Пояснювальна записка програма вступного випробування \"Комплексний екзамен з фаху\" базується на освітньо-професійній програмі та освітньо-кваліфікаційній характеристиці підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем \"спеціаліст\" галузі знань 0301 Соціально-політичні науки спеціальності 030102 icon

Пояснювальна записка програма вступного випробування "Комплексний екзамен з фаху" базується на освітньо-професійній програмі та освітньо-кваліфікаційній характеристиці підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем "спеціаліст" галузі знань 0301 Соціально-політичні науки спеціальності 030102
Скачати 101.18 Kb.
НазваПояснювальна записка програма вступного випробування "Комплексний екзамен з фаху" базується на освітньо-професійній програмі та освітньо-кваліфікаційній характеристиці підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем "спеціаліст" галузі знань 0301 Соціально-політичні науки спеціальності 030102
Дата19.09.2012
Розмір101.18 Kb.
ТипПояснювальна записка


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова приймальної комісії

Кам’янець-Подільського

національного університету

імені Івана Огієнка,

ректор ______________О.М. Завальнюк

(підпис)

«_____»__________________ 2012 р.Програма фахового вступного випробування


Комплексний екзамен з фаху


для вступу на навчання

за спеціальністю 8.03010201 Психологія*


Укладачі програми:

________________ Т.В.Дуткевич, завідувач, професор кафедри психології освіти та управління навчальним закладом, кандидат психологічних наук, доцент


Кам’янець-Подільський

2012


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма вступного випробування “Комплексний екзамен з фаху” базується на освітньо-професійній програмі та освітньо-кваліфікаційній характеристиці підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст” галузі знань 0301 Соціально-політичні науки спеціальності 7.03010201 Психологія, навчальних програмах дисциплін циклу професійної та практичної (професійно-орієнтованої) підготовки, визначених навчальним планом, затвердженим ректором Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Вона включає дисципліни, що входять до циклу професійної та практичної (професійно-орієнтованої) підготовки освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст” галузі знань 0301 Соціально-політичні науки спеціальності 7.03010201 Психологія.

Програма вступного випробування складена для абітурієнтів, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів галузі знань 0301 Соціально-політичні науки спеціальності 8.03010201 Психологія.

До участі у вступному випробуванні допускаються особи, які завершили навчання та здобули диплом спеціаліста галузі знань 0301 Соціально-політичні науки спеціальності 7.03010201 Психологія.

Мета вступного випробування – відбір абітурієнтів на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра.

Вступне випробування проводиться у формі тестування.

Загальна характеристика програми вступного виступу

Програма вступного випробування включає:

  1. Перелік розділів і тем.

2. Список літератури для підготовки до іспиту.

3. Критерії оцінювання знань, умінь та навичок абітурієнта.

Зміст програми

фахового вступного випробування з

психології (соціальна робота; психологічна служба;

геронтопсихологія; психологія масової поведінки)

для вступу на навчання за спеціальністю 8.03010201 Психологія*


^ Соціальна робота

Періодизація розвитку соціальної роботи в Україні. Основні підходи соціального працівника до вирішення соціальних конфліктів. Попередження та подолання наркоманії як соціально-економічна і психологічна проблема.

Мережа соціальних служб в Україні: основні характеристики і тенденції розвитку. Розвиток соціальної роботи у США. Соціально-економічні передумови зростання числа осіб з адиктивною поведінкою.

Предмет соціальної роботи. Загальна структура і методи соціального дослідження. Соціальні відносини як об'єкт дослідження теорії соціальної роботи. Психологічне консультування у соціальній роботі. Розвиток системи ЦССМ в Україні. Психодинамічний підхід до надання психологічної допомоги особистості. Організація і психотехніки роботи у психодинамічній парадигмі.

Соціально-психологічна ситуація як об'єкт соціальної роботи. Принципи та схем аналізу проблемних ситуацій. Стадії алкоголізму та їх критерії. Пріоритети соціальної політики в Україні на період 2001-2005 рр. Кодекс етики соціального працівника. Медіація як особливий вид конфліктологічної практики соціального працівника. Психологія біхевіоризму в контексті проблем соціальної роботи. Законодавча основа прав і обов'язків соціального працівника. Меценатська діяльність в історії соціальної роботи України.

Державно-правові основи соціального захисту населення. Нормативно-правові аспекти і соціальні гарантії захисту прав і свобод особистості. Зміст та форми роботи соціального працівника з алкогольно узалежненими сім'ями. Роль і функції соціального працівника, практичного психолога у наданні допомоги людям, які постраждали внаслідок катастрофи. Основні стратегії, форми та методи роботи соціальних служб. Опитування, його види та функції. Використання опитування у соціальній роботі.

Реалізація державних і галузевих програм соціальної підтримки молоді в Україні. Форми та методи соціальної роботи з людьми, які мають функціональні обмеження. Просвітницька робота з питань профілактики паління, вживання алкоголю та наркотиків у відповідності до цільових груп. Галузева програма поліпшення соціального становища дітей, молодих жінок, сімей, охорони материнства і дитинства та участь ЦССМ в її реалізації. Особливості соціальної реабілітації дисфункціональних сімей. Галузева програма соціальної підтримки дітей-сиріт.

Законодавство України стосовно ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД. Характеристика інститутів соціальної роботи у сучасній Україні. Порівняльний аналіз понять "криза" і "катастрофа". Психологічна допомога у стресових ситуаціях. Стрес та посттравматичний стрес.

Державна програма профілактики правопорушень серед неповнолітніх. Психодіагностика у діяльності соціального працівника. Соціальна робота з людьми похилого віку. Державні програми профілактики наркоманії та захворювання на ВІЛ-СНІД. Соціальна робота з сім'єю. Феномен "меценатства" в соціальній роботі. Методи діагностики типу соціальної дезадаптації. Розвиток мережі телефонів довіри в Україні: функції, зміст, методи роботи. Акцентуації характеру та психопатії як причини девіації підліткового віку. Явище "професійного жебрацтва" в Україні. Сутність профілактичної діяльності соціального працівника: зміст, форми та методи.

Організаційні та технологічні аспекти проведення консультаційної бесіди. Види і функції спостереження. Організація спостережень.

Характеристика категорії безробітної молоді та методи роботи з ними. Робота соціального працівника з людьми, які знаходяться у кризових ситуаціях. Причини виникнення дисфункціональних сімей. Можливості їх соціальної та психологічної корекції.

Класифікація катастроф за соціальними наслідками, типологія катастроф. Соціально-психологічна допомога постраждалим від Чорнобильської катастрофи.

Робота соціального працівника з сім'єю, де є проблема насильства. Причини виникнення, види, форми і наслідки насильства в сім'ї.

Методи і форми консультаційної та психопрофілактичної роботи соціального працівника.


^ Психологічна служба

Види діяльності соціально-психологічної служби (психодіагностика, просвітницька і профілактична, психологічне консультування, індивідуальна й групова психокорекція та психотерапія). Етико-правові аспекти роботи соціально-психологічної служби.

Основні завдання психологічної служби системи освіти. Зміст діяльності служби. Структура психологічної служби системи освіти. Психологічні умови ефективності роботи шкільної психологічної служби. Основні проблеми, з якими сти­кається психолог початкової школи. Мета, цілі та задачі психологічної служби в початковій школі. Дезадаптація учнів початкових класів та методи її подолання. Загальна характеристика психологічної служби загальноосвітньої школи. Напрями діяльності психолога загальноосвітньої школи. Загальна характеристика психологічної роботи у навчальних закладах реабілітації неповнолітніх. Психофізіологічні особливості учнів у закладах реабілітації неповнолітніх. Психологічні ре­акції та стани, які проявляються в період перебування в закладі реабілітації.

Загальна характеристика психологічної служби позашкільних закладів. Основні завдання, напрями та методи психологічної служби позашкільного закладу. Права та обов’язки працівників психологічної служби позашкільних закладів.

Загальна характеристика психологічної служби вищих закладів освіти. Основні напрями, функції та завдання роботи психологічної служби вищих закладів освіти. Структура психологічної служби у вищому закладі освіти.

Особливості соціально-психологічної служби у державно-адміністративних закладах, у сфері охорони здоров’я, приватного бізнесу, у фінансових установах. Інші сфери діяльності соціально-психологічної служби.

Структура єдиної інформаційної системи психологічної служби. Загальна характеристика єдиної інформаційної системи психологічної служби.


Геронтопсихологія

Предмет і завдання геронтопсихології. Поняття «старіння». Періодизація старіння. Поняття біологічного старіння. Основні теорії старіння. Чинники старіння. Вплив стану здоров’я, хвороб та харчування на психофізіологічний розвиток людини похилого віку.

Онтогенетичні зміни в розвитку слуху людини похилого віку. Онтогенетичні зміни в розвитку зору людини похилого віку. Онтогенетичні зміни в розвитку органів чуття людини похилого віку. Нейроні зміни у старості. Особливості нервової системи людини похилого віку.

Інтелектуальні зміни в похилому віці. Чинники згасання інтелекту в похилому віці. Особливості розвитку пам’яті людини похилого віку.

Мовленнєвий розвиток в похилому віці. Творчі здібності людей похилого віку.

Зміна соціального статусу людини похилого віку – вихід на пенсію. Сімейні взаємини людини похилого віку. Онтогенетичні аспекти особистісного розвитку людини похилого віку – стабільність та зміни. Особистісні взаємини людини похилого віку. Поведінка людини похилого віку, зумовлена зниженням психофізіологічних можливостей.

Гендерні особливості використання компенсаторних механізмів поведінки в похилому віці. Особливості взаємодії людини похилого віку з фізичним світом. Специфіка соціальної поведінки людини похилого віку.


^ Психологія масової поведінки

Предмет психології масової поведінки. Зв'язок психології масової поведінки з іншими науками. Проблематика та завдання психології масової поведінки. Проблеми і перспективи розвитку психології масової поведінки. Психологічна характеристика мас як різновиду великих стихійних груп. Публіка як суб’єкт масової поведінки. Аудиторія та її психологічні особливості. Натовп як різновид масової спільноти. Види натовпу. Особливості поведінки людини у натовпі. Динамічні характеристики натовпу.

Масова поведінка як предмет психологічних досліджень: історичний екскурс. Суспільна свідомість: визначення, психологічні характеристики. Масова свідомість. Психологічні характеристики масової свідомості. Вплив масової свідомості на формування масової поведінки і масових поведінкових стереотипів. Соціальні рухи. Класифікація соціальних рухів. Динамічні характеристики соціальних рухів. Психологічні механізми приєднання до соціальних рухів. Динамічні регулятори масової поведінки. Громадська думка. Функції і значення громадської думки. Форми прояву громадської думки. Суспільний інтерес як передумова формування громадської думки. Суспільний настрій як соціально-психологічне явище.

Масовий настрій: визначення, психологічні характеристики. Стійкі регулятори масової поведінки. Традиції як стійкий регулятор масової поведінки. Психологічні характеристики та функціональне значення традицій. Класифікація традицій. Звичаї як стійкий регулятор масової поведінки. Функціональне значення та психологічні характеристики звичаїв.

Психологічна характеристика паніки та її причини. Динаміка паніки. Методи та шляхи запобігання паніки.

Мода як форма масової поведінки. Функції моди. Психологічні особливості моди як феномену масової поведінки.

Чутки як феномен масової поведінки. Мотиви та психологічні механізми розповсюдження чуток. Класифікація чуток. Вікові та професійні особливості розповсюдження чуток. Профілактика поширення чуток.

Масова комунікація як феномен психології масової поведінки. Психологічна характеристика масової комунікації. Функції масової комунікації. Бар’єри масової комунікації. Вплив масової комунікації на масову культуру, масовий настрій та громадську думку. Психологічні механізми та стратегії масової маніпуляції. Поняття психологічної маніпуляції та її види. Психологічні особливості масової маніпуляції, структура маніпулятивного впливу. Технології маніпуляції масами. Пропаганда як різновид психологічного впливу на маси. Реклама як засіб маніпулювання масової свідомості і поведінки. Мотиви і цілі реклами. Види реклами та їх психологічна характеристика.

Деструктивний контроль масової свідомості та поведінки. Профілактика та психологічні технології звільнення від деструктивного культового контролю. Масова культура як феномен психології масової поведінки. Методи дослідження психології масової поведінки.


Список літератури:

  1. Геронтопсихология: учеб пособие/ Г.С.Никифоров; под.ред.проф.Г.С.Никифорова. – Спб.: Изд.во С.-Прб.ун-та, 2007. – 391 с.

  2. Дуткевич Т.В., Савицька О.В. Практична психологія: Вступ до спеціальності: Навчальний посібник. ― К.: Центр учбової літератури, 2007. ― 256 с.

  3. Корнєв М.Н., Фомічова В.М. Психологія масової поведінки. – К., 2000. – 225 с.

  4. Психологічна служба вищого навчального закладу (організаційно-методичні аспекти) / Панок В.Г., Острова В.Д. – К.: « Освіта України», 2010. – 230 с.

  5. Семигіна Т. Теорії та методи соціальної роботи: підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / Т.В.Семигіна, І.І.Мигович. – К.: Академвидав, 2005. – 328 с.

КРИТЕРІЇ

оцінювання вступного випробування «Комплексний екзамен з фаху» (тестування) для абітурієнтів спеціальності 8.03010201 «Психологія»

Вступний комплексний екзамен за фахом включає 100 письмових тестових завдань. Правильна відповідь за кожне завдання оцінюється одним балом. Неправильна відповідь або її відсутність балом не оцінюється.

Пропонується обрати один із запропонованих варіантів відповіді (букву відповіді потрібно обвести у екзаменаційній роботі). Запропоновано 100 тестових завдань з 4 варіантами відповідей, серед яких 1 варіант відповіді є правильним. Кожне з них оцінюється в 1 бал.


Схожі:

Пояснювальна записка програма вступного випробування \"Комплексний екзамен з фаху\" базується на освітньо-професійній програмі та освітньо-кваліфікаційній характеристиці підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем \"спеціаліст\" галузі знань 0301 Соціально-політичні науки спеціальності 030102 iconПояснювальна записка програма вступного випробування "Комплексний екзамен з фаху" базується на освітньо-професійній програмі та освітньо-кваліфікаційній характеристиці підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем "спеціаліст" галузі знань 0402 Фізико-математичні науки спеціальності 0402030
П. С. Атаманчук, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої...
Пояснювальна записка програма вступного випробування \"Комплексний екзамен з фаху\" базується на освітньо-професійній програмі та освітньо-кваліфікаційній характеристиці підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем \"спеціаліст\" галузі знань 0301 Соціально-політичні науки спеціальності 030102 iconПояснювальна записка програма вступного випробування "Комплексний екзамен з фаху" базується на освітньо-професійній програмі та освітньо-кваліфікаційній характеристиці підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем "спеціаліст" галузі знань 0402 Фізико-математичні науки спеціальності 0402010
Ю. В. Теплінський, професор кафедри диференціальних рівнянь І прикладної математики, доктор фізико-математичних наук, професор
Пояснювальна записка програма вступного випробування \"Комплексний екзамен з фаху\" базується на освітньо-професійній програмі та освітньо-кваліфікаційній характеристиці підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем \"спеціаліст\" галузі знань 0301 Соціально-політичні науки спеціальності 030102 iconПояснювальна записка програма вступного випробування "Комплексний екзамен з фаху" базується на освітньо-професійній програмі та освітньо-кваліфікаційній характеристиці підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем "спеціаліст" галузі знань 0102 Фізичне виховання,
М. С. Солопчук, завідувач, професор кафедри теорії І методики фізичного виховання, кандидат педагогічних наук, професор
Пояснювальна записка програма вступного випробування \"Комплексний екзамен з фаху\" базується на освітньо-професійній програмі та освітньо-кваліфікаційній характеристиці підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем \"спеціаліст\" галузі знань 0301 Соціально-політичні науки спеціальності 030102 iconКомплексний екзамен з німецької мови та фахової методики
Вона включає дисципліни, що входять до циклу професійної та практичної (професійно-орієнтованої) підготовки освітньо-професійної...
Пояснювальна записка програма вступного випробування \"Комплексний екзамен з фаху\" базується на освітньо-професійній програмі та освітньо-кваліфікаційній характеристиці підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем \"спеціаліст\" галузі знань 0301 Соціально-політичні науки спеціальності 030102 iconКомплексний екзамен з англійської мови та фахової методики
Вона включає дисципліни, що входять до циклу професійної та практичної (професійно-орієнтованої) підготовки освітньо-професійної...
Пояснювальна записка програма вступного випробування \"Комплексний екзамен з фаху\" базується на освітньо-професійній програмі та освітньо-кваліфікаційній характеристиці підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем \"спеціаліст\" галузі знань 0301 Соціально-політичні науки спеціальності 030102 iconКомплексний екзамен з музики
Огієнка. Вона включає дисципліни, що входять до циклу професійної та практичної (професійно-орієнтованої) підготовки освітньо-професійної...
Пояснювальна записка програма вступного випробування \"Комплексний екзамен з фаху\" базується на освітньо-професійній програмі та освітньо-кваліфікаційній характеристиці підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем \"спеціаліст\" галузі знань 0301 Соціально-політичні науки спеціальності 030102 iconЗміст пояснювальна записка Зміст фахових вступних випробувань в розрізі навчальних дисциплін Критерії оцінювання фахового вступного випробування пояснювальна записка
Програма фахового вступного випробування з спеціальності 03050801 «Фінанси і кредит» розроблена відповідно освітньо-професійної програми...
Пояснювальна записка програма вступного випробування \"Комплексний екзамен з фаху\" базується на освітньо-професійній програмі та освітньо-кваліфікаційній характеристиці підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем \"спеціаліст\" галузі знань 0301 Соціально-політичні науки спеціальності 030102 iconЗміст пояснювальна записка Зміст фахових вступних випробувань в розрізі навчальних дисциплін Критерії оцінювання фахового вступного випробування пояснювальна записка
Програма фахового вступного випробування з спеціальності 03050803 «Оподаткування» розроблена відповідно освітньо-професійної програми...
Пояснювальна записка програма вступного випробування \"Комплексний екзамен з фаху\" базується на освітньо-професійній програмі та освітньо-кваліфікаційній характеристиці підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем \"спеціаліст\" галузі знань 0301 Соціально-політичні науки спеціальності 030102 iconКомплексний екзамен з педагогіки
Огієнка. Вона включає дисципліни, що входять до циклу професійної та практичної (професійно-орієнтованої) підготовки освітньо-професійної...
Пояснювальна записка програма вступного випробування \"Комплексний екзамен з фаху\" базується на освітньо-професійній програмі та освітньо-кваліфікаційній характеристиці підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем \"спеціаліст\" галузі знань 0301 Соціально-політичні науки спеціальності 030102 iconЗміст пояснювальна записка Зміст фахових вступних випробувань в розрізі навчальних дисциплін Критерії оцінювання фахового вступного випробування пояснювальна записка
Програма фахового вступного випробування з спеціальності 030508 «Фінанси і кредит» розроблена відповідно освітньо-професійної програми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи