визначення, реконструкції деформованого визначення тощо. Для виконання пропонується 4 завдання (по одному з кожної дисципліни, що входить до тестового іспиту). За кожне правильно виконане завдання абітурієнт максимально може одержати 10 балів.

^ Третій рівень: Пропонується творче завдання, за виконання якого абітурієнт може одержати щонайбільше 40 балів.

40-36 балів (високий рівень) виставляється абітурієнту, який виявляє глибокі знання педагогічної чи методичної проблеми, має власну точку зору на використання педагогічних знань у практичній діяльності, здатний до інтерпретації педагогічних явищ, моделювання педагогічної діяльності.

35-30 балів (достатній рівень) одержує абітурієнт, який виявляє достатні знання педагогічних чи методичних понять, висловлює особисту позицію щодо їх застосування, однак творчість часто замінюється конструюванням відомих структурних елементів навчально-виховного процесу.

29-25 балів (середній рівень) виставляється абітурієнтові, який виявив інформативні знання з проблеми творчої роботи, однак власного підходу до розв’язання, поставленого завдання не продемонстрував, його відповідь носить репродуктивний характер.

24-0 балів (початковий рівень) одержує абітурієнт, який володіє елементарними знаннями педагогічних та методичних категорій, що лежать в основі творчого завдання, однак самостійно використати їх відповідно до цілей, поставлених у вимозі завдання, не спроможний.

Рівень

Вага одного завдання в балах

Кількість завдань

Сума балів

1

1

20

20

2

10

4

40

3

40

1

40

Всього
100

Схожі:

Комплексний екзамен з фахових дисциплін початкового навчання (технології вивчення галузі «Мови І літератури», технології вивчення галузі «Математика», інтегроване вивчення навчальних предметів галузі «Мистецтво», технології вивчення галузі «Людина І світ») iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
Вступні випробування з фахових дисциплін базуються на вивченні таких дисциплін: "Загальні технології харчової промисловості", "Технологія...
Комплексний екзамен з фахових дисциплін початкового навчання (технології вивчення галузі «Мови І літератури», технології вивчення галузі «Математика», інтегроване вивчення навчальних предметів галузі «Мистецтво», технології вивчення галузі «Людина І світ») iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
Вступні випробування з фахових дисциплін базуються на вивченні таких дисциплін: "Загальні технології харчової промисловості", "Технологія...
Комплексний екзамен з фахових дисциплін початкового навчання (технології вивчення галузі «Мови І літератури», технології вивчення галузі «Математика», інтегроване вивчення навчальних предметів галузі «Мистецтво», технології вивчення галузі «Людина І світ») iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
Вступні випробування з фахових дисциплін базуються на вивченні таких дисциплін: "Загальні технології харчової промисловості", "Технологія...
Комплексний екзамен з фахових дисциплін початкового навчання (технології вивчення галузі «Мови І літератури», технології вивчення галузі «Математика», інтегроване вивчення навчальних предметів галузі «Мистецтво», технології вивчення галузі «Людина І світ») iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
Вступні випробування з фахових дисциплін базуються на вивченні таких дисциплін: "Загальні технології харчової промисловості", "Технологія...
Комплексний екзамен з фахових дисциплін початкового навчання (технології вивчення галузі «Мови І літератури», технології вивчення галузі «Математика», інтегроване вивчення навчальних предметів галузі «Мистецтво», технології вивчення галузі «Людина І світ») iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
Вступні випробування з фахових дисциплін базуються на вивченні таких дисциплін: "Загальні технології харчової промисловості", "Технологія...
Комплексний екзамен з фахових дисциплін початкового навчання (технології вивчення галузі «Мови І літератури», технології вивчення галузі «Математика», інтегроване вивчення навчальних предметів галузі «Мистецтво», технології вивчення галузі «Людина І світ») iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
Вступні випробування з фахових дисциплін базуються на вивченні таких дисциплін: "Загальні технології харчової промисловості", "Технологія...
Комплексний екзамен з фахових дисциплін початкового навчання (технології вивчення галузі «Мови І літератури», технології вивчення галузі «Математика», інтегроване вивчення навчальних предметів галузі «Мистецтво», технології вивчення галузі «Людина І світ») iconС. В. Іванов " 28 " лютого 2014 р
Вступні випробування з фахових дисциплін базуються на вивченні таких дисциплін: "Загальні технології харчової промисловості", "Технологія...
Комплексний екзамен з фахових дисциплін початкового навчання (технології вивчення галузі «Мови І літератури», технології вивчення галузі «Математика», інтегроване вивчення навчальних предметів галузі «Мистецтво», технології вивчення галузі «Людина І світ») iconМета вивчення дисципліни: формування знань І навичок щодо сучасних інформаційних систем І технологій, їх раціонального використання
Вивчення дисципліни “Інформаційні системи в менеджменті” направлене на удосконалення та розвиток фахових знань та вмінь у галузі...
Комплексний екзамен з фахових дисциплін початкового навчання (технології вивчення галузі «Мови І літератури», технології вивчення галузі «Математика», інтегроване вивчення навчальних предметів галузі «Мистецтво», технології вивчення галузі «Людина І світ») iconПрограма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «магістр»
Вступні випробування з фахових дисциплін базуються на вивченні таких дисциплін: "Загальні технології харчової промисловості", "Технологія...
Комплексний екзамен з фахових дисциплін початкового навчання (технології вивчення галузі «Мови І літератури», технології вивчення галузі «Математика», інтегроване вивчення навчальних предметів галузі «Мистецтво», технології вивчення галузі «Людина І світ») iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
Вступні випробування з фахових дисциплін базуються на вивченні таких дисциплін: "Загальні технології харчової промисловості", "Технологія...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи